Saturday, September 10, 2016

2016-09-10 הונאת מחשבים בבחירות 2016? הכנסת מתבקשת להנפיק מספר בקשה על פי חוק חופש המידע כראוי...

הונאת מחשבים בבחירות 2015?  הכנסת מתבקשת להנפיק מספר בקשה על פי חוק חופש המידע כראוי...
מר שמוליק חזקיה, "הממונה על פי חוק חופש המידע" בכנסת, מתבקש להנפיק מספר בקשה כראוי לגבי בקשה, הנוגעת לתיעוד פיתוחה, בדיקתה, הפעלתה, ואבטחתה של מערכת המחשבים של ועדת הבחירות המרכזית.  אי מתן תשובה כראוי וכדין ו/או הונאות בטיפול בבקשות על פי חוק חופש המידע  על ידי הרשות המבצעת - משרד המשפטים, והרשות השופטת - הנהלת בתי המשפט, לגבי הונאות במחשוב הממשלתי, תועדו כבר פעמים רבות בעבר.  התנהלות דומה של הכנסת, תעלה חשש שגם היא תחת שליטת זרועות הממשל העמוק (DEEP STATE).  ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל הן למעשה שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.
  
תמונה: מר שמוליק חזקיה, "הממונה על פי חוק חופש המידע" בכנסת; פרסומים של עו"ד דוד לוי מעלים חשש חמור להונאת מחשבים בבחירות 2015.
_____
מאהל המחאה ת"א, 10 לספטמבר - בקשה נשלחה למר שמוליק חזקיה, "הממונה על פי חוק חופש המידע" בכנסת, להנפיק כראוי מספר בקשה על פי חוק חופש המידע, לגבי בקשה שהתקבלה ביום 25 לאוגוסט, 2016, ושאגרת הבקשה עבורה שולמה כדין. [1]
גורם בלתי רשמי מסר בשם השב"כ, שאינו אחראי על אבטחת המערכת, שיש לראותה כ"חיונית" לחוקיות המשטר בישראל...
משרד חוק חופש המידע בכנסת אישר את קבלת הבקשה, אולם לא סיפק מספר בקשה כראוי עם אישור הקבלה.
הבקשה עצמה מבקשת מידע לגבי פיתוחה, בדיקתה, הפעלתה, ואבטחתה כראוי וכדין של מערכת המחשוב של ועדת הבחירות המרכזית (עיקרה להלן). [2]
הבקשה הוגשה בעקבות פרסומים המעלים חשש חמור להונאת מחשבים במערכת המחשוב של ועדת הבחירות המרכזית בבחירות 2015.
אי מתן תשובה כראוי וכדין ו/או הונאות בטיפול בבקשות על פי חוק חופש המידע על ידי הרשות המבצעת - משרד המשפטים, והרשות השופטת - הנהלת בתי המשפט, לגבי בקשות  שעניינן הונאות במחשוב הממשלתי, תועדו כבר פעמים רבות בעבר.
מצב בו גם הכנסת אינה מוכנה, רוצה, או יכולה לטפל כראוי וכדין בבקשה על פי חוק חופש המידע לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית, תעלה חשש שגם הכנסת אינה נבחרת ופועלת כרשות מחוקקת כדין, אלא תחת שליטת זרועות "הממשל העמוק" (DEEP STATE).
ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל הן למעשה שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.
להלן עיקר הבקשה על פי חוק חופש המידע מיום 25 לאוגוסט, 2016, לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית
25 לאוגוסט, 2016

מר שמוליק ‫חזקיה
הממונה על יישום חוק חופש המידע בכנסת
הכנסת, גבעת רם, ירושלים
בדוא"ל: ‫‪‫‪froi@knesset.gov.il
בפקס: ‫‪02-6408201‬‬

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע: א. מחשוב ועדת הבחירות המרכזית...

מר חזקיה הנכבד,
אנא קבל את הבקשה על פי חוק חופש המידע כלהלן.
...
הבקשה היא לגבי תיעוד בכתב של המידע המבוקש במסמכים הנמצאים ברשות הכנסת, או מראה מקום לפרסומים רשמיים (כגון רשומות) הכוללים את המידע המבוקש.
א. מערכות מידע של ועדת הבחירות המרכזית
המידע המבוקש מתייחס למערכות מידע הנמצאות בשימוש ועדת הבחירות המרכזית לצורך ניטור התנהלות הבחירות בתחנות הקלפי השונות, לצורך איסוף ושמירת נתוני ההצבעה מתחנות הקלפי השונות, לצורך עיבוד נתוני ההצבעה לחישוב תוצאות הבחירות, ולצורך פרסום הנתונים באתר ועדת הבחירות המרכזית.
1. עמידת פיתוח והטמעת מערכות אלה בנוהל מפת"ח, בכפוף לתקן חשכ"ל משרד האוצר (ר’ הוראות תכ"מ/תקנות כספים ומשק) ובכפוך להחלטת ועדת השרים לכלכלה מס’ 103/כל מיום 28 לאוקטובר, 1991:
א.‬ כל תיעוד של קיום מפרט המערכות (SPECIFICATIONS) בסמוך לחתימת החוזה לפיתוח המערכות על ידי עובד מדינה, ובכלל זה: שמו, סמכותו, תיעוד של מינוי כדין על פי התקשיר.
ב. תיעוד של ניהול ליבה של פיתוח המערכות על ידי עובד מדינה, ובכלל זה: שמו, סמכותו, תיעוד של מינוי כדין על פי התקשיר.
ג. כל תיעוד של בדיקה עצמאית של המערכות (כולל ולידציה) קודם הטמעתן על ידי עובד מדינה, ובכלל זה: שמו, סמכותו, תיעוד של מינוי כדין על פי התקשיר.
2. מי המחזיק בסמכות המנהלית העליונה לגבי מערכות אלה?
3. מיהן רשויות מדינת ישראל הנושאות באחריות לאבטחת מערכות אלה?
4. מי הם שהיו מוסמכים לפרסם מידע לגבי תוצאות הבחירות לכנסת ה-20 באתר ועדת הבחירות המרכזית? (לדוגמה, פורטל: http://votes20.gov.il/ballotresults )
...
_________

קישורים:
[1] 2016-08-25 מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת - בקשה על פי חופש המידע: פיתוח, הטמעה, הפעלה ואבטחה

[2] 2016-09-10 בקשה להנפקת מספר בקשה כראוי, על בקשה על פי חוק חופש המידע, שהתקבלה על ידי הכנסת, לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית


 
ז

No comments: