Wednesday, February 17, 2016

2016-02-17 Varda AlSheikh, Barak Laser, and fabricated court records // ורדה אלשייך, עו”ד ברק לייזר, והפרוטוקולים המפוברקים בנט-המשפט – פרשה שלא נגמרה...


ורדה אלשייך
עו”ד ברק לייזרוהפרוטוקולים המפוברקים בנט-המשפט – פרשה שלא נגמרה...
בקשה לעיון שהוגשה לבית המשפט המחוזי ת"א מבקשת גישה לכל ההחלטותהצווים ופסקי הדין בתיק “הפרוטוקול המשופץ” של ורדה אלשייךשאינו חסויכוונת הבקשה לבדוק אם וכיצד פעל בית המשפט בעקבות החלטתו של נציב תלונות הציבור על השופטים השופט אליעזר גולדברג לתקן את השיבושים בתיק זה על ידי השופטת ורדה אלשייך.התקשורת עסקה בעיקר בהונאה בהתנהלותה של ורדה אלשייךאולם הפרשה חשובה עוד יותר כיוון שתיעדה את ההונאה בפיתוחה ובהפעלתה של מערכת נט-המשפט, וכן את תפקידה המרכזי של הנהלת בתי המשפט בענייןיחד עם זאת ברור שלא ננקטו כל צעדים לתיקון המערכת עד היוםהבקשה אומרתשהרישומים והכתבים בנט-המשפט בתיק זה כפי שהם מוצגים לציבור היוםהם תזכורת קבועה לחוסר יושרת השופטים ולהונאה הבסיסית בפיתוחה ובהפעלתה של מערכת נט-המשפט.
   

תמונות: השופטת ורדה אלשייךעו"ד ברק לייזר מהנהלת בתי המשפט, עו"ד רפאל ארגזנציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג
__________
מאהל המחאהת"א, 17 לפברואר – בקשה הוגשה לבית המשפט המחוזי ת"א לעיון בתיק בנק הפועלים נ כונס הנכסים הרשמי (פש”ר 1623/00) - תיק “הפרוטוקול המשופץ” של השופטת ורדה אלשייך[1] לתיק זה חשיבות ציבורית מן המעלה הראשונההחלטתו של נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג בפרשה זאת תיעדה בפירוט רב התנהלות של השופטת ורדה אלשייךבשיתוף פעולה עם עו"ד ברק לייזר מהנהלת בתי המשפטשיש לראותה כהונאה ושיבוש הליכי משפט[2] יתרה מזאתבתיק זה תועדה בפירוט רב ההונאה הבסיסית בפיתוחה ובהפעלתה של מערכת נט-המשפט.
הבקשה לעיון מציינת שהכתבים והרישומים בתיק זהאינם מראים גם היום אם וכיצד פעל בית המשפט לתיקון השיבושים בעקבות החלטתו של נציב תלונות הציבור על השופטיםאליעזר גולדברג.
דיווחי התקשורת התמקדו בעניין "הפרוטוקול המשופץוההבדלים בין גרסה אלגרסה ב' (המשופצתשל הפרוטוקול.אולם החלטתו של הנציב אליעזר גולדברג מבהירה ששתי הגרסאות של הפרוטוקולגרסה אוגרסה ב', היו מסמכים מפוברקים – כתבי בית דין למראית עיןדבר מכל זה אי אפשר ללמוד מעיון בתיק בנט-המשפט היום.

 תמונהעיון ביום 11 לפברואר, 2016 הראה בכרטיסיית "החלטות בתיקשני רישומים של "פרוטוקול", שניהם מיום 12 לספטמבר, 2011, שניהם מאת השופטת ורדה אלשייךלגבי כתבי הפרוטוקולים של השופטת ורדה אלשייך (גרסה אוגרסה ב') מיום זה קבע נציב תלונות הציבור על השופטים שלא היו חתומים כדיןהיו בגדר "טיוטותבלבדולא היו אמורים להירשם בכרטיסיית "החלטות בתיקבנט-המשפט מלכתחילה.
_____


תמונהשני כתבי ה"פרוטוקולמיום 12 לספטמבר, 2011, הרשומים בכרטיסיית "החלטות בתיקאינם נגישים לציבור בנט-המשפטניסיונות חוזרים לעיין בהםגורמים להופעת ההודעה "מסמך אינו זמין כעת".
____
החלטתו של הנציב גם מבהירה שבמערכת נט-המשפט אין בעלי דיןבאי כוחם והציבור יכולים להבחין בין כתבים אמתיים(אותנטייםלבין כתבים מפוברקים (“טיוטות"). אולם דבר לא נעשה מאז ועד היום לתיקון מערכת נט-המשפטנהפוך הוא,השופטים ממשיכים בפברוק הכתבים כעניין שגרתי.
 סיפור בדיוני על הבורסה לניירות ערךהמנהלת הנודעת ורדה אלשייך מחברת "מחוזי ת"א בע"מ", בכיר בהנהלת הבורסה בשם ברק לייזרומערכת "נט החברותלניהול חשבונות בחברות ציבוריות
אנלוגיות לרוב לוקות בחוסר דיוקאבל בכל זאת מסייעות בהבנת העניין:
הנהלת הבורסה לניירות ערך של מדינת ישראל השקיעה בעשור הקודם קרוב למיליארד ש"ח בפרויקט ברמה לאומית לפיתוח מערכת בשם "נט החברותלהנהלת החשבונות בחברות הנסחרות בבורסהולניהול גישת ציבור המשקיעים לדוחות התקופתיים של חברות אלה.
במהלך פרויקט זהבוטלו הסמכויות של מנהלי החשבונות הראשיים של החברות לישרת הדוחות הפיננסיים התקופתיים של החברותלעומת זאתניתנה למנהלים הבכירים של החברות גישה ישירה להוסיף או לגרוע מסמכים כגון המחאות וקבלות על הכנסות והוצאות במערכת "נט החברות". במערכת זאת גם הוסתרה הגישה למידע מי ומתי הוסיף או גרע מסמכים או רישומים מן המערכת.
על הדוחות התקופתיים במערכת זאת גם אין מופיעה עוד חתימה של מנהל החשבונות הראשי של החברה כלל.
יתרה מזאתעל המסמכים עצמםמופיעות "חתימות גראפיותשהן בבחינת קישוט בלבדואינן תקפות כלללעומת זאת,החתימות האלקטרוניות במערכת “נט החברות”התקפות על פי החוקהן בלתי נראות לציבור או אפילו לעובדי הנהלת החשבונות של החברות עצמן - “בגדי המלך החדשים". החתימות האלקטרוניות ניתנות לראייה רק על ידי המנהלים הבכירים בחברות ועל ידי עובדים בכירים בהנהלת הבורסה.
ורדה אלשייך הייתה מנהלת בכירה בחברת "מחוזי ת"א בע"מ", והייתה ידועה במשך שנים רבות כאחת מן המנהלות הבולטות בעולם החברות בישראלמומחית גדולה לניהול חברות בכללוניהול חשבונות בפרט.
בעקבות התקנת מערכת הנהלת החשבונות הלאומית החדשה, “נט החברות", נתפסה המנהלת הבכירה ורדה אלשייך מחברת "מחוזי ת"א בע”מ” בכך שרשמה בספרי החשבונות של החברה מסמכי תשלומים מפוברקיםשאינם חתומים כלל.
את המסמכים המפוברקים רשמה המנהלת ורדה אלשייך בספרי החשבונות של חברת "מחוזי ת"א בע"מבמערכת "נט החברות", על מנת להשתמש בהם לשם הגשת תלונה סמי-פלילית לרשות ניירות הערך בשיתוף פעולה עם עובד בכיר בהנהלת הבורסה בשם ברק לייזר נגד רפאל ארגזאחד מבעלי התפקידים בחברת "מחוזי ת"א בע"מ”כפי שהתברר בדיעבדהבכיר בהנהלת הבורסה ברק לייזר היה בין הבודדים שלהם הייתה גישה לבדיקת הפעולות והחתימות במערכת"נט החברות". לעומת זאתלמנהל רפאל ארגזמחברת "מחוזי ת"א בע"מלא הייתה יכולת לדעת מהם מסמכים אמתיים ומהם מסמכים מפוברקים במערכת "נט החברות".
למרות זאתהבכיר בהנהלת הבורסה ברק לייזר שיתף פעולה עם המנהלת ורדה אלשייך מחברת "מחוזי ת"א בע"מ",והגיש את התלונה הסמי-פלילית לרשות לניירות ערך נגד המנהל רפאל ארגז על סמך מסמכי התשלומים המפוברקים במערכת "נט החברות".
בהמשךהפרשה כולה התפוצצה.
חקירה ממושכת של הרשויות הסתיימה בהחלטה בעלת תוקף חוקישקבעהשהמסמכים שהגישו המנהלת הבכירה ורדה אלשייך מחברת "מחוז ת"א בע”מוהבכיר ברק לייזר מהנהלת הבורסה כבסיס לתלונה הסמי-פלילית נגד רפאל ארגז היו מסמכים מפוברקים.
יחד עם זאתלא ננקטו כל צעדים פליליים נגד המנהלת הבכירה ורדה אלשייךאו נגד הבכיר בהנהלת הבורסה ברק לייזרששיתף אתה פעולה.
יתרה מזאתבדיקה שנערכה מספר שנים לאחר סופה של הפרשההראתה שהדוחות החשבונאיים התקופתיים של חברת"מחוזי ת"א בע"מאינם מראים על תיקון הדוחות והסרת מסמכי התשלומים המפוברקים של המנהלת ורדה אלשייך ממערכת “נט החברות”המסמכים המפוברקים עדיין רשומים בספרי החשבונות של חברת "מחוזי ת"א בע"מ”אולם אינם ניתנים לצפייה ישירהבמקום זאת מופיע הכיתוב "מסמך אינו זמין כעת". יתרה מזאתגם סך החשבונות של הוצאות החברה ומאזן התשלומים התקופתי לא תוקנו לאחר החקירה וההחלטה בעניין מסמכי התשלומים המפוברקים.
בנוסף לכל זאתבעקבות פרשת התשלומים המפוברקים של המנהלת ורדה אלשייך והבכיר בהנהלת הבורסה ברק לייזר לא בוצעו כל תיקונים במערכת "נט החברות". מנהלים בכירים בחברת שונות ממשיכים לפברק מסמכים חשבונאיים בשגרה.
 בתיק "הפרוטוקול המשופץהקימו השופטים לעצמם בפועל חסינות נגד מרות החוקוהתירו לעצמם התנהלות פלילית חמורה שאין חלה עליה כל חסינות שיפוטית – שיבוש הליכי משפט.
בפרשה זאת תיעד נציב תלונות הציבור על השופטיםשופט בית המשפט העליון בדימוס אליעזר גולדברג בפירוט רב התנהלות של השופטת ורדה אלשייך ועו”ד ברק לייזר מהנהלת בתי המשפטשיש לראותה כשיבוש הליכי משפטשיבוש ההליכים בפרשה זאת הוא כפוללא רק בתיק עצמו (בנק הפועלים נגד כונס הנכסים הרשמי), אלא גם בהליך תלונה סמי-פלילית שהגישה על ידי השופטת ורדה אלשייך בשיתוף פעולה עם עו"ד ברק לייזר מהנהלת בתי המשפט נגד עו”ד ארגז.
החלטות בית המשפט העליון מדגישות את חומרת העבירה בשיבוש הליכי משפטהפוגעת בטוהר ההליך השיפוטי ותקינותו,היכולת להגיע לחקר האמתוההגנה על שלטון החוק.
יש לראות התנהלות מסוג זהכשהיא מתבצעת על ידי שופט בשיתוף פעולה עם הנהלת בתי המשפט בחומרה יתרהמצב זה נקרא בחוק של ארה"ב "הונאה על בית המשפט", והוא מתייחס למצב בו שופטיםמזכיריםאו אנשים אחרים בבית המשפט עצמו פועלים לערעור המכונה השיפוטית מיסודה.
על התנהלות מסוג זה לא חלה כל חסינות שיפוטיתשכן היא נחשבת להתנהלות “חוץ-שיפוטית”.
אולם לאחר שנחשפה ההונאה שבהתנהלותה של השופטת ורדה אלשייךעמדו רשויות המשפט כחומה בצורה להגן עליה.טיפולם של שר המשפטים יעקב נאמןנשיאת בית המשפט העליון דורית ביינישונשיא בית המשפט העליון אשר גרוניסהקים בפועל לשופטים הגנה נגד מרות החוקוהתיר לשופטים התנהלות פלילית חמורה – שיבוש הליכי משפט.
לגבי עו"ד ברק לייזר מהנהלת בתי המשפט – לא נמצא כל מידע על בדיקה של התנהלותו בפרשה...
 לב הפרשה לא היה "הפרוטוקול המשופץ", אלא "הפרוטוקולים המפוברקיםוההונאה הבסיסית בפיתוחה ובהפעלתה של מערכת נט המשפט.
"הפרוטוקול המשופץשל השופטת ורדה אלשייך נוצר ביום 12 לספטמבר, 2011, כשנתייםשלוש לאחר הפעלת מערכת נט-המשפט בבית המשפט המחוזי ת"אהפעלת המערכת שינתה לחלוטין את אופן ניהול התיקיםשהפכו מתיקי נייר לתיקים אלקטרונייםבמקבילהשתנה לחלוטין אופן פעולתה של מזכירות בית המשפטבין השינויים הבולטים עם הפעלת המערכת – המעבר לכתבים אלקטרונייםהחתומים בחתימות אלקטרוניותעל פי חוק החתימה האלקטרונית 2001. לפני כןהתנהלו בתי המשפט על ידי כתבי ניירחתומים בחתימות ידם של השופטים ("חתימות רטובות").
למרות שהפרשה נקראה בתקשורת "הפרוטוקול המשופץ", שם מתאים יותר לפרשה הוא "הפרוטוקולים המפוברקים".התיעוד החשוב ביותר בהחלטתו של נציב תלונות הציבור על השופטים הוא שבמערכת נט המשפט התקינו השופטים חתימות אלקטרוניות בלתי נראות - “בגדי המלך החדשים". במקבילהתקינו במערכת "חתימות גראפיותנראותאך חסרות כל תוקףרוב רובם של עורכי הדיןובוודאי שבעלי דין מהציבור הרחב אינם מבינים כלל את ההבדל בין מונחים אלהאולם החלטת הנציב מראה שהן הנציבוהן השופטת ורדה אלשייך הבחינו היטב בין כתב בית דין אלקטרוני תקף – חתום בחתימה אלקטרוניתלבין כתב בית דין אלקטרוני חסר כל תוקף – חתום ב"חתימה גראפית", הנחשב ל”טיוטה”,ושאין לרושמו בכרטיסיית “החלטות בתיק”או להמציאו לצדדים.
תיבות החתימה בשני פרוטוקולים מפוברקים של השופטת ורדה אלשייך בתיק בנק הפועלים נ כונס הנכסים הרשמי (פש”ר 1623/00)
הן גרסה אוהן גרסה ב' (“הפרוטוקול המשופץ") של פרוטוקול הדיון של השופטת ורדה אלשייך מראים שלל חתימות כביכול – אולם כולן "חתימות גראפיותחסרות כל תוקףיתרה מכךכפי שמתועד בהחלטת הנציבגם האישור "העתק מתאים למקור" (אימות – אותנטיקציה נוספת), המופיע על גרסה אשל מסמך הפרוטוקול הוא חסר תוקף לחלוטין.
יתרה מזאתהחלטת הנציב מתעדת בבירור שלעו"ד רפאל ארגזבעלי דין ובאי כוחם ולציבור בכללאין דרך להבחין בין כתבי בית דין אמיתיים (אותנטייםותקפיםלבין כתבים מפוברקים (כתבי בית דין למראית עיןבמערכת נט-המשפט.
 פרוטוקול מפוברק (“טיוטא”) – גרסה א', ופרוטוקול מפוברק (“טיוטא”ומשופץ –גרסה ב'
 1) החלטהחתימה -עמוד 02- דחיית בקשה מס' 4 של עו"ד ארגז

2) פסק דיןחתימה -עמוד 05- על התיק כולו – ביטול הליכי כינוס והגנות החוק לחייב
3) החלטהחתימה -עמוד 06- על השגת עו"ד ארגז שלא ניתן לו לטעון את טענותיו
 4) החלטהחתימה -עמודים 07-08- הודעה על הגשת תלונה נגד עו"ד ארגז
 5) החלטהחתימה -עמוד 08- לגבי החייב
 6) החלטהחתימה -עמוד 09- תוספת לתלונה נגד עו"ד ארגז
תמונותשש (6) תיבות חתימה על שתי "טיוטות" (גרסה א', גרסה ב' - “המשופצת”של כתבי "פרוטוקולמיום 12לספטמבר, 2011, מאת השופטת ורדה אלשייך בתיק בנק הפועלים נ הכונס כונס הנכסים הרשמי (פש”ר 1623/00). כתבים אלה היו ליבה של פרשת “הפרוטוקול המשופץ” של השופטת ורדה אלשייךעל פי החלטת נציב תלונות השופטים על הציבור מיום 31 למאי, 2012, שני כתבי ה"פרוטוקולהם כתבים מפוברקים וחסרי כל תוקףשכן לא נחתמו מעולם בחתימות אלקטרוניותאלא רק ב"חתימות גראפיות”הנציב גם מבהיר שבעלי דיןבאי כוחם והציבור אינם יכולים להבחין בין כתבים חסרי תוקף וכתבים תקפים בנט המשפטהסיבה היא שבמערכת זאת הותקנו חתימות אלקטרוניות בלתי נראות (“בגדי המלך החדשים").
_________
הכתבים נוצרו במערכת נט-המשפטמערכת ניהול התיקים האלקטרוניים של בתי המשפט המחוזיים והשלוםהתקשורת עסקה בעיקר בעובדה שלאחר שהסתיים הדיון ועו"ד ארגז קיבל העתק של הפרוטוקול (גרסה א'), השופטת ורדה אלשייך"שיפצהאותועל מנת להגיש אותו (גרסה ב'-המשופצתעם תלונתה נגד עו"ד רפאל ארגז.
אולם הממצא החשוב יותר בפרשה זאת הוא פברוק כללי של כתבי בית דין על ידי השופטים – שני כתבי ה”פרוטוקול” נחתמו רק ב”חתימות גראפיות” שהן חסרות כל תוקףולכן שני הכתבים הם בבחינת “טיוטות”אף אחד מהם לא נחתם בחתימה אלקטרונית על פי חוק החתימה האלקטרוניתכפי שמבהיר נציב התלונותהחתימות האלקטרוניות במערכת נט המשפט בלתי נראות (“בגדי המלך החדשים”), ולכן בעלי דיןבאי כוחםוהציבור אינם יכולים להבחין בין כתב בית דין חתום ותקףלבין "טיוטהחסרת תוקף.
בבדיקה שערך נציב תלונות הציבור על השופטיםטענה השופטת ורדה אלשייך שגרסה אשל הפרוטוקול נחתמה רק ב"חתימות גראפיותולא בחתימות אלקטרוניות כדיןלכן גרסה אהייתה רק "טיוטה", ולא היה בה גימור הדעתסמכות,או תוקףלכן היה מותר לאלשייך על פי טענתה לשפץ את הפרוטוקול מאוחר יותרנציב תלונות הציבור על השופטים קיבל את העובדה שגרסה אהייתה בלתי חתומה וחסרת תוקף, "טיוטהבלבד.אולם הנציב מצא שגם גרסה ב',המשופצתשל הפרוטוקול נחתמה רק ב"חתימות גראפיותולא בחתימות אלקטרוניות כדיןלכן גם גרסה בהייתה רק"טיוטה", ולא היה בה גימור הדעתסמכותאו תוקף.
על פי החוקכתב בית דין תקף ובר אכיפהוקביל בהליכים משפטיים נזקק לשני אימותים (TWO STEP VERIFICATION):אחתימת הגורם השיפוטיבאישור "העתק מתאים למקורשל מזכיר ראשי של בית המשפט.
בתיק זהגרסה אשל הפרוטוקול המפוברק נושאת סדרה של שש (6) "חתימות גראפיותשל השופטת ורדה אלשייךוכן הוטבע עליו חותם בית המשפט פעמים רבותוניתן עליו אישור "העתק מתאים למקור".
השופטת ורדה אלשייךבתשובתה לנציב תלונות הציבור טענה שהעובדה שעו"ד ארגז טרח לקבל אישור "העתק מתאים למקורעל הפרוטוקול – גרסה א' - מראה "על ראש הגנב בוער הכובע". טיעון זה מדהיםכיוון שהועלה על ידי שופטת שנחשבה לחריפה במיוחדלשופטת הכלכלית הבכירה במדינת ישראל במשך שנים רבותוהיא גם זאת שפסקה בתיקים הכלכליים הגדולים ביותר בזמנה.
יש לציין שנציב תלונות הציבור על השופטים והשופטת ורדה אלשייך התעלמו שניהם מהעובדה שהאישור "העתק מתאים למקוראינו מציין את שמו ותפקידו של המאשרולכן מן הראוי שאישור זה יחשב בלתי תקין על פניויתרה מזאת,מהחלטתו של הנציב מתברר שהאישור הונפק על ידי מזכירתה של השופטת ורדה אלשייךשלא הייתה מוסמכת כלל להנפיק אישור מסוג זההחלטתו של הנציב גם מבהירה שהמזכירה כמו שאר עובדי בית המשפטלא הייתה בקיאה כלל בהבדל בין תוקפו של כתב בית דין חתום בחתימה אלקטרונית לבין חוסר תוקפו של כתב בית דיןהחתום רק ב"חתימה גראפית". בנוסף לכךההבדל בין כתבים תקפים וחסרי תוקף אינו מצוין בצורה ברורה בנט המשפט גם לצוות בית המשפט.
אולי הראיה הברורה ביותר לכוונת ההונאה בפיתוחה והפעלתה של מערכת נט-המשפטהוא בתיעוד בהחלטת הנציב של ביטול סימון הטיוטותעל פי ההחלטההיו הכתבים הבלתי חתומים בנט-המשפט מסומנים תחילה בסימן מים "טיוטה".אולם על פי החלטת הנציבהשופטים דרשו להסיר סימן מים זה מן הטיוטותכך שהיום אין ניתן להבחין בתדפיסי החלטות ופרוטוקולים בין "טיוטהלבין כתב בית דין תקף.
בתיק זה מתועד בפירוט תפקידה המרכזי של הנהלת בתי המשפט בהונאה שבפיתוחה והפעלתה של מערכת נט המשפט.
   
תמונותמנהלי בתי המשפט ב-15 השנים האחרונות הם דמויות מרכזיות בהשחתת בתי המשפט – דן ארבלבעז אוקון,משה גלמיכאל שפיצר.
_____
בתגובה על פרסומים קודמים לגבי ההונאה במערכת נט-המשפט בתיק רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרתכתב עו"ד אביגדור פלדמן בהומור האופייני: “נט המשפט הומצאה לפני מספר שנים על ידי שופט מתוסכל שהיה מנהל בתי משפט ולא מונה לבית המשפט העליוןחכם כמו שדעשיר כמו קורחשהחליט להוכיח כי אין למעשה צורך בשופטים ומערכת מחשבים תעשה את העבודה לא פחות טוב...”
אולם השופט משה גל לא היה לבדו בעניין זהיש לראות את סדרת מנהלי בתי המשפט ב-15 השנים האחרונותדן ארבל,בועז אוקוןמשה גלומיכאל שפיצרדמויות מרכזיות בהשחתה שיטתית של בתי המשפט בישראל.
כמובןשהתנהלותם של מנהלי בתי המשפט הייתה בלתי אפשרית ללא תמיכהאו יוזמה לפעולותיהם על ידי הנשיאים התואמים בבית המשפט העליוןאהרן ברקדורית ביינישאשר גרוניסומרים נאור.
 הן תיק הפרוטוקול המשופץוהן התיקים בהם הונפקו לאחרונה כתבי "צו הרחקהנגד עו"ד ברק כהן על ידי השופטת אפרת בוסני בבית המשפט השלום ת"אהחשודים גם הם כמפוברקיםקשורים לבנק הפועלים...
יש לציין שהן תיק "הפרוטוקול המשופץ”בנק הפועלים נ כונס הנכסים הרשמיבו התבצעה ההונאה של השופטת ורדה אלשייךוהן התיקים שניהלה לאחרונה השופטת אפרת בוסני בבית המשפט השלום ת"א – ציון קינן נ ברק כהןהחשודים גם הם כמפוברקיםנוגעים לבנק הפועלים.
בעקבות המשבר הבנקאי של שנת 2008 הצביעו מומחים רבים על הקשר שבין המשבר הבנקאי לבין הונאות בבתי המשפט ושחיתות חסרת תקדים בבתי המשפט בארה"ב היום.
לכןיש לראות את המצב שנוצר בבתי המשפטובמיוחד בבית המשפט המחוזי ת"א כסיכון מהותי ליציבות שוק ההון בישראל.
קישורים
{1] 2016-02-15 Bank HaPoalim v State Receiver (Bankruptcy 1623/00) in the Tel-Aviv District Court – the “Reconstructed Protocol” affair – Pro Forma Request to Inspect Court File//
בנק הפועלים נכונס הנכסים הרשמי – מחוז ת"א (פש”ר 1623/00) בית המשפט המחוזי ת"א פרשת "הפרוטוקול המשופץשל ורדה אלשייך – בקשה למען הסדר הטוב לעיון בתיק בית המשפט
{2] 2012-05-31 Decision (88/12/Tel-Aviv Districtby Ombudsman of the Judiciary Eliezer Goldberg on complaints against Judge Varda AlSheikh in the “Reconstructed Protocol” affair//
החלטה (88/12/מחוזי ת"אשל נציב תלונות הציבור על השופטיםהשופט אליעזר גולדברג מיום 31 למאי, 2012, בעניין"הפרוטוקול המשופץשל השופטת ורדה אלשייך

No comments: