Sunday, January 24, 2016

2016-01-24 ZADOROV affair: Request for Due Process // פרשת זדורוב - בקשה להליך ראוי הוגשה בבית המשפט המחוזי נצרת

 
In responding on requests to inspect court records in the Zadorov file in the Nazareth District Court, Judge Esther Hellman first issued two invalid, perverted "Decision" records.  Later she issued two additional "Decision" records, where there is no way to ascertain whether they were authentic court records are simulated court records.  Such conduct is out of compliance with Due Process and demonstrates again the fundamental fraud in development and operation of "Net-HaMishpat" - the new case management system of the Israeli courts...
בתגובה על בקשות לעיון בכתבים בתיק זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת, ראשית - הנפיקה השופטת אסתר הלמן שני כתבי "החלטה" בלתי תקינים ומשובשים.  שנית - הנפיקה שני כתבי "החלטה" נוספים, שאין לדעת אם הם כבתי בית דין אותנטיים או כתבי בית דין למראית עין.  התנהלות בית המשפט אינה עומדת בקנה אחד עם הזכות להליך ראוי, ומתעדת שוב את ההונאה הבסיסית בפיתוחה ובהפעלתה של מערכת "נט המשפט" - מערכת ניהול התיקים החדשה של בתי המשפט המחוזיים והשלום.


.
[BILINGUAL FILING – ENGILSH FOLLOWS THE HEBREW]
Filed by fax on January 24, 2016, to: 04-6087930
בית המשפט המחוזי נצרת
מדינת ישראל נ רומן זדורוב 502-07
מבקש העיון:
דר' יוסף צרניק
ת"ד 33407, תל-אביב
פקס: 077-3179186
בקשה להליך ראוי בבקשות לעיון בתיק זה
מבקש העיון, דר' יוסף צרניק, מגיש בזאת בקשה להליך ראוי בבקשות לעיון בתיק זה:
1) ביום 27 לדצמבר, 2015, הגשתי לראשונה בקשה לעיון בתיק זה.
2) בעקבות בקשה זאת ובקשותי שלאחריה, הנפיקה השופטת אסתר הלמן שני כתבי "החלטה" - האחדמיום 27 לדצמבר, 2015, והשני מיום 12 לינואר, 2016 - שהם כתבי בית דין משובשים וחסרי תוקף על פניהם. כתבים אלה גם נשלחו אלי בפקס - התנהלות שיש לראותה כהמצאה למראית עין של כתבי בית דין למראית עין. [1,2]
3) ביום 21 לינואר, 2016, קיבלתי בפקס מבית המשפט המחוזי נצרת שני כתבי "החלטה" נוספים של השופטת אסתר הלמן: האחד מיום 20 לינואר, 2016, לגבי בקשתי מס' 117, [3] והשני מיום 21לינואר, 2016, לגבי בקשתי מס' 118. [4] לגבי כתבים אלה, אין דרך להבחין, האם הם כתבי בית דין אותנטיים, שנחתמו אלקטרונית על ידי השופטת אסתר הלמן, או כתבי בית דין למראית עין, שעליהם מופיעה רק "חתימה גראפית", והריהם "טיוטות" בלבד. אולם ההמצאה, שהתבצעה לגבי שני כתבים אלה, היא בבירור המצאה בלתי תקינה, שאינה עומדת בקנה אחד עם הליך ראוי – שכן לא נשלחו עם כתבי ה"החלטה" מכתבים מלווים (אותנטיקציה) מטעם מזכירות בית המשפט.
4) החלטתו של נציב תלונות הציבור מיום 31 למאי, 2012 (88/12/מחוזי ת"א) בעניין "הפרוטוקול המשופץ" של השופטת ורדה אלשייך, מספקת תיאור מפורט לגבי שיטות הנפקת כתבים אותנטייםולעומתה הנפקת כתבים למראית עין, וכן המצאה ראויה ולעומתה המצאה למראית עין ב"נט המשפט" – מערכת ניהול התיקים החדשה של בתי המשפט המחוזיים והשלום.
לגבי הנפקת כתבי בית דין למראית עין, אומרת החלטתו הנ"ל של הנציב בפסקה 19:
מהסברה של כב' השופטת עולה, בכל הנוגע לתכנת נט-המשפט, כי כל פרוטוקול מכיל חתימה גראפית סרוקה של השופט על החלטותיו. אולם כל עוד לא נחתם הפרוטוקול בחתימה אלקטרונית על ידי השופט, מדובר בטיוטת פרוטוקול... [קו תחתון במקור- יצ]מאחר שהחתימה הגראפית הסרוקה של השופט מצויה גם בטיוטא, נראים תדפיס הטיוטא ותדפיס פרוטוקול חתום אלקטרונית זהים, ולא ניתן להבדיל ביניהם.
לגבי המצאה למראית עין של כתבי בית דין למראית עין, אומרת החלטתו הנ"ל של הנציב בפסקה 33:
לא קיים תיעוד המצביע כי הפרוטוקול הודפס ומהיכן הודפס. אם מבוצעת המצאה באמצעות המערכת אזי יש תיעוד לכך.
5) בפרשת עמוס ברנס, בה הואשם אדם באשמת שווא של רצח, הורשע הרשעת שווא ברצח, ונאסר במאסר שווא לשנים רבות, הגישו באי כוחו עו"ד פרופ' קנת מן, עו"ד דוד וינר ז"ל ואחרים בשנת 2000 "בקשה למשפט חוזר" (תיק ברנס נ מדינת ישראל (3032/99) בבית המשפט העליון). בבקשה זאת תוארו נסיבות, שנמשכו יותר מעשרים שנה, בהן אנשי משטרה ופרקליטות, כולל הדרגים הבכירים, "עמדו כחומה בצורה להסתיר את האמת". לפיכך, העלו באי כוחו של ברנס "עילה חדשה לקיום משפט חוזר – פגמים דיוניים חמורים במשפטו, שמנעו ממנו הליך הוגן והעולים כדי עיוות דין".
בהחלטתה להיעתר לבקשה למשפט חוזר קובעת השופטת דליה דורנר בפסקה 34:
34. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (להלן: חוק היסוד), שנתקבל בשנת 1992, הקנה מעמד זכות-יסוד חוקתית לזכותו של אדם להליך פלילי הוגן....
בהתייחסם להשפעת חוק-היסוד על ההליך הפלילי כתבו בעז אוקון ועודד שחם:
… זכותו של אדם לחירות עוגנה. יש לה השלכה מהותית על ההליך הפלילי... בתוך כך הוכרה זכותו של אדם להליך ראוי...
הזכות להליך ראוי מוכרת בחוק הכתוב במערכות משפט מתוקנות כזכות יסוד ברמה חוקתית כבר מאות שנים. לפיכך, יש לתהות על מערכת חוק ומשפט, שבה הוקמה הזכות להליך ראוי רק כתוצאה מפסיקה, שנבעה מחקיקה משנת 1992, וגם זאת רק בהליכים פליליים...
6) אין ספק שמצב בו בעל דין, בין אם בהליך פלילי ובין אם בהליך אזרחי, אינו יכול לדעת אל נכון אםהכתבים שהוא מקבל מבית המשפט הם כתבי בית דין אותנטיים או כתבי בית דין למראית עין, ובית המשפט אינו מבצע המצאה ראויה כדין, אינם עומדים בקנה אחד עם יסודות ההליך הראוי, ואינם עומדים בקנה אחד עם "שימוע פומבי והוגן".
לפיכךהריני מבקש בזאת:
א. שלגבי בקשותי בתיק זה, בית המשפט ינפיק כתבי החלטה בנט המשפט החתומים בחתימות אלקטרוניות כדין, וכן
ב.שבית המשפט ימציא לי כדין את החלטותיו - (1) מיום 20 לינואר, 2016, לגבי בקשתי מס' 117, (2)מיום 21 לינואר, 2016, לגבי בקשתי מס' 118, וכן כל החלטה עתידית לגבי בקשותי - על ידי יישום נוהל ההמצאה במערכת "נט המשפט" ומשלוח לכתובתי המצוינת לעיל של כתבי נייר של החלטותיובצירוף מכתבים מלווים (אותנטיקציה) חתומים על ידי בעל סמכות מתאימה במזכירות בית המשפט.
מן הדין והצדק שבית המשפט ייעתר לבקשה זאת.


היום, 24 לינואר, 2016 דר' יוסף צרניק

Nazareth District Court
      State of Israel v Roman Zadorov 502-07
Requester of Inspection
Joseph Zernik, PhD
PO Box 33407, Tel-Aviv
Fax: 077-3179186
Request for Due Process in Requests to Inspect in Instant Court File
The Requester of Inspection, Joseph Zernik, PhD, files herein a request for Due Process in requests to inspect in instant court file:
1) On December 27, 2015, I filed my first request to inspect in instant court file.
2) Following that request and subsequent requests, Judge Esther Hellman issued two “Decision” records – one dated December 27, 2015, and the other dated January 12, 2016 – which are perverted, invalid court records on their faces. Such records were also sent to me by fax, conduct which should be deemed simulated service of simulated court records. [1,2]
3) On January 21, 2016, I received by fax from the Nazareth District Court two additional “Decision” records by Judge Esther Hellman: One dated January 20, 2016, pertaining to request No 117, [3] and the other dated January 21, 2016, pertaining to request No 118. [4] Regarding such two records, there is no way to distinguish, whether they are authentic court record, which were electronically signed by Judge Esther Hellman, or simulated court records, which only bear “graphic signatures, and are only “drafts”. However, the service of both these records was clearly invalid, out of compliance with Due Process – since they were transmitted with no Certificates of Service (authentication) by the Office of the Clerk.
4) The Ombudsman of the Judiciary May 31, 2012 Decision (88/12/Tel-Aviv District) regarding Judge Varda AlSheikh's “Reconstructed Protocol”, provides detailed description of methods for issuance of authentic court records, versus issuance of simulated court records, and conduct of due service, versus conduct of simulated service in “Net-HaMishpat” - the new case management system of the district and magistrate courts of the State of Israel.
Regarding the issuance of simulated court records, the above referenced Ombudsman's decision says in paragraph 19:
The Honorable Judge's explanation indicates that as far as Net-HaMishpat system is concerned, any protocol bears a scanned graphic signature of the judge on all decisions. However, until the protocol record is signed by the judge using an electronic signature, it is a draft protocol...[underline in the original – jz] Since the scanned graphic signature of the judge appears also on the draft, a printout of the draft and a printout of the electronically signed protocol look the same, and there is no way to distinguish between them.
Regarding simulated service of simulated court records, the above referenced Ombudsman's decision says in paragraph 33:
There is no documentation that the protocol was printed and where it was printed from. When service is executed through the system, there is documentation of it.
5) In the Amos Baranes affair, where a person was falsely indicted on murder, falsely convicted of murder, and falsely imprisoned for many years, his counsel, Attorneys Prof Kenneth Mann, the late David Weiner, and others filed in 2000 “Request for a New Trial” (Baranes v State of Israel (3032/99) in the Supreme Court). In such Request, circumstances were described, which lasted over twenty years, where policemen and prosecutors, including senior staff, “stood like a fortified wall to obstruct the truth”. Therefore, Baranes's counsel raised “a new cause for a New Trial – serious procedural defects in the original trial, which denied him Fair Process and amount to perversion of justice”.
In her decision to grant the Request for a New Trial, Justice Dalia Dorner says in paragraph 34:
34. Basic Law: Human Dignity and Liberty (hereinafter: The Basic Law), which was enacted in 1992, established a constitutional basic right for fair criminal process...
Referring to the impact of The Basic Law on criminal procedure, Boaz Okon and Oded Shaham wrote:
the right of a person for Liberty was established. It has material impact on the criminal procedure... a person's right to Due Process was recognized...
The right for Due Process has been established by law in civilized justice systems as a constitutional level right for centuries. Therefore, one must wonder regarding a law and justice system, where the right for Due Process was construed only as a result of a 1992 legislation, and that too – only in criminal process...
6) There is no doubt that conditions, be it in criminal or civil process, where a party cannot ascertain whether records, which the party receives from the court are authentic court records or simulated court record, and the court fails to perform lawful due service, are out of compliance with the fundamentals of Due Process, and out of compliance with “fair public hearing”.
Therefore, I herein request that:
a. Regarding my requests in instant court file, the Court issue in Net-HaMishpat decision records, which are lawfully signed by electronic signatures, and
b. The Court duly serve on me its January 20, 2016 decision (on my request No 117), its January 21, 2016 decision (on my request No 118), and any future decision on my requests by executing the service procedure in “Net-HaMishpat” system, and mailing to my address, provided above, paper records of its decisions, accompanied by Certificates of Service (authentication) signed by an authorized person in the Office of the Clerk.
The Court should grant instant request in compliance with the fundamentals of justice and the law.

Today, January 24, 2016 _______________
Joseph Zernik, PhD
1 2015-12-27 State of Israel v Roman Zadorov (000502-07) – Serious Crime - in the Nazareth District Court: Decision on Request (#111) to inspect judgments – as received by fax //
מדינת ישראל נ רומן זדורוב (000502-07) – פשע חמור – בבית המשפט המחוזי נצרת:
החלטה לגבי בקשה (#111) לעיון בפסקי דין, כפי שהתקבלה בפקס
2 2016-01-17 State of Israel v Roman Zadorov (000502-07) – Serious Crime - in the Nazareth District Court: January 12, 2016 Decision of Judge Hellman on a) Request to inspect (No 111), b) Request to correct perverted court record (No 113) – as received by fax//
מדינת ישראל נ רומן זדורוב (000502-07) – פשע חמור – בבית המשפט המחוזי נצרת: החלטה מיום 12 לינואר, 2016, של השופטת אסתר הלמן בנידון: א) בקשה לעיון (מס' 111), ב) בקשה לתיקון כתב בית דין משובש (מס' 113) - כפי שהתקבלה בפקס.
3 2016-01-21 State of Israel v Roman Zadorov (000502-07) – Serious Crime - in the Nazareth District Court: January Judge Hellman's Decision on Request (No 117) for clarifications, in re: Judgment records – Denied (as received by fax). //
מדינת ישראל נ רומן זדורוב (000502-07) – פשע חמור – בבית המשפט המחוזי נצרת: החלטת השופטת הלמן על בקשה (מס' 117) להבהרות בנידון: כתבי פסקי דין – נדחתה - כפי שהתקבלה בפקס.

4 2016-01-21 State of Israel v Roman Zadorov (000502-07) – Serious Crime - in the Nazareth District Court: Judge Hellman's Decision on Request (No 118) to Inspect all decision records, issued as paper records – seeking State response - as received by fax //
מדינת ישראל נ רומן זדורוב (000502-07) – פשע חמור – בבית המשפט המחוזי נצרת: החלטת השופטת הלמן על בקשה (מס' 118) לעיון בכל כתבי החלטות שהונפקו בנייר – בקשה לתגובת המדינה -כפי שהתקבלה בפקס.
No comments: