Friday, March 31, 2017

2017-03-30 מחשוב ממשלתי בישראל - התמרה לעידן הפוסט-אמת

2017-03-31 מחשוב ממשלתי בישראל - התמרה לעידן הפוסט-אמת
  
מאמר שלי שהתקבל לפרסום בכנס האירופי למחשוב ממשלתי (בחסות האיחוד האירופי). הבודקים כתבו: "מאמר תיאורטי שמקדם/מאתגר/משנה את התיאוריה המקובלת היום"
תרגום עברי של התקציר:
הכנס האירופי למחשוב ממשלתי, ליסבון, פורטוגל, 2017 (בחסות האיחוד האירופי)
מחשוב ממשלתי בישראל – התמרה לעידן הפוסט-אמת
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO), Tel-Aviv, Israel
תקציר: פרסומים קודמים (לדוגמה, ECEG2015) סקרו את המחשוב הממשלתי בישראל ותיעדו הונאה רחבת-ממדים במערכות המידע של בתי המשפט, שיש לראותן כשינוי שיטת משטר בלתי מוכרז. המאמר כאן סוקר את המחשוב הממשלתי לרוחב זרועות הממשל, ומאשר את אותן מסקנות. המחקר מבוסס על כריית נתונים, חקר מערכות, בקשות על פי חוק חופש המידע, דוחות של מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור על השופטים, ומועצת זכויות האדם של האו"ם, וכן מקרים לדוגמה. הכנסת - מסרבת לענות כראוי על בקשות על פי חוק חופש המידע לגבי פיתוחן, בדיקתן, הפעלתן ואבטחתן של מערכות המידע של הכנסת. המסמכים של הכנסת בלתי תקינים בעליל ובלתי מאובטחים. ועדת הבחירות המרכזית – מערכות המידע של הוועדה היו על פי הנטען בפרסומים שונים מכשיר להונאה בבחירות לכנסת בשנת 2015. דוחות מבקר המדינה מתעדים כשלים מתמשכים בישרת המערכות ובאבטחתן. התשובה הראשונית של הוועדה על בקשה על פי חוק חופש המידע אומרת שמערכות המידע של הוועדה נבדקו ואושרו על ידי השב"כ. אולם השב"כ הכחיש טענות אלה. בעקבות זאת, נתנה תשובה שנייה של הוועדה, האומרת שאין לוועדה מידע לגבי בדיקה ואישור של המערכות. משרד המשפטים – היה מופקד על יישום חוק החתימה האלקטרונית (2001) בשיתוף פעולה עם קומסיין, חברה פרטית הנשלטת על ידי יוצאי יחידה 8200 (לוחמת סייבר). חתימות אלקטרוניות "מופרדות" יושמו על המסמכים האלקטרוניים הממשלתיים, וגישת הציבור לנתוני החתימות האלקטרוניות נמנעת באופן מוחלט. על ידי כך מתאפשרת הונאת משחק הצדפות (תעלול ביטחון) על ידי נושאי תפקידים בממשל. נושאי תפקידים אלה מפרסמים מסמכים שקריים ומטעים, שאינם חתומים, הנחשבים על ידיהם "טיוטות", אך מוצגים במרמה לאחרים ככתבים חוקיים, תקפים וסמכותיים. מערכות מידע הונאתיות הותקנו בבתי דין מנהליים תחת משרד המשפטים: לשכות ההוצאה לפועל ובתי הדין למוחזקי משמורת, כפי שתועד בדוחות של מבקר המדינה ושל מועצת זכויות האדם של האו"ם, בהתאמה. שופטים – נתפסו שוב ושוב בביצוע הונאה על כס המשפט על ידי הנפקת "טיוטות" שקריות ומטעות/כתבי בית דין למראית עין, והצגתן במרמה לאחרים ככתבי בית דין תקפים ובני אכיפה. אף אחד מהשופטים שנתפסו בהתנהלות מסוג זה לא עמד לדין פלילי. לשכת עורכי הדין ועורכי הדין – יש לראותם באופן כללי כשותפים להתנהלות הונאתית זאת של רשויות הממשל. אולם פרופסורים בכירים למשפטים השמיעו לאחרונה את מחאתם לנוכח שחיתות ברורה של בתי המשפט והתביעה בפרשת רומן זדורוב. מחלקות אוניברסיטאיות למדעי המחשב – במוסדות המובילים הן עתה שותפות למרכזי מחקר לאבטחת סייבר במימון ממשלתי. מומחים למדעי המחשב, למעט יוצאים מן הכלל מעטים, אינם מוכנים לחוות דעתם על הכשלים הבסיסיים במחשוב הממשלתי בישראל. זרועות הביטחון - שולטות בכל המערכות הקריטיות של המחשוב הממשלתי בישראל, ובשנים האחרונות ראש הממשלה רכש סמכות לגבי מערכות אלה ללא בסיס ברור בחוק עקב הקמת רשות הסייבר. בימינו, “הקוד הממוחשב הוא החוק". לכן, מערכות המחשוב הממשלתיות הן מכשיר שליטה מרכזי, המגדיר את טיבו של המשטר. ישראל מציגה מקרה קיצוני, אך לא ייחודי. מומחים למערכות מידע בכלל, ולמחשוב ממשלתי בפרט, נקראים למלא תפקיד אזרחי מרכזי בשמירת זכויות האדם וחברה מתוקנת בעידן הפוסט-אמת.
מילות מפתח: שב"כ, רשות הסייבר, שינוי משטר, ממשל עמוק

2017-03-31 Zernik, J. “E-government in Israel – transformation into the post-truth era – ECDG 2017, Lisbon, Portugal

No comments: