Saturday, November 4, 2017

2017-11-04 הזמנה לפתח-תקווה - אבי גבאי, שלי יחימוביץ', בוז'י הרצוג, עמיר פרץ


  

 
04 לנובמבר, 2017
יו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי
חברי הכנסת יצחק הרצוג, שלי יחימוביץ, ועמיר פרץ 
בדוא"ל
הנידון: הזמנה לבכירי "העבודה" להופיע בפתח-תקווה - אנא השמיעונו את משנתכם הסדורה בעניין השחיתות השלטונית!
לכבוד יו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי, וחברי הכנסת יצחק הרצוג, שלי יחימוביץ, ועמיר פרץ הנכבדים,
כאחד מוותיקי ההפגנות בפתח תקווה, אני מקבל פניות חוזרות ונשנות להציע דוברים להפגנות מוצ"ש בפתח-תקווה. בסופו של יום, חלקם הגדול או רובם של הדוברים לאחרונה נחזים כקשורים בצורה זאת או אחרת למפלגת העבודה, וההפגנות נראות יותר ויותר כשנשלטות על ידי עושי דברה של המפלגה.
יחד עם זאת, הדוברים שראינו עד היום הם אנשים יחסית שוליים. העוסקים בעיקר בתקיפת ראש הממשלה וזוגתו, ולא במאבק בשחיתות השלטונית עצמה...
מהי עמדתם של בכירי מפלגת העבודה לגבי השחיתות השלטונית בישראל?
התבטאויות של חברי כנסת ממפלגת העבודה (למשל - בעניין השחיתות בפרקליטות והתפטרות נציבת ביקורת הפרקליטות הילה גרסטל) וחוסר ההיענות של חברי הכנסת ממפלגת העבודה בשנים האחרונות למצוקתם של חושפי שחיתויות (למשל - חושפי שחיתות ברשות המסים) ונפגעי השחיתות השלטונית  (למשל - נפגעי ההונאות בהוצאה לפועל, נפגעי בתי המשפט לענייני משפחה) מעוררים דאגה...
אחד הפעילים, המזוהה עם העבודה, הסביר לי לאחרונה את ההגיון שלו: 'הצעד הראשון הוא להחליף את המושחתים הישנים והחזקים במושחתים חדשים וחלשים'.
בעבר, סיבה מרכזית לאי-הופעת חברי הכנסת, הייתה החשש שנאומים של חברי כנסת מכהנים יצרו בעיה לגבי רישוי ההפגנה. בנוסף, ניתנה חוות דעת של היועץ המשפטי של הכנסת, האוסרת את הופעת חברי הכנסת בהפגנות בפ"ת. חוות דעת זאת הייתה חסרת בסיס. סגן יו"ר הכנסת, ח"כ יואל חסון (העבודה) אימץ אותה כאורים ותומים, אך אחרים (ח"כ לשעבר אראל מרגלית) הפרו אותה.
לעומת זאת, בפסק דין אחרון של בג"ץ בעניין ההפגנות בפ"ת, ניתנה החלטה, שהשופטים עצמם מעידים עליה שהיא "עמומה". על פי עדכון אחרון שקיבלתי, חדשים יחלפו לפני שמישהו יכתוב מסמך המנסה לייצר הוראות ביצועיות על סמך החלטת בג"ץ מופלאה זאתמכל מקום, ברור שבפסק דין זה ניתנו פטור מרישיון והגנה מיוחדת להפגנות בכיכר גורן בפתח-תקווה, מתוך ההנמקה שהן עוסקות במאבק בשחיתות, ואינן "פוליטיות".
לפיכך, הריני פונה אליכם בזאת להופיע בפ"ת ולדבר על בעיית השחיתות עצמה, תוך הימנעות מהתייחסות לאנשים המכהנים היום בתפקיד כלשהו בממשל על זרועותיו השונות, ומתוך הימנעות מהתייחסות לחקירות המתנהלות עכשיו.
דעתכם לגבי השאלות הבאות מעניינות במיוחד:
* מהו מצב השחיתות בזרועות הממשל השונות בישראל היום: הממשלה, הכנסת, בתי המשפט?
* מהו מצב השחיתות בזרועות הביטחון השונות בישראל היום: הגלויות (צה"ל, המשטרה, וכו'), והסמויות (שב"כ, מוסד, וכו')?
* מהם הגורמים לשחיתות השלטונית בישראל?
* האם שיטת המשטר בישראל תקינה? האם היא מתפקדת?
* מהן הדרכים היעילות למאבק בשחיתות השלטונית?
אין צורך להוסיף, שהימנעות של מפלגת העבודה מאמירות ברורות בענייני היסוד הנוגעים לשחיתות השלטונית, תוך המשך ההתקפות על ראש הממשלה, זוגתו ומרעיו, נחזים כפעלולנות פוליטית, ותו לאו. במלים אחרות - שאיפה להשתלט על המערכת, מבלי לשנות את אופיה המושחת.
עניין זה גם אינו נעלם כמובן מעיני הבוחרים והבוחרות.
בברכה,
דר' יוסף צרניק

תל-אביבNo comments: