Wednesday, June 10, 2015

2015-06-11 More fraud in the Israeli courts // נפתח משפט פרשת רונאל פישר - שוב עובדים עלינו בעיניים

English abstract:
Yesterday, trial opened in the Jerusalem District Court of one of the worst corruption scandals in Israel's history.  Ronel Fisher, top attorney, was bribing for his clients in collaboration with former Tel-Aviv District Attorney Ruth David senior police officers and judges.
It is clear from day one that the court is engaging in fraud on the public, maintaining double books for its dockets.
The Israeli justice system is unable to address its own corruption...
____
2015-06-11 נפתח משפט פרשת רונאל פישר שוב עובדים עלינו בעיניים
בקשה לעיון בתיק שהוגשה אתמול, מיד הראתה שהשופט משה סובל מנהל ספרים כפולים בתיק זה, כמו קודמיו בפרשיות שחיתות אחרות... בסדרת משפטי השחיתות האחרונים, השופטים מנהלים מפעם לפעם דיוני ראווה, שהקשר בינם לבין ההליכים המתנהלים בכתבים מפוקפק. בו בזמן, השופטים מונעים את גישת הציבור לכתבים - עבירה חמורה על זכויות האדם והפרה חמורה של "עקרון יסוד במשטר דמוקרטי".  מערכת המידע - נט המשפט - מאפשרת ניהול ספרים כפולים בתיקי בתי המשפט כעניין שיגרתי.  ההונאות בבתי המשפט בולטות במיוחד במשפטי השחיתות האחרונים.
Inline image 1 Inline image 2 Inline image 3 Inline image 4

רות דוד, רונאל פישר, משה סובל, ערן מלכה
_____________________
מאהל המחאה ת"א, 11 ליוני – דריוסף צרניק הגיש אתמול לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לעיון בתיק מדינת ישראל נ מלכה – פרשת רונאל פישר[1] בהמשךהוגשה גם בקשה להליך הוגןשכן כבר עם הגשת הבקשה לעיון עולה חשש שהשופט משה סובל מנהל ספרים כפולים בתיק זה[2]
הבקשה לעיון בתיק הוגשה כחלק מסקר על גישת הציבור לכתבי בתי המשפט בישראלגישת הציבור לכתבים נחשבת לאבן יסוד בזכויות האדם - הזכות לשימוע הוגן ופומביזכות זאת גם הוכרזה על ידי בית המשפט העליון של מדינת ישראל כ"עקרון יסוד במשטר דמוקרטי", ו"זכות חוקתית על חוקית"... אולם סקר של סדרת תיקים פליליים הנוגעים לפרשות השחיתות האחרונות מראה שהשופטים בישראל מונעים בעקביות את גישת הציבור לכתבים בתיקים.
גישת הציבור לכתבים נובעת מחד מהצורך להגן על הנאשם ממשפט סודימאידךגישת הציבור לתיקים מבטיחה שקיפות שהיא הדרך היחידה לאפשר פיקוח ציבורי על השופטים ולמנוע את שחיתות בתי המשפט.
במצב הקיים בבתי המשפט היום, אין מבקש העיון יכול לדעת אפילו אם הבקשה נרשמה.  גישת הציבור לרשימת הבקשות או לבקשות עצמן נמנעת לחלוטיןלשם כךיש צורך לתקשר עם "שירות צ'אט", הפועל תחת תניית פטור – כלומר אין כל אחריות לאמינות המידע.
הפניה לשירות הצ'אט היום, לאחר הגשת הבקשה לעיון, העלתה שהבקשה לעיון אכן נרשמה: בקשה מס 15 בתיק.כמו כן נמסר שכבר נתנה החלטה בעניין הבקשה לעיון – היא נשלחה לתגובות הצדדים
Inline image 6


"החלטה בפתקית" מיום 10 ליוני, 2015, לגבי הבקשה לעיון בתיק, שהתקבלה מנציגת "שרות צ'אטברשת היום.  ההחלטה לא נרשמה ברשימה הציבורית של "החלטות בתיק".
_______
אולם בדיקה של הרשימת הציבורית של "החלטות בתיק", מראה שרק החלטה אחתמיום 21 למאי, 2015, ברשימה זאת.
Inline image 5

רשימת "החלטות בתיק" בתיק מדינת ישראל נ מלכה (פרשת רונאל פישר), ביום 10 ליוני, 2015, 15:14. רק החלטה אחת (1) מופיעה ברשימה – החלטה מיום 21 למאי, 2015.  בתיק זה קיימות נכון להיום קרוב לוודאי כתריסר החלטות.
______
מכיוון שהבקשה לעיון נרשמה כבקשה מס 15, קרוב לוודאי שבתיק זה קיימות כבר היום כתריסר  החלטותבהן החלטות קריטיות לגבי התנהלות המשפטאולם ההחלטה היחידה הנגישה לציבור עוסקת במועד הדיון היום...
מצב זה אינו יוצא דופן כללוהוא מתאפשר על ידי מערכת המידע ההונאתית של בבתי המשפט – נט המשפט
לדוגמהבתיק פרשת הולילנד בבית המשפט המחוזי ת"אאותו ניהל השופט דוד רוזןמופיעות כ-60 החלטות ברשימה הציבורית של "החלטות בתיק". זאת בשעה שרשימת "החלטות בתיק" של בית המשפט עצמו כוללת יותר מ-260 החלטותיתרה מזאתכמעט כל הכתבים ברשימה הציבורית אינם כתבים תקינים כללעד היום לא התגלו,לדוגמהכתבי הכרעת דין וגזר דין עשויים כדין לגבי הנאשם אהוד אולמרט בפרשת הולילנד...
עצם קיום ספרים כפולים לגבי רשימת "החלטות בתיקייחשב ללא ספק בידי כסימן מובהק של שחיתות בתי המשפט בישראליתרה מזאתמערכת נט-המשפט תוכננה מראש לצורת התנהלות זאת – ההחלטות אינן ממוספרותואין עליהן כל חותמת המראה את זמן וסמכות הרישום במערכת.
במקבילהממצאים מראים שהשופטים בישראל מתעתעים בציבור ומנהלים הונאות סדרתיות בבתי המשפטמצב זה בולט במיוחד במשפטי השחיתות האחרונים.
מצב זה מסתייע גם בדיווחי התקשורתהמבוססים על הנאמר באולמות הדיונים ללא בדיקת הכתבים עצמםזאת -גם לאחר שנציב קבילות הציבור על השופטים תיעד בדו"ח משנת 2012, שהשופטים בישראל אינם רואים את הקראת החלטה או פסק דין באולם הדיונים כמחייבתומחזיקים בזכותם לשנות את ההחלטות גם לאחר הקראתן באולם הדיונים.
לאור מצב זההוגשה היום הבקשה להליך הוגןהמבקשת מן השופט משה סובל לקיים רישום הוגן של ההחלטות בעניין הבקשה לעיון ברשימה הציבורית של "החלטות בתיק", להורות לצדדים להמציא למבקש את תגובותיהם על בקשתו לעיוןולתת למבקש העיון הזדמנות להגיש על תשובות הצדדים.
המשך התנהלותו של השופט משה סובל לגבי בקשת העיון תספק ראיות ישירות לגבי ישרת משפט פרשת רונאל פישר בכללו. פשרת רונאל פישר נוגעת לשחיתות מערכת המשפט עצמה יותר מכל פרשת שחיתות של השנים האחרונות - שכן הראיות מצביעות על סחר במידע משטרתי וסחר בתיקי בתי המשפט בעסקאות בהן שימש רונאל פישר כסרסור.  ספק גדול אם מערכת המשפט בישראל מסוגלת לטפל כראוי בשחיתותה עצמה.
המצב שנוצר בבתי המשפט בישראל בעשור האחרון, מודגם היטב בפרשיות השחיתות האחרונותהציבור נחשף בעזרת התקשורת לדיוני ראווה בבתי המשפטשבינם לבין התנהלות ההליכים בכתבים קשר בלתי ברור לחלוטין.אולם גישת הציבור לכתבים נמנעת באופן עקבי ושיטתי...
במצב שנוצר במדינת ישראלאין הציבור יכול לדעת אל נכון במה הואשם אדםבמה הורשעמה גזר דינווהאם הוא מוחזק בבית הסוהר על פי צו מאסר עשוי כדיןמצב זה אינו תואם חברה אזרחית מתוקנתוהוא טיפוסי לטריבונלים של דיקטטורה צבאית.
יתרה מזאתמצב זה מאפשר לשופטים לנהל הליכים מפוקפקים לגבי שחיתות מערכת המשפט עצמה.
קישורים
[1] 2015-06-10 State of Israel v Malka et al (28759-05-15) in the Jerusalem District Court – Request to Inspect court file//
מדינת ישראל נ מלכה ואח' (28759-05-15) – בקשה לעיון בתיק
[2] 2015-06-11 State of Israel v Malka et al (28759-05-15) in the Jerusalem District Court – Request for Due Process//
מדינת ישראל נ מלכה ואח' (28759-05-15) – בקשה להליך הוגן

No comments: