Monday, September 19, 2016

2016-09-19 הונאות השופטים במשפט רומן זדורוב בנצרת: האם השופט חיים גלפז היה רק ניצב (ססטיסט)?


הונאות השופטים במשפט רומן זדורוב בנצרת - האם השופט חיים גלפז היה רק ניצב (ססטיסט)?
בקשה על פי חוק חופש המידע מנסה להבהיר את חלקו של השופט חיים גלפז בהונאות השופטים במשפט רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת. רומן זדורוב מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל בכלא שיטה.  תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם - קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים - מראה שרומן זדורוב מוחזק כנידון כביכול שהורשע כביכול ברצח, אולם ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, וללא פקודת מאסר (הנדרשת בדין לקבלת נידון למאסר בבית הכלא) כלל.  תלונה פלילית שהוגשה ליומע"ש מתעדת את חלקם הפעיל של השופט לשעבר יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן, והשופט אברהם אברהם בהונאות אלה.  אולם השופט חיים גלפז שימש ככל הנראה כניצב (סטטיסט) בלבד...
קראו את הפוסט המלא: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-19.html


תמונה 1: רומן זדורוב מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל בכלא שיטה.  תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם - קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים - מראה שרומן זדורוב מוחזק כנידון כביכול שהורשע כביכול ברצח, אולם ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, וללא פודת מאסר (הנדרשת בדין לקבלת נידון למאסר בבית הכלא) כלל. הן בית המשפט המחוזי נצרת והן בית המשפט העליון מסרבים לספק כתבי החלטות חתומים ומאושרים כדין בתיקים של רומן זדורוב. הן בית המשפט המחוזי נצרת והן בית המשפט העליון מונעים את העיון בכתבי החלטות בתיקים, שכבר התפרסמו כביכול.  על פי דין, "כל אדם ראשי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין." ובית המשפט העליון הכריז על זכות העיון, "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי..."
____

מאהל המחאה ת"א, 19 לספטמבר - בקשה על פי חוק חופש המידע, שהוגשה היום, מנסה להבהיר את חלקו של השופט המנוח חיים גלפז בהונאות השופטים בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בנצרת. [1]
הבקשה שהוגשה היום מבקשת:
1. כל כתב, או לחלופין מראה מקום לפרסום ברשומות, המתעד את מינויו כדין של חיים גלפז כשופט, ו/או שופט עמית בבית המשפט המחוזי נצרת, שהיה בתוקף (אם היה) ביום 14 לספטמבר, 2010.

2. כל כתב המתעד את מינויו כדין של חיים גלפז כחבר מותב השופטים בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ”ח 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.

3. כל כתב המתעד אחזקת חתימה אלקטרונית בת תוקף על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) בידי חיים גלפז ביום 14 לספטמבר, 2010.
רומן זדורוב מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל בכלא שיטה.  תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם - קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים - מראה שרומן זדורוב מוחזק כנידון כביכול שהורשע כביכול ברצח, אולם ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, וללא פודת מאסר (הנדרשת בדין לקבלת נידון למאסר בבית הכלא) כלל.[2]
למרות מאמצים ממושכים, לא נמצאו עד היום פסקי דין עשויים כדין של בית המשפט המחוזי נצרת מיום 14 לספטמבר, 2010.  הכתבים שנמצאו הם בלתי תקינים וחסרי תוקף בעליל. (תמונות 2-4).תמונה 2: השופטים בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ"ח 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת - יצחק כהן (כעת מועמד לנאשם בעברות מין), אסתר הלמן, חיים גלפז.
____

רשימת "פסקי דין" בנט-המשפט אינה מראה את רישום "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" מיום 14 לספטמבר, 2010.תמונה 3: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת – כרטיסיית "פסקי דין" בנט-המשפט-גישת הציבור – אינה מראה רישום של הכרעת הדין וגזר הדין משנת 2010.  פסק הדין המשלים משנת 2014 נרשם כ"הוראה לבא כוח נאשמים להגיש ייפוי כוח".
נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם, המזכירה הראשית אשרת אביכזר, והנהלת בתי המשפט מסרבים להשיב:
(i) מי מחזיק כדין בסמכות ועל מי מוטלת כדין החובה לרשום את פסקי הדין תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" בבית המשפט המחוזי נצרת?
(ii) האם רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דין" תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" אומר שהוא אכן פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק?
(iii) האם אי רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דין" תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" אומר שאינו פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק?
תקנות בתי המשפט – משרד רישום (1936) מתקופת המנדט הבריטי הורו על חובת המזכיר הראשי לגבי "שמירה מצוינת של התיקים והפנקסים", בוכלל החובה לרישום פסקי הדין. לעומת זאת, תקנות בתי המשפט- מזכירות (2004), שתוקנו במקביל למעבר לניהול תיקים אלקטרוניים בבתי המשפט, בטלו את התקנות משנת 1936, את חובת המכיר הראשי לגבי שמירה מצוינת של התיקים והפנקסים, וכל חובה לרישום פסקי הדין.  על סמך עניינים אלה בפני עצמם, יחשבו בתי המשפט בישראל קרוב לוודאי בתי משפט בלתי כשירים.  בוודאי שאינם יכולים להיחשב בתי משפט שבכתב (COURTS OF RECORD).
____

שתי גרסאות של "גזר הדין" מיום 14 לספטמבר, 2010, נמצאו:*  הגרסה האחת נמצאה בעיון בתיק הנייר (כתבי מקור) של הערעור רומן זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10), והוגשה עם הודעת הערעור באוקטובר 2010.
* הגרסה השנייה נמצאה בעת עיון במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת, לאחר בקשה לעיון ב"פסקי דין עשויים כדין".
שתי הגרסאות נחזות כתדפיסים ממערכת "נט-המשפט". אולם ההבדלים הבולטים בין שתי הגרסאות, מצביעים על כך שהכתב לא נחתם מעולם בחתימה אלקטרונית בשנת 2010.  יתרה מזאת, למרות שהגרסה משנת 2016 נושאת "חתימות גראפיות" חסרות תוקף של השופטים יצחק כהן ואסתר הלמן, שתי הגרסאות אינן נושאות כל צורת חתימה של השופט חיים גלפז.


א.
 
ב.
תמונה 4:  שתי גרסאות של כתב "גזר דין" מיום 14 לספטמבר, 2010 בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ"ח 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.  א. גרסה שהוגשה עם הודעת הערעור בבית המשפט העליון באוקטובר 2010. ב. גרסה שהודפסה ממערכת נט-המשפט בשנת 2016 במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת, לאחר בקשה ל"פסקי דין עשויים כדין".  לגבי השופט חיים גלפז אין מופיעה על כתבים אלה אפילו "חתימה גראפית" חסרת תוקף...  יחד עם זאת, ההבדלים הבולטים בין הגרסאות, שתיהן נחזות כתדפיסים ממערכת נט-המשפט, מצביעים על כך שכתב זה מעולם לא נחתם בחתימות אלקטרוניות כדין.
___

יתרה מזאת, יומן הדיונים של השופט יצחק כהן מראה על קיום הדיון בו הוקראו כביכול "הכרעת הדין" ו"גזר הדין".  יומן הדיונים של השופטת אסתר הלמן מראה שקיימה שבעה (7) דיונים באותו זמן.
אולם לשופט חיים גלפז אין כלל יומן דיונים לאותה תקופה... (תמונה 4).


ב.
תמונה 5:  על פי יומן בית המשפט המחוזי נצרת, השופטת אסתר הלמן קיימה כביכול שבעה (7) דיונים שונים בשעת הקראת "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" של רומן זדורוב באולם הדיונים בבית המשפט המחוזי נצרת... לשופט חיים גלפז לעומת זאת - אין יומן דיונים כלל...
____

נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם, מסרב בעקשנות לפסוק על בקשות חוזרות לעיון בנתוני החתימות האלקטרוניות של כתבתי "הכרעת הדין", "גזר הדין", ו"פסק הדין המשלים". אולם החלטה שהנפיק בעניין, ותגובת הפרקליטות - עו"ד שילה ענבר (תמונה 7) אומרות דרשני, אם אין לראות בהן ראיות ישירות להעלמת ראיות.


תמונה 6: נשיא בית המשפט המחוזי נצרת השופט אברהם אברהם, והתובעת שילה ענבר - פרקליטות המדינה - שותפים בהעלמת ראיות להתנהלות המותב בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.

א.
 ב.
 תמונה 7: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בית המשפט המחוזי נצרת - מסמכים שנוצרו בתגובה על בקשות עיון בכתבי החלטות שכבר התפרסמו: א. "החלטה" של נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם: "אלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט, ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל.  בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש". ב.  "תשובה" סודית של פרקליטות המדינה על ידי עו"ד שילה ענבר:"טיבן של הבקשות אינו ברור, ונראה כי תכלית העיקרית לבסס תיאוריות קונספירציה... המבקש מנסה לעשות שימוש לרעה במונח "זכות העיון"... ככל הידוע למשיבה, המבקש טרם מונה למבקר בתי המשפט ואיש לא הסמיכו לערוך חקירות ובירורים."
____

 בית המשפט העליון, המחזיק היום את תיק הנייר מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ"ח 502/07) מבית המשפט המחוזי נצרת, עושה את חלקו הוא בהעלמת הראיות... מונע עיון בהחלטות שכבר התפרסמו בהנמקה של "ערבוביה" בתיק... (תמונות 8-9).

תמונה 8: הרשם גלעד לובינסקי, השופט סלים ג'ובראן, בית המשפט העליון - שותפים בהעלמת ראיות להתנהלות המותב בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.


תמונה 9: צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) - ערעור על החלטת הרשם גלעד לובינסקי, שמנע את הגישה לעיון בכתבי המקור של החלטות, שכבר התפרסמו, מתיק הנייר מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) מבית המשפט המחוזי נצרת, בהנמקה של "ערבוביה" בתיק.  כאן - זיוף של אישור החלטה של השופט סלים ז'ובראן הדוחה את הערעור.  כתב זה התקבל בתגובה על בקשה לקבלת כתב החלטה חתום על ידי השופט ג'ובראן ומאושר "העתק מתאים למקור" על ידי מזכירה ראשית או רשם, לצורך הגשה בחו"ל, על פי אמנת האפוסטיל (1961), והתקנות למימושה (1977). כתב זה אינו חתום על ידי השופט ז'ובראן, והאישור מזויף - חתום על ידי דני לוי, "בשם" "מזכירה ראשית", ששמה אינו נזכר... למרות בקשות חוזרות, לא ניתן לקבל כל כתב החלטה תקין ותקף מבית המשפט העליון בתיקים של רומן זדורוב... בית המשפט המחוזי נצרת, לעומת זאת, מסרב בעקשנות לספק כל כתב החלטה חתום ומאושר כדין.
____

ראיות נוספות להונאה בבית המשפט המחוזי נצרת בתיק זה נובעות מסירובו של בית המשפט לספק העתק חתום ומאושר כדין של אף אחת מן ההחלטות בתיק זה, למרות בקשות חוזרות.
בית המשפט העליון, לעומת זאת, סיפק זיופים בלבד בתגובה לבקשות חוזרות לקבלת העתקים חתומים ומאושרים של החלטותיו בעניין זה (תמונות 8-9).
למרות זאת, תלונה פלילית שהוגשה ליועמ"ש נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, ואברהם אברהם מציגה ראיות חותכות להונאה, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכים, והפרת אמונים. [3]
נותר לצפות ולראות כיצד תגיב הנהלת בתי המשפט על הבקשה על פי חוק חופש המידע שהוגשה היום, לגבי חלקו של השופט חיים גלפז בפרשה זאת.
פרשת רומן זדורוב חשפה אי כשירות ו/או שחיתות חסרת תקדים של מערכת המשפט ואכיפת החוק בישראל.  פרשת האוקראיני רומן זדורוב היא תמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה... 

קישורים:

[1] 2016-09-19 בקשה על פי חוק חופש המידע על הנהלת בתי המשפט - השופט חיים גלפז, השופטת נילי מיימון, לילך יצחק, רעד חטיב.

[2] 2016-07-11 בנידון: רומן זדורוב – אזרח אוקראינה המחוזק בישראל – תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם, קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים

[3] 2016-08-08  תלונה הפלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, והשופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם, שהוגשה ליועמ"ש אביחי מנדלבליט
https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5eGViZkpWc3o1Rmc/view?usp=sharing
https://www.scribd.com/document/320534705/  

No comments: