Saturday, April 9, 2016

2016-04-04 ROMAN ZADOROV - the unending affair

2016-04-04 ROMAN ZADOROV - the unending affair
=============================
Remains in the headlines in Israeli press. The affair exposed deep corruption of the justice system - police, prosecutors and judges.
2016-04-04 פרשת רומן זדורוב: לא יורדת מהכותרות!
============================================
פרשת רומן זדורוב היא קו פרשת המים של מערכת המשפט המושחתת של מדינת ישראל - לא משנה כמה ינסו להסתיר, ברור לכל שהמערכת מושחתת לחלוטין - משטרה, פרקליטות, והשופטים...
_______________________
"מדע זבל" והרשעת זדורוב - בועז סנג'רו
ראיות מדעיות, כהשוואת ד־נ־א למשל, מקדמות את יכולת המשפט להגיע לאמת. אך ראיות המתחזות למדעיות, שמציגים "מומחים" שרלטנים, מחבלות ביכולת זו. דו"ח האקדמיה הלאומית האמריקאית למדע מ–2009 בחן היטב את הראיות הפורנזיות המוגשות לבתי המשפט, והזהיר מפני התחומים נטולי הבסיס המדעי. למשל, השוואה מיקרוסקופית של שיער: בעבר הופיעו בבתי המשפט "מומחים" שרלטנים מטעם המשטרה והתביעה וטענו שהשוו מבעד לעדשת המיקרוסקופ בין שיער מזירת הפשע לשיער שנלקח מהנאשם, ומצאו זהות. שופטים קיבלו עדויות אלה כמדעיות ונאשמים רבים נשלחו למאסר על בסיסן. אך כשפותחה השוואה גנטית של שיער, הוכח שכלל לא ניתן לזהות שיער באמצעות מיקרוסקופ; מדובר ב"מדע זבל".
בדומה נקבע בדו"ח הנ"ל, שאין כל בסיס מדעי לזיהוי באמצעות השוואה בין טביעות נעליים מהזירה לבין נעלי הנאשם. ובכל זאת, כשהורשע רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי בנצרת בספטמבר 2010, קיבלו השופטים את התרשמותו הסובייקטיבית של ה"מומחה"־השוטר כראיה מדעית, וביססו את ההרשעה גם עליה — בנוסף להודאה הבעייתית. זמן לא רב לאחר פסק הדין פירסמתי מאמר ביקורת בכתב העת המשפטי "הסניגור", שבו הצעתי לראות בהשוואת טביעות נעליים "מדע זבל".
בהמשך אכן תיקן בית המשפט העליון את הטעות שרווחה בתחום זה. היה זה בדצמבר 2013, בערעור של ניקולאי מצגורה, שהרשעתו ברצח נסמכה בין השאר על טביעות נעל. בית המשפט אמנם דחה את הערעור, אך השופט ניל הנדל הבהיר, לאחר שבחן היטב את הספרות המדעית ואת עבודת ה"מומחה"־השוטר שהשווה בין טביעות נעליו של מצגורה לטביעות הנעל שנמצאו בזירת הרצח, שמשקל חוות־דעתו של האחרון אפסי, משום שהיא איננה עומדת בסטנדרטים המדעיים והמשפטיים.
באמצו את הלכת מצגורה, הבהיר שופט המיעוט יורם דנציגר בפסק הדין האחרון שניתן בפרשת זדורוב (בסוף 2015), כי אין כל משקל לחוות הדעת של המומחה־השוטר באשר להתאמה ייחודית שמצא בין נעליו של זדורוב לטביעות על מכנסי הקורבן. לרגע נדמה היה, שנפטרנו מעונשם של הידעונים־בודקי־הנעליים ומהחשש להרשעות־שווא כאלה. אך שופטי הרוב סברו אחרת. לשיטתם, בעוד שראיה מדעית, כגון ד־נ־א, אכן חייבת לעמוד בסטנדרטים מדעיים, הרי שניתן לקבל עדויות מומחים על התרשמויותיהם שאינן מבוססת על המדע, ואף לבסס עליהן הרשעות.
ראיות מדעיות, כהשוואת ד־נ־א למשל, מקדמות את יכולת המשפט להגיע לאמת. אך ראיו...
HAARETZ.CO.IL
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Joseph Zernik False evidence regarding a shoe print, debunked over and over again, served to falsely convict Roman Zadorov... http://l.facebook.com/l.php...
LikeReplyRemove

No comments: