Monday, July 27, 2015

2015-07-26 Perplexing letter by “Legal Bureau” of the Administration of Courts – suspected fraud//מכתב תמוה מ"הלשכה המשפטית" של הנהלת בתי המשפט – החשוד כהונאה

   Perplexing letter from the Administration of Courts – suspected fraud
From computational perspective” it is impossible to comply with the right to inspect “Post-it decisions”?

Left: Judge Michael Spitzer, Director of the Administration of Courts of the State of Israel.  Attorney Barak Laser, "Legal Adviser" to the Administration of Courts.
 ____
OccupyTLV, July 27 – a perplexing letter, suspected fraud, [1] was received yesterday from Attorney Heli Bracha “Legal Bureau” of the Administration of Courts. The letter pretends to be a response on inquiry, which had never been made. The intent of the letter appears to be the voicing of a false legal opinion, instead of lawful responses on Freedom of Information requests, duly filed with the Administration of Courts, and instead of response on requests to inspect and to copy judicial records, which were duly filed with the corresponding courts.
The letter appears to try to establish an absurd and incredible legal opinion, that there it is impossible “from computational perspective” to comply with the right to inspect and to copy judicial records, relative to “post-it decisions” in court files in Net-HaMishpat.
Among the perplexing issues regarding the letter – the lack of authority of the writer, Attorney Heli Bracha, who failed to provide her position in the Administration of Courts in the letter.
A ongoing survey over the past year, as part of academic research, examines the exercise of the public's right to access judicial records to inspect and to copy. The right to inspect court files was declared in a 2009 High Court of Justice Judgment in the petition Association of Civil Rights in Israel v Minister of Justice (5917/97), “a fundamental principle in a democratic regime”, and “a constitutional, supra-statutory right”. The right to inspect court record is also founded in the Universal Declaration of Human Rights, Article 10, as part of the right for “fair public hearing”. However, the survey results show that in practice, Israeli judges routinely engage in comprehensive denial of public access to court records. The denial of public access to court public records, missing court records, or invalid court records, have been recognized for centuries as the hallmarks of judicial corruption.
The mere existence of the “post-it decisions” and their template, are part of the evidence for overarching fraud in the design, implementation and operation of the new IT system of the Israeli district and magistrate courts – Net-HaMishpat. Such evidence was submitted to the UN Human Rights Council [HRC] for the 2013 Universal Periodic Review of Human Rights in Israel. The submission was incorporated into the 2013 Professional Staff Report of the HRC for the 2013 UPR with the note: “Lack of integrity in the electronic record systems of the Supreme Court, the district courts and the detainees' courts in Israel”. [2]Response on the letter, received yesterday from the Administration of Courts was sent to that office. The response, copied below, indicates the perplexing nature, and the striking lack of authority and validity of the letter. The response concludes:
In case the communication, referenced above, is an authentic communication by the Administration of Courts, I would be grateful if Attorney Heli Bracha send me a corrected letter, where she clearly indicates her position, writes in a legible manner, clearly refers to the matters she is addressing, and indicating her authority in each such matter. In case I receive no corrected letter from Attorney Bracha within 14 days, I would dismiss the communication, referenced above, as inherently void for lack of authority and validity.
The persons, who were apparently involved in the issuance of the letter, received yesterday from the Administration of Courts are:
a. Attorney Heli Bracha, 'The Legal Bureau”, Administration of Courts;
b. Attorney Barak Laser, “Legal Adviser to the Courts System”;
c. Ms Sima Sabam, “Chief Clerk”, Jerusalem District Court, and
d. Mr Sharon Saban-Safray, “Freedom of Information Officer”, Administration of Courts.
A series of decisions, pursuant to the Freedom of Information Act, shows that all “Chief Clerks” of the courts, and likewise all “Legal Advisers”, which have been examined to this date, hold office with no lawful appointment records. [3] Among such persons are the pretender “Chief Clerk” of the Supreme Court, Ms Edit Melul, and likewise the “Senior Legal Advisers” of the State Ombudsman and the Attorney General... Response on a Freedom of Information request on the Enforcement and Collection Authority (independent sub-unit in the Ministry of Justice itself) explicitly states that all legal advisers in government offices today operate with no appointment records...
Therefore, a Freedom of Information Request (linked below) was also filed today, pertaining to the appointment records of all four individuals, listed above, related to the perplexing letter from Administration of Courts, regarding access to “Post-it decisions”. [4]
Ongoing research shows unprecedented corruption of the Israeli courts over the past decade, enabled in part by the implementation of fraudulent IT systems in the courts. [5] The office of Administration of Courts is central to such conduct.
LINKS
Below


2015-07-27 מכתב תמוה מהנהלת בתי המשפט - חשוד כהונאה
"מבחינה מחשובית" אין ניתן לקיים את זכות העיון ב"החלטות בפתקית"?

מימין: עו"ד ברק לייזר, "היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט" - האם מונה כדין? האם הוא מחזיק בסמכות כלשהי כדין? השופט מיכאל שפיצר, מנהל בתי המשפט. הנהלת בתי המשפט עומדת במוקד ההונאה בתכנונן, הטמעתן, ותפעולן של מערכות המידע ההונאתיות בבתי המשפט בעשור האחרון.
______
מאהל המחאה ת"א, 27 ליולי - מכתב תמוה, החשוד כהונאה, [1] התקבל אתמול מעו"ד חלי ברכה "הלשכה המשפטית" של הנהלת בתי המשפט.  מכתב זה מתחזה כתשובה כביכול על "פנייה" שלא נעשתה מעולם.  כוונת המכתב ככל הנראה להביע חוות דעת משפטית כוזבת, במקום תשובות כדין על בקשות על פי חוק חופש המידע, שהוגשו כדין להנהלת בתי המשפט מחד, ובקשות לעיון בתיקים שהוגשו כדין לבתי המשפט המתאימים. 
המכתב מנסה ככל הנראה לבסס עמדה משפטית חסרת שחר, שאין אפשרות "מבחינה מחשובית" לקיים את זכות הציבור לעיון ב"החלטות בפתקית" בתיקי בתי המשפט.  בין שאר העניינים התמוהים במכתב זה - חוסר סמכותה של כותבת המכתב, עו"ד חלי ברכה, שחתמה ללא ציון תפקידה.
סקר שנערך בשנה האחרונה במסגרת מחקר אקדמי, בודק את מימושה בפועל של זכות הציבור לעיין בתיקי בתי המשפט השונים.  זכות העיון בתיקים הוכרזה בפסק הדין משנת 2009 בעתירת האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים (בג"ץ 5917/97), "עקרון יסוד במשטר דמוקרטי", ו"זכות חוקתית, על חוקית". זכות העיון בתיקים גם מבוססת בהכרזה לכל באי עולם על זכויות האדם, סעיף 10 - כחלק מן הזכות ל"שימוע הוגן ופומבי".  אולם תוצאות הסקר עד עתה מראות שבפועל מונעים השופטים בישראל באופן גורף את גישת הציבור לעיון בתיקים.  מניעת הגישה לכתבי בתי המשפט, וכתבים חסרים או בלתי תקפים, ידועים מזה מאות שנים כסימנים מובהקים לשחיתות בתי המשפט.
עצם קיום ה"החלטות בפתקית" ותבניתן הם חלק מן הראיות להונאה רבתי בתכנונה, הטמעתה, והפעלתה של מערכת המידע של בתי המשפט המחוזיים והשלום - "נט המשפט".  ראיות אלה  הוגשו למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל.  הגשה זאת נכללה בדו"ח הצוות המקצועי של המועצה על זכויות האדם בישראל (2013) בלוויית ההערה, "חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים בבית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל. [2]
תגובה על המכתב שהתקבל אתמול נשלחה להנהלת בתי המשפט.  התגובה, המועתקת להלן, מציינת את טיבו התמוה וחוסר הסמכות והאמינות הבולטים של המכתב שהתקבל אתמול.  התגובה מסיימת באומרה:
במידה שהתקשורת שבנידון היא תקשורת אותנטית מהנהלת בתי המשפט, אודה אם עו"ד חלי ברכה תשלח מכתב מתוקן, בו היא מציינת את תפקידה, ובו תכתוב בצורה הניתנת להבנה, תוך ציון ברור, מהם העניינים עליהם היא כותבת, תספק את האסמכתות המתאימות, ואת סמכותה בכל אחד מעניינים אלה.  במידה ולא אקבל מכתב מתוקן מעו"ד ברכה בתוך 14 יום, אתייחס לתקשורת שבנידון כבטלה מעיקרה מחוסר סמכות ואמינות.
המעורבים בהנפקת המכתב שהתקבל אתמול מהנהלת בתי המשפט הם ככל הנראה:
א. עו"ד חלי ברכה "הלשכה המשפטית", הנהלת בתי המשפט.
ב. עו"ד ברק לייזר, "היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט".
ג. הגב' סימה סבן, "מזכירה ראשית, בית המשפט המחוזי, ירושלים”.
ד. הגב' שרון סבן ספראי,"ממונה לפי חוק חופש המידע, הנהלת בתי המשפט".
סדרת בקשות על פי חוק חופש המידע מראות שכלל ה"מזכירים הראשיים"  וכן כלל "היועצים המשפטיים" שנבדקו עד היום, מחזיקים בתפקידם ללא כתבי מינוי כדין. [3]  בכלל אלה - המתחזה למזכירה ראשית בבית המשפט העליון, הגב' עדית מלול, וכן היועצים המשפטיים הבכירים במשרד מבקר המדינה ובמשרד היועץ המשפטי לממשלה...  תשובה על בקשה על פי חוק חופש המידע מרשות האכיפה והגבייה, יחידת סמך של משרד המשפטים עצמו, מציינת בפירוש שכלל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה פועלים ללא כתבי מינוי...
לפיכך, הוגשה היום גם בקשה בכפוף לחוק חופש המידע (מועתקת להלן) לגבי כתבי מינוים של המעורבים בעניין המכתב התמוה מהנהלת בתי המשפט בעניין "החלטות בפתקית". [4]
מחקר מתמשך מראה על השחתה חסרת תקדים של בתי המשפט בישראל בעשור האחרון, המתאפשרת בין השאר על ידי התקנת מערכות מידע הונאתיות בבתי המשפט. [5] הנהלת בתי המשפט היא גורם מרכזי בהתנהלות זאת.
קישורים
[1] 2015-07-26  Perplexing letter by “Legal Bureau” of the Administration of Courts – suspected fraud – and response on it//
מכתב תמוה מ"הלשכה המשפטית" של הנהלת בתי המשפט – החשוד כהונאה, ותגובה עליו
https://www.scribd.com/doc/272668644/
[2] Human Rights Alert (NGO) submission for the 2013 UPR of the State of Israel was incorporated into the UN Human Rights Council Professional Staff Report with the note: "Lack of integrity in the electronic record systems of the Supreme Court, the district courts and the detainees' courts in Israel".
2012-06-04 Human Right Alert's Submission; 2013 UPR of the State of Israel: Integrity, or lack thereof, of the
electronic record systems of the courts of the State of Israel
http://www.scribd.com/doc/92826212/
[3] 2015-06-18 Zernik, J., “Fraudulent New IT Systems of the Israeli Courts – Unannounced Regime Change?” Proceedings of the 15th European Conference on e-Government, University of Portsmouth, UK, pp331-340, 2015.
https://www.scribd.com/doc/250726544/
[4] 2015-07-27 Freedom of Information Request of the Administration of Court, regarding appointment records: FOIA Officer, Legal Advisers, Chief Clerk-Jerusalem District Court //
בקשה על פי חוק חופש המידע על הנהלת בתי המשפט לגבי כתבי מינוי: ממונה על פי חופש המידע, יועצים משפטיים, מזכירה ראשית-מחוזי י-ם
https://www.scribd.com/doc/272704491/
[5] 2015-06-12 Letter to Justice Minister Shaked: “Legal Advisers” and “Chief Clerks” with no lawful appointments – criminals under the color of law! // מכתב לשרת המשפים שקד: “יועצים משפטיים" ו“מזכירים ראשיים" ללא מינוי כדין – עבריינים תחת חזות שלטון החוק!
https://www.scribd.com/doc/268461053/
א. תגובה על מכתב שהתקבל אתמול בפקס מהנהלת בתי המשפט
26 ליולי, 2015
שרון סבן ספראי
ממונה לפי חוק חופש המידע, הנהלת בתי המשפט
ובדוא"ל: hofesh-hamida@court.gov.il
הנידון: מכתב תמוה מהנהלת בתי המשפט.
סימוכין: מספרכם 11310415
גב' סבן ספראי הנכבדה,
קיבלתי היום בפקס את המכתב המצורף, שתאריכו 26 ליולי, 2015, מאת עו"ד חלי ברכה. מכתב זה תמוה ממספר סיבות:
א) עו"ד חלי ברכה אינה מציינת את תפקידה בשירות המדינה. “הלשכה המשפטית" אינה שם תפקיד. מבחינתי, מכתבים מפקידי שלטון, שאינם מציינים את תפקידם וסמכותם, פסולים מעיקרם וחשודים כהונאה.
ב) תשדורת הפקס נערכה ממכונת פקס בלתי מזוהה, וככל הנראה לא משרת הפקס התקני של הנהלת בתי המשפט. אינני בקיא במשפט הישראלי, אולם באזורי שיפוט אחרים, תשדורת פקס ממכונה בלתי מזוהה בענייני משפט ועסקים נחשבת בטלה מחוסר אותנטיקציה, וחשודה כהונאה.
ג) אינני יודע כלל לאיזו פנייה מתייחסת עו"ד חלי ברכה בכתבה על "פנייתך שבנידון". בדיקה מראה שהתקשורת שלי עם הנהלת בתי המשפט בחודשים האחרונים הייתה כולה במסגרת בקשות רשמיות על פי חוק חופש המידע. על בקשות אלה, עליהן שילמתי אגרה כדין, אני מצפה לתשובות רשמיות על פי חוק חופש המידע, חתומות על ידי הממונה על פי חוק חופש המידע בהנהלת בתי המשפט.
ד) איני יודע כלל למה מתייחסת עו"ד חלי ברכה בדברה על "החלטה בפתקית", אולם נראה שהיא מנסה להציג טיעונים חסרי בסיס מ"בחינה מחשובית" לגבי מערכות מידע.
ה) אינני יודע כלל למה מתייחסת עו"ד חלי ברכה בדברה על "יתר העניינים", ככל הנראה בקשר לבקשה לעיון באחד מתיקי בתי המשפט, ללא ציון האסמכתא המתאימה. בשנה האחרונה היגשתי מספר רב של בקשות לעיון לבתי המשפט השונים, כחלק מסקר על גישת הציבור לכתבי בתי המשפט בישראל. אולם בקשות אלה, ודאי שלא הופנו מעולם להנהלת בתי המשפט.
לסיכום:
במידה שהתקשורת שבנידון היא תקשורת אותנטית מהנהלת בתי המשפט, אודה אם עו"ד חלי ברכה תשלח מכתב מתוקן, בו היא מציינת את תפקידה, ובו תכתוב בצורה הניתנת להבנה, תוך ציון ברור מהם העניינים עליהם היא כותבת, תספק את האסמכתות המתאימות, ואת סמכותה בכל אחד מעניינים אלה.  במידה ולא אקבל מכתב מתוקן מעו"ד ברכה בתוך 14 יום, אתייחס לתקשורת שבנידון כבטלה מעיקרה מחוסר סמכות ואמינות.
בברכה,
________________
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert – NGO
נ.ב.
אנא העבירי העתקים של תכתובת זאת לעו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט ולגברת סימה סבן, מזכירה ראשית, בית המשפט המחוזי, ירושלים, שהועתקו על התכתובת מעו"ד חלי ברכה.
ב. בקשה בכפוף לחוק חופש המידע על הנהלת בתי המשפט, שהוגשה היום
27 ליולי, 2015
שרון סבן ספראי
ממונה לפי חוק חופש המידע, הנהלת בתי המשפט
פקס: 02-6556887
ובדוא
"ל: hofesh-hamida@court.gov.il
הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי כתבי מינוי – ממונה על פי חופש המידע, יועצים משפטיים, מזכירה ראשית-מחוזי י-ם
גב' סבן ספראי הנכבדה,
הריני מגיש בזאת בקשה על פי חוק חופש המידע (1988) לגבי כתבי המינוי כדין של האנשים שלהלן:
א) כל מסמך שהוא כתב מינוי כדין של הגב' שרון סבן ספראי כ"ממונה לפי חוק חופש המידע" בהנהלת בתי המשפט.
ב) כל מסמך שהוא כתב מינוי כדין של עו"ד ברק לייזר לכל תפקיד בו הוא מחזיק בשירות המדינה, ובכלל זאת "היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט".
ג) כל מסמך שהוא כתב מינוי כדין של הגב' סימה סבן לכל תפקיד בו היא מחזיקה בשירות המדינה, ובכלל זאת "מזכירה ראשית, בית המשפט המחוזי, ירושלים”.
ד) כל מסמך שהוא כתב מינוי כדין של עו”ד חלי ברכה לכל תפקיד בו היא מחזיקה בשירות המדינה, ובכלל זאת “הלשכה המשפטית, הנהלת בתי המשפט”.
תשלום אגרת בקשה בוצע באתר שירות התשלומים הממשלתי, מספר אישור 47661973 .
בברכה,
________________
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO


No comments: