Sunday, April 23, 2017

2017-04-23 ליום השואה: בית המשפט העליון סילף והעלים תיקים של ניצולי שואה

ליום השואה: בית המשפט העליון סילף והעלים תיקים של ניצולי שואה
התיקים הנוגעים ליהודית פרנקו-סידי וקבוצת ניצולי שואה מבולגריה עוסקים בזכאותם לפיצויים מכספים, שהוקצבו על ידי ממשלת גרמניה ומנוהלים על ידי ממשלת ישראל.  בית המשפט העליון דחה כביכול ערעורים שהוגשו על ידי ניצולי שואה אלה בניסיון להשיג הכרה בזכאותם לפיצויים מקרנות אלה. אולם הכתבים במערכת האלקטרונית של בית המשפט העליון מצביעים בבירור על סילוף הכתבים.  על מנת להבהיר את העניין לאשורו, נעשו ניסיונות לעיין בכתבי המקור של ההחלטות בתיקי הנייר של בית המשפט העליון. בית המשפט העליון מנע את העיון בתואנה שהתיקים "נגרסו". אולם התנהלות בית המשפט העליון לגבי בקשות עצמן הייתה בניגוד להליך הראוי.  יתרה מכך, בית המשפט העליון מסרב להציג את התיעוד הנדרש בדין לגבי ביעור תיקי בית המשפט.  כל זאת, לנוכח הצהרת בית המשפט העליון עצמו, שזכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי"... "חוקתי, על-חוקי". התנהלות בית המשפט העליון לגבי תיקי יהודית פרנקו סידי ואח' מציגה את הצהרותיו לגבי "מהפכה חוקתית" כיחצנות המשרתת כוחניות בלבד! יתרה מזאת, התנהלות בית המשפט העליון לגבי הכתבים וההליכים בתיקים אלה ורבים אחרים מציגה את בית המשפט העליון כבית משפט בלתי כשיר בעליל.


 

תמונות: בועז אוקון, שכיהן כרשם בית המשפט העליון תחת הנשיא אהרן ברק, ומילא את מקום המזכיר הראשי, הוא דמות מרכזית בהשחתת בית המשפט העליון ובתי המשפט האחרים אח"כ - בכהונתו כמנהל בתי המשפט. שמריהו כהן ז"ל - כיהן כמזכיר בית המשפט העליון. מותו במרץ 2002, מציין משבר בישרת בית המשפט העליון. לאחר מותו ישבו במשרדו שרה לישפיץ והיום עדית מלול - שתיהן ללא מינוי כדין.  התנהלות מזכירות כדין היא תנאי מוקדם לכשירות בית משפט.
___________

תמונה: בתיק יהודית פרנקו-סידי ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1852/02) התגלו כתבים כוזבים במערכת המידע האלקטרונית של בית המשפט העליון. המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל אישר כביכול כתבי החלטות 5 שנים לאחר מותו, ורשם בית המשפט העליון בעז אוקון חתם כביכול על החלטות 5 שנים לאחר שעזב את בית המשפט העליון. במקביל, מונע בית המשפט העליון שלא כדין את הגישה לעיון בתיק הנייר (כתבי המקור). בית המשפט העליון דובק בטענה השקרית, שהתיק  "גרוס". אך הן נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור והן הנהלת בתי המשפט מסרבים להשיב על בקשות למראה מקום ברשומות של ההודעה על ביעור התיק, הנדרשת בדין, וכן להעתק פרוטוקול הגריסה, שגם הוא נדרש בדין.
_____

תמונה: מיד לאחר מותו של שמריהו כהן ז"ל שונתה תבנית כל ההחלטות ופסקי הדין של בית המשפט העליון. האישור "העתק מתאים למקור, מזכיר ראשי..." הוסר מהכתבים, ובמקומו הוספה תניית הפטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח". אדם בר דעת ימצא ששינוי זה הפך את כלל כתבי ההחלטות ל"טיוטות". במקביל, מסרב בית המשפט העליון לספק העתקים חתומים ומאושרים כדין "העתק מתאים למקור" של החלטותיו. כמו כן מסרבת הנהלת בתי המשפט לענות על בקשות על פי חוק חופש המידע: תחת סמכותו של מי, ומהו הבסיס החוקי לשינויים מפליגים אלה.  בדומה, סירבו נשיאי בית המשפט העליון אשר גרוניס, מרים נאור, וכן הנשיא בדימוס אהרן ברק והרשם בדימוס בעז אוקון להשיב על שאלות אלה.
_____


מאהל המחאה ת"א, 23 לאפריל  - בתיקים יהודית פרנקו-סידי ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (9073/01  ו- 1852/02) דחה בית המשפט העליון את ערעורם של קבוצת ניצולי שואה מבולגריה, לאחר שלא קיבלו פיצויים מקרן שהוקמה על ידי ממשלת גרמניה ומנוהלת על ידי ממשלת ישראל.  זאת - לנוכח העוני המחפיר של ניצולי שואה בישראל...  
יחד עם זאת, סולפו משום מה כתבי החלטות במערכת המידע האלקטרונית של בית המשפט העליון בתיק זה. המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל אישר כביכול כתבים 5 שנים לאחר מותו, ורשם בית המשפט העליון בעז אוקון חתם כביכול על החלטות 5 שנים לאחר שעזב את בית המשפט העליון...  בועז אוקון, רשם בית המשפט העליון לשעבר, הוא החשוד המרכזי בסילופים אלה, שלא היו יכולים להתבצע ללא ידיעותו של הנשיא אז אהרן ברק.  אך הן אהרן ברק והן בועז אוקון מסרבים היום להסביר את פברוק הכתבים בתיק פרנקו-סידי.
יתרה מזאת, בית המשפט העליון מעלים את תיקי הנייר (כתבי מקור) בתיקי פרנקו-סידי בניגוד לחוק, בשיתוף פעולה עם הנהלת בתי המשפט וגנז המדינה, בטענת שווא שהתיק "גרוס":
* נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור מסרבת לענות על בקשות חוזרות לקיים את הוראות החוק המחייבות אותה להסדיר את העיון בתיקים בבית המשפט העליון.
* נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק ורשם בית המשפט העליון לשעבר בועז אוקון, החשודים במעורבות בשיבוש הכתבים בתיק זה מסרבים לענות ולהסביר את השיבושים.
*  מזכירות בית המשפט העליון טוענת שהתיק "גרוס" ומסרבת לקבל לרישום בקשות עיון כחוק בתיק זה...
* ארכיון המדינה, המופקד על משמורת התיקים, מסרב להשיב ישירות על השאלה: האם התיק קיים או "גרוס"?
* הנהלת בתי המשפט מתנדבת להצטרף להונאה, למרות שאין זה מסמכותה כלל...
* רשם בית המשפט העליון גיא שני דחה לאחרונה "בקשה להליך הוגן" שביקשה תשובה מוסמכת של בית המשפט העליון לגבי ביעור התיק...
תיק פרנקו סידי הוא רק דוגמה אחת מיני רבות של ההונאות והשיבושים בשגרה של כתבי בית המשפט העליון שהחלו לאחר מותו הפתאומי של מזכיר בית המשפט העליון שמריהו כהן ז"ל בשנת 2002, תחת כהונתם של אהרן ברק כנשיא, ובועז אוקון כרשם.

צרניק נ מזכירות בית המשפט העליון (3020/16) - בקשה לקבלת הודעת מזכירות תקפה וקבילה, עשויה כדין, בעניין ביעורו כביכול של תיק הנייר פרנקו ­סידי נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02)

תמונה: תמסורת פקס שהתקבלה ממזכירות בית המשפט ביום 19 למאי , 2016,  כ "הודעה" כביכול על ביעורו כביכול של תיק הנייר פרנקו סידי נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02). הבקשה להודעה תקפה וקבילה אומרת שאדם בר דעת לא יוכל לראות במסמך זה הודעה תקפה וקבילה שנתנה בתיק זה על ידי בית משפט כשיר מתוך אחת או יותר מהסיבות הבאות: א) אין מופיע עליו מספר תיק זה בו ניתנה הודעה זאת כביכול, ב) אין מופיעה עליו כל חותמת המראה שנרשם בתיק זה או בתיק אחר כלשהו, ג) אין מופיע עליו כל מספר אסמכתה של תכתובת רשמית מבית המשפט העליון, ד) אינו על נייר המכתבים של בית המשפט העליון, ה) אין מופיעה עליו החותמת האישית של עובד בית המשפט שחתם על מסמך זה, ו) שם התפקיד של החותם "מנהל מדור" אינו תקף ככל הנראה ואין שם תפקיד זה קיים  ככל הנראה בבית המשפט העליון ז) ה"הודעה" היא מפי השמועה -  משהו שמישהו אמר למישהו .
הבקשה גם מציינת ש"הודעה" זאת אינה תואמת תעודת עובד ציבור על פי פקודת הראיות.F
תמונה: החלטת רשם המוצאת שאין צורך להציג את התיעוד הנדרש בתקנות לביעור תיקי בתי המשפט: "אינני מוצא במסגרת הליך זה להוסיף על החלטתי מיום 13 לאפריל, 2016"... החלטה של רשם בית המשפט העליון גיא שני מיום 20 לאפריל, 2016, הדוחה "בקשה להליך ראוי" בתיק צרניק נ מזכירות בית המשפט העליון (3020/16). ה"בקשה להליך ראוי" ביקשה שתשובת בית המשפט העליון לגבי ה"גריסה" בכיכול של תיק יהודית פרנקו-סידי ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (9073/01) תיעשה בחתימתו של אדם בעל סמכות מתאימה, ותכלול אסמכות הנדרשות בחוק לביעור תיקי בתי המשפט: הודעה ברשומות ופרוטוקול הביעור.

 
תמונה:  בקשה שיגרתית לעיון בתיק סידי-פרנקו הוחתמה "התקבל/נבדק" ביום 07 לאוקטובר, 2015.  למחרת, 08 לאוקטובר, הוספה הערה בלתי חתומה בכתב יד: "בעדכון המדור [אזרחי - יצ] הוסבר כי התיק גרוס ואי אפשר לעיין בו...".  הבקשה החוזרה ידנית למבקש, ללא כל חותמת המראה על "דחייה" של הבקשה מרישום, וללא כל חתימה המראה תחת סמכותו של מי התבצעה פעולה זאת.  בע"פ, נאמר על ידי הסגל המזכירות, שלא יינתן להגיש כל בקשה נוספת בתיק זה.  נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור אינה עונה על בקשה להסבר לגבי התנהלות זאת, שיש לראות בה הפרה בוטה של ההליך הראוי והונאה.  אין זה סביר שהתנהלות זאת היא יוזמה של הסגל הזוטר של מזכירות בית המשפט העליון...
____________ 

יהודית פרנקו-סידי ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (9073/01

הבקשה האחרונה בקשר לתיק זה, מבקשת שבית המשפט יתקן את החלטת הרשם מיום 19 למאי, 2016, שבלבלה בין מספר תיקים, ולמעשה לא אומרת בפירוש שתיק (9073.01) בוער, למרות שהיא מנסה ליצור רושם זה.
יתרה מזאת, הבקשה מצטטת את תשובת ארכיון המדינה על בקשה להבהיר מה מצבו הפיזי של תיק זה.  תשובת הארכיון אינה עונה ישירות על השאלה, ועונה כביכול על בקשה לעיון, שמעולם לא הוגשה לארכיון. אך ניתן להסיק מתשובת הארכיון, שגם הארכיון וגם המזכירה הראשית של בית המשפט העליון יודעים שהתיק לא בוער:

Subject: תיק בית המשפט העליון יהודית פרנקו סידי ואח נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (9073/01) Date: 2016­03­28 8:42 amFrom: אולם> reading_hall@archives.gov.il>To:
ד" ר זרניק שלום,אתמול נשלחה תשובה:ד" ר רזניק שלום,מצ" ב תשובה שהתקבלה ממזכירה ראשית מבית משפט העליון:" מדובר בתיק רע"א, מאחר והפונה לא צד בתיק הוא לא יוכל לעיין".לפי הנחיות של הנהלת בתי המשפט עיון בתיקי בתי המשפט ניתן רק דרך פנייה לבית המשפט.בברכה,הלנה וילנסקי,מרכזת שירותי מחקר וקהל

יוסף צרניק נ מדינת ישראל (3919/16)  - בקשה לתיקון החלטת רשם מיום 19 למאי , 2019 על השגה על החלטת מזכירות – ­ ' דחייה מרישום של בקשה לעיון בתיק יהודית סידי פרנקו ואח נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (9073/01) בטענת "גרוס"READ MORE: 

2016-05-05 ISRAEL: Supreme court's fraud in a holocaust survivors case //

 ליום השואה: בית המשפט העליון עוסק בהונאה בתיק ניצולי שואה

2016-03-28 Supreme Court's fraud in a holocaust survivors' case - ongoing wiggling... //
  ההונאה בבית המשפט העליון בתיק ניצולי שואה - ממשיכים להתפתל...
2016-03-27 Fraud in the Supreme Court re: Franco-Sidi court file - a source in State Archive confirms - Supreme Court files are not shredded...
ההונאה בבית המשפט העליון בתיק פרנקו-סידי - מקור בארכיון המדינה מאשר - כלל לא מבערים תיקי בית המשפט העליון ...
2016-03-27 Informal seminar proposal sent to Prof David Peleg, Weizmann Institute: IT systems of the Israeli courts 
הצעה לסמינריון בלתי פורמלי נשלחה לפרופ דוד פלג ממכון וייצמן: "מערכות המידע של בתי המשפט בישראל"
2016-03-25 Open letter to Prof David Peleg, Chair of Computer Science in the Weizmann Institute, regarding new fraudulent IT systems of the Israeli courts //
מכתב פומבי לפרופ' דוד פלג, דיקן מדעי המחשב במכון וייצמן בנידון מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל
2016-03-24 Why is the Israeli Supreme Court engaged in fraud in a holocaust survivors' case? //
למה עוסק בית המשפט העליון בהונאה בתיק ניצולי שואה מבולגריה?

Friday, April 21, 2017

2017-04-21 האם שופט בית המשפט העליון אורי שוהם פברק גם "צו איסור פרסום" בערעור שוקי משעול?

האם שופט בית המשפט העליון אורי שוהם פברק גם "צו איסור פרסום" בערעור שוקי משעול?
אמש התפרסם בתפוצה רחבה, שהשופט אורי שוהם פיברק "פקודת מאסר" לגבי חושף השחיתויות ברשות המסים שוקי משעול. המסמך שהנפיק שופט בית המשפט העליון אורי שוהם בלתי חתום, מתייחס ל"פלוני" ללא ציון שמו, ועליו תניית פטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"... הבוקר התבשרנו, שמאסרו של משעול נדחה למספר שבועות, ועדיין אין מסמכים סופיים בעניין. בדיעבד גם התברר שגישת הציבור לכתבים בתיק בית המשפט העליון נחסמה תחת הכיתוב "חסוי".  העלמת כתבי בתי המשפט שלא כדין על ידי השופטים, מתוך שרירות וגחמנות, הפכה לשגרה בתיקים הנוגעים לשחיתות השלטונית ולרדיפת פעילי מחאה חברתית. העלמת כתבי בתי המשפט גם מוכרת ברחבי העולם מזה מאות שנים כאמצעי מסייע לפברוק הליכי משפט. בקשה שהוגשה היום לבית המשפט העליון, מנסה לברר האם אכן קיים צו איסור פרסום כדין בפרשת מאסרו של שוקי משעול, שכבר התפרסמה בהרחבה בתקשורת...  החשש הכבד הוא, ששופטי בית המשפט העליון, שהכריזו על "מהפכה חוקתית" בעקבות חקיקת חוק היסוד כבוד האדם וחירותו, מתנהלים כשופטים במשטרים אפלים. 
תמונה: שוקי משעול - חושף שחיתויות ברשות המסים - היה צפוי להיכנס לכלא ניצן ביום א' ללא פקודת מאסר עשויה כדין. קרבן נסיון סחטנות של רונאל פישר ורדיפה על ידי רות דוד  - אז פרקליטת מחוז ת"א.
___________

  
תמונות: שופט בית המשפט העליון אורי שוהם הנפיק על שוקי משעול פקודת מאסר מפוברקת. בדיעבד התברר שגישת הציבור לתיק גם נחסמה במערכת גישת הציבור תחת הכיתוב "חסוי". חשש ברור שגם "צו איסור פרסום" פוברק בתיק זה.
_____ 

תמונה: תיק ערעור פלילי 1322/17 "חסוי" במערכת גישת הציבור של בית המשפט העליון. במקרים רבים, הן בבית המשפט העליון והן נט-המשפט, התברר ששופטים חסמו את גישת הציבור ללא צו איסור פרסום כדין - עבירה חמורה על זכות האדם לשימוע הוגן ופומבי.
_____ 

מאהל המחאה ת"א, 21 לאפריל - בעקבות גילוי "פקודת המאסר" המפוברקת של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם לגבי חושף השחיתויות ברשות המסים שוקי משעול, הוגשה היום בקשה לעיון (בתיק פלוני נ מדינת ישראל 1322/17) בצו איסור פרסום עשוי כדין.
העלמת כתבי בתי המשפט שלא כדין על ידי השופטים הפכה לשגרה בתיקים הנוגעים לשחיתות השלטונית ולנקמנות נגד פעילי מחאה חברתית. העלמת כתבי בתי המשפט בהליכים פליליים שלא כדין היא עבירה חמורה על זכות האדם לשימוע הוגן ופומבי. העלמת כתבי בתי המשפט גם מוכרת ברחבי העולם מזה מאות שנים כאמצעי מסייע לפברוק הליכי משפט.
הבקשה שהוגשה היום לבית המשפט העליון, מבקשת לברר האם אכן קיים צו איסור פרסום כדין בתיק הערעור בעניין מאסרו של שוקי משעול. הפרשה הרי כבר התפרסמה בהרחבה בתקשורת...  החשש כבד הוא, ששופטי בית המשפט העליון, שהכריזו על "מהפכה חוקתית" בעקבות חקיקת חוק היסוד כבוד האדם וחירותו, מנתנהלים כשופטים במשטרים אפלים. 

להלן הבקשה לעיון שהוגשה היום בבית המשפט העליון בתיק פלוני נ מדינת ישראל 1322/17


תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003; טופס 2 (תקנה 4(ג))

בקשת עיון בתיק בית משפט

      1. פרטי המבקש:
א) שם מלא: דר' יוסף צרניק
ב) מס' זהות
ג) כתובת: תד 33407, תל-אביב
ד) מס' טלפון: אין

     2. פרטי תיק בית המשפט:
א) מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
                בית המשפט העליון, רע”פ 1322/17
ב) הצדדים בתיק:
               פלוני נ מדינת ישראל
ג) המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
                       (1) צו איסור פרסום עשוי כדין

        3. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א) בקשה זאת מוגשת בכפוף לתקנות בתי המשפט – עיון בתיקים (2003) והחלטת בית המשפט העליון בתיק האגודה לזכויות האזרח בישראל נ שר המשפטים ואח' (5917/97), בנוגע לגישת הציבור לכתבי בית דין.
ב) המבקש עוסק מזה שנים במחקר אקדמי בנושא מערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל ובארה"ב וניהול גישת הציבור לכתבים. מחקריו בנושא זה הוצגו ופורסמו בכנסים אקדמיים בינלאומיים בתחומים המתאימים, בכפוף לבדיקת מומחים בינלאומית. דוחות שחיבר בנושאים אלה, נכללו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ארה"ב (2010, 2015) ועל ישראל (2013), בכפוף לבדיקה על ידי הצוות המקצועי של המועצה.
ג) פרסום של המבקש מיום 20 לאפריל, 2017 לגבי תיק זה זכה לתהודה רבה:
    שופט בית המשפט העליון אורי שהם פיברק "פקודת מאסר" על חושף השחיתויות ברשות המסים שוקי משעול!תקנות סדר הדין הפלילי ופקודת בתי הסוהר מחייבות פקודת מאסר עשויה כדין, המזהה את האסיר, והחתומה על ידי שופט, לקבלת אדם למאסר. אולם שופט בית המשפט העליון אורי שוהם הנפיק מסמך בלתי חתום, נגד "פלוני", "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"... גם רומן זדורוב יושב במאסר עולם ללא פקודת מאסר... קודם זה היה רומן זדורוב, ביום א' זה שוקי משעול. מי הבא בתור? שופטי בית המשפט העליון הכריזו על "מהפכה חוקתית" בעקבות חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. יחד עם זאת, הם מתנהלים כשופטים במשטרים אפלים. אז מה עושים? מלווים את שוקי משעול לכלא ניצן ביום א', לוודא את אופן קבלתו למאסר! יש לקוות שנציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר תקיים את החוק ולא תנהג כמפקדת גולאג!קראו את הפוסט השלםhttp://inproperinla.blogspot.co.il/2017/04/2017-04-20.html 
גם פרסומים של אחרים לגבי תיק זה, הן בתקשורת הכתובה והן בתקשורת המשודרת זכו לתהודה רבה. אולם בדיעבד, גילה המבקש שתיק זה מסומן במערכת גישת הציבור של בית המשפט העליון "חסוי".
ד) יחד עם זאת, ברור שהכתבים והרישומים במערכת האלקטרונית של בית המשפט העליון חסרי כל תוקף כשלעצמם, שכן בית המשפט העליון מתנהל בתיקי נייר. יתרה מזאת, הן בבית המשפט העליון והן בבתי המשפט האחרים נתקלתי במקרים רבים בעבר בהם נמנעה גישת הציבור לכתבים במערכות האלקטרוניות ללא כל צו איסור פרסום כדין.
ה) תיק זה עוסק בתביעה פלילית נגד חושף שחיתויות ופעיל מחאה חברתית מרכזי. עיקר מחאתו של המערער היא נגד שחיתות ברשות המסים והתנהלות מערכת המשפט ואכיפת החוק בעניין שחיתות זאת. שופט בית המשפט העליון בני מזוז (אז יועמ"ש לשעבר) תיאר בראיון עיתונאי פרשה זאת כ’קרובה ביותר לפשיעה מאורגנת בחלונות הגבוהים’ מזוז גם הביע את אכזבתו מאופן טיפול בתי המשפט בפרשה. לכן, קיים חשש ברור של ניסיון השתקת ביקורת על מערכת המשפט ואכיפת החוק בהליכים בתיק זה.
במיוחד על רקע זה, המצב שנוצר, בו נחסמת גישת הציבור לכתבים, מעלה חששות כבדים של הפרות חמורות של זכויותיו של המערער, בראש ובראשונה – הזכות לשימוע הוגן ופומבי. מצב זה גם פוגע קשות באמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק.
יתרה מכך, אי פרסום "צו איסור הפרסום" יוצר מצב עמום ודו-משמעי, המאפשר אכיפה שרירותית וגחמנית, ומעלה חששות לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות בישראל.

  1. הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף):
אין למבקש קשר ישיר לתיק זה. המבקש מכיר את המערער כפעיל מחאה, בפרט בנוגע לפרשת רות דוד - רונאל פישר -ערן מלכה (מכירת מידע מחקירות משטרתיות סמויות ביאח”ה ולהב לחשודים, ביניהם דמויות פשע מאורגן). המבקש גם פרסם בעבר מאמרים בתקשורת בחו"ל לגבי אופן התנהלות בתי המשפט בישראל בעניינו של רפי רותם, חושף שחיתויות אחר בפרשת רשות המסים, שעליו נכתב בתקשורת: “כבר עשור שבתי המשפט מתעמרים ברודף הצדק".
למבקש עניין אקדמי בתיק זה, משום המצב יוצא הדופן שנוצר בו הן מבחינת זכויות האדם, הן מבחינת חופש הביטוי וחופש העיתונות, והן מבחינת אופן התנהלות המערכת האלקטרונית של בית המשפט העליון.

תאריך: 21 לאפריל, 2017; חתימת המבקש: _________
                                                                       דר' יוסף צרניק

2017-04-21 Supreme Court Justice Uri Shoham fakes an Arrest Warrant on whistle-blower Shuki Mishol!

Supreme Court Justice Uri Shoham fakes an Arrest Warrant on whistle-blower Shuki Mishol!
The Regulations of Criminal Court Procedure and the Prisons Act prescribe a lawfully made Arrest Warrant, identifying the prisoner, signed by a judge for admission to prison. In contrast, Supreme Court Justice Uri Shoham issued an unsigned record, pertaining to "Anonymous", "subject to editing and phrasing changes"... Roman Zadorov is also confined with no Arrest Decree... Yesterday it was Roman Zadorov, on Sunday it will be Shuki Mishol. Who is next?  The Supreme Court declared a "Constitutional Revolution", founded on the Base Law - Human Dignity and Liberty. At the same time the justices conduct the court in a manner befitting a dark regime.  So what are we going to do? We accompany Shuki Mishol on Sunday to Nitzan Prison, to ascertain the manner in which he is admitted to prison! One may only expect that Prison Service Governor Ofra Klinger will conduct the matter in compliance with the law, and not as a gulag commander.
Figure: Shuki Mishol - Tax Authority whistle-blower - is expected to enter prison on Sunday with no lawfully made Arrest Decree.  Mishol is the victim of extortion attempt by Ronel Fisher and persecution by Ruth David - then Tel-Aviv District Attorney.
_____________
  
Figures: Supreme Court Justice Uri Shoham issued a "fabricated" Arrest Decree on Shuki Mishol.
_____ 

OccupyTLV, April 20 - the Supreme Court declared a "Constitutional Revolution" following the enactment of Base Law - Human Dignity and Liberty. At the same time, Supreme Court justices routinely falsify court records - even in matters of Liberty. The latest example is Shuki Mishol.

Shuki Mishol is scheduled to enter Nitzan Prison on Sunday - based on an unsigned decision by Supreme Court Justice Uri Shoham. The decision also fails to identify Shuki Mishol by name - it pertains to "Anonymous", and it bears a disclaimer: "subject to editing and phrasing changes".  Such record says: "In sum... the Requester shall appear for serving his prison term on April 23, 2017 by 10:00 am in Nitzan Prison, or as determined by the Prison Service, holding an ID and a copy of instant decision".
 

Figures: False "Arrest Decree" by Supreme Court Justice Uri Shoham, as received by fax by Shuki Mishol. The record fails to identify Mishol by name. It refers instead to "Anonymous". The record is unsigned, and bears the disclaimer: "Subject to editing and phrasing changes". The record fails to comply with the Regulations of Criminal Court Procedure (1974).  There is no doubt that conduct of the Supreme Court and likewise the Prison Service (if they admit Mishol to prison based on such record) is a serious Human Rights violation.
__________

The law in Israel, as it is in civilized nations, is clear about admissions of persons to prison. The matter must be clearly defined in order to safeguard Liberty and prevent arbitrary arrests by the regimes.

The Regulations of Criminal Court Procedure (1974) say:

Execution of Judgment and Arrest Decree
31.  Once judgment was entered - the Court or its Magistrate shall write, in response to demand by the parties, a Decree which indicates that, which requires execution, and in case that prison term was imposed - write an Arrest Decree pursuant to Form 6 in the Appendix; such order or decree shall by signed by the Court or the Magistrate and serve as the reference for any agency, which is authorized to execute the judgment.  
The Regulations also provide the form for Arrest Decree:
Likewise, the Prisons Act (1971) is clear, explicitly stating:
Admission of Prisoners
2. No person shall be admitted to prison, unless pursuant to an Arrest Decree or Detention Decree, which was brought with him. However, it is permitted to admit a child of a female prisoner to prison with his mother, if she is nursing and the child is less than 2 years old.
Identification 
3. The Prison Director shall verify that the Decree is signed by the appropriate authority and lawfully made, and that the prisoner is the person named in it. 
Figure: Prison Service Governor Ofra Klinger - a law person, or a gulag commander?
_______

The issue of arbitrary, unlawful arrests in Israel is not new at all.  Already over 2 years ago Freedom of Information request was filed on the Prison Service, seeking clarifications regarding current procedures for admissions of persons into prison. To this date, the Prison Service is refusing to duly answer on the FOIA request, in a response duly signed by a duly appointed FOIA Officer.
Instead, the Prison Service sent by email and invalid, unsigned response by Ms Etti Gorver "Prison Service Coordinator of Complaints Handling and Public Inquiries".
Figure: Invalid January 06, 2016 FOIA response by the Prison Service on FOIA request seeking clarifications regarding current procedures for admissions of persons into prison.  The unsigned email response says:

To: Dr Joseph Zernik
Dear Sir:
Following up on your inquiry we herein inform you that the authorized reference for imprisonment in the Prison Service is an Arrest Decree/Detention Decree, singed by a judge - original records only!
Relative to FOIA Officer - there is a permanent entity in the Prison Service Legal Bureau, which is in charge of Freedom of Information.
For your information.
Truly,
Etti Grover
Complaints and Public Inquiries Coordinator
Prison Service
______ 

Circumstances pertaining to Shuki Mishol are particularly serious, since it is the latest episode in the justice system's persecution of Tax Authority whistle-blowers.
Yesterday, Globes described this latest episode as follows:
Teaching whistle-blowers a lesson, victory for Ruth David and Ronel Fisher
Shuki Mishol, the senior member of the "Group of 15", who exposed corruption in the Tax Authority, will enter on Sunday Nitzan Prison to serve a 2 months sentence. 
הלקח של חושפי שחיתות, הניצחון של רות דוד ורונאל פישר 
שוקי משעול, הבכיר ב"קבוצת ה-15" שחשפו שחיתות ברשות המסים, ייכנס לכלא ניצן לחודשיים החל מיום ראשון הקרוב 
20/04/2017, 19:38שלח תגובה במיילמשה ליכטמן  http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=10011855831

So what are we going to do?  We escort Shuki Mishol on Sunday to Nitzan Prison, to witness how and if he would be admitted to prison!

The event was circulated on social networks:

 April 23 Escorting Shuki Mishol to Prison

APR 23

מלווים את שוקי משעול לכלא  https://www.facebook.com/events/793283487505346/
_____

In parallel, Attorney General Avichai Mandelblit, State Attorney Shai Nitzan and the courts protect the corruption. Tax Authority Officer Eitan Robb was never indicted (Ministry of Justice issued a false press release regarding filing an indictment). Former Tel-Aviv District Attorney Ruth David is still walking free!
  
Figures: Attorney General Avichai Mandelblit, State Attorney Shay Nitzan, former Tel-Aviv District Attorney Ruth David - corruption at the top of the justice system.
_____ 

The circumstances in Shuki Mishol's case are not unique. Roman Zadorov is confined - in life imprisonment - after judges of the Nazareth District Court - Yizhak Cohen (a sex offender), Esther Hellman and Haim Galpaz conducted against him a fake/simulated trial - with no lawfully made Conviction, no lawfully made Sentencing and no Arrest Decree at all!
  
Figures: Roman Zadorov is confined in life imprisonment with no lawfully made Arrest Decree at all. In response on a repeat requests to inspect "lawfully made Arrest Decree", Presiding Judge of the Nazareth District Court Avraham Avraham issued a "Post-it Decision", which says: "On its face the request appears cantankerous and totally useless. Therefore, I find no room for granting it, and it is denied".
_______

The law in Israel is clear: "Any person is permitted to inspect decisions, which are not lawfully prohibited for publication".  However, in response on repeat requests to inspect a lawfully made Arrest Decree, pertaining to Roman Zadorov, Presiding Judge of the Nazareth District Court Avraham Avraham issued a "Post-it Decision" which denied the request under the false reasoning that it was "cantankerous and totally useless".
_____ 

Judges are the crux of government corruption in Israel!