Monday, October 19, 2015

2015-10-20 ISRAEL: False murder conviction of Roman Zadorov in the murder of 14 yo girl - Tair Rada // מה חדש (או לא חדש) בתיק הערעור של זדורוב? נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור אינה עונה...

2015-10-20 ISRAEL: False murder conviction of Roman Zadorov in the murder of 14 yo girl - Tair Rada
[עברית להלן]
==============
Supreme Court Presiding Justice has failed so far to respond on request to provide a duly signed and certified copy of her decision, denying request to appoint a new panel in the case. The Presiding Justice decision, like the panel's decision on Disqualification for a Cause, has never been served at all, only published on the Supreme Court's online public access system...
Conduct of the Supreme Court, especially in the Zadorov case, including failure to serve its decisions, and refusal to provide duly signed and certified copies of its decision, presents the hallmarks of Fraud Upon the Court...
___

2015-10-19 מה חדש (או לא חדש) בתיק הערעור של זדורוב?  נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור אינה עונה...
==========

  Joseph Zernik's photo.
א. נשיאת בית המשפט העליון אינה נותנת החלטה על בקשה לספק העתק חתום ומאושר של החלטתה מיום 12 לאוקטובר, שדחתה כביכול בקשה למינוי מותב חדש בתיק זה. [1] הבקשה למינוי מותב חדש נבעה מכך ששופטי המותב דנציגר, עמית וזילברטל לא ענו כדין על בקשת פסלות, ולכן יש לראותם כפסולים. החלטתה של הנשיאה נאור (כמו החלטתם הפגומה -אינה מנומקת - של שופטי המותב) פורסמה באתר בית המשפט, אבל לא הומצאה מעולם. ספרו של נשיא בית המשפט העליון יואל זוסמן ז"ל, מציין את טבען המפוקפק של החלטות שאינן מומצאות. באתר בית המשפט העליון, ההחלטות מתפרסמות בלתי חתומות, "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"... לכן, על מנת לוודא את תקפותה של החלטת הנשיאה בעניין כשירות המותב, התבקשה נאור לספק העתק חתום ומאושר של החלטתה.
הבקשה כללה בין השאר:
1. דוגמאות של העתקים מאושרים כביכול של החלטות בית המשפט העליון בתיק זה, שיש לראותם כמשובשים או מזויפים.
2. העתק תשובה על פי חופש המידע, המראה של"מזכירה ראשית" (המוסמכת בחוק לאשר החלטות) עדית מלול אין כתב מינוי, ולכן אין לה סמכות לאשר את החלטות בית המשפט העליון כלל.
3. העתק "עקרונות יסוד בהעסקת בכירים בשירות המדינה" - המסביר מהו מינוי כחוק על פי התקשיר.
בינתיים אין כל תגובה של הנשיאה נאור.

אולי לא התכוונה הנשיאה נאור שההחלטה שלה מיום 12 לאוקטובר היא כתב בית דין אותנטי (אמיתי) בכלל? 
ב. הנשיאה נאור התבקשה לפרסם בדחיפות סדרים לקבלת העתקים חתומים ומאושרים של החלטות בית המשפט בכלל, ובתיק זדורוב בפרט - לאור השיבושים באישורים כביכול של החלטות קודמות. [2]
בינתיים אין תגובה של הנשיאה נאור.
אולי בית המשפט העליון אינו מתכוון כלל, שההחלטות שלו הן כתבי בית דין אותנטיים (אמיתיים)?
ג. מחר, בעזרת השם, יתנו לי לעיין בתיק, לאחר חודשים של דחיות. ניהול הליכים פליליים תוך הסתרת הכתבים הוא עברה חמורה על זכות האדם ל"שימוע הוגן ופומבי".  התנהלות זאת גם עומדת בסתירה להצהרת בית המשפט העליון עצמו, שזכות העיון היא "עקרון יסוד במשטר דמוקרטי", ו"זכות חוקתית על חוקית"... ההפתעה הגדולה, אני חושש, תהיה כמה הסנגוריה הציבורית נרפסת... בתיק בו פרופ' קרמניצר כתב "התנהלות התביעה מפחידה", התנהלות הסנגוריה הציבורית מפחידה לא פחות.. שלא לדבר על התנהלות השופטים...
קישורים:
[1]
2015-10-14Zadorov v State of Israel (7939/10)- Urgent request, filed with Presiding Justice Miriam Naor, for a duly signed and certified copy of her October 12, 2015 decision, denying request for appointment of a new panel//
זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) – בקשה דחופה, שהוגשה לנשיאה מרים נאור, לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של החלטתה מיום 12 לאוקטובר, 2015, הדוחה בקשה למינוי מותב חדש
[2]
2015-10-13Presiding Justice Naor is asked to urgently publish procedures for obtaining certification of decisions and judgments of the Supreme Court in general, and in
particular in Zadorov v State of Israel (7939/10) – Criminal Appeal in the murder of Tair Rada
נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור מתבקשת לפרסם בדחיפות סדרים לקבלת אישור כתבי החלטות ופסקי דין של בית המשפט העליון בכלל, ובפרט – בתיק הערעור זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) - רצח תאיר ראדה ז"ל
 

No comments: