Thursday, March 2, 2017

2017-03-02 בקשה דחופה חוזרת למען הסדר הטוב לעיון בנתוני חתימות אלקטרוניות על "הרחקה" מפתח-תקוה

בקשה דחופה חוזרת למען הסדר הטוב לעיון בנתוני חתימות אלקטרוניות על "הרחקה" מפתח-תקוה
השופט עודד מורנו מסרב להחליט על בקשות לעיין בהחלטתו בעניין הרחקתי מפתח-תקוה, לאחר שסירב לענות על זכותי לעיין בחתימה בזמן הדיון, והורה לי להגיש בקשה נפרדת בעניין.

קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/03/2017-03-02.html
תמונה: השופט עודד מורנו, בית המשפט השלום פתח-תקוה.
_____

בבית משפט השלום בפתח תקווה

מדינת ישראל נ צרניק (38086-02-17)

המבקש: “החשוד" דר' יוסף צרניק

בקשה דחופה חוזרת למען הסדר הטוב לעיון בנתוני חתימות אלקטרוניות על פרוטוקול דיון מיום 19 לפברואר, 2017.

"החשוד”, דר' יוסף צרניק, מגיש בזאת שוב את בקשה לעיון, שבנידון:
1.      בקשה זאת הוגשה לראשונה ביום 23 לפברואר, 2017, ולאור חוסר בהירות היא מוגשת עתה שנית.  
2.      באותו יום הנפיק השופט עודד מורנו "החלטה בפתקית" (תמונה מס' 1) - בלתי חתומה, שאינה מופיעה ברשימה הציבורית של "החלטות בתיק", ושלא הומצאה עד היום - האומרת: "ראה החלטתי מהיום באותו עניין". ההחלטה האחרת מאותו יום דרשה הגשת בקשות "החשוד" עם תגובות התביעה המשטרתית.

תמונה מס' 1
3.      במהלך הדיון שבנידון חזר "החשוד" וביקש שלוש פעמים שהשופט עודד מורנו יאמר בפירוש: האם יינתן ל"חשוד" לעיין בנתוני החתימה האלקטרונית על הפרוטוקול וההחלטה שייווצרו בדיון זה? השופט מורנו ענה על שאלות "החשוד" בשלוש תשובות שונות וסותרות, אך נמנע מלומר שיינתן לו לעיין בנתוני החתימה האלקטרונית, אם היא קיימת בכלל.   אחת מתשובותיו של השופט עודד מורנו הייתה שעל "החשוד" להגיש בקשה נפרדת בעניין העיון, ולפיכך הוגשה הבקשה לעיון ( מס' 2) ביום 23 לפברואר ולפיכך היא מוגשת שוב היום.
4.      ביום 01 למרץ, 2017 הנפיק השופט עודד מורנו "החלטה בפתקית" נוספת (תמונה מס' 2) - בלתי חתומה, שאינה מופיעה ברשימה הציבורית של "החלטות בתיק", ושלא הומצאה עד היום - האומרת:  "הבקשות השונות אותן הגיש המבקש אינן ענייניות.  באופן דומה הן לא מגלות כל טענה עובדתית או משפטית שניתן לבחון ולקבל.  כך גם בנוגע לבקשה לתיקון הפרוטוקול דיון מעצר הימים וזאת מאחר והפרוטוקול משקף נכונה את הנהלות הדיון בבימ"ש ואת שנטען בו. לאור כל האמור לעיל – בקשות המבקש נדחות."  אולם החלטה זאת אינה מתייחסת בפירוש לבקשה (מס' 2) - לעיון בנתוני החתימה האלקטרונית.   יתרה מזאת, הבקשה לעיון מעלה טענות עובדתיות ומשפטיות פשוטות וברורות, שניתן לבחון ולקבל.

תמונה מס' 2
5.      "החשוד" לא קיבל עד היום כל תגובה על הבקשה לעיון מן התביעה המשטרתית, למרות בקשתו. מובן מאליו ש"החשוד" אינו יכול לאכוף דבר על התביעה המשטרתית. לכן, למרות רצונו, אין ביכולתו של "החשוד" להגיש בקשה חוזרת זאת עם תגובת התביעה המשטרתית במצורף.
6.      גישת בעל דין לעיון בהחלטות בעניינו מעוגנת בתקנות בתי המשפט-עיון בתיקים (2003), ועל פי בית המשפט העליון, זכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי..." (פס"ד משנת 2009 - האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים, בג"ץ 5917/97 )
7.הגישה לנתוני החתימה האלקטרונית נמנעה מ"החשוד" כבר בדיון קודם בבית משפט זה על החלטה בעניינו, בתיק מדינת ישראל נ קלאס ואח' (63343-01-17),  גם לאחר הגשת בקשות חוזרות בעניין ולאחר התייצבות "החשוד" במשרד המזכירה הראשית בניסיון לממש את זכות העיון. [1]
8.     ככל  שנמנעת מ"החשוד" הגישה לעיון בנתוני החתימה האלקטרונית של השופט עודד מורנו על הפרוטוקול שבנידון, נמנעת ממנו היכולת לדעת האם הוא כתב בית דין חתום כדין, תקף ובר-אכיפה, או מסמך בלתי חתום וחסר תוקף, (“טיוטא"/כתב בית דין למראית עין). כמובהר בפרוטוקול עצמו, התנהלות מסוג זה נחשבת ל"הונאת משחק הצדפות". התנהלות זאת מקובלת היום על השופטים  ונפוצה בבתי המשפט של מדינת ישראל, כפי שתועד בהחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך (88/12/מחוזי ת"א)  [2]
לפיכך, מתבקש בזאת השופט עודד מורנו להורות למזכירות ליתן ל"החשוד" גישה לעיון בנתוני החתימה האלקטרונית על כתב ה"פרוטוקול" ו"החלטה" מיום 19 לפברואר, 2017 בתיק זה.

מן הראוי שבית משפט זה, בלתי כשיר ככל שהוא, ייתן בדחיפות החלטה על בקשה זאת.
היום, 02 למרץ, 2017                                       ______________________
                                                                                    דר' יוסף צרניק - “החשוד"
                                                                                    בלתי מיוצג
קישורים:  להלן
LINKS:
[1] ] 2017-01-31 State of Israel v Klass et al  (63343-01-17) ) in the Petah Tikvah Magistrate Court – Pro Forma Request (No 3) to inspect Judge Shalhevet Kamir-Wiess's electronic signature data on the January 29, 2017 "Protocol" and “Decision” records, if they exist at all //
מדינת ישראל נ קלס ואח' (63343-01-17 בבית המשפט השלום פ"ת –  בקשה (מס' 3) למען הסדר הטוב לעיון בנתוני החתימה האלקטרונית של השופטת שלהבת קמיר-וייס על "פרוטוקול" ו"החלטה" מיום 29 לינואר, 2017 בתיק זה, אם הם קיימים בכלל
[2] 2012-05-31 Judge Varda Alshech “Fabricated Protocols” scandal – Israel Bar Association complaint and Ombudsman of the Judiciary May 31, 2012 decision (12/ 88 /Tel-Aviv District)
פרשת הפרוטוקולים המפוברקים של ורדה אלשייך – תלונת לשכת עורכי הדין והחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (12/88/מחוזי תל-אביב)No comments: