Wednesday, May 29, 2013

02-03-07 מותו בטרם עת של שמריהו כהן, המזכיר הראשי של בית המשפט העליון, היה נשוא תלונה פלילית כבר ב-2002


ב-7 למרץ, 2002, מת המזכיר הראשי של בית המשפט העליון מ"דום לב" בבית המשפט העליון. הכתבים להלן מראים שכבר אז חשדו חבריו/קרובי משפחתו שלא היה זה מוות טבעי, אך התקשו להסביר מה היה המניע למותו. תחת כהונתו של אהרון ברק כנשיא בית המשפט העליון התחוללה אמנם "מהפכה תחוקתית" בישראל, אך לא זאת שפורסמה על ידי אהרון ברק...

שמריהו כהן, ז"ל, המזכיר הראשי של בית המשפט העליון - השומר האחרון של שלטון החוק במדינת ישראל?

אישורים של כתבי בית המשפט העליון לפני ואחרי מותו של שמריהו כהן, ז"ל, המזכיר הראשי של בית המשפט העליון. [1] מאז מותו של שמריהו כהן, אין אדם בר-דעת יכול לראות בכתבי בית המשפט העליון כתבים משפטיים בני תוקף.

תלונה פלילית שהוגשה במרץ 2002, לגבי חשדות למעשים פליליים בקשר למותו של שמריהו כהן, ז"ל. סביר להניח שנשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, ורשם בית המשפט העליון בזמנו - בועז אוקון, ידעו להוסיף פרטים בעניין זה.

בכך הושלם למעשה ב-2002 תהליך שהחל בפרשת קו 300 (1984) והמשיך ברצח יצחק רבין (1995), ומשמעותו שינוי המשטר בישראל.

קישורים:
[1] דוח סייג לזכויות האדם |(NGO) לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל (2013): יושרה, או חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט במדינת ישראל

No comments: