Thursday, August 20, 2015

2015-08-20 Israeli Supreme Court - fraud and forgery as a routine...

2015-08-20 Israeli Supreme Court - fraud and forgery as a routine...
====================
Yesterday, I inpsected the court file in a landmark case - Request for Retrial of Amos Baranes. Baranes was falsely imprisoned for years, after being framed for a gruesome murder by the Shin-Bet, Police, the State Prosecution, who were all patronized by the judges.
Review of the paper court file in this case, where finally Supreme Court Justice Dalia Dorner voided his conviction, revealed numerous missing records and other decision records, which are obvious forgeries...

מישהו מכיר מומחה לזיופים בחתימות?
 תמונה: פינת שחיתות השופטים במאהל המחאה ת"א.

 
 מס' 1


מס' 2מס' 3


 
מס' 4מס' 5מס' 6
תמונות: סדרת דוגמאות חתימה של השופטת דליה דורנר בתיק עמוס ברנס  נ מדינת ישראל (3032/99)
____


מס'  7 -   חתימה על דו"ח מועצת העיתונות בשנת 2007
http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/4/04/99-HogS5DjCZr.pdfDornerSig01.jpg
מס'  8 - חתימה על דו"ח משרד החינוך בשנת 2009

2015-08-19 מברנס עד זדורוב: שלושים שנה, דבר לא השתנה...

====================================
מישהו מכיר מומחה לזיופים בחתימות?

תמונה: פינת שחיתות השופטים במאהל המחאה ת"א.
תמונות: סדרת דוגמאות חתימה של השופטת דליה דורנר בתיק עמוס ברנס נ מדינת ישראל (3032/99)
____
מאהל המחאה, 19 לאוגוסט - דוחות שהיגשתי לאו"ם, ומאמרים שפירסמתי בכתבי עת בינלאומיים למחשבים, מתעדים פריצה פנימית למחשב בית המשפט העליון במרץ 2002, תחת כהונתם של:
* אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון,
* בועז אוקון כרשם,
* אבי דיטר כראש השב"כ.
לאחר מכן החלו וזיופים מסיביים של החלטות בית המשפט העליון.
היו לי סיבות טובות מאד להניח שאמצא זיופים כאלה בתיק עמוס ברנס, לגבי חתימותיה של דליה דורנר. 
עניין מרכזי בתיק זה היה הסתרת מעורבותו של השב"כ, וכן הסתרת התנהלות חמורה של אנשי משטרה והתביעה בדרגים הגבוהים, המזכירה להפליא את התנהלות המשטרה והתביעה בתיק זדורוב....
הממצאים מעיון בתיק ברנס נ מדינת ישראל, בו הגיש עו"ד דוד וינר ז"ל בקשה למשפט חוזר, מוזרים ביותר. חלקם לעיל.
דורנר עדיין איתנו, אבל ספק אם תשתף פעולה בעניין מעין זה...
לכן אני מחפש מומחה לזיופי חתימות... אודה לכל מי שיסייע בעניין זה...

סדר האירועים
א. 2001-2002 - ממצאים מראים שלחץ הופעל על המזכיר הראשי אז, שמריהו כהן - לאפשר לשופטים לשנות את החלטותיהם בדיעבד.
ב. מרץ 2002 - מותו בטרם עת של המזכיר הראשי שמריהו כהן, ותחילת זיופים מסיביים.
ג. 2002 - גב' שרה ליפשיץ מתחליה להופיע כ"מזכירה ראשית" ללא כתב מינוי.
ד. 2004 - תקנות בתי המשפט (מזכירות)-2004 מבטלות את פקודת בתי המשפט (משרד רישום) -1936 -- ובזאת מבוטלת חובתם של המזכירים הראשיים ל"שמירה המצוינת של הכתבים והפנקסים" בבתי המשפט.
ה. 2010-2015 בכל בית משפט ובית דין שנבדק במדינת ישראל אין מזכיר ראשי.
ו. 2013 - תלונה פלילית על הונאה והתחזות מוגשת במשטרת ת"א נגד אשר גרוניס ושרה ליפשיץ, בנוגע להופעתה של ליפשיץ כ"מזכירה ראשית" ללא כתב מינוי, ושיבוש הכתבים והפנקסים בבית המשפט העליון. שבועיים אחר כך ליפשיץ "פרשה".
ז. 2014-2015 - עדית מלול מופיעה כ"מזכירה ראשית" ללא כתב מינוי, ושיבוש הכתבים והפנקסים נמשך...

No comments: