Tuesday, December 29, 2015

2015-12-29 ZADOROV AFFAIR: Ongoing search for the missing judgment records // פרשת רומן זדורוב: החיפוש אחרי פסקי הדין האבודים במחוזי נצרת...


2015-12-29 פרשת רומן זדורוב: החיפוש אחרי פסקי הדין האבודים במחוזי נצרת...
==============
עמימות ודו-משמעותיות לגבי קיומם ותקפותם כדין של פסקי דין בבית משפט כלשהו, ובפרט פסקי דין לגבי הרשעה ומאסר עולם על רצח, יעוררו ללא ספק חששות לגבי כשירותו של אותו בית משפט, ולגבי השמירה על זכויות האדם הבסיסיות.

מאהל המחאה ת"א, 29 לדצמבר - לגבי פסקי דין האבודים של בית המשפט המחוזי נצרת, מתוכם התנהל כביכול ערעור בבית המשפט העליון, כתב עו"ד אביגדור פלדמן טור תחת הכותרת "גופות, סירחון וריח חזק של פורמלין":
פרק נוסף בפרשת זדורוב: עוד הוא ממתין, במצודה המבוצרת מול הרי הגלבוע, לעורך הדין הכפרי שיביא לו את פסק הדין או נכון יותר שאריות פסק הדין שהרוח המייללת בחוץ לא נשאה בכנפיה ופיזרה לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל, עוברת העלילה למשרדו של האינקוויזיטור הגדול ברחוב צאלח א-דין במשרד המשפטים בירושלים.
בקשה חוזרת הופנתה היום לנשיא בית המשפט המחוזי נצרת, להבהיר את נוהלי העיון בתיקים, וכן את נוהלי רישום פסקי דין בבית המשפט המחוזי נצרת.
הבקשה אומרת בחלקה:
עיון בנתונים במערכת "נט המשפט" – המערכת האלקטרונית לניהול התיקים וניהול גישת הציבור לכתבים של בית המשפט המחוזי נצרת – מראה על העדר רישום תקין של פסקי הדין בתיק הנ"ל, תחת כרטיסיית "פסקי דין".
תקנות בתי המשפט (משרד רישום) 1936 (מתקופת המנדט הבריטי) חייבו במפורש את המזכיר הראשי ב"שמירה מצוינת של התיקים והפנקסים”, וכן חייבו את המזכיר הראשי לקיים רישום של פסקי הדין (בנוסף לרישום בתיק עצמו) בפנקס נפרד. בדומה נהוג בבתי משפט כשירים ברחבי העולם.
לעומת זאת, חובות אלה של המזכיר הראשי בוטלו כליל עם החלת תקנות בתי המשפט (מזכירות) 2004.
לפיכך, אודה אם תוכל להבהיר:
א. מי מחזיק כדין בסמכות ועל מי מוטלת כדין החובה לרשום את פסקי הדין תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" בבית המשפט המחוזי נצרת?
ב. האם רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דין" תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" אומר שהוא אכן פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק?
ג. האם אי רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דין" תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" אומר שאינו פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק?
עמימות ודו-משמעותיות לגבי קיומם ותקפותם כדין של פסקי דין בבית משפט כלשהו, ובפרט פסקי דין לגבי הרשעה ומאסר עולם על רצח, יעוררו ללא ספק חששות לגבי כשירותו של אותו בית משפט, ולגבי השמירה על זכויות האדם הבסיסיות.
=קישור=
2015-12-29 Request to Nazareth District Court Presiding Judge to clarify inspection procedures, registration of Judgments, or lack thereof in State of Israel v Zadorov (502-07) //
בקשה לנשיא בית המשפט המחוזי נצרת להבהיר את נוהלי העיון ורישום, או אי-רישום פסקי דין בתיק מדינת ישראל נ זדורוב (502-07)

No comments: