Tuesday, March 28, 2017

2017-03-28 "חתימות אלקטרוניות" מפוברקות בבתי המשפט - הונאת ענק של השופטים על הציבור בישראל

חתימות אלקטרוניות מפוברקות בבתי המשפט - הונאת ענק של השופטים על הציבור בישראל
פרשת ורדה אלשייך הבהירה מעל לכל ספק: השופטים מחזיקים כל מסמך החלטה או פסק דין בנט-המשפט, שלא נחתם כדין בחתימה אלקטרונית על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) - כ"טיוטה" חסרת כל תוקף. יחד עם זאת, השופטים מסתירים בקביעות את נתוני החתימות האלקטרוניות על החלטות ופסקי דין במערכת נט-המשפט (מערכת המידע של בתי המשפט המחוזיים והשלום). בדיקה של סדרת כתבי החלטות ופסקי דין אלקטרוניים מראה שאין בכלל חתימות אלקטרוניות אמיתיות (אותנטיות) בנט-המשפט.  המצב כולו הוא הונאה קלסית מסוג "משחק הצדפות".
 

תמונות: אחד "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, שהונפקו במערכת נט-המשפט בשנת 2011 (פחות משנתייים לאחר הפעלת המערכת). נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג והשופטת ורדה אלשייך היו בהסכמה מלאה שמסמך זה הוא "טיוטה" בלבד, כיוון שלא נחתם בחתימה אלקטרונית על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001). יחד עם זאת, ברור שמסמך זה נחזה על ידי בעלי דין, באי כוחם, והציבור הרחב ככתב בית דין אמתי (אותנטי) ותקף. נתוני החתימות האלקטרוניות מוסתרים בשגרה על ידי השופטים. "הונאת משחק הצדפות" (נקראת בעגה המקצועית גם "תעלול ביטחון") מבוססת על הסתרת מידע, שבפועל אינו קיים כלל, אבל קרבן ההונאה מאמין שהוא קיים, אך נסתר מעיניו.
_____

מאהל המחאה ת"א, 28 למרץ - בקשה על פי חוק חופש המידע הוגשה היום על הנהלת בתי המשפט.  הבקשה נועדה לחדד את חומר הראיות לגבי ההונאה בפיתוחה, הטמעתה והפעלתה של מערכת נט-המשפט.  יש לראות במערכת נט-המשפט הונאה בצוותא של השופטים, משרד המשפטים, ולשכת עורכי הדין.
מערכת נט-המשפט הופעלה בבתי המשפט המחוזיים והשלום בשנת 2010, ועם הפעלתה, עברו בתי משפט אלה לניהול תיקים וכתבי בית דין אלקטרוניים.
פחות משנתיים אח"כ, בשנת 2011, התפוצצה פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך. "הפרוטוקולים המפוברקים" היו כתבים אלקטרוניים, שנחזו ככתבי בית דין אמתיים (אותנטיים). אולם החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים מראה שהנציב והשופטת ורדה אלשייך היו בהסכמה גמורה, ש"הפרוטוקולים המפוברקים" לא היו כתבי בית דין כלל, אלא "טיוטות" בלבד. הסיבה - הם לא היו חתומים בחתימות אלקטרוניות על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001).  יחד עם זאת, ברור ש"הפרוטוקולים המפוברקים" נחזו על ידי בעלי דין, באי כוחם, והציבור הרחב ככתבי בית דין אמתיים (אותנטיים) ותקפים, ונועדו להחזות ככאלה. 
יתרה מזאת, סדרת מקרים, שתועדו בתלונה, שהוגשה לאחרונה לנציב תלונות הציבור על השופטים, מראה שהשופטים מסתירים בשגרה את נתוני החתימות האלקטרוניות מבעלי דין והציבור, בניגוד לחוק.
המצב שנוצר, הוא דוגמה קלאסית של "הונאת משחק הצדפות" (הנקראת בעגה המקצועית גם "תעלול ביטחון"). הונאה מסוג זה מבוססת על הסתרת מידע, שבפועל אינו קיים כלל, אבל קרבן ההונאה מאמין שהוא קיים, אך נסתר מעיניו.
 

תמונות:  אהרן ברק ובעז אוקון - דמויות מפתח בהשחתת בתי המשפט בישראל בעשרים השנים האחרונות.
______
פיתוח מערכת נט-המשפט החל בראשית שנות ה-2000, תחת כהונתם של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון ובעז אוקון כמנהל בתי המשפט. יש לראות בהם דמויות מרכזיות בהונאת ענק זאת של השופטים על הציבור במדינת ישראל.  אהרן ברק - כנשיא בית המשפט העליון, ובעז אוקון - כרשם בית המשפט העליון, היו גם דמויות מפתח בשיבוש ישרת הכתבים במערכות האלקטרוניות של בית המשפט העליון.
הבקשה, שהוגשה היום, נועדה לחדד את הראיות לגבי ההונאה בפיתוחה, הטמעתה והפעלתה של מערכת נט-המשפט לצורך הגשת מאמרים אקדמיים ודוחות לפורומים בינלאומיים.  בתוך המדינה, לא נמצא עד היום כלי תקשורת או כתב עת אקדמי,  המוכן להתמודד עם פרסום עניינים מסוג זה.
המצב בכללותו מצביע על שחיתות חמורה של מערכת המשפט על ידי הונאה של השופטים כקבוצה על הציבור במדינה.  מצב מעין זה קשה מאד לתיקון.
הגיע הזמן שמומחים למחשבים ישמיעו את קולם לגבי ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל, שיש לראותן כשינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.


להלן הבקשה על פי חוק חופש המידע, שהוגשה היום להנהלת בתי המשפט:

28 למרץ, 2017

הממונה לפי חוק חופש המידע, הנהלת בתי המשפט
פקס: 02-6556887
ובדוא"ל

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי חתימות אלקטרוניות בנט-המשפט
לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע,
הריני מגיש בזאת את הבקשה בכפוף לחוק חופש המידע (1988), כדלהלן:
הסבר רקע:
א) חוק החתימה האלקטרונית (2001) הוחל בשנת 2001.
ב) מערכת נט המשפט הופעלה למיטב ידיעתי ברוב בתי המשפט עד לינואר 2010.
ג) בדיקה בשנת 2017 של סדרת כתבי בית דין כביכול, שהונפקו בשם שופטים ואנשי בתי המשפט, מראה נתוני "חתימה אלקטרונית", הנחזים על פניהם כשאינם תואמים את חוק החתימה האלקטרונית (תמונה 1): "הונפק על ידיIsrael Court Authority”, "הונפק עבורIsrael Court Authority”, "בתוקף מינואר 2000 עד ינואר 2099”. ואין בנתוני חתימות אלה כל אזכור של חוק החתימה האלקטרונית (2001).

תמונה 1: בדיקת אישור "החתימה האלקטרונית" על כתב בית דין באמצעות התכנה הייעודית של לשכת עורכי הדין: "כללי" - “אישור הבסיס של רשות האישורים אינו אמין...", “הונפק עבור: Israel Court Authority“, "הונפק על ידי: Israel Court Authority”, "בתוקף מ: 01/01/2000 עד 01/01/2999”.
____
המסמכים המבוקשים בבקשה זאת:
1. חתימות אלקטרוניות בנט-המשפט
כל מסמך המתעד התקנתן ו/או הפעלתן של חתימות אלקטרוניות מאובטחות ומאושרות על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) במערכת נט-המשפט.
2. גורם מאשר Israel Court Authority
כל מסמך המתעד קיום גורם מאשר על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) בשםIsrael Court Authority”.
3. גורם מאשר ל"חתימות אלקטרוניות" בנט-המשפט
כל מסמך המתעד קיומו של גורם מאשר כלשהו על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001), המאשר את "החתימות האלקטרוניות" (ככל שהן קיימות) בנט-המשפט.
4. הנפקת חתימות אלקטרוניות על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) לשופטים ו/או אחרים בבתי המשפט
כל מסמך המתעד קיום סדרים ו/או הפעלתם לגבי הנפקת חתימות אלקטרוניות על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) לשופטים ו/או אחרים בבתי המשפט.
תשלום אגרת בקשה בוצע באתר שירות התשלומים הממשלתי, מספר אישור 61046073.
בברכה,

________________
דר' יוסף צרניק
סייג לזכויות האדם (NGO)

No comments: