Sunday, December 27, 2015

2015-12-27 Zadorov Affair: Where are the District Court Judgments? // פרשת זדורוב: איה פסקי הדין של בית המשפט המחוזי נצרת?

dfadaf
פרשת זדורוב: איה פסקי הדין של בית המשפט המחוזי נצרת?
בקשת עיון "למען הסדר הטוב" הוגשה לבית המשפט המחוזי נצרת, לגבי פסקי הדין בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב...  וועדות האו"ם על "חיזוק ישרת השופטים נגד שחיתות" מציינות אבדן או העלמות פסקי דין כסימן לבתי משפט בלתי כשירים או מושחתים.  רומן זדורוב מרצה מאסר עולם לאחר ניהול הליך ערעור מתוך פסקי דין של בית המשפט המחוזי נצרת שאינם בנמצא, ובתום הליך הערעור, בו לא חתמו שופטי בית המשפט העליון על החלטותיהם. התנהלות השופטים אומרת דרשני!

מאהל המחאה ת"א, 27 לדצמבר - בקשת עיון הוגשה לבית המשפט המחוזי נצרת, לגבי כתבי הכרעת דין וגזר דין עשויים כדין ופקודת/צו מאסר עשויים כדין לגבי הנאשם רומן זדורוב בתיק מדינת ישראל נ זדורוב (502-07).  
הבקשה הוגשה לאחר שכתבים אמתיים (אותנטיים) של פסקי הדין, שהתפרסמו באתרים כגון "נבו", לא נמצאו במערכת "נט המשפט", וכן לא נמצאו בתיק הנייר של בית המשפט העליון (כתבי מקור) עם הודעת הערעור, בניגוד להוראות החוק המפורשות.
לאחר פרסום קודם, על אי הימצאות כתבים אלה, פרסם עו"ד אביגדור פלדמן טור, תחת הכותרת "פרשת זדורוב: גופות וסירחון וריח חזק של פורמלין". מתוך הפתיחה לטור זה, ניתן לשער שגם עו"ד פלדמן נתקל בקשיים בהשגת כתבי בית דין אמתיים (אותנטיים) של פסק דינו של מרשו רומן זדורוב: 
פרק נוסף בפרשת זדורוב: עוד הוא ממתין, במצודה המבוצרת מול הרי הגלבוע, לעורך הדין הכפרי שיביא לו את פסק הדין או נכון יותר שאריות פסק הדין שהרוח המייללת בחוץ לא נשאה בכנפיה ופיזרה לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל, עוברת העלילה למשרדו של האינקוויזיטור הגדול ברחוב צאלח א-דין במשרד המשפטים בירושלים.
תמונה: מדינת ישראל נ זדורוב (502-07)  רשימת "פסקי דין" - "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" מספטמבר 2010, שהיו כביכול הבסיס לערעור, בו ניתן פסק דין בשבוע שעבר, אינם מופיעים כלל בתיק האלקטרוני של בית המשפט המחוזי נצרת ב"נט המשפט" תחת כרטיסיית "פסקי דין" .
תמונה: מדינת ישראל נ זדורוב (502-07)  - רשימת "החלטות בתיק" -  "הכרעת הדין" מיום 14 לספטמבר, 2014, אינה מופיעה ב"נט המשפט" כלל. "גזר הדין" מאותו יום רשום כ"החלטה" והוא כתב בית דין בלתי תקין וחסר תוקף.