Wednesday, April 22, 2015

2015-04-22 "I shouldn't need to watch my tail" - Tel-Aviv judge conducts simulated court hearing, then hides the records... // השופטת אגסי "לא צריכה לשמור על הזנב שלי" - ניהלה דיון למראית עין, ומחביאה את הפרוטוקול שלא כדין

2015-04-22 "I shouldn't need to watch my tail" - Tel-Aviv judge conducts simulated court hearing, then hides the records...
==============================
In cases related to whistle-blowers of government corruption, the Tel-Aviv courts are repeatedly shown to be a center for abuse of whistle-blowers and protection of corruption. Here- in a case of Israel Electric Company whistle-blower, a judge conducted simulated court hearing. When caught in the act, she exploded, said she did not need to watch her tail, and kicked everybody out. Later she created records, which are no unlawfully hidden from public access...


לא צריכה לשמור על הזנב שלה - השופטת אורנית אגסי  מחביאה שלא כדין את הפרוטוקול של הדיון למראית עין

בעניין הקשור לשחיתות בחברת החשמל, השופטת אגסי ניהלה דיון למראית עין.  כשנתפסה בשעת מעשה, תפסה עצבים וסילקה את הציבור והתובע מהאולם.  בדיעבד יצרה פרוטוקול, אותו היא מחביאה שלא כדין מעין הציבור. יש לראות בהתנהלותה של השופטת אגסי שיבוש חמור של ההליכים, הכתבים, והרישומים.  עבירות מסוג זה אופייניות לפשיעה מאורגנת של אנשי צווארון לבן - שופטים, אנשי מזכירות ועורכי דין.

​​תמונה: השופטת אורנית אגסי
______
בדיון בתיק מורן גנוסר נ נתיבי הגז לישראל, הקשור לפרשת החשיתות בחברת החשמל, סלקה השופטת את הנוכחים באולם, כולל בעל הדין מורן גנוסר, לאחר שהודתה בדיעבד, בהתפרצות של כעס בלתי מובן, שהיא מנהלת "דיון בלתי פורמלי" ללא פרוטוקול, והכריזה שאינה צריכה "לשמור על הזנב שלה"...
להלן תכתובת נוספת בעניין, ואשמח אם אלה שהיו נוכחים, ובפרט בעל הדין מורן גנוסר יבהירו אם דייקתי בפרטים. בפרט - בנוגע לתחילת הדיון, והשאלה האם הייתה כל תזכורת, או הסכמה של בעלי הדין לניהול דיון "בלתי פורמלי", ללא פרוטוקול.  אולם בשום מקום בחוק לא מצאתי רשות לשופטים לנהל "דיון בלתי פורמלי". 

1) מועדי דיונים בתיק מציינים שהתקיים דיון ונוצר פרוטוקול


2) החלטות בתיק מחביא את הפרוטוקול של אותו יום מעין הציבור שלא כדין

1) יוסף צרניק כתב:
אני כתבתי שאגסי ניהלה דיון למראית עין.
נדמה לי ששלחת אתמול הודעה שאומרת ש"יש להם גיבוי בחוק"?
מאיפה מצאת את זה?  ושווה לנהל את הדיון הזה בפייס...

2) אחר כתב:
לא כתבתי גיבוי בחוק, אלא בדין שהם, השופטים, פתחו לעצמם.
נשלח מה-HTC שלי

3) יוסף צרניק כתב:
לא ברור לי למה אתה מתכוון. 
אתה מדבר על פסיקות בעניין, לדוגמה של בית המשפט העליון?
או על מצב שהם חושבים שמותר להם, וזהו.

4) אחר כתב:

הם פתחו להם סוג של נורמה, שמתבססת על הסמכות שיש להם על פי תקנות סידרי הדין לעשות פשרה, שעל פיה הם יכולים לסגור עיניינים "בלשכה" עם עורכי הדין בלבד.
נשלח מה-HTC שלי

5) יוסף צרניק כתב:

אשמח אם תפרט, כי זהו עניין מרכזי.  אני לא מכיר את תקנות סדר הדין שאתה מדבר עליהן.  אבל אני בספק גדול שיש תקנות שתואמות את המצב המדובר.
אני אומר שאגסי עסקה בפירוש בהונאה ושיבוש הליכים.  וזה בכלל לא היה בלשכה. אנחנו מדברים פה על משהו שהתחיל כדיון פתוח לציבור באולם, על פי יומן בית המשפט.
בעל הדין, מורן גנוסר, בודאי שלא ידע שזה הולך להיות משהו אחר.  לא נראה לי שבאי הכוח ידעו דבר על כך גם כן (אלא אם תקשרה איתם בסתר - עניין פסול לעצמו).  ובודאי שהיא לא אמרה לנוכחים ולפרוטוקול בתחילת הדיון (מה שהיא הייתה אמורה לעשות, אם היא הייתה רוצה לנהל דיון שרשום ביומן כדיון כשחלקו או כולו מחוץ לפרוטוקול) - "עכשיו אנחנו יוצאים מחוץ לפרוטוקול".  (NOW WE ARE GOING OFF THE RECORD)
וההתנהלות שלה לאחר שנתפסה, הייתה מוזרה מאד.  היא נכנסה לעצבים ממש ללא כל סיבה, דיברה שטויות ממש (אני נתתי רק את עיקר הדברים) - הציעה בין השאר "תגישו נגדי תלונה לנציב קבילות הציבור.  לא מעניין אותי, עוד כמה שבועות אני כבר לא כאן". 
כל זה התחיל מזה שמישהו הקליד.  הוא לא אמר מילה.  היא אמרה לו להפסיק להקליד, והוא סגר מיד את המחשב בלי להגיד מילה.  אבל לאחר שהיא גמרה להסביר למה כביכול אסור לו להקליד (כי זה דיון מחוץ לפרוטוקול וכו), אני אמרתי "מה הבסיס בחוק להתנהלות שלך?"  לא פחות ולא יותר (5-6 מלים) ואז היא נכנסה לקריזה.  אחרי דקה נראה היה שהיא נרגעה.  אף אחד לא הוציא מילה. ואז היא פתאום התפרצה שוב עם הזנב וכו, בלי כל סיבה וזרקה את הציבור ומורן (שלא היה קשור לעניין בכלל) החוצה.
רק לאחר שהיא התעצבנה על זה שהקליד (כי לא רצתה שיהיה כל תיעוד של הדיון - שהיה דיון למראית עין) היא גילתה לכל הנוכחים שזהו "דיון בלתי פורמלי", ושהקלדנית שישבה לידה כל הזמן, בכלל לא מקלידה כלום. לפני כן לא היה מושג לאף אחד שזה לא דיון אמתי לפרוטוקול.
אם יש לך מראה מקום בתקנות שמתאים למצב כזה, או פסקי דין שמסבירים מצב כזה, אשמח לדעת... 
אבל אני מכיר מצבים כאלה כסוג מקובל של הונאות של שופטים - ניהול הליכים למראית עין. 
בארה"ב זה פועל קצת אחרת, אבל הסוף דומה - מכניסים בסתר במחשב הערה למחשב שזה היה דיון "OFF THE RECORD" - שזה מקביל לדיון ללא פרוטוקול והחלטות שאינן על פי החוק.
6) אחר כתב
אני מפנה אותך לסעיפים 68-79 לחוק בתי המשפט שם תוכל ללמוד מתי שופט רשאי לנהל דיון בדלתיים סגורות אך גם מתי הוא רשאי להרחיק אנשים מהדיון. בהמשך תוכל ללמוד (מסעיף 79 רבתי) על המקור עליו מסתמכים השופטים כאשר הם מנהלים דיונים לא פורמליים.
כמובן ששום דבר לא מצדיק את התנהגותה של אגסי ויש להתלונן נגדה לפחות אצל נציב קבילות השופטים ולפרסם את המקרה ככל שניתן.
7) יוסף צרניק כתב:
אי לא רואה דבר ששייך לעניין בצורה כלשהי בסעיפים שאתה הסתמכת עליהם... אשמח אם תציין בפירוש את המקום בו אתה מוצא עניין כלשהו התואם את ההתנהלות של השופטת אורנית אגסי - ניהול דיון "בלתי פורמלי" ללא פרוטוקול ללא כל הודעה מראש.
המקום היחידי הכולל עניין שהיה יכול להיות קשור הוא להלן:
חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 1 .
==============================


68א.   ניהול פרוטוקול [תיקון התשס"ח (מס' 7)]
(א) בדיון בבית משפט ינוהל פרוטוקול שישקף את כל הנאמר והמתרחש בדיון והנוגע למשפט, לרבות שאלות והערות בית המשפט, אולם בקדם משפט, בישיבה מקדמית או בדיון מקדמי אחר רשאי בית המשפט, בהסכמת בעלי הדין, לכלול בפרוטוקול את עיקרי הדברים שבדיון; בית המשפט יקבע את דרך רישום הפרוטוקול; בסעיף זה, "דיון מקדמי" - לרבות דיון שאין בו שמיעת ראיות בעל פה או שמיעת טענות בעלי הדין ושנועד לבחון את האפשרות לסיים את ההליך בהסדר מוסכם בין בעלי הדין.

________
ההדגשה שלי. אבל אין פה כל הרשאה לניהול "דיון בלתי פורמלי", ובמקרה זה לא הייתה כל הסכמה.  יתרה מזאת, העניין נעשה בלא ידיעת הנוכחים.
אבל מה שמוזר הוא, שאתה והשופטת אורנית אגסי נראים בהסכמה בעניין: היא עצמה הציעה לנוכחים: "תגישו תלונה לנציב קבילות הציבור על השופטים...."
אבל זהו חלק בלתי נפרד משחיתות מערכת המשפט.  ההתנהלות שלה הייתה בגדר עבירה פלילית חמורה - שיבוש הליכי משפט.  הדרך הנכונה לטפל בעניין הייתה צריכה להיות דרך חקירה פלילית. לא דרך הנציב!
לא היה פה דיון של בית דין על פי חוקי מדינת ישראל כלל, רק דיון למראית עין.
על פי זכרוני, העניין החל בפתיחת הדיון.  ההתנהלות שלה הייתה מוזרה. היא נכנסה לאולם.  התחילה לפשפש בתיקים, ובסוף מצאה את התיק.  אבל אז, היא לא הכריזה את שם התיק, רק אמרה משהו כמו "הנה זה".  אח"כ, היא לא הציגה את הצדדים, ולא פנתה אליהם שיציגו את עצמם לפרוטוקול.  כלומר, היא לא פתחה דיון כלל.  היא ניהלה דיון למראית עין.
יתרה מכך, לאחר מעשה, היא יצרה כתבים משובשים בתיק, והחביאה אותם מעין הציבור, בתיק שאינו חסוי, רשום כ"פתוח לציבור".
השאלות שנותרות פתוחות כמובן:
* למה היא עשתה את זה?
* מה כתבה ב"פרוטוקול" שהיא מחביאה מעין הציבור?
התשובה בד"כ היא החלטה שאינה תואמת את החוק, ולכן השופטים עורכים את הדיון כדיון למראית עין, ומחביאים את כתב הפרוטוקול...

No comments: