Wednesday, July 6, 2016

2016-07-06 מסמך "גזר הדין" המפוברק של רומן זדורוב משנת 2010 בנצרת

2016-07-06 מסמך "גזר הדין" המפוברק של רומן זדורוב משנת 2010 בנצרת
אין לראות בבית המשפט המחוזי נצרת בית משפט כשיר, ובודאי לא בית משפט שבכתב (COURT OF RECORD).

מאהל המחאה ת"א, 6 ליולי - אז מה קורה פה? מישהו משחק בכתבי בית דין? הרי הנשיאה מרים נאור אמרה שבית המשפט אמר את דברו... או אולי בית המשפט משבש את דברו ללא הפסקה?
בשבוע שעבר הייתי בנצרת, והיגשתי למזכירה הראשית אושרת אביכזר בקשה לאישור מסמך "גזר הדין" -  "העתק מתאים למקור". יחד עם זאת, הגשתי לה אזהרה בכתב, שאם תאשר מסמך מפוברק, שאינו חתום אלקטרונית כדין, אגיש תלונה על הונאה, שיבוש כתבי בית דין, והפרת אמונים.
לבקשה צרפתי את ההחלטה של נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת הפרוטוקולים המפוברקים של ורדה אלשייך, שדנה בפירוט בענייני פיברוקים בנט-המשפט ואישור מסמכים מפוברקים "העתק מתאים למקור"...
והיום - הפלא ופלא, אני לא מצליח למצוא עוד את מסמך "גזר הדין" בנט המשפט-גישת הציבור.
כשנתפסה ורדה אלשייך מפברקת פרוטוקול כדי להגיש "תלונה אתית" נגד עורך דין, כל הארץ רעשה וגעשה.  
אבל כשהשופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז פברקו פרוטוקול כדי להכניס אדם חף מפשע למאסר עולם - זה רק עניין "טכני" -  וכל עיסוק בנושא הוא "תיאוריית קונספירציה"...  כפי שכתבה לגבי הפרקליטה שילה ענבר לנשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם...
בתמונות ארבע גרסאות של "גזר הדין":


א. תדפיס מנט המשפט בשנת 2010 שהוגש על ידי השפיגלים עם הודעת הערעור - ללא חתימות כלל.


ב. המסמך כפי שהופיע בינואר 2016 בנט המשפט-גישת הציבור - שתי חתימות גראפיות מתוך שלוש.


ג. המסמך - כפי שנמצא בינואר 2016 במזכירות בנצרת - שתי חתימות גראפיות מתוך שלוש - אבל בתשליל.


ד. המסמך - היום - "שגיאה כללית".

No comments: