Monday, September 12, 2016

2016-09-12 הונאת מחשבים בבחירות 2015? ח"כ אלהרר התבקשה לסייע בקבלת תשובה ראויה, כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע


הונאת מחשבים בבחירות 2015?  ח"כ אלהרר התבקשה לסייע בקבלת תשובה ראויה, כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע
לאור פירסומים המעלים חשדות להונאת מחשבים בוועדת הבחירות המרכזית בבחירות 2015, הוגשה בקשה על פי חוק חופש המידע על הכנסת.  הבקשה היא לגבי פיתוחה, בדיקתה, הטמעתה, הפעלתה, ואבטחתה של מערכת המחשוב של ועדת הבחירות המרכזית.  משרד חופש המידע של הכנסת אישר את קבלת הבקשה, אולם לא סיפק עד היום מספר בקשה כראוי.  ח"כ אלהרר התבקשה היום לסייע באבטחת טיפול ותשובה כראוי וכדין על הבקשה על פי חוק חופש המידע.
מצב בו גם הכנסת אינה מוכנה, רוצה, או יכולה לטפל כראוי וכדין בבקשה על פי חוק חופש המידע (שהיא עצמה חוקקה) לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית (שהכנסת עצמה הקימה), ושנועדה להקים את הכנסת עצמה כדין, תעלה חשש שגם הכנסת אינה נבחרת ופועלת כרשות מחוקקת כדין, אלא תחת שליטת זרועות "הממשל העמוק" (DEEP STATE).
ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל בעשור הקודם הן למעשה שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.
תמונה: ח"כ קארין אלהרר, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה; פרסומים של עו"ד דוד לוי מעלים חשש חמור להונאת מחשבים בבחירות 2015.
___
מאהל המחאה ת"א, 12 לספטמבר - ח"כ קארין אלהרר התבקשה היום לסייע בקבלת תשובה כראוי וכדין על בקשה על פי חוק חופש המידע, שהוגשה לכנסת, בנוגע לפיתוחה, בדיקתה, הטמעתה, הפעלתה, ואבטחתה של מערכת המחשוב של ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת. משרדה של J"כ אלהרר אישר את קבלת בקשת העזרה.
הבקשה לח"כ אלהרר (העתקה להלן) הוגשה לאחר שלא התקבל ממשרד חופש  המידע של הכנסת מספר בקשה כראוי לאחר קבלת הבקשה.
הבקשה עצמה (העתקה להלן) הוגשה לנוכח פרסומים הטוענים להונאת מחשבים בוועדת הבחירות המרכזית בבחירות 2015.
 אי מתן תשובה כראוי וכדין ו/או הונאות בטיפול בבקשות על פי חוק חופש המידע על ידי הרשות המבצעת - משרד המשפטים, והרשות השופטת - הנהלת בתי המשפט, לגבי בקשות  שעניינן הונאות במחשוב הממשלתי, תועדו כבר פעמים רבות בעבר.
מצב בו גם הכנסת אינה מוכנה, רוצה, או יכולה לטפל כראוי וכדין בבקשה על פי חוק חופש המידע (שהיא עצמה חוקקה) לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית (שהכנסת עצמה הקימה), ושנועדה להקים את הכנסת עצמה כדין, תעלה חשש שגם הכנסת אינה נבחרת ופועלת כרשות מחוקקת כדין, אלא תחת שליטת זרועות "הממשל העמוק" (DEEP STATE).
ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל בעשור הקודם הן למעשה שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.

להלן בקשת העזרה שהוגשה לח"כ קארין אלהרר היום

ח"כ קארין אלהרר

יו"ר הועדה לענייני ביקורת המדינה

הכנסת, גבעת רם, ירושלים

בפקס ; בדוא"ל:
‬‬
הנידון: בקשת עזרה באבטחת טיפול ותשובה כראוי, כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע בנידון מחשוב ועדת הבחירות המרכזית
אודה על אישור קבלה בדוא"ל חוזר.

ח"כ אלהרר הנכבדה,
ביום 25 לאוגוסט, 2016, הגשתי את הבקשה על פי חוק חופש המידע, שבנידון, ושילמתי את אגרת הבקשה כדין. [1] משרד חופש המידע של הכנסת אישר את קבלת הבקשה. אולם לא קיבלתי מספר בקשה כראוי עם אישור קבלת הבקשה.
    ביום 10 לספטמבר, 2016, הגשתי בקשה להנפקת מספר בקשה על פי חופש המידע כראוי. [2] משרד חופש המידע של הכנסת אישר גם את קבלת בקשה נוספת זאת. אולם עד היום לא קיבלתי מספר בקשה כראוי לגבי בקשתי על פי חוק חופש המידע.אודה על כל עזרה שתוכלי להמציא באבטחת טיפול ותשובה כראוי וכדין על בקשתי על פי חוק חופש המידע בנידון מחשוב ועדת הבחירות המרכזית.
   בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert – NGO
מאהל המחאה ת"א
LINKS:
[1] 
2016-08-25 Knesset Central Election Committee IT systems - Freedom of Information Requests in re: Development, implementation, operation, security //
2016-08-25 מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת - בקשה על פי חופש המידע: פיתוח, הטמעה, הפעלה ואבטחה
 2016-09-10 Freedom of Information Request, in re: IT systems of the Central Election Committee, etc – request for due issuing of FOIA Request Number
2016-09-10 בקשה להנפקת מספר בקשה כראוי, על בקשה על פי חוק חופש המידע, שהתקבלה על ידי הכנסת, לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית
 

להלן עיקר הבקשה על פי חוק חופש המידע מיום 25 לאוגוסט, 2016, לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית

25 לאוגוסט, 2016
מר שמוליק ‫חזקיה
הממונה על יישום חוק חופש המידע בכנסת
הכנסת, גבעת רם, ירושלים
בדוא"ל: ‫‪‫‪froi@knesset.gov.il
בפקס: ‫‪02-6408201‬‬
הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע: א. מחשוב ועדת הבחירות המרכזית...
מר חזקיה הנכבד,
אנא קבל את הבקשה על פי חוק חופש המידע כלהלן.
...
הבקשה היא לגבי תיעוד בכתב של המידע המבוקש במסמכים הנמצאים ברשות הכנסת, או מראה מקום לפרסומים רשמיים (כגון רשומות) הכוללים את המידע המבוקש.
א. מערכות מידע של ועדת הבחירות המרכזית
המידע המבוקש מתייחס למערכות מידע הנמצאות בשימוש ועדת הבחירות המרכזית לצורך ניטור התנהלות הבחירות בתחנות הקלפי השונות, לצורך איסוף ושמירת נתוני ההצבעה מתחנות הקלפי השונות, לצורך עיבוד נתוני ההצבעה לחישוב תוצאות הבחירות, ולצורך פרסום הנתונים באתר ועדת הבחירות המרכזית.
    1. עמידת פיתוח והטמעת מערכות אלה בנוהל מפת"ח, בכפוף לתקן חשכ"ל משרד האוצר (ר’ הוראות תכ"מ/תקנות כספים ומשק) ובכפוך להחלטת ועדת השרים לכלכלה מס’ 103/כל מיום 28 לאוקטובר, 1991:
  א.‬ כל תיעוד של קיום מפרט המערכות (SPECIFICATIONS) בסמוך לחתימת החוזה לפיתוח המערכות על ידי עובד מדינה, ובכלל זה: שמו, סמכותו, תיעוד של מינוי כדין על פי התקשיר.
  ב. תיעוד של ניהול ליבה של פיתוח המערכות על ידי עובד מדינה, ובכלל זה: שמו, סמכותו, תיעוד של מינוי כדין על פי התקשיר.
  ג. כל תיעוד של בדיקה עצמאית של המערכות (כולל ולידציה) קודם הטמעתן על ידי עובד מדינה, ובכלל זה: שמו, סמכותו, תיעוד של מינוי כדין על פי התקשיר.
   2. מי המחזיק בסמכות המנהלית העליונה לגבי מערכות אלה?
   3. מיהן רשויות מדינת ישראל הנושאות באחריות לאבטחת מערכות אלה?
   4. מי הם שהיו מוסמכים לפרסם מידע לגבי תוצאות הבחירות לכנסת ה-20 באתר ועדת הבחירות המרכזית? (לדוגמה, פורטל: http://votes20.gov.il/ballotresults )

No comments: