Tuesday, December 29, 2015

2015-12-29 ZADOROV AFFAIR: Informal removal of informal sealing in Supreme Court corrupt file // פרשת זדורוב: הסרה בלתי פורמלית של חסיון בלתי פורמלי מתיק ורדה אלשייכי בעליון

פרשת זדורוב: הסרה בלתי פורמלית של חסיון בלתי פורמלי מתיק ורדה אלשייכי בעליון
השופט ג'ובראן הנפיק "פסק דין" בלתי חתום, שנשלח לצדדים, בתיק שעניינו החלטה בלתי חתומה של הנשיאה נאור בתיק הערעור של זדורוב... התיק היה נתון תחת "חסיון בלתי פורמלי", שהוסר היום בנוהל "בלתי פורמלי".  לא פלא שהשופטים סירבו לפעול נגד השופטת ורדה אלשייך בפרשת "הפרוטוקול המשופץ" - שכן התנהלותה מקובלת בבתי המשפט בישראל עד לבית המשפט העליון...
     
תמונות: ורדה אלשייך, סלין ג'ובראן, מרים נאור, רומן זדורוב
______
מאהל המחאה ת"א, 29 לדצמבר - פקס שהתקבל היום מבית המשפט העליון מראה על הסרה בלתי פורמלית של "חסיון בלתי פורמלי" שהוטל על תיק דר' יוסף צרניק נ רומן זדורוב ומדינת ישראל (7930/15).  

תמונה: פקס שהתקבל היום מראה על הסרה בלתי פורמלית של חסיון "בלתי פורמלי" על תיק צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (7930/15)
______

בקשה בכתב, שהוגשה בתיק זה, להסרת החיסיון, שהופעל שלא כדין, לא נענתה עד היום. על פי החוק בישראל, חסיון במקרה מעין זה היה אמור להיות מופעל על פי החלטה שיפוטית, והסרתו - על פי החלטה שיפוטית גם כן.  אבל בית המשפט העליון מתנהל גם בעניין זה בצורה בלתי פורמלית...
עיון בתיק הנייר (כתבי מקור) השבוע, הראה ש"פסק הדין" של השופט ג'ובראן בתיק זה, שהתקבל גם בדואר (המצאה כביכול) והתפרסם במערכת המידע של בית המשפט העליון, גם הוא כתב בית דין למראית עין, שכן אינו חתום...
עניינו של תיק זה, היה התנהלות דומה של נשיאת בית המשפט העליון - הנפקת החלטה בתיק זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10), שעיון קודם של תיק הנייר (כתבי מקור) הראתה שגם היא הייתה החלטה בלתי חתומה.
יש לזכור שהנפקת מסמכי פרוטוקול בלתי חתומים והצגתם ככתבי בית דין בני תוקף, הייתה בבסיס פרשת "הפרוטוקול המשופץ" של ורדה אלשייך.

גלגוליה הקודמים של אפיזודה זאת בפרשת זדורוב מתוארים להלן.


2015-12-23 פרשת זדורוב: הפתרון להתנהלות ורדה-אלשייכית של הנשיאה מרים נאור - "חסיון בלתי פורמלי"...

================================
בקשה הוגשה היום בתיק צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל להסיר "חסיון" שהופעל שלא כדין. התיק עוסק בהתנהלות של הנשיאה מרים נאור בתיק הערעור של רומן זדורוב, שמרכיביה זהים להתנהלות ורדה אלשייך בפרשת "הפרוטוקול המשופץ".  פרשת זדורוב חשפה שחיתות רחבת ממדים במשטרה, בתביעה, במשרד היועמ"ש, במכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר, בבית המשפט המחוזי נצרת ובבית המשפט העליון. עיון בתיק הערעור של זדורוב בבית המשפט העליון מראה על שיבוש שיטתי של הכתבים וההליכים על ידי מותב דנציגר, עמית וזילברטל.  יחד עם זאת, בפרשת זדורוב הביעו פרופסורים למשפטים, מומחי הרפואה המשפטית, והציבור הרחב את מחאתם נגד שחיתות מערכת המשפט בגלוי!
עצומה קוראת לנשיא המדינה ראובן רבלין לקצוב את עונשו של זדורוב ולהביא פרשה זאת לקיצה!  אנא חתמו והפיצו!
 https://secure.avaaz.org/en/petition/Israeli_President_Reuen_Rivlin_Free_Roman_Zadorov_use_your_authority_for_pardon_or_clemency/?nMtCOhb


   


תמונות: ורדה אלשייך, מרים נאור, רומן זדורוב
_____
מאהל המחאה ת"א - בקשה הוגשה היום לבית המשפט העליון להסיר "חסיון" שהופעל שלא כדין בתיק צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (7930/15) - ערעור על החלטת הרשם לוביסנקי. עניינו של תיק זה - חוסר ישרה בהתנהלות הנשיאה מרים נאור והרשם לובינסקי בתיק הערעור  זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10), הזהה במרכיביו להתנהלות ורדה אלשייך בפרשת "הפרוטוקול המשופץ"...
בקשה להסרת "חסיון" שהופעל שלא כדין
________
הבקשה שהוגשה היום אומרת:
הריני מבקש בזאת העתק של החלטה שיפוטית עשויה כדין בכפוף לחוק בתי המשפט, סעיף 68 ו/או  70, המורה שתיק זה "חסוי"; לחלופין, הסרת ה"חסיון" מתיק זה.  בכללו, בית דין זה מפעיל "חיסיון" באופן שרירותי וגחמני על ידי אנשים חסרי כל סמכות.
התיק לא היה חסוי עד לפני מספר ימים.  אולם לפני יומיים הפך תיק זה ל"חסוי" במערכת המידע של בית המשפט העליון.  כפי שהובהר היום במזכירות בית המשפט, אין בתיק זה כל החלטה שיפוטית על איסור פרסום, והחסיון הופעל בתיק זה באופן "בלתי פורמלי"... 
מספר תיקשם תיק

בש"פ 7930/15חסוי


תמונה: תיק הערעור על החלטת הרשם לובינסקי (7930/15) הפך "חסוי" שלא כדין.  ענינו התנהלות ורדה-אלשייכית של הנשיאה מרים נאור בתיק הערעור זדורוב נ מדינת ישראל...
___
התנהלות ורדה-אלשייכית של הנשיאה מרים נאור ושופטים אחרים בבית המשפט העליון בתיק הערעור זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10)...
_________
בקשה שהוגשה בתיק ה"חסוי" לשופט ג'ובראן, מבקשת את הבהרותיו בעניין התנהלותה של הנשיאה מרים נאור בתיק הערעור של זדורוב: [1]
מדוע התנהלות של השופטת ורדה אלשייך, שנמצאה פגומה על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים, ושהביאה להכרזה של בכיר בלשכת עורכי הדין, "אלשייך לא יכולה לכהן יום אחד נוסף", נחשבת סבירה ומקובלת בבית המשפט העליון?
לבקשה צורף כמיצג העתק ההחלטה של נציב תלונות הציבור על השופטים (88/12) בפרשת "הפרוטוקול המשופץ" של ורדה אלשייך. [2] מסמך זה מביא בפירוט רב את שיטות שיבוש הכתבים וההונאה על ידי שופטים באמצעות מערכת "נט המשפט" על ידי הנפקת כתבי בית דין למראית עין.
הנפקת פרוטוקול שקרי ומטעה, בלתי חתום, שהשופטת אלשייך החזיקה כחסר תוקף, הייתה הבסיס להתנהלותה של השופטת ורדה אלשייך בפרשת "הפרוטוקול המשופץ".  עקב הנפקת הפרוטוקול ב"נט המשפט", כשעליו "חתימה גראפית", לא יכלו באי הכוח ולשכת עורכי הדין להבחין בכך שהוא כתב בית דין חסר תוקף. יתרה מזאת, מזכירה חסרת סמכות אישרה פרוטוקולים אלה "העתק מתאים למקור" שלא כדין וללא כל סמכות על פי חוק.
העובדות מראות על התנהלות בעלת מרכיבים זהים של הנשיאה מרים נאור, הרשם גלעד לובינסקי, והמתחזה ל"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון עדית מלול בתיק הערעור של רומן זדורוב בבית המשפט העליון:
* הנשיאה נאור הנפיקה ביום 12 לאוקטובר, 2015, החלטה בלתי חתומה הדוחה את פסלות המותב דנציגר, עמית וזילברטל בתיק הערעור של זדורוב (7939/10). 
* החלטתה של נאור התפרסמה במערכת המידע של בית המשפט העליון ונשלחה לצדדים באופן שאינו מאפשר להבחין בין החלטה חתומה, בת תוקף, להחלטה בלתי חתומה, חסרת תוקף.
* הרשם גלעד לובינסקי הפנה את המבקש ל"מזכירה ראשית", ללא ציון שמה, לקבלת אישור "העתק מתאים למקור" של החלטתה חסרת התוקף של הנשיאה נאור.
* הגב' עדית מלול מתחזה ל"מזכירה ראשית" ללא כתב מינוי כדין וללא כל סמכות על פי חוק.
עיון בתיק הנייר (כתבי מקור) מראה שהתנהלותה של הנשיאה נאור הייתה חלק בלתי נפרד מהתנהלותם של השופטים דנציגר, עמית וזילברטל בתיק זה. שופטי המותב הנפיקו באופן שיטתי את כל החלטותיהם בתיק זה בלתי חתומות.  עד היום לא נמצא תיק דומה במהלך עיון בתיקי נייר (כתבי מקור) רבים אחרים בבית המשפט העליון.
בין ההחלטות הבלתי חתומות:
* החלטה של הנשיא אשר גרוניס - הממנה את השופט דנציגר - ראש המותב הנוכחי...
* החלטה של מותב דנציגר, עמית, זילברטל - הדוחה בקשת פסלות נגדם, עקב סירובם לחתום על החלטותיהם...
* החלטה של הנשיאה מרים נאור - הדוחה בקשה למינוי מותב חדש - עקב סירוב המותב דנציגר, עמית, זילברטל לחתום על ההחלטה הדוחה את פסלותם...
היום הכריז השופט דנציגר במהלך דיון פתוח בבית המשפט העליון שהמותב דחה את ערעורו של זדורוב.  אולם עדיין לא ברור אם גם החלטה זאת שייכת לסדרת ההחלטות הבלתי חתומות של המותב...
פרשת זדורוב חשפה שחיתות רחבת ממדים של מערכת המשפט ואכיפת החוק
________
מאמר שהתפרסם בשבוע שעבר בסוכנות ידיעות בארה"ב [3] סוקר בהרחבה את פרשת זדורוב, כפרשה בה נחשפה שחיתות רחבת ממדים של מערכת המשפט בישראל:
* המשטרה,
* התביעה בראשות פרקליט המדינה שי ניצן,
* משרד היועמ"ש בראשות יהודה וינשטיין,
* המכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר,
* בית המשפט המחוזי נצרת והשופט יצחק כהן,
* ובית המשפט העליון בראשות הנשיאה מרים נאור.
פרשת זדורוב הביאה למחאה חסרת תקדים נגד שחיתות מערכת המשפט 
_______
תמונה: קבוצת כל האמת על פרשת רצח תאיר ראדה ז"ל.... , אחת מקבוצות רבות ברשתות החברתיות, מונה נכון להיום 47,080 חברים! https://www.facebook.com/groups/387735877995542/
_____
יחד עם זאת, פרשת זדורוב העלתה לפני השטח מחאה חסרת תקדים נגד מערכת המשפט:
* התעמתות  אמיצה וברורה של הפרופסורים למשפטים במקרה זה, שיצאו בגלוי נגד מערכת המשפט: פרופסור בועז סנג'רו, פרופסור מוטה קרמניצר, ופרופסור יואב דותן.
* עמדה תקיפה ואמיצה של דר' מאיה פורמן, דר' חן קוגל, וההסתדרות הרפואית נגד התביעה ופרקליטות המדינה בראשות שי ניצן. 
* הציבור הרחב מוחה על התנהלות מערכת המשפט בפרשת זדורוב בצורה חסרת תקדים. עשרות אלפי ישראלים נרשמו בקבוצות תמיכה ברשתות החברתיות.
הנשיא רבלין נקרא לקצוב את עונשו של זדורוב, ולהביא לשחרורו המידי!
_______
פרשת זדורוב, בה תפרו לאוקראיני שאינו יהודי תיק רצח של נערה בישראל, דומה בצורה מפתיעה לפרשת מנדל בייליס לפני מאה שנה, בה תפרו ליהודי תיק רצח של נער באוקראינה...  אבל בייליס ישב בכלא רק שנתיים.  זדורוב בכלא כבר כמעט עשר שנים.
בפרשת בייליס, לחץ בינלאומי הביא לבסוף לשחרורו.  עצומה בינלאומית נפתחה הקוראת לנשיא ראובן רבלין לקצוב את עונשו של זדורוב, ולהביא לשחרורו . [4]
לאור החרפה בהחלטת בית המשפט העליון היום, יש לקוות שנשיא המדינה יביא סוף סוף את פרשת רומן זדורוב לקיצה!
אנא חתמו והפיצו:
Israeli President Reuven Rivlin: Free Roman Zadorov - use your authority for pardon or clemency
קישורים:
_______
[1] 2015-12-20 Zernik v Zadorov and State of Israel (7930/15) - request for clarifications regarding Judge Jubran's November 29, 2015 Judgment. //
צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (7930/15) - בקשה להבהרות לגבי פסק דינו של השופט ג'ובראן מיום 29 לנובמבר, 2015
[2] 2012-05-31 Israeli Ombudsman of the Judiciary Decision - "Confidential"- in Judge Varda AlSheikh "Reconstructed Protocol" scandal //
החלטת ניצב תלונות השופטים - "סודי" - בפרשת "הפרוטוקול המשופץ" של כתבי בית דין על ידי השופטת ורדה אלשייך
[3] Zernik, J: The Zadorov Affair: False murder conviction of a Ukrainian exposed massive corruption of the Israeli justice system_OpEdNews.com
[4] Please sign and share: AVAAZ PETITION
Israeli President Reuven Rivlin: Free Roman Zadorov - use your authority for pardon or clemency
https://secure.avaaz.org/en/petition/Israeli_President_Reuen_Rivlin_Free_Roman_Zadorov_use_your_authority_for_pardon_or_clemency/?nMtCOhb

No comments: