Wednesday, April 11, 2018

2018-04-11 בג"ץ ומבקשי המקלט - סיבוב נוסף...

2018-04-11 בג"ץ ומבקשי המקלט - סיבוב נוסף...
מפגינים נגד הגירוש - בג"ץ: הסכם גירוש - או שחרור לכל הפליטים
כאן: אמש ניתן פס"ד בעתירות האחרונות של עו"ד איתי מק בשם סיגל קוק אביבי, ושל ואביגדור פלדמן: "הצו הארעי שניתן במסגרת העתירות יעמוד בתוקפו לפרק זמן נוסף של 14 ימים אשר במהלכם יוכלו המשיבים לגבש את מדיניותם בנסיבות החדשות". התרגיל של הקבוע של המדינה, שבג"ץ היה שותף לו באוגוסט - של דיון בהסכמים מפוברקים תחת חיסיון - לא עבר הפעם: "הובהר כי לעת הזו הקרקע ההסכמית המעודכנת טרם הוכשרה לביצוע מתווה ההרחקה שלא מרצון עם מי שהמשיבים קראו: "המדינה השלישית השנייה". " ברקע: באוגוסט המדינה הגישה תחת חיסיון "הסכם עם מדינה שלישית" (רואנדה), ובג"ץ קיבל אותו תחת חיסיון וניהל דיונים במעמד צד אחד - כך שהעותרים לא יכלו לוודא בכלל את אמיתות ההסכם. בהמשך התברר שלא היה ולא נברא. לאחר שהתרמית התגלתה, עו"ד איתי מק תיאר את כל התרגיל כ"בלוף". והשבוע עו"ד אביגדור פלדמן דרש לגלות הן את "ההסכם" מאוגוסט עם רואנדה, והן את "ההסכם" הנוכחי עם אוגנדה. כאמור, בסופו של דבר בג"ץ נאלץ להודות שאין למדינה הסכמים בכלל... קראו את פסק הדין המלא: 2018-04-10 בג"ץ 679/18 סיגל קוק אביבי ו-118 אח' נ. ראש הממשלה ושר החוץ; 733/18 עו"ד אביגדור פלדמן נ מדינת ישראל ואח': פסק דין
No comments: