Wednesday, March 29, 2017

2017-03-29 השב"כ, שמירת "סדרי משטר דמוקרטי ומוסדותיו", ומערכות המידע הממשלתיות

השב"כ, שמירת "סדרי משטר דמוקרטי ומוסדותיו", ומערכות המידע הממשלתיות
תשובה עמומה ודו-משמעית של השב"כ לגבי מילוי חובותיו בשמירה על  "סדרי משטר דמוקרטי ומוסדותיו", ומולה ראיות למכביר על הונאות חמורות במערכות המידע הממשלתיות של כל זרועות המשטר.
  

תמונות: התשובה העמומה והדו-משמעית על פניה לראש השב"כ נדב ארגמן אינה עולה בקנה אחד עם הראיות לגבי הונאות רחבות ממדים במחשוב הממשלתי בישראל.
______ 

מאהל המחאה ת"א, 29 למרץ - תשובה [1] התקבלה ממשרד ראש הממשלה על פנייה לראש השב"כ נדב ארגמן לגבי מילוי חובותיו של השב"כ על פי חוק השב"כ (2002) לגבי שמירה על מערכות המידע החיוניות/קריטיות ל"סדרי משטר דמוקרטי ומוסדותיו".

התשובה אומרת:
"שירות הביטחון הכללי מקיים את המוטל עליו על פי דין וכמפורט בחקיקה העוסקת בכך, בכל הנוגע למימוש אחריותו למערכות מידע שונות במדינה."

תשובת השב"כ אינה עונה על הפנייה כלל. הפנייה [2] הציגה את הסתירה  בחקיקה לגבי המוטל על השב"כ:
*  חוק השב"כ (2002) מפקיד את השב"כ על שמירת "סדרי משטר דמוקרטי ומוסדותיו".
חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (1998) לאחר עדכונים במשך השנים, מספק רשימות של גופים ומערכות שהשב"כ אחראי על אבטחתן, אך מותיר מחוץ לרשימות אלה את הגופים המרכזיים לסדרי משטר דמוקרטי - הכנסת, בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים והשלום, משרד המשפטים, בתי הסוהר,  וועדת הבחירות המרכזית, ועוד.

בתשובה על פניות קודמות לשב"כ, שתיעדו חוסר ישרה ו/או הונאות בנוגע למערכות המידע של בית המשפט העליון וועדת הבחירות המרכזית, ניתנו התשובות שהשב"כ אינו מופקד על ישרתן ואבטחתן של מערכות אלה.

יתרה מכך, על פי פרסומים בתקשורת, צומצמו בשנה האחרונה סמכויות השב"כ עוד יותר בעקבות הקמת "רשות הסייבר" ללא בסיס ראוי בחוק. סמכויות הועברו מהשב"כ לרשות הסייבר על ידי ראש הממשלה "ברשות עצמו".

מאמרים שפורסמו בכנסים אקדמיים בחו"ל בכפוך לבדיקת מומחים, מתארים הונאות במחשוב בתי המשפט ושאר מוסדות השלטון שיש לראותן כשינוי שיטת משטר בלתי מוכרז...קישורים:
[1]

2017-02-28 Shin-Bet response re:: Shin-Bet duties and responsibilities relative to certification and security of Democratic Regime IT systems //
תשובת השב"כ: חובות השב"כ ואחריותו בנוגע לאישור ואבטחת מערכות מידע של "משטר דמוקרטי"
[2]

2017-02-13 Request for Shin-Bet Head clarification: Shin-Bet duties and responsibilities relative to certification and security of Democratic Regime IT systems //
בקשה להבהרות ראש השב"כ: חובות השב"כ ואחריותו בנוגע לאישור ואבטחת מערכות מידע של "משטר דמוקרטי"

No comments: