Sunday, November 20, 2016

2016-11-20 מדינת ישראל נ רפי רותם: השופט דניאל בארי ממשיך בנכלולים של רמאי מליגה ז'

מדינת ישראל נ רפי רותם: השופט דניאל בארי ממשיך בנכלולים של רמאי מליגה ז'

השופט דניאל בארי ניהל ביום 06 לאוקטובר, 2016, דיון למראית עין ("מפוברק") "בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול" במקום "הקראת הכרעת הדין" על פי חוקי מדינת ישראל.  עכשיו, הוא מסרב בעקשנות לרשום פרוטוקול לדיון זה, מסרב לתת החלטה על בקשות חוזרות לעיון ב"פרוטוקול עשוי ורשום כדין", מנפיק "החלטות בפתקית" - בלתי חתומות, שאינן נרשמות ברשימת "החלטות בתיק", ואינן מומצאות - ומסרב לספק העתק חתום ומאושר כדין של החלטותיו הוא... 
"הקראת הכרעת הדין" בדיון פורמלי, לפרוטוקול, היא מרכיב מרכזי בהליך פלילי ראוי.  אבל השופט דניאל בארי הוא חניך אסכולת "ירידה בפורמליזם, עלייה בערכים" - או במילים אחרות - אי כשירות ו/או שחיתות בריש גלי. 
בקיצור: השופט דניאל בארי עוסק בנכלולים של רמאי מליגה ז'.  
תמונות: ההונאה בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם החלה תחת ניצוחה של השופטת יעל פרדלסקי, ומסתיימת עתה תחת ניצוחו של השופט דניאל בארי.  משה סילמן ז"ל, רומן זדורוב, רפי רותם - כולם נפגעי עבריינות השופטים .
         _______
מאהל המחאה ת"א, 15 לנובמבר - בקשה חוזרת (שישית במספר) הוגשה היום לשופט דניאל בארי בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם ("העלבת עובדי ציבור" וכו'), בניסיון להביא את השופט לידי החלטה לעניין בנושא פברוק דיון "הקראת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016.  
 
הדיון, שהוא מרכזי להליך פלילי ראוי, התנהל על פניו כדיון "בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול" - כלומר דיון מפוברק, או הונאה של שופט מכס המשפט.
 
יתרה מזאת, עד היום לא נרשם פרוטוקול לדיון זה, למרות שהבקשות החוזרות לעיון שבו והזכירו לשופט דניאל בארי שלא קיים את חובותיו ולא רשם פרוטוקול לדיון זה.
תמונה: מתוך 44 דיונים בתיק זה, דיון "הקראת הכרעת הדין" המפוברק מיום 06 לאוקטובר, 2016, הוא היחידי עבורו לא נרשם פרוטוקול בכרטיסיית "מועדי דיון".
_____________

להלן הבקשה שהוגשה היום (בקשה מס' 52)
 
BILINGUAL FILING – ENGLISH FOLLOWS THE HEBREW
בית המשפט השלום ת"א

מדינת ישראל נ. רפאל רותם 1074-02-13

מבקש העיון:
דר' יוסף צרניק
ת"ד 33407, תל-אביב
פקס: 077-3179186

בקשה חוזרת דחופה להבהרת "החלטה בפתקית" מיום 09 לנובמבר, 2016, לעניין העיון בפרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016, ולקבלת העתק חתום ומאושר כדין של החלטה זאת.
מבקש העיון, דר’ יוסף צרניק, מגיש בזאת בקשה חוזרת דחופה להבהרת "החלטה בפתקית" מיום 09 לנובמבר, 2016, לעניין העיון בפרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016, ולקבלת העתק חתום ומאושר כדין של החלטה זאת:
1. ביום 15 לנובמבר, 2016, הגשתי את הבקשה שלהלן.
2. ביום 16 לנובמבר, 2016, הנפיק השופט דניאל בארי את ה"החלטה בפתקית" שלהלן, האומרת: “הובהר למבקש כי הפרוטוקול נערך כדין “. (תמונה)

3. אין בין ה"החלטה בפתקית" מיום 16 לנובמבר, 2016, לבין הבקשה מיום 15 לנובמבר, 2016, דבר וחצי דבר.
4. לפיכך, הריני חוזר ומגיש את הבקשה מיום 15 לנובמבר, 2016.
מן הראוי שהשופט דניאל בארי ייתן החלטה לגופה של הבקשה מיום 15 לנובמבר, 2016 ללא שיהוי נוסף.


תאריך: 20 לנובמבר, 2016 __________________
מבקש העיון - דר’ יוסף צרניק


בית המשפט השלום ת"א

מדינת ישראל נ. רפאל רותם 1074-02-13

מבקש העיון:
דר' יוסף צרניק
ת"ד 33407, תל-אביב
פקס: 077-3179186

בקשה דחופה להבהרת "החלטה בפתקית" מיום 09 לנובמבר, 2016, לעניין העיון בפרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016, ולקבלת העתק חתום ומאושר כדין של החלטה זאת.

מבקש העיון, דר’ יוסף צרניק, מגיש בזאת בקשה דחופה להבהרת "החלטה בפתקית" מיום 09 לנובמבר, 2016, לעניין העיון בפרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016, ולקבלת העתק חתום ומאושר כדין של החלטה זאת:
1. למרות בקשות חוזרות לעיון בפרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016, מסרב השופט דניאל בארי ליתן כל החלטה על בקשות אלה לגופן, או להתייחס בכל צורה שהיא לקיומו, או אי קיומו של פרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של הדיון מיום 06 לאוקטובר, 2016.
2. הבקשה הקודמות מציינות:
א) שהדיון מיום 06 לאוקטובר, 2016, נחזה על פניו כדיון כ"דיון בלתי פורמלי, שלא לפרוטוקול" – כלומר דיון בדוי/למראית עין (“מפוברק")שיטת הונאה של שופטים, המוכרת וידועה מזה דורות ברחבי העולם, והנפוצה היום בין השופטים בישראל.
ב) שבניגוד לפרוטוקולים של הדיונים הקודמים בתיק זה, עדיין לא נרשם פרוטוקול הדיון הנ"ל כקיים בכרטיסיית "דיונים בתיק", למרות שפרוטוקול הדיון שאחריו, מיום 07 לנובמבר, 2016 כבר נרשם.
ג) שלקיום דיון פורמלי, לפרוטוקול, ורישום פרוטוקול כדין של "השמעת הכרעת הדין", יש חשיבות קריטית לאימות (אותנטיקציה) של כתב “הכרעת הדין” שפורסם בתיק זה.
ד) שהנסיבות הנוכחיות של אי רישום פרוטוקול לדיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016, יחד עם פרסום כתב "הכרעת דין" מאותו היום, יצרו מצב חוקי עמום ודו-משמעי לגבי תקינות ותקפות “הכרעת הדין” מיום 06 לאוקטובר, 2016. יצירת מצב זה, ועוד יותר מכך – אי תיקונו לאחר שבית המשפט קיבל הודעה על כך – ייחשבו ללא כל ספק לפגיעה חמורה בזכויות היסוד:
(א) ל"הליך ראוי" – על פי האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות (1966), וכן,
(ב) ל"שימוע הוגן ופומבי" – על פי ההצרה לכל באי עולם על זכויות האדם (1948)..
3. ביום 09 לנובמבר הנפיק השופט דניאל בארי "החלטה בפתקית", האומרת: "תמצית הכרעת הדין הוקראה ביום 6.10.16." (תמונה 1).

תמונה 1: החלטה בפתקית" של השופט דניאל בארי מיום 09 לנובמבר, 2016, על בקשה דחופה חוזרת לקבלת החלטה על בקשה לעיון בפרוטוקול עשוי כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016: “תמצית הכרעת הדין הוקראה ביום 8.10.16."
________

4. "החלטה בפתקית" זאת:
א) מתחמקת שוב מהתייחסות ישירה לעצם קיומו, או אי קיומו של פרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016.
ב) שוב, לא נרשמה ברשימת "החלטות בתיק", והוסתרה שלא כדין מעין הציבור. ללא איסור פרסום כדין הוגדרה "חסוי לציבור".
ג) אינה נושאת כל חתימה נראית לעין של השופט דניאל בארי, כל סימן אימות (אותנטיקציה) של מזכירות בית המשפט, ומעולם לא הומצאה כדין.
5. בקשות קודמות מציינות, שפרסום כתבי בית דין בדויים/”מפוברקים" (“טיוטות") בנט-המשפט, הפך לשגרה בקרב השופטים בישראל בשנים האחרונות. החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך גם מבהירה את הקושי להבחין בכתבים בנט-המשפט בין כתב בית דין אמתי (אותנטי) לבין "טיוטא" חסרת כל תוקף. [1]
6. לפיכך מתבקש השופט דניאל בארי בדחיפות:
א) להבהיר: האם כוונת האמירה “תמצית הכרעת הדין הוקראה ביום 8.10.16", לומר ”“תמצית הכרעת הדין הוקראה על פי חוקי מדינת ישראל ביום 8.10.16", או שמא הייתה זאת הקראה בעלמא, כגון הקראת סיפור לילד לפני השינה?
ב) להבהיר: האם ה"החלטה בפתקית" מיום 09 לנובמבר, 2016, כפי שהיא, היא כתב בית דין אמתי (אותנטי) בר תוקף של בית משפט של מדינת ישראל?
ג) להורות למזכירות בית המשפט לשלוח לי בדואר רשום עם אישור מסירה העתק של ה"החלטה בפתקית" מיום 09 לנובמבר, 2016, התואם את אמנת האפוסטיל- האג (1961), לצורך הגשתו מחוץ לגבולות מדינת ישראל – דהיינו, העתק חתום בחתימה נראית לעין של השופט דניאל בארי, ומאושר כדין "העתק מתאים למקור" בחתימת ידו של מזכיר ראשי ממונה כדין או רשם בית המשפט.
מן הדין והצדק שהשופט דניאל בארי ייעתר לבקשה זאת ללא כל שיהוי.


תאריך: 15 לנובמבר, 2016 __________________
מבקש העיון - דר’ יוסף צרניק
1 2016-07-11 Complaint, filed with the UN Human Rights Council, Working Group on Arbitrary Detention, in RE: Roman Zadorov - Ukrainian citizen detained in Israel: Attachment 9.5 - Judge Varda Alshech “Fabricated Protocols” scandal – Israel Bar Association complaint and Ombudsman of the Judiciary May 31, 2012 decision (12/ 88 /Tel-Aviv District)
תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם, קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים, בעניין רומן זדורוב – אזרח אוקראינה המוחזק בישראל: נספח 9.5 -פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך והחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים מיום 31 למאי, 2012 (12/88 מחוזי ת"א)No comments: