Saturday, November 19, 2016

2016-11-20 פרשת רומן זדורוב: שחיתות מתועבת של השופטים - חיים גלפז התחזה לשופט!


פרשת רומן זדורוב: שחיתות מתועבת של השופטים - חיים גלפז התחזה לשופט!
לאחר שיהוי ניכר הגיעה לבסוף תשובת משרד המשפטים על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי מינויו של חיים גלפז כשופט בזמן משפטו של רומן זדורוב בנצרת.  התשובה מאשרת את מה שהיה ברור כבר מזמן: חיים גלפז ישב כשופט למראית עין (בכאילו) וכחבר למראית עין במותב של שלושה עם השופטים יצחק כהן ואסתר הלמן. השלושה עסקו בהונאה מתועבת: שיבוש (פברוק) הליכי משפט נגד רומן זדורוב.
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-20.html


 
תמונות: השופטים יצחק כהן, חיים גלפז, ואסתר הלמן עסקו בהונאה מתועבת בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת - ניהלו משפט למראית עין ("מפוברק") על רומן זדורוב.
_____
מאהל המחאה ת"א, 20 לנובמבר - לאחר שיהוי ניכר, התקבלה לבסוף תשובת משרד המשפטים על בקשה על פי חוק חופש המידע 220-16.
הבקשה ביקשה בין השאר: [1]
א. חיים גלפז – בית המשפט המחוזי נצרת
1. כל כתב, או לחלופין מראה מקום לפרסום ברשומות, המתעד את מינויו כדין של חיים גלפז כשופט, ו/או שופט עמית בבית המשפט המחוזי נצרת, שהיה בתוקף (אם היה) ביום 14 לספטמבר, 2010.


תמונה: בקשה על פי חוק חופש המידע (220-16) שהוגשה למשרד המשפטים.
____

התשובה אומרת בין השאר:
לעניין הבקשה בדבר הפרסום ברשומות, בקשתך נדחית מכח סעיף 8(3) לחוק.  בקשתך לדעת האם מנויים היה תקף בתקופות מסויימות שצוינו על ידך בבקשה: לאחר בדיקה נמצאו הודעות על מינוי, אולם לא המידע המבוקש על ידך.
סעיף 8(3) לחוק חופש המידע, המצוטט בתשובת משרד המשפטים, אומר:
8. רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע באחד מאלה:
...
(3)  לאחר שנקטה אמצעים סבירים, התברר לה שלא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשותה;


תמונה: תשובת משרד המשפטים על בקשה על פי חוק חופש המידע (220-16).
_____

תשובת משרד המשפטים מאשרת את מה שהיה ברור כבר קודם לכן:   חיים גלפז ישב כשופט למראית עין וכחבר למראית עין במותב של שלושה עם השופטים יצחק כהן ואסתר הלמן. השלושה עסקו בהונאה מתועבת: שיבוש (פברוק) הליכי משפט רצח נגד רומן זדורוב.

עבריין המין יצחק כהן שימש בזמן משפט זדורוב הן כנשיא בית המשפט המחוזי נצרת, הן כאב בית דין במותב.  בלתי אפשרי שהשופט יצחק כהן לא היה מודע ולא היה שותף מרכזי להונאה שבהופעת חיים גלפז כמתחזה לשופט במשפטו המפוברק של רומן זדורוב.

לפיכך, יש לראות לפחות שניים מתוך שלושת חברי המותב כשותפים בהונאה זאת.

הונאות נוספות של יצחק כהן, חיים גלפז, ואסתר הלמן בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) פורטו הן בתלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם, [3], והן בתלונה פלילית שהוגשה ליועץ המשפטי לממשלה. [4] 

התלונות הנ"ל מפרטות, בין השאר, את הראיות שהיו קיימות כבר אז לכך שחיים גלפז הופיע כמתחזה לשופט כחלק מן ההונאה הכללית בניהול תיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07):
  1. לחיים גלפז אין יומן דיונים לשופט בשנת 2010 כלל.
  2. חיים גלפז לא חתם (אפילו לא ב"חתימה גראפית" חסרת תוקף) על הכתבים בנט-המשפט בשנת 2010. להלן כתב "גזר הדין" למראית עין, מיום 14 לספטמבר 2010.


  3. בבית המשפט המחוזי נצרת - השופט אברהם אברהם מנע את הגישה לעיון בנתוני החתימות על פסקי הדין למראית עין ("מפוברקים") של רומן זדורוב בהנמקה שהמבקש עוסק בחקירת התנהלות המותב... אולם השופט אברהם אברהם מסרב להמציא העתק חתום ומאושר כדין של החלטותיו בתיק זה...
  4. בבית המשפט העליון - הרשם גלעד לובינסקי והשופט סלים ג'ובראן מנעו את הגישה לעיון בכתבי המקור של ההחלטות בתיק הנייר (שקרוב לוודאי מפוברקות גם הן) בתואנת "ערבוביה" בתיק. אולם בית המשפט העליון מסרב להמציא העתק חתום ומאושר כדין של החלטותיהם של הרשם גלעד לובינסקי והשופט סלים ג'ובראן בעניין זה. במקום זאת, מספק בית המשפט העליון זיופים בלבד...

ברור כבר מזמן שהשוטרים והתביעה במשפט זה עסקו בהונאה מחפירה במטרה לתפור תיק רצח לרומן זדורוב.  אולם הגיע הזמן להפסיק להעמיד פנים כאילו השופטים לא היו ואינם חלק בלתי נפרד מהונאה מתועבת זאת.

הגיע הזמן לעשות צדק עם רומן זדורוב ומשפחתה של תאיר ראדה ז"ל:
  1. למחוק את ההליכים בבית המשפט המחוזי נצרת כבטלים מיסודם ולהוציא את רומן זדורוב לחופשי.
  2. לפתוח מחדש את תיק החקירה  של רצח תאיר ראדה ז"ל.
  3. לפתוח לאלתר בחקירה פלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, ואברהם אברהם. 

קישורים: 
[1]2016-08-25 בקשה על פי חוק חופש המידע (220-16) על משרד המשפטים
[2] 2016-11-17 תשובת משרד המשפטים על בקשה על פי חוק חופש המידע (220-16) - כפי שהתקבלה בפקס
https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5SXpQZ3VEZ0FSbk0/view?usp=sharing
[3]2016-07-11 בעניינו של רומן זדורוב: תלונה לקבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים של מועצת זכויות האדם של האו"ם.

[4] 2016-08-08 תלונה פלילית שהוגשה ליועמ"ש נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, אבר הם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת בעניינו של רומן זדורוב 

No comments: