Monday, March 6, 2017

2017-03-06 "כתב אישום" נגד "ראש FBI הישראלי" ניצב בדימוס מנשה ארביב - היה או לא היה?

"כתב אישום" נגד "ראש FBI הישראלי" ניצב בדימוס מנשה ארביב -  היה או לא היה?
משרד המשפטים מתבקש לספק מספר התיק של התביעה הפלילית שנפתחה כביכול נגד ניצב בדימוס מנשה ארביב, כדי שהציבור יוכל לוודא אם יש אמת בידיעה שפורסמה אתמול. זהו המשך אחת מפרשיות השחיתות החמורות בתולדות מדינת ישראל - בנוגע ל"ראש FBI הישראלי"... מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות במדינת ישראל היום!


תמונה: חששות כבדים שהתביעה ובתי המשפט ממשיכים לקדם את מורשת אפרים ברכה זצ"ל...
_______
מאהל המחאה ת"א, 06 למרץ - בקשה נשלחה לדוברות משרד המשפטים לגלות את מספר התיק הפלילי בו הוגש כביכול "כתב אישום" נגד ניצב בדימוס מנשה ארביב.  הודעה לתקשורת של הדוברות אתמול לוותה ב"כתב אישום" שאינו כתב בית דין אמתי (אותנטי) - אינו חתום, אינו מציין מספר תיק, ואינו נושא חותמת "התקבל" של בית המשפט.
אירוע דומה בעבר נגע להגשת "כתב אישום" נגד איתן רוב בפרשת השחיתות ברשות המסים. לאחר הודעת הדובר אי אפשר היה למצוא את תיק בית המשפט, או כל פרטים על התנהלות ההליך הפלילי, שכלל הנראה לא התנהל כלל.

להלן הבקשה שהוגשה היום לדוברות משרד המשפטים במלואה: 
06 למרץ, 2017
אפרת אורן, דוברת מחוז ירושלים
משרד  המשפטים
בדוא"ל: 
הנידון:  כתב אישום נגד ניצב בדימוס מנשה ארביב - בקשה לגילוי מספר תיק בית המשפט
אודה על תשובתך ללא שיהוי, הזמן הוא מעיקרו של העניין!
גב' אורן הנכבדה,
להלן הודעת משרדכם לתקשורת אתמול על הגשת כתב אישום נגד ניצב בדימוס מנשה ארביב באחת מפרשיות השחיתות החמורות בתולדות מדינת ישראל. אולם מסמך "כתב האישום", שצורף להודעה זאת אינו מסמך אמתי (אותנטי) - אינו חתום, אינו נושא מספר תיק, ואין עליו חותמת "התקבל נבדק" של מזכירות בתי המשפט.
כידוע, מערכת נט-המשפט, אינה מאפשרת לציבור חיפוש ברשימת התיקים על פי שמות הצדדים – מערכת גישת ציבור בלתי תקינה בעליל.
לפיכך, במצב שנוצר אין לציבור (וגם לתקשורת למיטב הבנתי) כל אפשרות לוודא את הידיעה שפרסמתם. מצב זה גם נוגד את עקרון "פומביות הדיון" והזכות ל"שימוע הוגן ופומבי".
אירוע דומה התרחש לפני מספר שנים בקשר לפרשת השחיתות ברשות המסים – גם היא פרשה מהחמורות בתולדות מדינת ישראל.  דוברות משרד המשפטים פרסמה הודעה לעיתונות שאמרה שהוגש כתב אישום נגד איתן רוב, בכיר ברשות המסים, ללא מספר תיק. בהמשך, מעולם לא הצלחתי למצוא את מספר התיק, ולא מצאתי דיווח עיתונאי מהימן על מהלך התביעה הפלילית כביכול.  כשפניתי שוב לדוברות משרד המשפטים כשנתיים לאחר הפרסום הראשוני, בבקשה למספר התיק נגד איתן רוב ומצב ההליכים בתיק, לא זכיתי לכל תשובה.
לפיכך, גילוי מספר התיק בתביעה הפלילית נגד ניצב בדימוס מנשה ארביב , ימנע אי-ודאות ועמימות בעניין חשוב זה.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

העתקים: האגודה לזכויות האזרח, פעילים, תפוצה רחבה

No comments: