Wednesday, September 2, 2015

2015-09-02 ISRAEL: Social Protest may score success in fighting the gas robbery שוד הגז: הצלחה, חלקית לפחות, למחאה החברתית?

2015-09-02 ISRAEL: Social Protest may score success in fighting the gas robbery
שוד הגז: הצלחה, חלקית לפחות, למחאה החברתית?
_________________________
The ongoing difficulties faced by Nemtayahu, Nobel Energy and Tycoon Yithaq Tshuva give rise to guarded optimism, that social protest against the gas robbery is going to become a success.
The key is: wide public support and street action, a committed hard core of activists (organizers, analysts, media presenters) and above all - persistence.
____2015-09-02 שוד הגז: הצלחה, חלקית לפחות, למחאה החברתית?
______________
סוד ההצלחה: פופוליזם יעיל, מתוחכם, ועקשני!
______________
הקשיים החוזרים ונשנים של כנופיית הון-שלטון בהשלמת שוד הגז, יוצרים מקום לאופטימיות זהירה, שהמאבק נגד שוד הגז יתברר במהלך השנים כאחת ההצלחות הברורות של המחאה החברתית...
נסיון ראשוני לזהות את גורמי ההצלחה מראה:
* פופוליזם - בסיס תמיכה ציבורי רחב ומחאה ברחובות. המשטר הנוכחי אינו מבין כל לשון אחרת.
* גרעין קשה של פעילים מחוייבים לנושא - הצוות האידאלי כולל פעילים שמומחיותם בארגון הבסיס הרחב וההפגנות, פעילים העוסקים באיסוף מידע ולימוד הנושאים לעומק-כולל אנשי מקצוע, ופעילים המסוגלים להופיע כפרזנטורים לעניין, שאין להם כל מחוייבות למערכת הפוליטית, ולכן אין להם כל צורך לעדן את עמדותיהם לצורך הנוחות הפוליטית.
* גילוי מידע - פעולה שיטתית לגילוי מסמכים, לבדיקת ההליכים, לזיהוי בעלי העניין ואנשי השלטון המעורבים, הקשרים ביניהם וניגודי העניינים.
* התעקשות על השתתפות, הופעה, או משמר על כל הגופים הקשורים לנושא - וועדות, צוותים, חקיקה, גופים מאשרים ורגולטורים. אנשי המחאה היו יעילים במיוחד בשבירת ההצגה של הליכים תקינים בעניין אישור מתווה הגז.
* עקשנות - אין תחליף להתמדה...
על מה אי אפשר לבנות:
* התקשורת הממוסדת - אפילו אם התקשורת הממוסדת מכסה את הנושא באהדה לפעמים, תמיד צריך לצפות שתיתן במה נרחבת לאנשי הון-שלטוון ואחרים, המציגים את עמדותיהם לציבור כמומחים עצמאיים. המחאה חייבת לסמוך על תקשורת אלטנטיבית, מחוסר ברירה.
יישר כוח לכל מי שפעל ופועל במאבק נגד שוד הגז!
— with ‎יגאל כהן‎.

No comments: