Thursday, October 27, 2016

"עולים על העליון"- 01 לנובמבר, 08:00-19:00 בכניסה לבית המשפט העליון - הודעה נשלחה לניצב יורם הלוי, מפקד מחוז י-ם


עולים על העליון"- 01 לנובמבר, 08:00-19:00 בכניסה לבית המשפט העליון - הודעה נשלחה לניצב יורם הלוי, מפקד מחוז י-םקצת באיחור... בתמונות המצורפות: ההודעה ואישור משלוח הפקס למשטרה.
להתראות בכניסה לעליון ביום ג' הבא!

אסף נוניים אסף Guy Shamir Jeremy Artia Marianne Azizi
https://www.facebook.com/events/1211259092266674/permalink/1214675158591734/?ref=22&action_history=null


להלן לשון ההודעה:

27 לאוקטובר, 2016
ניצב יורם הלוי, מפקד מחוז ירושלים
משטרת ישראל
בפקס: 02-589-8988
הנידון: הפגנת מחאה נגד שחיתות בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק בכניסה לבית המשפט העליון ביום 01 לנובמבר, 2016, 08:00 – 19:00
אבקש את תשובתך בפקס במהירות האפשרית. הזמן הוא מעיקרו של העניין!
מר הלוי הנכבד,
1. ביום 01 לנובמבר, 2016, תוכננה הפגנה בכניסה לבית המשפט העליון, במחאה על שחיתות בתי המשפט - בתי המשפט לענייני משפחה, בתי המשפט השלום, בתי המשפט המחוזיים, ובית המשפט העליון, ובמחאה על שחיתות מערכת אכיפת החוק – מערכת גביית החובות בהוצאה לפועל, משטרת ישראל, פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה.
2. אינני מיוזמי ההפגנה, אך שמעתי עליה ברשת החברתית פייסבוק. כמו כן נאמר לי שנעשה כבר ניסיון תיאום בע"פ עם משטרת ירושלים.
3. אין לי מידע ברור על מספר המשתתפים הצפוי. אולם ניסיון העבר מלמד שלא צפויים יותר מ-50 אנשים. ההפגנה המתוכננת היא תחת כיפת השמים, ואין מתוכננים כל נאומים פוליטיים.
4. למיטב ידיעתי אין צורך באישור להפגנה כלל תחת תנאים אלה. אולם בכל זאת נטלתי על עצמי ליידע אותך בכדי לסייע בשמירת הסדר הציבורי ובתיאום אירוע ציבורי חשוב זה.
לפיכך, הריני מבקש בזאת את אישורך על קבלת הודעה זאת, וכן הריני מבקש כל מידע שתמצא לנכון לספק לתיאום האירוע, ו/או כל הסתייגות או התנגדות שאולי קיימות מצדך לקיום הפגנת מחאה זאת.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א
העתקים:
האגודה לזכויות האזרח, פעילים, תקשורת
 
 

No comments: