Monday, August 8, 2016

2016-08-08 ROMAN ZADOROV: Criminal complaint filed against former judge Yitzhak Cohen, Judges Esther Hellman, Avraham Avraham // פרשת רומן זדורוב: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט לשעבר יצחק כהן, השופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם.

2016-08-08 ROMAN ZADOROV: Criminal complaint filed against former judge Yitzhak Cohen, Judges Esther Hellman, Avraham Avraham //
[English below]
פרשת רומן זדורוב: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט  לשעבר יצחק כהן, השופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם.
התלונה, שהוגשה היום ליועמ"ש אביחי מנדלבליט, מציגה חומר ראיות מקיף להונאה של השופט לשעבר יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן, והשופט אברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת בפרשת רומן זדורוב.  עיקרה של ההונאה - פרסום כבתי בית דין בדויים/למראית עין ("טיוטות") וניהול הליכי משפט בדויים/למראית עין.
מערכות מידע הונאתיות בבתי המשפט הן המכשיר, ושיטת ההונאה - יצירתם ופרסומם של מסמכים אלקטרוניים חסרי תוקף,  ושקריים, הנחזים בעיני בעלי דין, באי כוחם והציבור הרחב כתקפים, אך נחשבים בעיני השופטים כ"טיוטות" בלבד.
רומן זדורוב, אזרח אוקראינה, מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל כריצוי כביכול של עונש מאסר עולם, לאחר שהורשע כביכול ברצח תאיר ראדה ז"ל. בבסיסה של תלונה זאת הטענה שהראיות החותכות מצביעות על כך, שרומן זדורוב מוחזק במאסר שרירותי ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, ללא רישום פסקי דין עשוי כדין, וללא פקודת מאסר עשויה כדין. זאת - בעקבות ניהול הליכים בדויים/למראית עין במשך שנים בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ"ח 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.
התלונה עצמה מציינת שקיים חשש ממשי וברור לניגודי עניינים מהותיים של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, בכירים בפרקליטות המדינה ובמשטרה בחקירתה של התלונה.  כמו כן אין זה ברור כלל שקיים במדינת ישראל גוף שיפוטי שאינו נגוע בניגוד עניינים היכול לשפוט בעניין זה במידת הצורך
התלונה, הנובעת מעניין הנוגע לכבוד האדם וחירותו שהוא הבסיס ל"מהפכה החוקתית" כביכול (על פי שיטתם של אהרן ברק ובית המשפט העליון) במשפט הישראלי, מעלה חשש כבד שפרשת רומן זדורוב מהווה משבר חוקתי במדינת ישראל אומה ללא חוקה.
פרשת האוקראיני רומן זדורוב בישראל היא תמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה...


מאהל המחאה ת"א, 08 לאוגוסט - תלונה פלילית הוגשה ליועמ"ש אביחי מנדלבליט נגד השופט לשעבר יצחק כהן, השופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם, לגבי התנהלותם בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.  התלונה טוענת להונאה מכס המשפט, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכים, והפרת אמונים.  התלונה אומרת שעל התנהלות זאת אין חלה כל חסינות שיפוטית, ומבקשת חקירה מידית של התלונה הפלילית.
העתקים נשלחו לשרת המשפטים וחברי הוועדה לבחירת שופטים.
להלן מכתב הפתיחה ואחריו קישור למסמך התלונה בשלמותו.
_____________

08 לאוגוסט, 2016

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט
משרד המשפטים
צלאח א-דין 29, ירושלים 91010
טל': 02-6466521/2  פקס: 02-6467001
בדואר רשום ובדואל

הנידון: פרשת רומן זדורוב תלונה פלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן, והשופט אברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת על הונאה, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכי משפט והפרת אמונים, ובקשה להורות על חקירתה לאלתר
הריני מבקש אישור על קבלת תלונה זאת בתוך 14 יום, ותגובה בתוך 45 יום, על פי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות) התשי"ט-1958
לכבוד היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט,
הריני מגיש בזאת את התלונה שבנידון, נגד השופט לשעבר יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן, והשופט אברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת בפרשת רומן זדורובהריני מבקש בזאת שתורה על חקירתה של תלונה זאת לאלתר.
רומן זדורוב, אזרח אוקראינה, מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל כריצוי כביכול של עונש מאסר עולם, לאחר שהורשע כביכול ברצח תאיר ראדה ז"ל. בבסיסה של תלונה זאת הטענה שהראיות החותכות מצביעות על כך, שרומן זדורוב מוחזק במאסר שרירותי ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, ללא רישום פסקי דין עשוי כדין, וללא פקודת מאסר עשויה כדין. זאת - בעקבות ניהול הליכים בדויים/למראית עין במשך שנים בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ"ח 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.
כמפורט בתלונה עצמה, קיים חשש ממשי וברור לניגודי עניינים מהותיים של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, בכירים בפרקליטות המדינה ובמשטרה בחקירתה של תלונה זאת.                                        
כמו כן אין זה ברור כלל שקיים במדינת ישראל גוף שיפוטי שאינו נגוע בניגוד עניינים היכול לשפוט בעניין זה במידת הצורך
תלונה זאת, הנובעת מעניין הנוגע לכבוד האדם וחירותו שהוא הבסיס ל"מהפכה החוקתית" כביכול (על פי שיטתם של אהרן ברק ובית המשפט העליון) במשפט הישראלילפיכך, קיים חשש כבד שפרשת רומן זדורוב מהווה משבר חוקתי במדינת ישראל אומה ללא חוקה.
מכל הסיבות הנ"ל, מן הראוי שתשובתך ותשובות גורמים אחרים בעניין תלונה זאת יהיו מפורטים וברורים דיים (כמבואר במבוא ובסיכום לתלונה עצמה) על מנת לאפשר הבנה של אופן טיפול מערכת המשפט ואכיפת החוק של מדינת ישראל בעניין זה. תשובתך בעניין זה חיונית על מנת לאשש את האמון במערכת המשפט, הן בעיני הציבור במדינת ישראל, והן בעיני גופים בינלאומיים.
בכללן, הראיות מצביעות על כך, שפרשת האוקראיני רומן זדורוב בישראל היא תמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה...
בברכה,

                                                                            _________________
דר' יוסף צרניק
ת"ד 33407, ת"א 6133301Link to the criminal complaint against former judge Yitzhak Cohen, Judges Esther Hellman and Avraham Avraham:
קישור לתלונה הפלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, והשופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם:ROMAN ZADOROV: Criminal complaint filed against former judge Yitzhak Cohen, Judges Esther Hellman, Avraham Avraham 
The complaint, filed today with Attorney General Avichai Mandelblit, presents comprehensive evidence of fraud by former Judge Yitzhak Cohen, Judge Esther Hellman, and Judge Avraham Avraham of the Nazareth District Court in the Roman Zadorov affair.  The core of the fraud - publications of sham/simulated court records ("Drafts"), conduct of sahm/simulated court process.
Fraudulent IT systems in the courts are the instrument.  And the fraud method is based on generating and publishing invalid, false judicial records, which are perceived by parties, counsel and the public at large as valid and effectual, but are considered by the judges merely "drafts".
Roman Zadorov, a Ukrainian citizen, is confined by the authorities of the State of Israel, purportedly serving a life sentence, following his purported conviction in the murder of Tair Rada.  The fundamental claim in the complaint is that the evidence shows that Roman Zadorov is confined under arbitrary detention with no lawfully made Verdict, and with no lawfully made Sentencing, and with no lawfully made Arrest Decree, following the conduct of sham/simulated court process over a number of years in State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court.
As detailed in the Complaint itself, there is clear and material concern regarding conflicts of interest by the Attorney General, the Chief State Prosecutor and senior officers of the State Prosecution and the Israel Police regarding investigation of instant Complaint. In addition, it remains unclear that there is any judicial authority in the State of Israel, which is not tainted by material conflicts of interest, which could adjudicate such matter, if necessary.
The Complaint originates in a matter pertaining to Human Dignity and Liberty – the foundation of the purported "Constitutional Revolution" in Israeli law (according to Aharon Barak and the Israeli Supreme Court).  Therefore, serious concern is raised that the Zadorov affair amounts to a constitutional crisis in the State of Israel – a nation with no constitution.
The affair of Ukrainian Roman Zadorov in Israel is a mirror image of the affair of Jewish Mendel Beilis in the Ukraine a century ago...
                                 

OccupyTLV, August 08 - criminal complaint was filed with Attorney General Avichai Mandelblit against former Judge Yitzhak Cohen, Judge Esther Hellman and Judge Avraham Avraham, pertaining to their conduct in State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court.  The complaint alleges fraud on the bench, perversion of court records, perversion of court process, and breach of loyalty.  The complaint claims that such conduct is not covered by any judicial immunity, and requests immediate investigation of the complaint. 
Copies were forwarded to Justice Minister Ayelet Shaked and members of the Judicial Selection Committee.
Following is the complete cover letter, and the link to the complete complaint is provided above.
____________________

August 08, 2016

Attorney General Avichai Mandelblit
Ministry of Justice
29 Salah a-Din St, Jerusalem 91010
Tel:  02-6466521/2  Fax: 02-6467001
By certified mail and by email

RE: Roman Zadorov affair – criminal complaint against former Judge Yitzhak Cohen, Judge Esther Hellman, and Judge Avraham Avraham of the Nazareth District Court of fraud, perversion of court records, perversion of court process, and breach of loyalty, and request to instruct its immediate investigation
I herein request confirmation of receipt within 14 days and response within 45 days, pursuant to the Administrative Procedure Reform Act (1958)
Dear Attorney General Mandelblit:
I herein file the complaint, referenced above, against former Judge Yitzhak Cohen, Judge Esther Hellman and Judge Avraham Avraham of the Nazareth District Court in the Roman Zadorov affair, and request that you instruct its immediate investigation.
Roman Zadorov, a Ukrainian citizen, is confined by the authorities of the State of Israel, purportedly serving a life sentence, following his purported conviction in the murder of Tair Rada.  The fundamental claim in instant complaint is that the evidence shows that Roman Zadorov is confined under arbitrary detention with no lawfully made Verdict, and with no lawfully made Sentencing, and with no lawfully made Arrest Decree, following the conduct of sham/simulated court process over a number of years in State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court.
As detailed in the Complaint itself, there is clear and material concern regarding conflicts of interest by the Attorney General, the Chief State Prosecutor and senior officers of the State Prosecution and the Israel Police regarding investigation of instant Complaint.
In addition, it remains unclear that there is any judicial authority in the State of Israel, which is not tainted by material conflicts of interest, which could adjudicate such matter, if necessary.
Instant Complaint, originates in a matter pertaining to Human Dignity and Liberty – the foundation of the purported "Constitutional Revolution" in Israeli law (according to Aharon Barak and the Israeli Supreme Court).  Therefore, serious concern is raised that the Zadorov affair amounts to a constitutional crisis in the State of Israel – a nation with no constitution.
For all the reasons, indicated above, your response and responses by other authorities on instant complaint should be clear and detailed enough (as elaborated in the Introduction to the Complaint itself) in order to enable comprehending, how the Israeli justice system addressed the matter.  Such response is critical for strengthening trust in the justice system, both by the Israeli public and by international bodies.
Overall, the evidence indicates that the affair of Ukrainian Roman Zadorov in Israel is a mirror image of the affair of Jewish Mendel Beilis in the Ukraine a century ago...
Truly,


__________________
Joseph Zernik, PhD 
PO Box 33407, Tel-Aviv 6133301

No comments: