Thursday, June 1, 2017

2017-06-01 המחאה נ היועמ"ש מנדלבליט: מפקד מחוז מרכז ניצב מוטי כהן מתבקש להבהיר איומים באלימות "חסרת רחמים"

המחאה נ היועמ"ש מנדלבליט: מפקד מחוז מרכז ניצב מוטי כהן מתבקש להבהיר איומים באלימות "חסרת רחמים" 

 

  
מאהל המחאה ת"א, 01 ליוני  - לאור פרסומים בתקשורת המאיימים באלימות חמורה של המשטרה נגד אנשי מחאה במוצ"ש הקרוב, ושמועות על איסור המחאה, התבקש ניצב מוטי כהן, מפקד מחוז מרכז להבהיר את העניין.  המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט במוצאי שבתות נמשכת כבר כחצי שנה, והיא מתרחבת במהירות בשבועיים האחרונים.


להלן הפנייה היום למפקד מחוז מרכז, נציב מוטי כהן:

01 ליוני, 2017

ניצב מוטי כהןמפקד מחוז מרכז
 משטרת ישראל
פקס
08-9279590, 03-6803981, 09-7473386, 08-9770164
ובדוא"ל:

הנידוןמשמרת המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט במוצ"ש 03 ליוני, 2017, בכיכר גורןפ"ת
אבקש את תשובתך ללא כל שיהויהזמן הוא מעיקרו של העניין!

לכבוד מפקד מחוז מרכז ניצב כהן,
כמו מידי שבועאני קורא לציבור להופיע למשמרת מחאה נגד היועמ”ש אביחי מנדלבליט במוצ"ש (03 ליוני, 2017) בכיכר גורן פ"תלאירוע זה אין נדרש רישיון על פי דיןבג"ץ סמך את ידיו על מקום זה כ"אחראך סמוךלעניין משמרות המחאה הנ"ל (החלטה מיום 23 לאפריל, 2017, נפתלי ואח’ נ היועמ"ש ואח’, בג”ץ 1983/17).
בראשית השבועהתפרסמו ידיעותללא ציון מקורשנחזו כמוזנות על ידי משטרת ישראלעל כך שבמוצ"ש הקרוב מצפה לנו התקלות עם "משטרה נוקשה וחסרת רחמים". פרסומים מסוג זה נחזים כאיום חמור באלימות של המשטרה נגד אזרחים שומרי חוק!
בהמשךנודע לי על פי השמועה שכביכול הייתה החלטה של מפקד מחוז מרכז למנוע את קיום משמרת המחאה במוצ”ש הקרוב בכיכר גורן פ”ת.
לפיכךככל שאכן הייתה החלטה של מפקד מחוז מרכז למנוע את קיום משמרת המחאה נגד היועמ”ש אביחי מנדלבליט במוצ”ש (03 ליוני, 2017) בכיכר גורן פ”תהריני מבקש בזאת הודעה מידית וישירה ממך על כךאנא כלול בהודעה כזאת את הפרטים המתאימים לגבי הבסיס החוקי לסמכותך לקבל החלטה כזאתופרטי טווח האיסור במקום ובזמן.
השארת המצב החוקי בעניין זה עמום ודו-משמעיבמקביל לאיומים חמורים באלימות של הרשויות על אזרחים שומרי חוקנוגד את יסודות זכויות האדם וחברה אזרחית מתוקנת.
בברכה,

________________
דריוסף צרניק
לזכויות האדם - NGO
מאהל המחאה ת"א
העתקים: מפקד משטרת פ"ת סנ"צ ברק מרדכיהאגודה לזכויות האזרחפרופסורים למשפטים

No comments: