Friday, April 28, 2017

2017-04-28 כנופיית שלטון החוק - הוצאה לפועל!

כנופיית שלטון החוק - הוצאה לפועל!
ההונאות של רשמים, עורכי דין, בנקים ותאגידים בהוצאה לפועל הם גורם מרכזי בהעמקת העוני בישראל. הונאות אלה מתבצעות בחסות בתי המשפט - עד לבית המשפט העליון. אתמול התפרסם פוסט מוזר של עו"ד נפתלי גור-אריה, לשעבר בכיר בפרקליטות מחוז ת"א, שהפך לסוג של איש מחאה. הוא מזהיר את הציבור שרשות האכיפה והגבייה היא גוף חוץ-חוקי. שלשום התפרסם פוסט של אליסה, שמתעד עוד הונאה מתועבת של בנק לאומי למשכנתאות על חייבת בהוצאה לפועל. בדיקה מאששת את טענותיו של נפתלי גור אריה. "רשות האכיפה והגבייה" היא תוצאה של אותה תופעה עליה מזהירים עכשיו משפטנים לגבי "תאגיד כאן" ו"חטיבת החדשות" - "הפכו את מעשה החקיקה לבדיחה". ומי עמדו מאחורי הקמת "רשות האכיפה והגבייה", שעיקרה בשנים 2009-2008?  שר המשפטים דניאל פרידמן, נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש, וראש הממשלה אהוד אולמרט...


  


תמונות:  הראיות מצביעות ש"רשות האכיפה והגבייה" וההוצאה לפועל מתנהלות כארגון פשיעה לכל דבר.  אלה שעמדו מאחורי הקמת "רשות האכיפה והגבייה" בשנים 2008-2008: שר המשפטים דניאל פרידמן, נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש, וראש הממשלה אהוד אולמרט.

_______
מאהל המחאה ת"א, 28 לאפריל - האם הוצאה לפועל היום היא הונאת ענק על החייבים תחת חזות שלטון החוק?  ההונאות בהוצאה לפועל תועדו במספר רב של מקרים.  ההונאות מתבצעות ברובן על ידי רשמים, עורכי דין, בנקים ותאגידים.  מבקר המדינה פרסם לאחרונה דו"ח על רשות האכיפה והגבייה, בו ציין שרבים מהתיקים נפתחים בכלל שלא כחוק. אבל מבקר המדינה לא שם לב כביכול שהמערכת כולה פועלת כארגון פשיעה?  
היקף ההונאות בהוצאה לפועל מוערך במספר מיליארדים ש"ח לשנה. והנפגעים הם ברובם מהשכבות המוחלשות ממילא.  לכן יש לראות במערכת ההוצאה לפועל גורם מרכזי בהעמקת העוני בישראל.
  • אתמול, פרסם עו"ד נפתלי גור-אריה פוסט מוזר, שטוען ש"רשות האכיפה והגבייה" היא גוף חוץ-חוקי (העתקו להלן). 
  • שלשום, פרסמה אליסה עוד דוגמה, אחת מיני רבות, של הונאה מתועבת של בנק לאומי למשכנתאות בהוצאה לפועל (העתקה להלן).
  • יוסי הרמן, מנפגעי הוצאה לפועל, מפרסם שוב ושוב דוגמאות של הונאות בהוצל"פ (העתק פוסט שלו להלן).
  • בשנת 2011 הוגשה עתירה לבג"ץ לגבי ההונאות בהוצאה לפועל... 
הלכתי לחפש...  החשש הברור הוא שיש פה אותה תופעה כמו בסיפור "רשות השידור", "תאגיד כאן", ו"חטיבת החדשות". מאמר שלשום במרקר אומר מפי משפטנים - "הפכו את מעשה החקיקה לבדיחה".  הבדיחה לגבי הוצאה לפועל היא כמובן בדיחה עצובה מאד...

עקבתי אחרי העתירה מוטי אשכנזי+76 אחרים נ מנהל רשות האכיפה והגבייה ושר המשפטים (2300/11). היה ברור שאשר גרוניס פיברק בבית המשפט העליון במשך 4 שנים עתירה, שעניינה אי קיום יסודות ההליך הראוי בהוצאה לפועל. הוצאה לפועל המציאה החלטות לבעלי החוב, אבל לא לחייבים. המשיבים, רשויות המדינה, טענו, כרגיל, ללא תצהירים תקינים: יש בעיית מחשבים, אי אפשר למצוא מעטפות בגודל המתאים, ונקים מערכת מחשבים חדשה... אשר גרוניס הוציא שני "פסקי דין" בעתירה, ללא צו על תנאי, ואח"כ הנפיק "החלטה" סופית "למחוק" את העתירה...
אבל מה היה הבסיס בעתירה לרישום מנהל רשות האכיפה והגבייה ושר המשפטים כמשיבים?
העתירה אומרת ש"רשות האכיפה והגבייה" הוקמה בשנת 2009, על סמך  "תיקון 29 לחוק הוצאה לפועל":

המשיבים:
1. שר המשפטים
2. מנהל רשות האכיפה והגבייה
המשיב מספר1 הינו אחראי מיניסטריאלית על הרשות לאכיפה וגביה (להלן: הרשות), וזאת מיום1.4.09, (כאשר תיקון מס' 29 לחוק זה, נכנס לתוקף); ומאז ואילך הרשות הינה יחידת סמך במשרד המשפטים.
המשיב מספר2 הינו מנהל הרשות; הוא אינו משפטן אלא מנהלן (ובעבר, בטרם כינון הרשות, כאשר מערכת ההוצל"פ היתהכפופה למנהל בתיהמ"ש, הלה שימש כסמנכ"ל הנהלת 
   בתיהמ"ש לענייני הוצל"פ.

העתירה אינה מפרשת איך תיקון מס' 29 הוציא את הוצאה לפועל מבתי המשפט, והפך אותה ליחידת סמך של משרד המשפטים. העתירה אינה מציינת כל סעיף מסויים בחוק הוצאה לפועל לעניין זה.

יותר מ-230 איזכורים נמצאו בחוק הוצל"פ ל"תיקון מס' 29".

אבל יש רק 4 הופעות של "רשות האכיפה" בחוק הוצל"פ. "רשות האכיפה והגבייה", אינה מופיעה, למשל, ב"הגדרות" בסעיף 1 של חוק הוצאה לפועל.

להלן 4 ההופעות של "רשות האכיפה" בחוק הוצל"פ:
3ג.    (ה)  בלי לגרוע מהוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, הנחיות כלליות של הממונה על הרשמים שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור יועמדו לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה.
69י9. (א)  הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר תפורסם, בתוך 30 ימים ממועד פתיחת התיק כאמור בסעיף 69י8, ברשומות ובעיתון יומי, ואם קבע שר המשפטים תקנות לפי סעיף קטן (ב) – באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייהבהודעה שתפורסם כאמור ברשומות ובעיתון יצוינו שמו ומענו של החייב, הלשכה שבה יתנהל התיק והמועד האחרון להגשת התנגדות לפי סעיף 69י11.
69י18. (א) רשות האכיפה והגבייה תשלח לחייבים שמתקיים לגביהם התנאי שבסעיף 69י3(א)(1), ויתרת החובות בתיקי ההוצאה לפועל התלויים ועומדים נגדם אינה עולה על 800,000 שקלים חדשים, הודעה על האפשרות להגיש בקשת הפטר לפי הוראות סימן זה.
(ב)  לשם משלוח הודעה כאמור בסעיף קטן (א), תבדוק רשות האכיפה והגבייה, אחת לשנה לפחות, מי הם החייבים שמתקיים לגביהם האמור בסעיף קטן (א).

ויקיפדיה מראה:
רשות האכיפה והגבייה הוקמה בינואר 2009 כיחידת סמך של משרד המשפטים והופרדה ממערכת בתי המשפט.  
אין כל אסמכתה לחוק או החלטת ממשלה...

אתר רשות האכיפה והגבייה מראה:
אין כל איזכור של אסמכתה לחוק או החלטת ממשלה כבסיס להקמת הרשות.
         אודות רשות האכיפה והגבייה
רשות האכיפה והגבייה הוקמה בינואר 2009 כיחידת סמך במשרד המשפטים. הרשות מופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות, על גביית חובות שונים בין גופים פרטיים וכן  עלגביית קנסות, חובות ותשלומים שונים המגיעים למדינה.. הרשות מורכבת משתי יחידות: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות:https://eca.gov.il/index2.php?id=268&lang=HEB 
מי היה שר המשפטים?
דניאל פרידמןשר המשפטים07.02.200731.03.2009קדימה (לא היה חבר כנסת)

מי הייתה נשיאת בית המשפט העליון?
דורית ביניש: 14 בספטמבר 2006 עד 28 בפברואר 2012


מי היה ראש הממשלה?
אתר הכנסת מראה:
חוקים ותקנות בביצוע רשות האכיפה וגבייה: 
הקמת הרשות
  •   2008/5/11 :החלטת ממשלה בדבר שינוי ארגוני במערכת ההוצאה לפועל כך שתופרד מהנהלת בתי המשפט ותהפוך ליחידת סמך הכפופה לשר המשפטים. החלטה זו נבעה בין היתר מאחוזי הגבייה הנמוכים המערערים את שלטון החוק והופכים החלטות שיפוטיות לשרירותיות ובלתי ניתנות ליישום. 
  • 2009/1/1 :הופרדה מערכת האכיפה והגבייה ממערכת בתי המשפט והוקם הארגון החדש: רשות האכיפה והגבייה. 
  • הרפורמה לוותה בשינוי חקיקה: תיקון 29 לחוק ההוצל"פ - מטרת התיקון הגברת יעילות תפקוד מערכת ההוצל"פ ואכיפת החיובים במדינת ישראל.

ומה החליטה הממשלה ביום 11 למאי, 2008?
חיפוש החלטות ממשלה
תוצאות 7 - 1 מתוך 7 תוצאות
 נסיעות שרים
 החלטה מס. 3490 של הממשלה מיום 11.05.2008
 מינוי שר התיירות
 החלטה מס. 3489 של הממשלה מיום 11.05.2008
 פטור ממכרז למשרת מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים - מינוי באמצעות ועדה לאיתור מועמדים
 החלטה מס. 3488 של הממשלה מיום 11.05.2008
 פטור ממכרז למשרת מנהל מערכות ההוצאה לפועל - מינוי באמצעות ועדה לאיתור מועמדים
 החלטה מס. 3487 של הממשלה מיום 11.05.2008
 תכנית לטיפוח מנהיגות צעירה
 החלטה מס. 3486 של הממשלה מיום 11.05.2008
 עריכת מפגן התיישבות 60 שנה למדינה של המועצות האזוריות בירושלים
 החלטה מס. 3485 של הממשלה מיום 11.05.2008
הקמת רשות ארצית לכבאות והצלה
 החלטה מס. 3484 של הממשלה מיום 11.05.2008
ההחלטה היחידה שנראית שייכת לעניין:

פטור ממכרז למשרת מנהל מערכות ההוצאה לפועל - מינוי באמצעות ועדה לאיתור מועמדים
 החלטה מס. 3487 של הממשלה מיום 11.05.2008

החלטה מס. 3487 של הממשלה מיום 11.05.2008
הממשלה ה - 31 אהוד אולמרט
נושא ההחלטה
פטור ממכרז למשרת מנהל מערכות ההוצאה לפועל - מינוי באמצעות ועדה לאיתור מועמדים

מחליטים

1.  הממשלה רושמת לפניה את הודעתו של שר המשפטים על הקמת יחידה ארגונית להוצאה לפועל ולמרכז לגביית קנסות,  אגרות והוצאות, בניהול נפרד מהנהלת בתי המשפט, ובכפיפות לשר המשפטים.

2.  לאשר  המלצת  ועדת שירות המדינה, לפי  סעיף  21 לחוק   שירות  המדינה  (מינויים),  התשי"ט-1959 לפטור  ממכרז פומבי את משרת מנהל מערכות  הוצאה לפועל בתנאי שיתקיים הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים  שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות הממשלה מספר  345  מיום  14.9.1999  ומספר  2541  מיום 29.9.2002

3.  הרכב ועדת האיתור יהיה כדלקמן:

-   מנכ"ל משרד המשפטים - יושב ראש;

-   נציב שירות המדינה או נציגו - חבר;

-   מנהל בתי המשפט - חבר ;

-   עובד  מדינה בכיר הבקיא בנושא, שימנה  נציב שירות  המדינה  בהתייעצות  עם  מנכ"ל  משרד המשפטים - חבר;

-   נציג  ציבור בעל ידע והיכרות בתחום  מינהל, הקמת  יחידות  ותפעולן  שימנה  מנכ"ל  משרד המשפטים  בהתייעצות עם נציב שירות המדינה - חבר.

4.  המשרה תוסף לרשימות המשרות שבתוספת לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט ".1959-
הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

הפוסט של נפתלי גור-אריה
לכל הקוראים כאן ,
לאחרונה המחשבים של כולנו מוצפים בפרסומות של עורכי דין שעיסוקם פשיטות רגל וחובות בהוצאה לפועל. מספר הפרסומות האלה זהה למספרן של הפרסומות העוסקות בהשתלת שיניים. אין לי דבר כנגד עורכי הדין האלה. אך התופעה החמורה הזו משקפת נאמנה מציאות חיים מטורפת שנכפתה על כולנו 8.6 מליון אזרחיה ותושביה של מדינת ישראל שרובם המכריע נמצא בהליכים ברשות האכיפה- ההוצאה לפועל.
אז לידיעתכם : זאת המתנה שהבית היהודי נתן לכל מדינת ישראל. איילת שקד מעודדת את אנשי הכיפות הסרוגות השולטים ברשות האכיפה לפתוח בהליכים ברוטליים נגד אזרחי ישראל ואלה מוצאים עצמם נמלטים על נפשותיהם מפניהם של בריוני הבית היהודי - אנשי רשות האכיפה - אל עיר המקלט , הליכי פשיטת רגל. כl הוצפו בתי המשפט באזרחים תמימים , אנשים עובדים, ישרי דרך , ששרת המשפטים החליטה למרר את חייהם באמצעות אנשי הבית היהודי - הכיפות הסרוגות - השולטים ברשות האכיפה.
כך מוצא עצמו אזרח המדינה שחייב 500 ש"ח עבור דוחות חניה או 1000 ש"ח עבור ארנונה , כנתבע ללא זכות הגנה וללא זכות ערעור ברשות האכיפה היא ההוצאה לפועל. שרת המשפטים הורתה לאנשיה , לקחת ממנו את רשיון הנהיגה , לקחת ממנו את הדרכון, לקחת ממנו את הזכות לנהל חשבון בנק, לקחת ממנו את כרטיס האשראי, לעכב את יציאתו מן הארץ לתקופה בלתי מוגבלת - אין עוד מדינה בעולם המעכבת יציאת אדם מגבולותיה עקב חוב כספי - לקחת ממנו כל זכות לפעול כבעל עניין בתאגיד . כלומר לרוקן את חייו מכל תוכן כספי. להכריז עליו כמושך שיקים ללא כיסוי ולהכריז עליו בבנק ישראל כלקוח מוגבל מיוחד למרות שבכל חייו אין שיק שלו שלא כובד. ליטול ממנו את זכויות האזרח ואת הזכות לחירות. לפגוע במשפחתו . לפגוע בהתחייבויות כספיות שנתן עבור חינוך בריאות, משכנתא, ועוד . כל אלה וסנקציות אחרות , ללא משפט . ללא זכות הגנה. ללא זכות ערעור.
גובי הכיפות הסרוגות - עבריינים בחופשה או בתקופת השליש מאסר , עשויים לדפוק בלילות על דלת דירת מגורי משפחתו או לפרוץ לתוכה כדי לעקל ריהוט ומכשירי חשמל השייכים למשפחתו ולילדיו.
כך נמלטים אזרחי המדינה אל עיר המקלט - הליכי פשיטת הרגל. המגנים עליהם מפני בריוניה - חובשי הכיפות הסרוגות - של איילת שקד . לידיעתכם
זאת הסיבה מדוע מציפים את מסכי המחשב שלנו פרסומות של עורכי דין המזמינים את אזרחי המדינה אליהם כדי לטפל בחובות וברדיפה האלימה הזו של בריוני רשות האכיפה.
אינני מכיר חברה ל- גביית חובות הפועלת בישראל באמצעות עבריינים במה שמכונה השוק האפור או השחור, הפועלת בשיטותיה של רשות האכיפה - ההוצאה לפועל - הכפופה ישירות לשרת המשפטים.
לידיעתכם , ההוצאה לפועל בשמה רשות האכיפה - איננה כפופה למשרד המשפטים ואיננה כפופה לפיקוח על השופטים ואיננה כפופה להנהלת בתי המשפט. לפני מספר שנים , כשרשות האכיפה הוקמה במקום ההוצאה לפועל , רשות האכיפה הוצאה אל מחוץ לחוק. אני חוזר , רשות האכיפה - ההוצאה לפועל דהיום - הוצאה אל מחוץ לחוק.
איילת שקד - שרת המשפטים - מתגוררת עם משפחתה בבית חדש בשכונת רמת החייל בתל אביב . אינני יודע את שם הרחוב ואת מספר הבית.

הפוסט של אליסה
כאן מתועדת הונאה טיפוסית בהוצאה לפועל.  יש אין ספור דוגמאות כאלה.  לאור נפח המקרים, יש לראות ברשמי ההוצאה לפועל, הבנקים, ועורכי הדין גורם מרכזי בהעמקת העוני בישראל!
ההונאות האלה מתבצעות בחסות משרד המשפטים ובתי המשפט - עד לשרת המשפטים ובית המשפט העליון: כשקרבנות ההונאות באים לבקש סעד מבכירי משרד המשפטים ובבתי המשפט נגד ההונאות בהוצאה לפועל - משרד המשפטים והשופטים נותנים חסות להונאות.  הדוגמה הטובה ביותר שתיעדתי היא של אשר גרוניס כנשיא בית המשפט העליון...  מוטי אשכנזי+76 אחרים נ מנהל רשות האכיפה והגבייה ושרת המשפטים (בג"ץ 2300/11). 
גם בהוצאה לפועל מערכות מחשוב הונאתיות הן מכשיר מרכזי בהונאות. הוצאה לפועל מספקת את הדוגמה הפשוטה ביותר של העקרון "הקוד הממוחשב הוא החוק": החוק קובע מהי הריבית המותרת על החייבים.  אבל במחשוב הוצאה לפועל, הם מפעילים ריביות של העולם התחתון, ומסרבים לגלות לחייבים מהי הריבית המחושבת על ידי המערכת.  היו גם מקרים של חייבים שהלכו לרואי חשבון, והוציאו דוחות וחוות דעת רשמיות, מהי הריבית בה חוייבו.  כמובן שזה לא עוזר - הרשמים מסרבים להפסיק את ההונאות.
___________ 
2017-04-27 הוצאה לפועל והבנקים - כנופיית שלטון החוק בפעולה!
==========================
 מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות השלטונית בישראל היום!
No automatic alt text available.
#שתפו !!!
עו"ד, ב"כ בנק [במקרה זה לאומי למשכנתאות] הצליח להטיל עיקול על חשבון בנק של משפחה שנתיים לאחר סילוק מלא ההלוואה לבנק (!) למשפחה אין חשבון בבנק לאומי. זה לא הפריע לעו"ד ב"כ הבנק, לנסות לעשות קופה נוספת על גבה של אלמנה אם ל- 3 ילדים ואמה באמצעות ההוצאה לפועל -
מתי ?
העיקול הוטל בערב חג החירות והשאיר את המשפחה שאיננה חייבת מאום (!) רעבה כל החג.
טעות ? מקרה בודד ?
תשפטו אתם.
המשפחה פנתה ל ארגון עוז - בנקים לא מעל לחוק
לבקשת המשפחה, פנינו להנהלת לאומי למשכנתאות אחרי שלמדנו את פרטי המקרה. בבדיקה שלנו התבררו כמה עובדות :
א. למשפחה היה חוב ממשכנתא לבנק לאומי. אם המשפחה הייתה ערבה למשכנתא.
ב. אבי המשפחה נפטר. נותרה אלמנה עם שלושה ילדים קטנים. הבנק למשכנתאות מכר את דירת המגורים של אותה משפחה בהליך מימוש משכון בהוצאה לפועל.
ג. לאחר המכר נותר חוב ששולם ע"י המשפחה בסיוע ידידים.
ד. לאחר סילוק מלוא החוב יתרת חשבון ההוצאה לפועל עמדה על 0 - אפס (!)
ה. חשבון הבנק של המשפחה בבנק לאומי נסגר מיד עם סילוק מלוא החוב
--- עברו שנתיים מיום סגירת החשבון בבנק.
מצויידים במסמכים פנינו להנהלת בנק לאומי למשכנתאות מיד לאחר חג הפסח .
מהנהלת הבנק נמסר כי:
א. לבני המשפחה אין חשבון לאומי.
ב. מדובר בטעות של עו"ד ב"כ הבנק אשר "פעל על דעת עצמו".
ג. הבנק מתחייב לסגור ההליך והתיק בהוצאה לפועל תוך יום.
ד. ב"כ הבנק יעביר ל'בנקים לא מעל לחוק ' מסמכי סגירת תיק בהוצאה לפועל.
ה. ב"כ הבנק יעביר למשפחה ולארגון הבנקים לא מעל לחוק!' מכתב התנצלות הכולל הסבר על שארע.
ו. הבנק הורה לעו"ד לפעול לסגירת תיק ההוצאה לפועל מיידית ולהעביר אלינו ללא דיחוי מכתב הסבר והתנצלות .
הודתי למנהלי בנק לאומי י למשכנתאות על הטיפול המיידי בתקווה שתגלה כזאת לא תשוב.
כשעה לאחר מכן צלצלו אלי ממשרדו של אותו עורך הדין, ב"כ הבנק (ב) עם הצעה כדלקמן: "לפנים משורת הדין, נסכים למחול למשפחה מחצית מן החוב"
תקראו שוב -
 ★ מול משפחה שאין חוב נוהלו הליכי הוצאה לפועל בשיטת מצליח, שלא לאמור בעבריינות נוראה.
★ עיקול הוטל על חשבון הבנק של המשפחה בערב חג הפסח - המשרדים סגורים, אין למי לפנות.
★ גב' ש. שעל חשבונה הוטל עיקול עברה חויה קשה כאשר בקופה בסופרמרקט כרטיס האשראי שלה סורב- בערב חג הפסח.
★ הנהלת הבנק הודתה כי מדובר בטעות והתנצלה על הטעות
ומיד לאחר מכן, בשיחת טלפון ממשרדו של עו"ד (ב *) הציעו "עסקה עבור המשפחה" - למחוק מחצית מן החוב הנתבע לפנים משורת הדין.
תזכרו, למשפחה הזאת לא היה חוב וכי חשבונה בבנק נסגר שנתיים קודם .
האם מדובר בטעות?
האם מדובר במקרה בודד?
לא! לא מדובר במקרה בודד. בדו"ח מבקר המדינה שהוגש ב 4/16 נמצא נתון מטריד 40٪٪ מן התיקים נפתחים באופן לקוי. המערכת מנהלת ברגע נתון לא פחות מ 2,500,000 תיקי חוב .
וכן, אני חופרת . מדובר בזכויות אדם בסיסיות ביותר. מדובר במערכת אכיפת החוק שלעיתים הוטעתה ע"י בעלי עניין באופן חמור . לפעמים גם המערכת בעצמה טועה בהקדלת סך החוב הנתבע או בשעור הריבית. סביר שבהקפים כאלה יש גם טעויות בתום לב. מה אבל(!) צריך לתקן את הטעויות מהר ככל האםשר. אסור לתת לטעויות להנציח עוולות.
אבל יותר מכל על כולנו להפנים כי לא מדובר רק ב"תיק" או ב"חוב" מדובר בחיי אדם ואסור לזלזל.
ואני אמשיך לחפור עד, עד שיתוקנו הליקויים, כדי שלא ניתן יהיה לרמוס אנשים את קניינם ואת זכויותיהם.
אני רואה בכך שליחות.
למדתי על בשרי באופן אישי כואב מאוד על השפעת ותוצאות ה"טעויות" והטעיות בהוצאה לפועל ושל ההוצאה לפועל שהנציחו במקרה שלי חוב כביכול אף שאין לי חוב. נרדפתי שנים והוצאו כנגדי צווי פינוי אף שלא היה לי חוב. למה? מי בודק מה גובה החוב? מי בודק אם בכלל יש חוב? מי מפקח על תיקון טעויות ?
ב"כ בנק המזרחי התריס כנגדי לא אחת "למי אכפת מה רשום בתיק ההוצאה לפועל" ...
המצב הקיים בו זוכים סדרתיים: בנקים, תאגידים חברות סלולר, רשויות.... וב"כ מטעמם זוכים לאמון עיוור בהוצאה לפועל - ללא כל בקורת מייצר עוולות נוראיות .
אין לך חוב? את מי זה מעניין הרי רק ה"זוכה" יכול לסגור התיק בהוצאה לפועל. אין לך חוב? ה"זוכה" מורשה להמשיך לסחוט אותך, לנצל את המערכת, לבזבז כספי ציבור, להכפיש אותך, להטיל עליך עיקולים, לנהל כנגדך הליכי פינוי מדירת מגורים,...
האם מדובר במקרים בודדים?
תקראו את דו"ח מבקר המדינה
{קישור בתחתית הפוסט} - שבדק לפי שעה רק את אופן פתיחת התיקים בהוצאה לפועל ותשפטו אתם.
בינתיים שתפו בכל הכוח כי את המנגינה הזאת של רדיפת בצע כסף, המצאת חובות יש מאין ושעבוד האדם ע"י בנקים וזוכים סדרתיים נוספים באמצעות ההוצאה לפועל - חייבים להפסיק.
----------------------------------------------------------------------------
איך רשם ההוצאה לפועל הסכים להטיל עיקול במקרה של גב' ש ?
האם עו"ד ב"כ הבנק המשמש כונס נכסים בתביעות בנקים הגיש תצהיר התומך את בקשתו להטלת עיקול על גב' ש'?
האם בתמיכה לבקשת העיקול הוגש תצהיר של מי ממנהלי הבנק?
כיצד עלה בידו של עו"ד זה (ב) להביא להטלת עיקול על חשבונה של גב' ש' ועד כמה התופעה רווחת ?
אילו שיקולים עמדו מול עניו של רשם הוצאה לפועל כש הסכים להטיל עיקול על חשבון הבנק של המשפחה בערב החג?
מדוע התיק בהוצאה לפועל לא נסגר עם סילוק החוב שנתיים קודם? על מי חלה האחראיות? במה מתבטאת אחראיות זו?
האם זה יכול לקרות גם לך?
נחזור לפרטים:
✔ על חשבון הבנק של גב' ש' הוטל עיקול.
✔ לגבי ש' ולבני למשפחה של גב' ש' לא היה חוב כלפי הבנק המעקל
✔ יתרה מזאת !!!!!! אין משפחה כלל חשבון באותו הבנק המעקל , שכן עם סילוק ההלוואה במלואה, שנתיים לפניי הטלת העיקול חשבון הבנק נסגר (!)
1⃣⁩כיצד ניתן להסביר את העובדה שעדיין, עורך הדין שפעל כפי שפעל משמש ככונס נכסים בתביעות של בנקים בכלל ובתביעות למימוש דירת מגורים ?
2⃣⁩מה המסקנות שהוסקו, מה למדו בבנק ישראל - פיקוח על הבנקים, בבנקים למשכנתאות ובהוצאה לפועל מן המקרה הזה ?
3⃣⁩המקרה הזה מציב מראה של המערכת .
4⃣⁩שאלות רבות צריכות להישאל ולקבל תשובות ביניהן השאלה -
האם במערכת ההוצאה לפועל כל תביעה, כל דרישה מטעם בנק וב"כ יתקבלו תמיד כאמת מוחלטת ללא כל בדיקה ?
5⃣⁩מי יפקח על הנעשה במנגנון אכיפת החוב?
תודה מראש למשיבים
עמותת עוז - בנקים לא מעל לחוק!
כתובת האימייל של העמותה bankhozlao@gmail.com
🔰דו"ח מבקר המדינה 4/16 - הליכי פתיחת תיקים בהוצאה לפועל
#שתפו
📌כדי שתהיה מודעות
📌כדי שיתוקנו הליקויים
📌כדי שלא ניתן יהיה לרמוס אנשים ואת זכויותיהם.
📌קחו חלק בכינון בנקאות הוגנת - קחו חלק במניעת עוולות.
ביחד נצליח

פוסט של יוסי הרמן
 3 דוגמאות שממחישות פשע מאורגן:

1.  אצל חייב יוסי הרמן.
חוב לבנק לפי ספרי הבנק: 449.890 ש"ח.
בקשה של הבנק למנהל ההוצל"פ לפתוח התיק לפי חוב הזוי של 952.666 ש"ח.
גובה הריבית לפי חוק ( גם מבקר המדינה מאשר)   8.5% לשנה.
גובה הריבית שחויב התיק: 36% לשנה.
תשלומים לבנק שהבנק ל דווח להוצל"פ נומנאלית 952.668 ש"ח!

למעשה החייב שילם כפול מיתרת החוב בספרי הזוכה.

2.   אורה כהן מושב נורדיה
שילמה כ- 700 תשלומים לבנק ישירות - הבנק לא דווח אפילו על תשלום אחד.
על סמך חשבון הוצאה לפועל שקר מוחלט - הבנק ביקש ומונתה כונסת נכסים תמי סלונים.
היא פנתה לרשמת וטענה שלא היו תשלומים כלל ובקשה לזרוק את אורה ומשפחתה 
לרחוב. הרשמת אישרה, אורה נזרקה לרחוב ולאחרונה נכר ביתה!
בבדיקה שערכתי - אורה שילמה סכומים של 1.800.000 מעבר לחוב והבנק חייב להחזיר לה.
למעשה - כל הבנקים לוקחים לקוחות חלשים שלא מבינים דבר, מלבישים עליהם תיק - 
מוכרים הבית למרות שאין בכלל חוב כלשהו.
רקפת היא חלק מפשע זה!

3.   אפרים מזרחי - קרית אתה - קצין המבצעים של שייטת 13 למעלה מ- 30 שנים.
בנק הפועלים הוציא צווי פינוי ומכירת ביתו למרות שהוא לא היה חייב שקל אחד.
שילם לבנק ישיר 155 תשלומים, כשהחוב פחות מחצי.
רשמת הוצל"פ עזרה לבנק.
הפינוי והמכירה של מזרחי מביתו נעצר ובוטל בסיוע של יוסי הרמן.

הדברים ברורים לחלוטין - 

מבקר המדינה עשה מעשה חמור ביותר - כעו'ד מוסקוביץ השיב לו:
"אנחנו לא מתקנים חשבון הוצל"פ לאחור עבור החייב" - זו הודאה מלאה בפשע.
המבקר שתק! 

השאלה היא לא רק העובדות אלא מה עושים?

No comments: