Saturday, November 22, 2014

2014-11-22 Israeli Electric Co whistle-blower and the Tel-Aviv Labor Court... // חושף השחיתויות בחברת החשמל ובית הדין לעבודה ת"א...

[עברית להלן]
2014-11-22 Israeli Electric Co whistle-blower and the Tel-Aviv Labor Court...
חושף השחיתויות בחברת החשמל ובית הדין לעבודה ת"א...
As was the case with the Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem, the evidence shows fraud in the Tel-Aviv Labor Court in the case of the Electric Company whistle-blower Moran Genosar.  The Labor Court denies plaintiff's access to court records in his own file. In parallel, the Court maintains double-books, as is the custom in Israel today, in the IT system.  The office of the clerk says that there are 17 decisions in the case. The public access system shows only one...

The Electric Company is known as a center of corruption. Among other issues - for years investigation of bribes by Siemens to senior officers of the E is dragged with no reasonable explanation. In parallel, the EC also purchased from Siemens control systems.
The EC is involved in large lawsuits against Siemens relative to the bribes scandal, and also relative to the purchase of the control systems, since Siemens was part of a global cartel in the field.
Genosar claims that he was fired after he exposed deficiencies in the control systems. Moreover, Gensar claims that after he found an alternative workplace, the EC retaliated and managed to get him fired there too.
Genosar sued the EC in the Tel-Aviv Labor Court. Attempt to inspect the court records there raises serious concerns of corruption in the Labor Court.LINKS:
[1] 0000-00-00 Moran Genosar and the Electric Company - 
Index of records and links by subject
מורן גנוסר וחברת החשמל - רשימת כתבים וקישורים על פי נושאים
[2] 
חושף השחיתויות בחברת החשמל ובית הדין לעבודה ת"א...
כפי שהיה המצב במקרה של חושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם, הראיות מצביעות על הונאה בבית הדין לעבודה ת"א בהליכים במקרה של חושף שחיתויות בחברת החשמל.  בית הדין לעבודה מונע מבעל הדין מורן גנוסר גישה לכתבים בתיק שלו עצמו, ובמקביל, כמו במקרים רבים אחרים - מנהל ספרים כפולים במערכת המידע - נט המשפט.  על פי המזכירות - בתיק 17 החלטות.  מערכת גישת הציבור מראה רק החלטה אחת... מניעת גישת בעל דין לתיק ידועה כבר מימי הביניים כשיטה בסיסית להונאה - הופכים את ההליכים לסוג של משחק פוקר, בו לצד אחד - בעל הדין אין מושג מה קורה בהליכים... המקרה של מורן גנוסר אינו יוצא דופן. בעשור האחרון, במקביל להשחתת בתי המשפט, פועלים בתי המשפט למנוע את גישת הציבור בכלל, ובעלי דין בפרט, לכתבי בתי המשפט...
  
מורן גנוסר - חושף השחיתויות בחברת החשמל, הושפטת אריאלה גילצר-כץ, משרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן... עו"ד יעקב נאמן היה נושא לחקירה פלילית על הגשת ניירות כוזבים בבית המשפט גם הוא... (כמוהו גם שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר)
___ חברת החשמל ידועה כמוקד שחיתות. בין השאר - במשך שנים נמשכת חקירת פרשת שוחד של סימנס לבכירים בחברת החשמל. החקירה מתעכבת ללא הסבר מניח את הדעת. במקביל לפרשת השוחד הקשורה לקניית טורבינות, רכשה חברת החשמל מסימנס גם מערכות בקרה.
חברת החשמל גם מעורבת בתביעות משפטיות הקשורות לפרשת השוחד ולקרטל בינלאומי בתחום, בו הייתה סימנס מעורבת.
גינוסר טוען שפוטר מעבודתו בחברת החשמל לאחר שחשף שחיתות בקשר לרכישת והתקנת מערכות אלה, שהן בלתי תקינות ומסוכנות לבקרה ושליטה ברשת החשמל בישראל. יתרה מכך, גנוסר טוען שלאחר שמצא מקום עבודה חלופי, גרמה חברת חשמל לפיטוריו גם שם.
בעקבות פיטוריו הגיש גנוסר תביעה לבית הדין לעבודה, ת"א. ניסיון לבדיקת הכתבים בתיק מעלה חששות חמורים לשחיתות בבית הדין האזורי לעבודה.

מערכת נט המשפט מראה את עו"ד יוסף אשכנזי(שותף בכיר במשרד ע"וד הרצוג פוקס נאמן) כבא כוח חברת החשמל, ולא את משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן.  על פי פקידת המזכירות - אין בתיק ייפוי כוח של בא כוח חברת החשמל. עורכי דין אחרים ממשרד זה היגישו ניירות בשם חברת החשמל, ועל פי גנוסר - ללא תצהירים מאת בעלי סמכות בחברת החשמל כנדרש בחוק.
 מערכת נט המשפט - גישת הציבור - מראה רק החלטה אחת בתיק. על פי פקידת מזכירות בית הדין - בתיק 17 החלטות, אולם בית הדין מנע מבעל הדין גישה גם לרשימת ההחלטות בניגוד לחוק...

מורן הגיש כחוק את "ההודעה על עיון בתיק" - על פי טופס המופיע בתקנות בתי המשפט - מזכירות - עיון בתיקים. [1] הטופס גם מבוסס על החלטת בית המשפט העליון במקרה חשוב ועקרוני בנושא: האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים ( 5917/97). [2]
תגובות המזכירות:
הפקידה החתימה את הטופס "הוגש" (אבל לא "התקבל"... ), אבל סירבה לחתום על החותמת במקום המיועד, וגם סירבה לגלות את שמה המלא. לכל מי שעקב אחרי סיפור רפי רותם, החלק הזה מוכר, שלב ראשון בהפרת החוק במשרדי ממשלה...
הפקידה סירבה לתת גישה לתיק - להדפיס את הכתבים בתיק מהמחשב, והציעה במקום זאת שתעביר את העניין להחלטת השופטת. הסברתי לה בעדינות שזאת לא "בקשה", על פי החוק בישראל זאת "הודעה", והחוק מחייב מתן גישה לבעל דין לתיק שלו.
הפקידה סירבה להדפיס את המכתבים המבוקשים. היא הדפיסה החלטות בלבד, אבל סירבה אפילו להדפיס את רשימת ההחלטות, כך שאין דרך לדעת אם הדפיסה את כל ההחלטות, או רק את חלקן. במקרה דומה אחר התברר בדיעבד שהודפסו במכוון רק חלק מההחלטות.
הסיבה שנתנה: אין זכות לבעל דין לראות את התיק אם יש לו עורך דין. הסברתי לה בעדינות שהחוק אומר אחרת. התשובה: "יש לנו הנהלים שלנו".
המזכירה הראשית של בית הדין לעבודה אורלי המר, תמכה בעמדת הפקידים. ראשית טענה שזכות העיון אינה כוללת זכות לקבל העתקים של הכתבים. אולם החלטה של בית המשפט העליון קובעת בפירוש "בעידן המחשב תיקרא אל זכות העיון גם הזכות לקבלת תדפיס". [3]
יתרה מזאת, זכות העיון בתיקים כוללת מאז ימי הביניים המאוחרים את זכות ההעתקה (THE COMMON LAW RIGHT TO INSPECT AND TO COPY COURT RECORDS). 
הצעתי למזכירה הראשית שכיוון שזהו תיק אלקטרוני, תיתן לבעל הדין לעיין בתיק באחד המחשבים במשרד. היא סירבה גם לזה.
מניעת גישת בעל דין לתיק ידועה כבר מימי הביניים כשיטה בסיסית להונאה - הופכים את ההליכים לסוג של משחק פוקר, בו לצד אחד, בעל הדין, אין מושג מה קורה בהליכים... כמובן ששופטים ועורכי דין מעדיפים מצב זה...
המקרה של מורן גנוסר אינו יוצא דופן. בעשור האחרון, במקביל להשחתת בתי המשפט, פועלים בתי המשפט למנוע את גישת הציבור בכלל, ובעלי דין בפרט, לכתבי בתי המשפט...
השופטים ועורכי הדין הם גורם מרכזי לשחיתות בישראל היום!
קישורים
[1] 2014-11-20 Moran Genosar v Electric Companty (1326-04-14) in the Tel-Aviv Regional Labor Court - notice and denial of party's access to records
מורן גנוסר נ חברת החשמל (1326-04-14) בבית הדין האזורי לעבודה - הודעה ומניעת גישת בעל דין לכתבים
[2] 2009-10-08 Israeli Civil Rights Association v Minister of Justice et al ( 5917/97) Chief Justice Dorit Beinish: The new case management system (Net Ha-Mishpat) would require restricting public access to court records _ Globes (Heb + Eng)
 בג"צ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים (פס"ד מיום 8.10.09) (זכות העיון בתיקי בימ"ש).
[3] 1996-11-24 Judgment in Pinhas Fishler v Israel Police General Inspector (7256/95) in the High Court of Justice - purportedly sealed decision.
פינחס פישלר נ' מפכ"ל המשטרה (בג"ץ 7256/95) - פסק דין מיום 24 לנובמבר 1996 - חסוי כביכול

2014-11-21 US and Torture: a medieval love affair...

2014-11-21 US and Torture: a medieval love affair...
================
WHITE HOUSE CONTINUES TO STALL TORTURE REPORT “Sen. Jay Rockefeller (D-W.Va.), who served as intelligence committee chair before [Sen. Dianne Feinstein (D-CA)], was furious after the meeting, and accused the administration of deliberately stalling the report. ‘It’s being slow-walked to death. They’re doing everything they can not to release it,’ Rockefeller told HuffPost. ‘It makes a lot of people who did really bad things look really bad, which is the only way not to repeat those mistakes in the future,’ he continued. ‘The public has to know about it. They don’t want the public to know about it.’" [HuffPost]
http://link.huffingtonpost.com/546710…/VG8qTMPoDAF9sPKPBa452
WASHINGTON -- Before White House chief of staff Denis McDonough came to brief Senate Democrats on Thursday afternoon, Majority Leader Harry Reid (D-Nev.) had a little pep talk with his flock. Every Tuesday, during the weekly caucus lunches, he...
HUFFINGTONPOST.COM

2014-11-21 BASQUE COUNTRY: Commemorating Santi Brouard's assassination 30th anniversary

2014-11-21 BASQUE COUNTRY: Commemorating Santi Brouard's assassination 30th anniversary
======
1,798 Views
World Riots 24/h uploaded a new video.
ers of Herri Batasuna, member of the Spanish Senate representing the party, and deputy major in Bilbao. He was killed by the Spanish State via the palamiritary group GAL.

2014-11-21 FERGUSON: InterOccupy action network

2014-11-21 FERGUSON: InterOccupy action network
==================
Home Ferguson Action Network The main site for Ferguson related actions is here at fergusonaction.comMain document for activists and organizers is here Click here for updates by text Interoccupy.netis aggregating...
INTEROCCUPY.NET

2014-11-21 UKRAINE: Gold robbed by the US?

2014-11-21 UKRAINE: Gold robbed by the US?
=============
Probably to secure the Human Rights of the people of the pro-US gov of Kiev?
Audit of Fort Knox would also be in order... 
______
Ukraine Admits Its Gold Is Gone: "There Is Almost No Gold Left In The Central Bank Vault"
Back in March, at a time when the IMF reported that Ukraine's official gold holdings as of the end of February, so just as the State Department-facilitated coup against former president Victor Yanukovich was concluding, amounted to 42.3 tonnes or 8% of reserves...
... and notably under the previous "hated" president, Ukraine gold's reserves had constantly increased hitting a record high just before the presidential coup...
.. we reported of a strange incident that took place just after the Ukraine presidential coup, namely that according to at least one source, "in a mysterious operation under the cover of night, Ukraine's gold reserves were promptly loaded onboard an unmarked plane, which subsequently took the gold to the US."
READ MORE:
http://www.zerohedge.com/…/201…/ukraine-admits-its-gold-gone
Back in March we reported of a strange incident that took place just after the Ukraine presidential coup, namely that according to at least one source, "in a mysterious operation under the cover of night, Ukraine's gold reserves were promptly loaded onboard an unmarked plane, which subsequently took…
ZEROHEDGE.COM
LikeLike ·  · 

2014-11-21 ISRAEL: Departing PM Netanyahu's office Director crystallizes the gov's upside down political philosophy

2014-11-21 ISRAEL: Departing PM Netanyahu's office Director crystallizes the gov's upside down political philosophy
===============
"I see government as a business firm, which grants citizens services".
"business firm"? "grants"?
No one has ever stated the upside down philosophy of the current regime better than departing Netanyahu's office director Harel Locker...
2014-11-21 מנכ"ל משרד רוה"מ סוף סוף מתמצת את הפילוסופיה הפוליטית של המושחתים...
=======
מעולם לא ביטא איש את בלבול היוצרות של המערכת הפוליטית שלנו טוב יותר מלוקר... "פירמה עסקית", "מעניקה"??? כאילו זה עסק פרטי שעושה טובה לאזרחים??? ירדו מהפסים!
https://www.facebook.com/ilana.benkisos/posts/10202113887888940?from_close_friend=1&ref=notif&notif_t=close_friend_activity
התבטאות ראשונה של מנכ"ל משרד ראש הממשלה לאחר התפטרותו אמש: "הבחירה של ראש הממשלה בי, והגיבוי שהוא נתן לי במשך 3 שנים רק מראים לכם כמה...
CALCALIST.CO.IL

2014-11-21 ISRAEL: New evidence on the Kafr Kana killing of an Arab by police

2014-11-21 ISRAEL: New evidence on the Kafr Kana killing of an Arab by police
==============
[via Israeli news outliet Local Call]
Originally, police claimed that they shot the Israeli Arab of self-defence, since they felt that their lives were threatened.. New evidence claims that police left the site of the original confrontation site, then came back and shot the Arab youth with no cause at all. The Arab youth was shot in the back...
The case took place a few days after the Minister of Internal Security praised security personnel who shoot Arabs on the spot in cases of terror or suspected terror attacks.
2014-11-21 ההרג בכפר כנא - המשטרה מסתבכת...
=======
https://www.facebook.com/haggai.matar/posts/10153365039793242?from_close_friend=1&ref=notif&notif_t=close_friend_activity
לאן נעלם הסכין בו כביכול איים ח'יר חמדאן על השוטרים? האם השוטרים באמת חשו בסכנת חיים? ניתוח סרטון האבטחה ועדותו של חילמי, אותו הגיעו השוטרים לעצור...
MEKOMIT.CO.IL

2014-11-21 Persecution of whistle-blowers - a cardinal sign of corrupt governments!

2014-11-21 Persecution of whistle-blowers - a cardinal sign of corrupt governments!
==================
Editorial: The price for speaking inconvenient truths has been going up. The...
THEGUARDIAN.COM|BY EDITORIAL

2014-11-21 The Banksters are suicidal...

2014-11-21 The Banksters are suicidal...
===================
Citigroup managing director Shawn D. Miller was found dead in the bathtub of his New York City apartment, following what police suspect was a suicide in a year marked...
RT.COM

2014-11-21 UKRAINE: The gold is gone...

2014-11-21 UKRAINE: The gold is gone...
=========
Now also on Russia Today.
Ukraine’s Central Bank chief has divulged some shocking intel: its gold stockpile has reached a new nadir - almost zero. Since the beginning of the year, gold reserves...
RT.COM

2014-11-20 UK: More on Wed London student demonstrations

2014-11-20 UK: More on Wed London student demonstrations
=====================
Thousands of students marched on the UK parliament Wednesday in the biggest student action in four years demanding the restoration of ‪#‎FreeEducation‬
Organisers say 10,000 students joined the march calling for an end to university tuition fees, making it the the biggest mobilisation of students since 2010, when fees of up to £9,000-a-year were introduced.
The Metropolitan police said four people were arrested at the demo, two for allegedly assaulting a police officer, and two for alleged affray. Three police officers suffered minor injuries.
There were confrontations with police as some protesters pushed down barriers in Parliament Square, while others threw paint at the Department of Business, Innovation and Skills and a nearby Starbucks.
The offices of NUS England were daubed in paint ahead of the march, after the union withdrew its support, citing safety fears.
But the majority of the demo passed off peacefully, with protesters listening to speeches from Green party politicians Caroline Lucas and Natalie Bennett, and dancing to a samba band in front of the Palace of Westminster.

2014-11-20 UK: Parliament to debate "money creation"...

2014-11-20 UK: Parliament to debate "money creation"...
=============
What a creative idea... 
Tweet We’ve made another significant breakthrough: This morning we were told that Parliament will hold a three hour debate on the issue of ‘Money Creation and Society’...
POSITIVEMONEY.ORG

2014-11-20 UKRAINE: The Gold is gone!

2014-11-20 UKRAINE: The Gold is gone!
======================
[via Anonymous Berlin]
W as way and G as all away: Ukraine admits that their gold is gone! » In the vaults of the Central Bank is barely Gold «In March the IMF reported, that the official gold holdings of Ukraine amounted to 42.3 tons, which was equivalent to eight percent of the country's reserves. The figures referred to on end of February, so at the time, as the coup against the then President Viktor Janukowitsch threaded by the US State Department took his degree [1].
«by Tyler Durden at the» hated President rose and increased the gold reserves of the country, by the way. Just before the coup, they reached a new record level.
Graphic Ukrainian gold reserveshttp://fs1.directupload.net/images/141119/fxsh6p9q.jpg we reported at the time by a strange incident, which took place just after the fall of the Ukrainian President. «At least one source reported at the time, that "under the cover of night in a mysterious action the gold reserves of the Ukraine on board an unmarked aircraft were loaded «.» The plane then carried off the gold in the United States. «At the time it was said [2]:» today night against two o'clock a non-registered cargo plane took off from the airport Boryspil. According to airport personnel, four trucks and two vans arrived shortly before the emergence of the machine. None of the vehicles was carrying a license plate. 15 people in black uniforms with masks and bullet-proof vests got off the vehicles. Some were armed with machine guns. These people loaded the plane with more than 40 heavy boxes.
Then some more mysterious men showed up and boarded the plane. The loading was carried out very quickly. After loading the vehicles without license plates immediately left the runway and the plane took off with emergency priority.
«Airport employees, the the mysterious "special operation" observed had, immediately informed the Airport Authority.» «However expressed the urgent recommendation, is» not other people issues to interfere in «.»
Later, the editor-in-Chief was phoned by a high ranking employee of the former Ministry of revenue and fees. «He told that that night on the statement of a member of the» new leadership «all gold reserves of the Ukraine to the United States were brought. «»
"Of course, there was no official confirmation for all of these events and our report, in which we thinking out loud about whether the» «is the transfer of gold - finally Germany aspired at that time actively, its own gold reserves from New York Central Bank to bring back home-that was as usual by the mainstream media with scorn and ridicule covered. Prize for the liberation of the Ukraine
Until now.
«Now, in an interview with Ukrainian television, no less than the President of the Ukrainian Central Bank made a stunning admission:» hardly gold remains in the vaults of the Central Bank. There is still a small amount of gold bullion, but which make up only one percent of the reserves.»
Ukraina [4] reported on this amazing revelation not only mean that the Ukraine silently and secretly have eaten up their gold reserves in the course of the year, but also that the recent official value was faked - according to the official data, the Ukraine should have eight times as much gold.
"According to official statistics of the National Bank of Ukraine the amount of gold in the vaults should be eight times larger than it actually is the case. The amount of gold on about one billion dollars, or eight percent of the total reserves stood at the beginning of the month. There is now only one per cent.»
"When you consider that the official figures of the Central Bank are clearly fake, one wonders of course next, since when this» gold loss"is underway.
«Ukraine official gold reserves:http://fs1.directupload.net/images/141119/ymapjxll.jpg additional information provides us Rusila [5]:» according to current figures, the value of the Ukrainian gold should be at 988,7 million dollars. That if the component value of gold, gold accounted for eight per cent of the reserves. But if one believes (Central Bank President Walerija) Gontarewa, once barely $123.6 million in gold are left.
This number is fantastic, if you consider that the amount of gold at the end of February (as the new authorities already key positions taken had) amounted to $1.8 billion, or 12 percent of reserves.
In other words the value of the gold reserves has fallen since the beginning of the year to one-sixteenth. In February, the gold reserves at an estimated 21 tons amounted as it reported Sergej Arbusow, who headed the National Bank from 2010 to 2012, once full of pride. So what happened to the other 20.8 tons of gold?
The dramatic decline is explained not by gold sales related to the devaluation of the hryvnia, after all, 92 percent of the reserves of the National Bank in foreign currency, which can much easier to use, to prop up the rate of the hryvnia and use ongoing commitments are. In addition, the international price of gold is broke right since March in the basement. Sell gold in these circumstances is a crime. It would rather appear to strengthen the gold reserves through the exchange of foreign currency in precious metals.
But apparently, the loss is not the result of negligence or carelessness. The gold reserves are actively been purchased out of the country, as a response to the very uncertain economic and political future of Ukraine. Something similar happened with the gold reserves of the USSR: when it became clear the Gorbachev elite that perestroika will lead the country to the abyss, gold simply disappeared into unknown channels.
«The conclusion of the article: "history shows that the removal of the gold reserves in the face of an acute political crisis usually precedes a collapse of the State.»
Oddly enough, there was no official gold loss, as Victoria» fuck the EU «Nuland [5] the planned downfall of Yanukovich. Quite the contrary, as the chart above shows. Calculated in a period, as the Ukraine by its Western allies» support «was» disappeared «gold - the gold of the people! -amounting to billions. That's more than a little unusual.
Anyway: that the Ukrainian gold has disappeared, now has been confirmed. «Maybe it's there at the time, the "unconfirmed «history once again to pursue, according to which the majority of Ukrainian gold in the United States was removed, shortly after the current regime took power.
We had at the New York Central Bank asked in March whether the Ukrainian gold in the vaults 25 metres below the building with the address 33 Liberty Street a has found a new home. The answer is to this day.
Cross references: [1] Ukraine admits its gold is gone: "there is almost no. gold left in the Central Bank Vault" http://www.zerohedge.com/…/201…/ukraine-admits-its-gold-gone [2] Ukrainian gold reserves in the United States flying https://www.facebook.com/photo.php?fbid=669365733109890 [3] ЗОЛОТОЙ ЗАПАС УКРАИНЫ ИСЧЕЗhttp://rusila.su/2014/11/16/zolotoj-zapas-ukrainy-ischez/ [4] Глава Нацбанка Украины заявила об отсутствии золотого запаса Читать далее: http://ukraina.ru/news/20141116/1011178918.htmlhttp: //ukraina.ru/news/20141116/1011178918.html [5] US Department of State in flagrante delicto of regime-change in the Ukraine caughthttp://bit.ly/1ux7cmf (Translated by Bing)
W wie Weg und G wie Ganz weg: Ukrainische Zentralbank gibt zu, dass die Goldreserven des Landes verschwunden sind! »In den Tresoren der Zentralbank ist kaum noch Gold« Im März meldete der IWF, dass die offiziellen Goldbestände der Ukraine 42,3 Tonnen betrugen, was acht Prozent der Reserven des Landes entsprach. Die Zahlen bezogen sich auf Ende Februar, also auf den Zeitpunkt, als der vom US-Außenministerium eingefädelte Staatsstreich gegen den damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch seinen Abschluss fand[1].
von Tyler Durden
Unter dem »verhassten« Präsidenten stiegen und stiegen die Goldreserven des Landes übrigens. Genau vor dem Staatsstreich erreichten sie einen neuen Rekordstand!
Wir berichteten damals von einem merkwürdigen Zwischenfall, der genau nach dem Sturz des ukrainischen Präsidenten erfolgte. Mindestens eine Quelle meldete damals, dass »im Schutz der Nacht in einer geheimnisvollen Aktion die Goldreserven der Ukraine an Bord eines nicht markierten Flugzeuges verladen wurden«. Das Flugzeug transportierte das Gold dann in die USA ab. Damals hieß es[2]:
»Heute Nacht gegen zwei Uhr hob ein nicht registriertes Transportflugzeug vom Flughafen Boryspil ab. Laut Flughafenpersonal trafen kurz vor dem Auftauchen der Maschine vier Laster und zwei Lieferwagen ein. Keines der Fahrzeuge trug ein Nummernschild. 15 Personen in schwarzen Uniformen, mit Masken und kugelsicheren Westen stiegen aus den Fahrzeugen. Einige waren mit Maschinenpistolen bewaffnet. Diese Personen beluden das Flugzeug mit über 40 schweren Kisten.
Anschließend tauchten einige weitere geheimnisvolle Männer auf und bestiegen das Flugzeug. Das Verladen erfolgte sehr rasch. Nach dem Verladen verließen die Fahrzeuge ohne Nummernschilder sofort wieder die Start- und Landebahn und das Flugzeug hob mit Notfallpriorität ab.
Flughafenmitarbeiter, die die geheimnisvolle »Spezialoperation« beobachtet hatten, benachrichtigten unverzüglich die Flughafenverwaltung. Diese jedoch sprach die dringende Empfehlung aus, sich »nicht in fremder Leute Angelegenheiten einzumischen«.
Später wurde die Chefredaktion von einem ranghohen Mitarbeiter des ehemaligen Ministeriums für Einkünfte und Gebühren angerufen. Er erzählte, dass in jener Nacht auf Anweisung eines Mitglieds der »neuen Landesführung« sämtliche Goldreserven der Ukraine in die Vereinigten Staaten gebracht wurden.«
Selbstverständlich gab es keinerlei offizielle Bestätigung für all diese Ereignisse und unser Bericht, in dem wir laut darüber nachdachten, ob der »Preis für die Befreiung der Ukraine« wohl die Übergabe des Goldes sei – schließlich strebte Deutschland damals aktiv an, seine eigenen Goldreserven aus der New Yorker Zentralbank heimzuholen −, wurde von den Mainstreammedien wie üblich mit Hohn und Spott überzogen.
Bis jetzt.
Nun machte in einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehen niemand Geringeres als die Präsidentin der ukrainischen Zentralbank ein erstaunliches Eingeständnis: »In den Tresoren der Zentralbank ist kaum noch Gold übrig. Es gibt noch eine kleine Menge an Goldbarren, aber die machen nur ein Prozent der Reserven aus.«
Ukraina[4] berichtet weiter, diese erstaunliche Enthüllung bedeute nicht nur, dass die Ukraine still und heimlich im Laufe des Jahres ihre Goldreserven aufgezehrt habe, sondern auch, dass der jüngste offizielle Wert gefälscht war – den offiziellen Angaben zufolge müsste die Ukraine über achtmal so viel Gold verfügen.
»Laut offiziellen Statistiken der Nationalbank der Ukraine sollte die Goldmenge in den Tresoren achtmal größer sein, als es tatsächlich der Fall ist. Zu Beginn des Monats belief sich die Goldmenge auf etwa eine Milliarde Dollar oder acht Prozent der gesamten Reserven. Jetzt ist es nur noch ein Prozent.«
Wenn man bedenkt, dass die offiziellen Zahlen der Zentralbank ganz klar gefälscht sind, muss man sich als Nächstes natürlich fragen, seit wann dieser »Goldschwund« im Gange ist.
Zusätzliche Informationen liefert uns Rusila[5]:
»Aktuellen Zahlen zufolge sollte der Wert des ukrainischen Goldes bei 988,7 Millionen Dollar liegen. Das wäre der Wert des Goldanteils, wenn Gold acht Prozent der Reserven ausmachte. Glaubt man jedoch (Zentralbankpräsidentin Walerija) Gontarewa, sind gerade einmal noch 123,6 Millionen Dollar in Gold übrig.
Diese Zahl ist fantastisch, wenn man bedenkt, dass die Goldmenge Ende Februar (als die neuen Obrigkeiten bereits Schlüsselpositionen übernommen hatten) 1,8 Milliarden Dollar oder zwölf Prozent der Reserven betrug.
Anders gesagt ist der Wert der Goldreserven seit Beginn des Jahres auf ein Sechzehntel gefallen. Im Februar beliefen sich die Goldreserven auf schätzungsweise 21 Tonnen, wie es auch Sergej Arbusow, der die Nationalbank von 2010 bis 2012 leitete, einmal voller Stolz meldete. Was also ist mit den anderen 20,8 Tonnen Gold geschehen?
Der dramatische Schwund lässt sich nicht durch Goldverkäufe im Zusammenhang mit der Abwertung der Hrywnja erklären, schließlich bestehen 92 Prozent der Reserven der Nationalbank in Devisen, die sich viel leichter dafür verwenden lassen, den Kurs der Hrywnja zu stützen und laufende Verpflichtungen zu bedienen. Außerdem ist der internationale Goldpreis seit März in den Keller gerauscht. Gold unter diesen Umständen zu verkaufen, ist ein Verbrechen. Es wäre vielmehr angezeigt, durch den Umtausch von Devisen in Edelmetalle die Goldreserven zu stärken.
Doch offenbar ist der Schwund nicht die Folge von Nachlässigkeit oder Sorglosigkeit. Die Goldreserven sind aktiv außer Landes geschafft worden, und zwar als Reaktion auf die sehr unklare wirtschaftliche und politische Zukunft der Ukraine. Etwas Ähnliches geschah mit den Goldreserven der UdSSR: Als der Gorbatschow-Elite klar wurde, dass Perestroika das Land an den Abgrund führt, verschwand Gold einfach in unbekannten Kanälen.
Die Schlussfolgerung des Artikels:
»Die Geschichte zeigt, dass dem Abbau der Goldreserven angesichts einer akuten politischen Krise normalerweise ein Zusammenbruch des Staates vorausgeht.«
Seltsamerweise gab es keinen offiziellen Goldschwund, als Victoria »Fuck the EU« Nuland[5] den Sturz Janukowitschs plante. Ganz im Gegenteil, wie die Grafik oben zeigt. Ausgerechnet in einer Phase, als die Ukraine von ihren westlichen Verbündeten »unterstützt« wurde, »verschwand« Gold – das Gold des Volkes! – im Wert von Milliarden. Das ist mehr als ein wenig ungewöhnlich.
Wie auch immer: Dass das ukrainische Gold verschwunden ist, wurde nun bestätigt. Vielleicht ist es da auch an der Zeit, der »unbestätigten« Geschichte noch einmal nachzugehen, derzufolge der Großteil des ukrainischen Goldes in die USA abtransportiert wurde, kurz nachdem das derzeitige Regime die Macht übernahm.
Wir hatten bei der New Yorker Zentralbank im März angefragt, ob das ukrainische Gold in den Tresoren 25 Meter unterhalb des Gebäudes mit der Adresse 33 Liberty Street ein neues Zuhause gefunden hat. Die Antwort steht bis heute aus.
Querverweise:
[1] Ukraine Admits Its Gold Is Gone: "There Is Almost No Gold Left In The Central Bank Vault" http://www.zerohedge.com/…/201…/ukraine-admits-its-gold-gone
[2] ukrainischen Goldreserven in die USA ausgeflogen
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=669365733109890
[3] ЗОЛОТОЙ ЗАПАС УКРАИНЫ ИСЧЕЗ http://rusila.su/2014/11/16/zolotoj-zapas-ukrainy-ischez/
[4] Глава Нацбанка Украины заявила об отсутствии золотого запаса Читать далее: http://ukraina.ru/…/ukraina.ru/news/20141116/1011178918.html
[5] US-Außenministerium in flagranti über Regimewechsel in der Ukraine ertappthttp://bit.ly/1ux7cmf