Wednesday, December 14, 2016

2016-12-14 הוגשה בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית

2016-12-14  בקשה על פי חוק חופש המידע הוגשה לגבי מחשוב כדין של ועדת הבחירות המרכזית
על פי הניסיון שנרכש מתשובות רשויות מדינה אחרות על בקשות הנוגעות למחשוב הממשלתי, הסיכוי לתשובת אמת בנושא זה הוא אפסי.  סירוב לתת תשובה כדין לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית יאשש את החששות להונאת מחשבים בבחירות 2015. ההונאות הנרחבות במחשוב הממשלתי בישראל הפכו את המדינה ל"ישראבלוף" של ממש...
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/12/2016-12-14_14.html מאהל המחאה ת"א, 14 לדצמבר - בקשה על פי חוק חופש המידע הוגשה לוועדת הבחירות המרכזית.  הבקשה מבקשת תיעוד לגבי פיתוחן, הטמעתן, הפעלתן ואבטחתן כדין של מערכות המחשוב של ועדת הבחירות המרכזית.
מסיבות קשות להבנה, ועדת הבחירות המרכזית טענה בעבר, שחוק חופש המידע אינו חל עליה. לכן, חוקקה הכנסת תיקון לחוק, המחיל אותו על הוועדה. התיקון לחוק נכנס לתקפו רק בתחילת דצמבר, 2016. לכן, הוגשה הבקשה עתה, תחת החוק התקף.
לפני תחולת החוק, הציע "הממונה על פי חוק חופש המידע" לנהל הליך בקשה בלתי פורמלי, מחוץ לחוק.  אולם כמתנגד ידוע לשיטת "ירידה בפורמליזם, עלייה בערכים"  העדפתי להמתין, לשלם אגרה, ולהגיש בקשה על פי החוק התקף.
עם הבקשה עצמה ביקשתי גם:
א. אישור על קבלת הבקשה והנפקת מספר בקשה כראוי.
ב. תיעוד של מינויו כדין של עו"ד אלעד נוה כ"הממונה על פי חוק חופש המידע" בוועדת הבחירות המרכזית.
האם ועדת הבחירות המרכזית תענה כדין וכראוי על בקשה על פי חוק חופש המידע?
על פי ניסיוני בעניינים דומים - בקשות על פי חוק חופש המידע בנוגע לישרת המחשוב הממשלתי ברשות המחוקקת (הכנסת), ברשות השופטת (הנהלת בתי המשפט), וברשות המבצעת (משרד המשפטים) - הסיכויים לקבלת תשובת אמת בנושא זה הם אפסיים.
האישור, או אי האישור של קבלת הבקשה שהוגשה היום, והנפקת, או אי הנפקת מספר בקשה כראוי יצביעו די מהר על כוונת "הממונה על פי חוק חופש המידע" בוועדת הבחירות המרכזית.
קרוב לוודאי, שהבקשה והתשובה יתעדו מצב, בו ועדת הבחירות המרכזית מסרבת לגלות את הנתונים הבסיסיים ביותר לגבי ישרת מערכות המחשוב של הועדה.  מצב מסוג זה יעלה כמובן חששות כבדים לגבי ישרת הוועדה עצמה.
חשד להונאת מחשבים בבחירות לכנסת בשנת 2015
חשדות להונאת מחשבים בבחירות לכנסת בשנת 2015 התפרסמו לראשונה מספר ימים לאחר הבחירות בבלוג האמריקאי הידוע  DAILY KOS, הנחשב קשור לבית הלבן.
על סמך מידע נוסף, יש מקום להשערה, שהפרסום ב- DAILY KOS היה מבוסס על הדלפה ממקור בזרועות הביטחון בישראל.

ההונאות הנרחבות במחשוב הממשלתי בישראל הפכו את המדינה ל"ישראבלוף" של ממש...  משפטנים, שופטים ומדעני מחשב בכירים מעורבים ישירות בהונאות אלה.
קראו עוד:
Central Election Committee - IT systems and election fraud - records and links //
מחשוב ועדת הבחירות המרכזית - מערכות מידע והונאת בחירות - כתבים וקישורים
https://storify.com/Conspiracy_Joe/central-election-committee-it-systems-mkhshvb-v-dt#publicize

Attorney Alead Naveh Central Election Committee FOIA Office Jerusalem Email: hofeshmeida, eladn@Fax: 02-5669855 RE: Freedom of Information Request: IT systems of the Central Election Committee Dear Attorney Naveh : Please accept instant Freedom of Information Request...
scribd.com

No comments: