Sunday, March 27, 2016

2016-03-27 Fraud and perversions in the Israeli Supreme Court... // הונאות ושיבושים בבית המשפט העליון

English abstract:
In the Sidi-Franco court file (pertaining to holocaust survivors) evidence exists for falsification and perversion of records and process in the Supreme Court.  The Supreme Court unlawfully denies access to inspect the file, claiming that it was "shredded".  Now, a source in the State Archive confirms what was clear all along: The files of the Supreme Court are not shredded at all...  The fraud and misprision of felonies in this case directly involves Supreme Court Presiding Justice Miriam Naor.
See previous post on this subject:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/03/2016-03-24-what-is-israeli-supreme.html 

2016-03-27 ההונאה בבית המשפט העליון בתיק סידי-פרנקו - מקור בארכיון המדינה מאשר - כלל לא מבערים תיקי בית המשפט העליון ...
בואו נעזוב את כל הקטניםהאם יש לראות בהתנהלות נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור העלמת עין מדבר עבירה והפרת אמונים ("בגידהעל פי השופט דוד רוזן)?
קראו בלוג: 
תמונהנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור שותפה להונאה בכתבים ושיבוש ההליכים בתיק סידי-פרנקו.  קודם לכן הייתה מעורבת בפברוק הכתבים וההליכים בתיק רומן זדורוב...
_____
מאהל המחאה ת"א, 27 למרץ בתיק סידי-פרנקו (בעניין פיצויים לניצולי שואה מבולגריהעסק ועוסק בית המשפט העליון בהונאה רבת רבדים:
החלטות שובשו במערכת המידע האלקטרונית ככל הנראה על ידי בועז אוקוןשנים לאחר שעזב את בית המשפט העליון;
הגישה לעיון בתיק הנייר (כתבי מקורנמנעת תוך הפרת החוק על ידי "דחייה מרישוםשל בקשת העיון שליללא ציון שם וסמכות ה"דוחה";
המזכירות הודיעה לי בע"פ שלא ינתן לי להגיש כל בקשות נוספות בעניין תיק זה הפרה בוטה של הזכות להליך ראוי;
ההצדקה להתנהלות המזכירותטענה שהתיק "גרוס".
אולם נשיאת בית המשפט העליון מרים נאורהנהלת בתי המשפטוגנז המדינה אינם עונים על בקשות לתיעודהנדרש בחוקשל ביעור תיק זה.  ומרים נאור אינה עונה על בקשות להסברים לגבי ההתנהלות הבלתי ראויה של המזכירות...
אין זה סביר שהתנהלות זאת מקורה בסגל המזכירות:  מי שיזם התנהלות זאת היה צריך לדעת שבתיק זה קיימות ראיות לשיבוש במערכת המידע האלקטרונית של בית המשפט העליון...
ועתהמקור בתוך ארכיון המדינה מאשר מה שהיה ברור כל הזמן כלל לא מבערים את תיקי בית המשפט העליון.
בואו נעזוב את כל הקטנים: האם יש לראות בהתנהלות מרים נאור העלמת עין מדבר עבירה והפרת אמונים (“בגידה” על פי השופט דוד רוזן)?
פרסום קודם:
למה עוסק בית המשפט העליון בהונאה בתיק ניצולי שואה מבולגריה?
נשיאת בית המשפט העליון מרים נאורנשיא בית המשפט העליון (בדימוסאהרן ברקרשם בית המשפט העליון (בדימוסבעז אוקוןהנהלת בתי המשפטגנז המדינהמבקר המדינה מאוחדים בנחישותם שלא לענות לגבי השיבושים/זיופים הברורים בכתבי ההחלטות בתיק בית המשפט העליון יהודית סידי-פרנקו ואחנ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (‫‪1582/02‬‬), ועוסקים בהונאה לגבי מצבו של תיק הנייר (כתבי מקור).  מזכירות בית המשפט העליון עוסקת בהונאה מונעת את העיון בתיק בטענת שווא שהוא "גרוס"... החל במרץ 2002, עם מותו הבלתי צפוי של המזכיר הראשי שמריהו כהןותחת כהונתם של אהרן ברק כנשיא ובעז אוקון כרשםהחלה מגפת שיבושים וזיופים של כתבי בית המשפט העליוןמצב זה נמשך עם היוםוהשיבושים והפיברוקים כוללים תיקים בעלי חשיבות ציבורית עליונהכגון תיק עמוס ברנסתיק רומן זדורובתיק אהוד אולמרט (הולילנד)...  בתיק סידי-פרנקו נדחה ערעורם של ניצולי שואה מבולגריה לפיצויים מקרן שהוקמה על ידי ממשלת גרמניהאך מנוהלת על ידי ממשלת ישראל.  העוני המחפיר של ניצולי השואה בישראל מוכר וידוע...
קראו בבלוג:


No comments: