Saturday, July 7, 2018

2018-07-07 המושחתים בעליון - השופטת ענת ברון

2018-07-07 המושחתים בעליון - השופטת ענת ברון
----
התנהלות שופטת העליון ענת ברון עדיין מהדהדת באולם השקט של מערכות אכיפת החוק והתקשורת.
"אם מערכת המשפט לא תוכיח שהיא מסוגלת לחקור גם את בכיריה, לא ניתן יהיה להתלונן כאשר הציבור יסרב להכיר בסמכות המערכת הזו לשפוט את נבחריו"*
מאמרו של עו"ד זאב לב מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, עיתון מקור ראשון

Image may contain: text

No comments: