Thursday, February 23, 2017

2017-02-23 מאהל המחאה ת"א/ארלוזורוב - העירייה מתמידה באיומים...


מאהל המחאה ת"א/ארלוזורוב - העירייה מתמידה באיומים...
המאהל בארלוזורוב מספק תמונה של השחיתות השלטונית בישראל בזעיר אנפין ובמהירות מואצת... העירייה, המשטרה, בתי המשפט, עורכי דין, מנכ"לית משרד המשפטים, נציב תלונות הציבור על השופטים...
העירייה שוב מאיימת להרוס את אוהל המחאה, על סמך "החלטה בפתקית" של השופט אליהו בכר, שאינה חתומה ואינה מאושרת, מהליך בו לא הייתי צד, ושעניינו אינו י  - תוצאה של הליך הונאתי טיפוסי בבית המשפט המחוזי ת"א...  בה בשעה ברור כבר שנים, שאוהל של שכני הטובים, משפחה עיראקית שאינם אזרחי מדינת ישראל, פטור מכל אכיפה, עקב מעמדם כ"אנשי מדינה"...  פרסום קודם גרר תלונה מפוברקת של מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור נגד השופט אליהו בכר לנציב תלונות הציבור על השופטים...  זה נראה כמו בלגן, כי הם עדיין מנסים להתחזות למדינת חוק...


   
תמונה 1אכיפה בררנית ושרירותית אוהל המחאה בגן וולובלסקי:  השלטים בחזית האוהל מוחים על שחיתות השופטים החל מהונאה של השופטים חגי ברנר ואיתן אורנשטיין על משה סילמן ז"ל (לטובת ביטוח לאומי), דרך הונאות השופטיםביניהן דניאל באריעל רפי רותם (במטרה לחפות על השחיתות ברשות המסים), וכלה בהונאה המתועבת של השופטים יצחק כהןאסתר הלמןהמתחזה לשופט חיים גלפזוהשופט אברהם אברהם על רומן זדורוב (במטרה להביא למאסר שרירותי של אדם חף מפשעולמנוע חקירת אמת של רצח תאיר ראדה ז”ל). העירייה בשיתוף פעולה עם השופט אליהו בכר עוסקים בהונאות ופברוקים בבית המשפט במטרה לפנות את אוהל המחאהלמרות שזכות ההפגנה לא נידונה כלל בעתירהודר אוהל המחאה לא היה צד בעתירה.  
____
תמונה 2אכיפה בררנית ושרירותית אוהל בגן וולובלסקי:  מעטים מדרי הגן נרשמו כעותרים בעתירהאך אנשים שאינם דרי הגן נרשמו במרמה כעותריםובית המשפט ועיריית ת"א מנסים במרמה לאכוף פינוי על כל דרי הגן הישראלים תמורת פיצוי של 7,500 ש"ח מתוך “החלטה בפתקית” בלתי חתומה ובלתי מאושרת.
____

 . 
תמונה 3אכיפה בררנית ושרירותית המתחם העירקי בגן וולובלסקי:  המתחם פטור מאכיפת החוק המפוברקפקחי עיריית ת"א מסבירים כבר מספר שנים שמעמדם של בני משפחה עירקיתשאינם אזרחי ישראל הוא "אנשי מדינה". לכן הם פטורים מהאכיפה המופברקת שעיריית ת"א מנהלת על אזרחי ישראל.
____

תמונה 4: אכיפה בררנית ושרירותית - עמונה: 150 מיליון ל-40 משפחות, וסלטות לאחור של היועמ"ש לפברוק חוקיות של גזל קרקעות ופיצוי לבנייה בלתי חוקית. 
___
  
מאהל המחאה ת"א, 23 לפברואר - דרישה לחדול מאיומים חסרי בסיס בחוק נשלחה היום לעיריית ת"א. [1] המכתב נשלח לאחר איומים חוזרים ביומים האחרונים של פקחי עירייה נגד אוהל המחאה במאהל ארלוזורוב.  האיומים מבוססים כביכול על "החלטה בפתקית" שאינה חתומה ואינה מאושרת של השופט אליהו בכר - תוצאה של הליך הונאתי טיפוסי בבית המשפט המחוזי ת"א בתיק בו המאוים לא היה צד, ושלא היה בעניינו כלל.  יחד עם זאת, ברור שהעירייה עוסקת באכיפה בררנית, גחמנית ושרירותית - על אזרחי מדינת ישראל בלבד. שכנינו הטובים, אזרחי עיראק, שזכו למעמד "אנשי מדינה" פטורים מהאכיפה המפוברקת...

להלן המכתב היום לעיריית ת"א במלואו:

23 לפברואר, 2017

ראש העיר רון חולדאי –   l
מנכ"ל עיריית ת"א מנחם לייבה –
סמנכ"ל עיריית ת"א רובי זלוף -    
ראש מחלקת אכיפה אלוף שרפ – 
בדוא"ל ובמסירה ידנית במשרד המנכ"ל

הנידון: דרישה חוזרת להפסקת איומי העירייה נגד אוהל המחאה שלי
אבקש את תשובתכם תוך 24 שעות, הזמן הוא מעיקרו של העניין!

לכבוד ראש העיר רון חולדאי, המנכ"ל מנחם לייבה, סמנכ"ל רובי זלוף וראש מחלקת אכיפה אלוף שרפ,
אתמול, נאמר לי שאנשי אכיפה של עיריית ת"א ביקרו באוהל המחאה שלי ואיימו להרסו.  אני דורש הפסקת איומים וסחטנות חסרי בסיס  בחוק אלה.
א)    אין בסיס חוקי לאיומי העירייה
איומים קודמים התבססו כביכול על הליך משפטי בתיק רוסוב נ עיריית ת"א (18790-10-14).  אני לא הייתי צד להליך זה, לא הייתי מיוצג בהליך זה, ולבית המשפט אין כל סמכות שפיטה עלי בתיק זה.  העניין בתיק זה היה זכותם של דרי רחוב לדיור מכובד, על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אבל אני מעולם לא ביקשתי כל סיוע בדיור מרשות כלשהי.  יתרה מכך, למרות בקשותי החוזרות, העירייה לא המציאה לי עד היום החלטה בת-אכיפה - חתומה ומאושרת כדין - של בית המשפט בתיק זה.
ב)    אני מחזיק בהיתר תקף עד ליום 31 למאי, 2017, מאת הסמנכ"ל רובי זלוף
בסוף שנת 2012 הקמתי את אוהל המחאה בגן וולובלסקי על פי ההסכם מיום 28 לנובמבר, 2012 בין נציגי תנועת המחאה לבית עיריית ת"א.  הסכם זה העמיד את גן וולובלסקי כאתר למימוש זכות המחאה, במקום שדרות רוטשילד. בתגובה לבקשה שגרתית להארכת ההסכם, קיבלתי היתר מהסמנכ"ל רובי זלוף מתאריך 01 לדצמבר, 2016, שתקפו עד 31 למאי, 2017 (מצורף).
ג)      הנחיות היועמ"ש לגבי אוהלי מחאה ומימוש זכות המחאה
השבוע או בשבוע שעבר גם התפרסמו הנחיות חדשות של היועמ"ש, בנוגע למימוש זכות המחאה ואוהלי מחאה.  על פי דיווחי התקשורת, היועמ"ש הורה או הנחה את עיריית ירושלים להתיר קיום אוהלי מחאה.
ד)     אכיפה בררנית, גחמנית ושרירותית
עיריית ת"א עוסקת באכיפה בררנית: ברור כבר מזמן שאין כל כוונה לכל פעולה נגד האוהל של שכני הטובים, שהם אזרחי עיראק ואינם אזרחי ישראל.  אנשי האכיפה של עיריית ת"א הסבירו בעבר אכיפה בררנית, גחמנית ושרירותית מסוג זה בכך ששכני זכו למעמד המוזר – "אנשי מדינה".  אפליה בלתי חוקית זאת גרמה בעבר להגשת תלונה של מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור (מיזמתה, שלא מיזמתי) בענייני לנציב תלונות הציבור על השופטים.
לפיכך, מכל הטעמים הנ"ל, נחזית התנהלות העירייה כאיומים בהפעלת כוח חסרי כל בסיס בחוק.  הריני דורש שעיריית ת"א תחדל מאיומים אלה נגד אוהל המחאה שלי.


דר' יוסף צרניק

Human Rights Alert - NGO
העתקים: תפוצה רחבה
מצורף: היתר מיום 01 לדצמבר, 2016

קישורים


[1] 2016-02-23 Repeat demand to cease unlawful City of Tel-Aviv threats against my Protest Tent //
דרישה חוזרת להפסקת איומי העירייה נגד אוהל המחאה שלי
[2] 2016-12-28 Ombudsman of the Judiciary response by “Senior Appointee Avraham Wolf” - closing fake complaint (875/16) //
תשובת נציב תלונות הציבור על השופטים על ידי "ממונה בכיראברהם וולף – סגירת התלונה המפוברקת (875/16)
[3] 2016-12-27 Ombudsman of the Judiciary fake complaint (875/16) – demand to stop Ombudsman’s fake complaint process //
תלונה מפוברקת (875/16) של נציב תלונות הציבור על השופטים דרישה להפסקת הליך תלונה מפוברק
[4] 2016-12-26 Ombudsman of the Judiciary fake complaint (875/16) – fake confirmation of receipt by the Ombudsman’s office //
תלונה מפוברקת (875/16) של נציב תלונות הציבור על השופטים אישור קבלה מפוברק ממשרד הנציב
[5] 2016-12-20 Amona and the Arlozorov Camp: Fraud and fabrications by Judge Eliyahu Bachar, City of Tel-Aviv and others”.
עמונה במאהל ארלוזורובהונאות ופברוקים של השופט אליהו בכרעיריית ת"א ואחרים .
[6] 2016-12-20 Russov et al v City of Tel-Aviv et al (18790-10-14) in the Tel-Aviv District Court (sitting as Court for Administrative Matters) – December 20, 2016 Request to Inspect Court File.
רוסוב ואח’ נ עיריית ת"א ואח’ (18790-10-14) בבית המשפט המחוזי ת"א (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) – בקשת עיון מיום 20 לדצמבר, 2016.
[7] 2016-12-20 demand, which was filed with the City of Tel-Aviv – for a duly signed and certified copy of Judge Eliyahu Bachar’s “Post-it Decision” in Russov et al v City of Tel-Aviv et al (18790-10-14) – which is the purported foundation for the City’s threats against the protest tent in Arlozorov Camp.
דרישה מיום 20 לדצמבר, 2016, שהוגשה לעיריית ת"א לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של "החלטה בפתקיתשל השופט אליהו בכר בתיק רוסוב ואח’ נ עיריית ת"א ואח’ (18790-10-14) –שהיא הבסיס כביכול לאיומי העירייה נגד אוהל המחאה במאהל ארלוזורוב.
[8] 2016-12-28 repeat demand, which was filed with the City of Tel-Aviv – for a duly signed and certified copy of Judge Eliyahu Bachar’s “Post-it Decision” in Russov et al v City of Tel-Aviv et al (18790-10-14) – which is the purported foundation for the City’s threats against the protest tent in Arlozorov Camp.
דרישה חוזרת מיום 28 לדצמבר, 2016, שהוגשה לעיריית ת"א לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של "החלטה בפתקיתשל השופט אליהו בכר בתיק רוסוב ואח’ נ עיריית ת"א ואח’ (18790-10-14) – שהיא כביכול הבסיס לאיומי העירייה נגד אוהל המחאה במאהל ארלוזורוב.
[9] 2016-09-21 “It’s a total jungle in the courts. Do anything you can to avoid getting there”
Globes expose’: Facebook correspondence among senior legal scholars, who used their keyboard freely, without the typical formality, exposes criticism of the family court system and the courts in general.
"יש ג'ונגל טוטאלי בבתי המשפטתעשו הכול כדי לא להגיע אליהם"
חשיפת "גלובס": התכתבות בפייסבוק בין משפטנים בכיריםשנתנו דרור למקלדתם בלי הפורמליות המקובלתחושפת ביקורת על מערכת בתי המשפט למשפחה ובתי המשפט בכלל
[10] Zernik, Joseph. “Fraudulent new IT systems in the Israeli courts – unannounced regime change?” European Conference on E-government (2015).
צרניקיוסף. “מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל – שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?” הכנס האירופי למחשוב ממשלתי (2015)

No comments: