Wednesday, August 14, 2019

2019-08-15 למלא את תאי המעצר!

למלא את תאי המעצר!
אין זכות קיימת לציבור, אלא אם כן הציבור נחוש לשומרה! במצב שנוצר בפ"ת, התגובה ההולמת היחידה היא סרבנות אזרחית, מבית מדרשו של מרתין לותר קינג:"למלא את תאי המעצר!".
למותר לציין, שכל עורך דין, שירוץ לבג"ץ במצב הנתון, חייב להיחשד כמשת"פ!

 
No comments: