Tuesday, September 4, 2018

2018-09-04 השופטים מרחיבים את החבריינות של עצמם! עבריינות על כס המשפט היא "התנהלות חוץ שיפוטית", ואין חלה עליה כל חסינות!

2018-09-04 השופטים מרחיבים את החבריינות של עצמם! עבריינות על כס המשפט היא "התנהלות חוץ שיפוטית", ואין חלה עליה כל חסינות!
Image may contain: 1 person, text
Image may contain: Joseph Zernik, smiling
כאן: בית המשפט העליון מרחיב את החבריינות - IMPUNITY - חסינות בדויה לעבריינות - של השופטים.
ברקע: צריך לשים לב ללשון החוק: ""אדם שהוא גופו בית משפט או בית דין או אחד מחבריהם, או שהוא ממלא כדין חובותיו של אדם כאמור, וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט, לרבות בורר - לא תוגש נגדו תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו השיפוטי". 
וכך גם החוק באומות אחרות: החסינות היא רק לפעולות שנעשו כש"הוא ממלא כדין חובותיו"... "שעשה במילוי תפקידו השיפוטי". רק לפעולות שנעשו כש"הוא ממלא כדין חובותיו"... "שעשה במילוי תפקידו השיפוטי".
אולם התנהלות, כגון מרמה והפרת אמונים, אי מילוי חובת דיווח, אינה ולא יכולה להיות פעולה כש"הוא ממלא כדין חובותיו"... "שעשה במילוי תפקידו השיפוטי". ברחבי העולם הנאור, התנהלות כזאת נחשבת "התנהלות חוץ שיפוטית", ואין חלה עליה כל חסינות!
* ורדה אלשייך - מרמה על כס המשפט - התנהלות חוץ שיפוטית,
* אסתר חיות - בתיק 1270 - אי מילוי חובת דיווח - התנהלות חוץ שיפוטית.
* פוזננסקי - תקשורת מסרונים במעמד צד אחד מחוץ לכל הליך משפטי - התנהלות חוץ שיפוטית.
ובעקיפין, גם המושחתים בישראל הודו בכך. מיד עם חשיפת פרשת המסרונים, העבירו אותה לבדיקת נציב תלונות הציבור על השופטים. והנציב - עלה התאנה של השופטים - קבע בן לילה, שאין פה עבירה פלילית, רק "עבירה משמעתית".
הפיכת התנהלות פלילית בעליל ל"עבירה משמעתית", או "עבירה אתית" - היא יסוד מוסד בחבריינות השופטים, הפרקליטים, ואפילו עורכי הדין והשוטרים.
אצלנו - ב-70 שנות המדינה, לא הורשע אף שופט ואף פרקליט על עבירה פלילית הנובעת מתפקידו כשופט או כאיש הפרקליטות. אבל מועמדים יש לנו בשפע!

No comments: