Sunday, August 28, 2016

2016-08-28 חברי ועדת ארבל למניעת "בריונות ברשת" התבקשו לסייע בעניין הונאות השופטים במערכת נט-המשפט

חברי ועדת ארבל למניעת "בריונות ברשת" התבקשו לסייע בעניין הונאות השופטים במערכת נט-המשפט
החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקלים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך מתעדת את אחד המאפיינים ההונאתיים הבולטים של בנט-המשפט  - חוסר היכולת של בעלי דין, באי כוחם והציבור הרחב להבחין בין כתב בית דין אלקטרוני בדוי/למראית עין לבין כתב בית דין אלקטרוני אמתי (אותנטי). חברי הועדה התבקשו לסייע בקבלת תשובה על פי חופש המידע מהנהלת בתי המשפט בעניין תיקון כשל זה, שעומד בשנים האחרונות במרכז הונאות השופטים בנט-המשפט.
קראו את הפוסט המלא בבלוג: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/08/2016-08-28.html

תמונה: השופטת ורדה אלשייך, נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולברג 
____
מאהל המחאה ת"א, 28 לאוגוסט - חברי ועדת ארבל "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט" התבקשו לסייע בקבלת תשובה מהנהלת בתי המשפט לגבי אחד המאפיינים ההונאתיים הבולטים של נט-המשפט - מערכת המידע של בתי המשפט.  עניין זה, הנפקת כתבי בית דין בדויים/למראית עין עומד במרכז ההונאות של השופטים בשנים האחרונות, ביניהן - של השופטת ורדה אלשייך - בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים", של השופטת אספרנצה אלון - כמתועד בתלונה פלילית שהוגשה במשטרת ישראל, של השופט דודו רוזן -  בתיק פרשת הולילנד, ושל השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, ואברהם אברהם - בתיק רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת.
הצורך בבקשת העזרה מחברי ועדת ארבל נובע מאי קיום חוק חופש המידע על ידי הנהלת בתי המשפט - סירוב לענות בעניינים הנוגעים לאי-כשירות או שחיתות השופטים.

להלן לשון הבקשה לחברי ועדת ארבל "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט": 
 
הנידון: בקשת עזרה מועדת ארבל לגבי בקשה על פי חוק חופש המידע – השבת חותם המים "טרם נחתם", או בדומה לו על כתבי בית דין אלקטרוניים בלתי חתומים בנט-המשפט
לכבוד חברי הוועדה לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט,
מצורפת בקשה על פי חוק חופש המידע, שהיגשתי היום להנהלת בתי המשפט דרך הפורטל הממשלתי (וקיבלתי אישור תשלום אגרה והגשת הבקשה), בפקס (וקיבלתי אישור הצלחת התמסורת), ובדוא"ל.
עניינה של בקשה זאת הוא אחד מהתווים ההונאתיים החמורים בנט-המשפט - כפי שתועד על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך - חוסר היכולת של בעלי דין, באי כוחם והציבור הרחב להבחין בין כתב בית דין אלקטרוני בדוי/למראית עין לבין כתב בית דין אלקטרוני אמתי (אותנטי).
עניין זה עומד במרכז ההונאות של השופטים במקרים רבים - החל מפרשת ורדה אלשייך, דרך תלונה פלילית שהוגשה במשטרת ישראל נגד השופטת אספרנצה אלון, דרך התנהלותו של השופט דוד רוזן בתיק פרשת הולילנד, וכלה בתיק רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת.
יחד עם זאת, אני נתקל בקשיים בקבלת תשובות מהנהלת בתי המשפט לגבי עניינים הנוגעים לאי-כשירות או שחיתות השופטים בישראל.
לפיכך, אודה אם תוכלו לסייע בקבלת תשובה על פי חופש המידע במועדה וכדין בעניין חשוב זה.
בברכה,
דר' יוסף צרניק 

להלן לשון הבקשה על פי חוק חופש המידע, שהוגשה להנהלת בתי המשפט
 
28 לאוגוסט, 2016
הממונה לפי חוק חופש המידע, הנהלת בתי המשפט
פקס
ובדוא"ל:
hofesh-hamida@court.gov.il
: 02-6556887
הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע – השבת חותם המים "טרם נחתם", או בדומה לו על כתבי בית דין אלקטרוניים בלתי חתומים בנט-המשפט - על פי החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת “הפרוטוקולים המפוברקים” של ורדה אלשייך
לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע,
הריני מגיש בזאת את בקשה בכפוף לחוק חופש המידע (1988), כלהלן:
בקשה זאת מבוססת על החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (12/ 88 /מחוזי ת”א) מיום 31 למאי, 2012, בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך. [1]
בהחלטתו מתאר הנציב את המצב לגבי מערכת נט-המשפט, בו בעלי דין, באי כוחם, והציבור הרחב אינם יכולים להבחין בין כתב בית דין אלקטרוני חתום בחתימה אלקטרונית כדין, תקף, ובר אכיפה לבין כתב בית דין אלקטרוני בלתי חתום, למראית-עין (“מפוברק" - על פי התקשורת, “טיוטא" - על פי השופטים), חסר תוקף, שאינו בר אכיפה.
הנציב מציין בהחלטתו:
  • שעם הטמעת מערכת נט-המשפט, הופיע על כתבים, שאינם חתומים בחתימה אלקטרונית כדין, חותם מים המציין זאת (ראו לדוגמה "טרם נחתם", תמונה 1).
  • שהשופטים פעלו להסרת חותם המים הנ”ל, בטענה שהוא מפריע למהלך העבודה.
  • שמאז הסרתו של חותם מים זה, אין לצדדים, לבאי הכוח, ולציבור כל דרך להבחין בין כתב בית דין אמתי (אותנטי) לבית כתב בית דין בדוי/למראית עין.
 
תמונה 1: דוגמה של כתב בית דין בדוי/למראית עין של השופטת אספרנצה אלון, עליו מופיע חותם מים "טרם נחתם". כתבי בית דין בדוי/למראית עין זה אושר באישור שקרי ו/או מזויף, "העתק מתאים למקור", והומצא כביכול ככתב בית דין אמתי (אותנטי). [מתוך תלונה פלילית (פ”ח 223561/2016) על הונאה, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הלכי משפט, הפרת אמונים נגד השופטת אספרנצה אלון, שהתקבלה במשטרת ישראל, ועל פי היועמ"ש כביכול נמצאת עתה ב"טיפול" פרקליטות המדינה].
____
    הנציב גם קבע בהחלטתו הנ"ל, שעל הנהלת בתי המשפט לחדש את הפעלת חותם המים הנ”ל, ואמר שעל הנהלת בתי המשפט לעדכן אותו לגבי יישום העניין.
לפיכך, הריני מבקש בזאת על פי חוק חופש המידע:
1) כל כתב המתעד את התקנתו מחדש של חותם המים "טרם נחתם", או בדומה לו על כתבים אלקטרוניים בלתי חתומים במערכת נט-המשפט על פי החלטתו של נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך (12/ 88 /מחוזי ת”א).
2) כל כתב המתעד דיווח של הנהלת בתי המשפט לנציב על ביצוע תיקונים אלה בנט- המשפט על פי החלטתו הנ"ל.
תשלום אגרת בקשה בוצע באתר שירות התשלומים הממשלתי, מספר אישור 34395964.
בברכה,

________________
דר' יוסף צרניק
סייג לזכויות האדם (NGO)

1 2016-07-11 In RE: Roman Zadorov - Ukrainian citizen detained in Israel – Complaint filed with the UN Human Rights Council – Working Group on Arbitrary Detention: Attachment 9.5 Judge Varda Alshech “Fabricated Protocols” scandal – Israel Bar Association complaint and Ombudsman of the Judiciary May 31, 2012 decision (12/ 88 /Tel-Aviv District)

לגבי: רומן זדורוב – אזרח אוקראינה המוחזק בישראל – תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם – קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים: נספח 9.5 פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך – תלונת לשכת עורכי הדין והחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים מיום 31 למאי, 2012 (12/88/מחוזי ת"א)

,

No comments: