Monday, May 29, 2017

2017-05-29 בקשה הוגשה לסגן יו"ר הכנסת - להעמיד את משטרת ישראל במקומה בנוגע לזכות המחאה

2017-05-29 זכות המחאה ו"רוחב ליבה" של המשטרה - סגן יו"ר הכנסת מתבקש להעמיד את המשטרה במקומה!
=====================
 להלן תכתובת מהבוקר עם ח"כ יואל חסון, שהציע את עזרתו בקיום חופש הביטוי וחופש ההתאגדות בפתח-תקוה.


No comments: