Monday, September 17, 2018

2018-09-18 מוטה קרמניצר מגלה את אמריקה - תביעות פליליות שקריות על "תקיפת שוטרים"


2018-09-18 מוטה קרמניצר מגלה את אמריקה - תביעות פליליות שקריות על "תקיפת שוטרים"
---
כאן: מוטה קרמניצר נדהם מזה שבדו "תקיפת שוטר" נגד הפרופ למשפטים הצרפתי, רומן פרנקו, ושניהלו הליכי שקר נגדו בבית המשפט בעניין זה...
ברקע: מוטה קרמניצר כנראה חי ביקום מקביל, לא מכיר את המציאות הישראלית:
^ נגד דפני ליף ואחרים בדו "תקיפת שוטר" וניהלו הליכי שקר בעקבות המחאה של 2011. 
^ נ
גד ברק כהן ו"באים לבנקאים" בדו "תקיפת שוטר" ומנהלים הליכי שקר בימים אלה.
רק רגע! הרי מוטה קרמניצר עצמו כתב בעקבות פרשת רומן זדורוב: "התנהלות התביעה מפחידה..." תיאר את מערכת החוק והמשפט - פרקליטות+יועמ"ש+העליון - כמערכת של פשע מאורגן.
אז מה הקטע, מוטה? התקפים של הזיות והתנתקות מהמציאות הישראלית?
---
מדוע דווח שהפרופסור תקף שוטר, ואיך הוחלט לגרשו: השאלות מהמעצר בחאן אל-אחמר
מה ההליכים שיינקטו נגד מי שדיווח שקר בעניין האזרח הצרפתי והאמריקאי, פראנק רומאנו? מה הצדיק את איזוקו? ומתי תבין ישראל שהיא גורמת נזק עצום למעמדה?

No comments: