Tuesday, December 29, 2015

2015-12-29 ZADOROV AFFAIR: Informal court file caption change... // פרשת זדורוב: תיקון - הסרה בלתי פורמלית של חסיון בלתי פורמלי ושינוי בלתי פורמלי של שם התיק

2015-12-29 פרשת זדורוב: תיקון - הסרה בלתי פורמלית של חסיון בלתי פורמלי ושינוי בלתי פורמלי של שם התיק 
במסגרת ההסרה הבלתי פורמלית של החסיון הבלתי פורמלי, גם שונה שם התיק... כנראה החליט מי שהחליט שלא רצוי שהשם זדורוב יופיע על תיק זה:
* שם התיק במקור (בין אם יש לראותו כתקין או לא) היה צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל.
* שם התיק עכשיו: צרניק נ מדינת ישראל...

תמונה: שם התיק בכתב "פסק הדין" מיום 29 לנובמבר, 2015 הוא צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל. פסק דין זה הוא כתב בית דין ורדה אלשייכי למהדרין - אינו חתום בתיק הנייר (כתב מקור), אך מפורסם עתה במערכת המידע של בית המשפט העליון ונשלח בדואר לצדדים (המצאה למראית עין).


תמונה: שמו החדש של התיק לאחר ההסרה הבלתי פורמלית של החסיון הבלתי פורמלי 0 צרניק נ מדינת ישראל... 

שאר גילגולי אפיזודה זאת בפרשת זדורוב:2015-12-29 פרשת זדורוב: הסרה בלתי פורמלית של חסיון בלתי פורמלי מתיק ורדה אלשייכי בעליון
השופט ג'ובראן הנפיק "פסק דין" בלתי חתום, שנשלח לצדדים, בתיק שעניינו החלטה בלתי חתומה של הנשיאה נאור בתיק הערעור של זדורוב... התיק היה נתון תחת "חסיון בלתי פורמלי", שהוסר היום בנוהל בלתי פורמלי.  לא פלא שהשופטים סירבו לפעול נגד השופטת ורדה אלשייך בפרשת "הפרוטוקול המשופץ" - שכן התנהלותה מקובלת ונפוצה בבתי המשפט בישראל עד לבית המשפט העליון...
     
תמונות: ורדה אלשייך, סלין ג'ובראן, מרים נאור, רומן זדורוב
______

No comments: