Tuesday, June 21, 2016

2016-06-21 דיכוי המחאה נגד בתי המשפט לענייני משפחה: התנהלות בלתי כשירה/מושחתת של השלום ת"א, ושיתוף פעולה של "מח' בטחון המולדת" בארה"ב...


דיכוי המחאה נגד בתי המשפט לענייני משפחה: התנהלות בלתי כשירה/מושחתת של בית המשפט השלום ת"א, ושיתוף פעולה של "מחלקת בטחון המולדת" בארה"ב...
יש לראות בית משפט, המנהל בשגרה הליכים מפוברקים/בדויים/למראית עין לגבי צווי חיפוש ותפיסה - ללא מספרי תיקים, ללא רשימת תיקים, ללא יומן, וללא כתבים תקינים, תקפים, ובני ביצוע - אך מאפשר את ביצוע הצווים על ידי כך - בית משפט בלתי כשיר/מושחת. המאמר סוקר מעצרים תמוהים, ביצוע חיפושים והחרמת מחשבים ללא חוק, פסק דין דרקוני וחסר סמכות בחוק  - מפוברק/בדוי/למראית עין, ופעולה תמוהה של "מחלקת בטחון המולדת" בארה"ב... 

קרא בבלוג: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/06/2016-06-21.html

תמונה: מוטי לייבל, משה הלוי, לורי שם טוב
______
מאהל המחאה ת"א, 21 ליוני - מאמר שהתפרסם אמש בסוכנות OPEDNEWS.COM בארה"ב מתעד התנהלות בלתי כשירה/מושחתת של השלום ת"א, ושיתוף פעולה של "מחלקת בטחון המולדת" בארה"ב בדיכוי המחאה נגד בתי המשפט לענייני משפחה בישראל.
המחאה מכוונת ברובה נגד הקלות הבלתי נתפסת של לקיחת ילדים מהוריהם ומסירתם למשפחות אומנות או לאימוץ.  אין ספק שהתנהלות בתי המשפט לענייני משפחה בתחום זה תמצא בבדיקה חיצונית הפרה חמורה של זכויות האדם.

תמונה: הוראה על "שמירת מידע", שהונפקה על ידי "מחלקת בטחון המולדת" בארה"ב על ספק שירותי הבלוגים וורדפרס, בנוגע לבלוגים של משתמשים בישראל, שרובם קשורים לפעילה נגד שחיתות בתי המשפט לענייני משפחה לורי שם טוב.  "מחלקת בטחון המולדת" ענתה תוך פחות מ-30 דקות על בקשת תגובה לגבי הבסיס החוקי לפעולה זאת, אבל סירבה לענות לעניין. במקום זאת, דרשו לזהות את ערוץ התקשורת בו מתוכנן הפרסום, ו"הודעה על כוונה לפרסם" מטעם העורכים... דוברת הנהלת בתי המשפט איילת פילו לא ענתה כלל על בקשה להבהרות...
תמונה: צו חיפוש מפברק/בדוי/למראית עין של השופטת דנה אמיר, השלום ת"א.  על הצו אין מספר תיק, והשופטת לא סימנה בטופס האם הבקשה לצו התקבלה או נדחתה.  בתגובה על תלונה לנציב תלונות הציבור על השופטים, טענה שזאת הייתה טעות.  הראיות מראות שלא דברה אמת.  הנציב החליט שהתלונה מוצדקת.

תמונה: צו חיפוש מפברק/בדוי/למראית עין של השופט שמואל מלמד, השלום ת"א.  על הצו אין מספר תיק, והשופט לא סימן בטופס, האם הבקשה לצו התקבלה או נדחתה.  הנציב החליט שהתלונה בעניין זה "קנטרנית". יש לראות בנציב עלה תאנה מהודר ותו לאו.

תמונה: תעודת עובד ציבור של עובדת בית המשפט, עם צרופה שהיא דף ממחברת - כביכול רישום התיקים וההליכים לגבי צווי החיפוש בבית המשפט השלום ת"א... תגובת המדינה בתיק משה הלוי נ הנהלת בתי המשפט ואח', שנבע מחיפוש ותפיסת מחשבים ללא צו חיפוש תקין, בר תוקף, ובר אכיפה, תיעדה בצורה ברורה התנהלות של בית משפט בלתי כשיר/מושחת.


תמונה: "פסק דין בפתקית" של הרשם אבי כהן, שלום ת"א, בסך 800,000 ש"ח (מעל פי 10 מסמכותו של הרשם בחוק) נגד הפעילים לורי שם טוב ומוטי לייבל - בלתי חתום, בלתי מאושר, חסר תוקף בעליל.  ה"החלטות בפתקית" בנט-המשפט הן מכשיר הונאה שגרתי.

המאמר המלא בקישור להלן.

קישורים:
US DHS assists in suppression of anti-corruption dissent in Israel

No comments: