Wednesday, November 2, 2016

2016-11-02 פרשת זדורוב: בית המשפט העליון מתמיד בהונאות וזיופים...


פרשת זדורוב: בית המשפט העליון מתמיד בהונאות וזיופים...
פניה חוזרת (רביעית או חמישית במספר) הוגשה אתמול במזכירות בית המשפט העליון לקבלת העתקים חתומים ומאושרים כדין של כתבי החלטות בפרשת רומן זדורוב: "החלטה" כביכול מאת הרשם גלעד לובינסקי, המונעת גישה לעיון בכתבי הנייר של החלטות בתיק זדורוב בתואנת "ערבוביה" בתיק, ו"פסק דין" של השופט סלים ג'ובראן, הדוחה כביכול ערעור מהחלטה זאת...  כל הזיופים הקודמים של כתבי החלטות אלה בוצעו על ידי מר דני לוי, אדם חסר כל סמכות במזכירות בית המשפט העליון.  אולם סדרת המסמכים המזויפים וההונאתיים האחרונה היא בשם "מזכירה ראשית" עידית מלול (ללא מינוי כדין).  המסמכים שנשלחו בשם עידית מלול גם מצטיינים בהונאות מורכבות במיוחד...
רומן זדורוב מוחזק במאסר כבר עשר שנים. שש האחרונות שבהן - כנידון כביכול שהורשע כביכול ברצח תאיר ראדה ז"ל.  אולם למרות חיפושים מאומצים, כבר ברור שאין בנמצא פסקי דין תקפים בעניינו.  עו"ד פלדמן הסביר שפסקי הדין הלכו לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל"...
ההונאות של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת ובית המשפט העליון בפרשת רומן זדורוב מתועבות במיוחד.  פרשת האוקראיני רומן זדורוב בישראל היא תמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה!
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-02.html



תמונות 1: הרשם גלעד לובינסקי, השופט סלים ג'ובראן, "מזכירה ראשית" עידית מלול - אין דרך הגיונית להסביר את התנהלות בית המשפט העליון כי אם הונאה שמטרתה להעלים את הראיות להונאות השופטים במשפט זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת.
_____
מאהל המחאה ת"א, 02 לנובמבר - פניה חוזרת הוגשה אתמול ל"מזכירה הראשית" של בית המשפט העליון עדית מלול לקבלת העתקים חתומים ומאושרים כדין של כתבי החלטות בפרשת זדורוב: [1]
1. "החלטה" מיום 02 ליוני, 2016, של הרשם גלעד לובינסקי בתיק זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10), שמנעה את הגישה לעיון בכתבי המקור של ההחלטות בתיק הנייר מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07), בהנמקה של "ערבוביה" בתיק. זאת, כשהחוק בישראל אומר "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן חסויות על פי דין", ובית המשפט העליון עצמו הכריז על זכות העיון, "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי..."
2. "החלטה" מיום 26 ליוני ו"פסק- דין" מיום 04 לאוגוסט, 2016, של השופט סלים ג’ובראן בתיק צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16), שדחו ערעור מהחלטת הרשם גלעד לובינסקי הנ"ל.

למרות סדרת בקשות לקבלת העתקים חתומים ומאושרים של כתבי החלטות אלה, מתמיד בית המשפט העליון באספקת כתבים שקריים והואנתיים בלבד. זיופים קודמים של האישורים על כתבים משובשים אלה בוצעו על ידי מר דני לוי, מהמדור הפלילי במזכירות בית המשפט העליון - אדם חסר כל סמכות לאשר כדין כתבי החלטות של בית המשפט העליון.

אולם סדרת הזיופים האחרונה, [2] שהתקבלה בתגובה לפנייה קודמת, [3] התבצעה על ידי הגב' עדית מלול, "המזכירה הראשית" של בית המשפט העליון. מסמכים אלה מתאפיינים גם במורכבות ההונאות והזיופים:

1. "המזכירה הראשית" עידית מלול עומדת בסירובה לספק תיעוד של מינויה כדין.
בתשובה על בקשה על פי חופש המידע לתיעוד מינויה כדין של הגב' עידית מלול כ"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון, סיפקה הנהלת בתי המשפט מסמכים חסרי כל תוקף.  
בפגישה קודמת במשרדה של הגב' עידית מלול, סירבה גם היא להשיב: על ידי מי מונתה ל"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון?
לכן, נכלל בבקשה הקודמת סעיף מיוחד, המבקש תיעוד של מינויה כדין של "עידית מלול" - באם היא זאת שתחתום על אישורי ההחלטות בשם בית המשפט העליון.
יש לראות בגב' עידית מלול מתחזה ל"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון.

2. "המזכירה הראשית" עידית מלול ענתה במכתב חסר מספר אסמכתא.
יש לראות במסמך מסוג זה מסמך בלתי פורמלי, מחוץ לרישום, או בלשון פשוטה - "פברוק".

3. "המזכירה הראשית" עידית מלול ענתה במכתב שאינו חתום כדין.
המכתב, שהתקבל בדואר, חתום ב"חתימה גראפית" במקום בחתימת יד.  כפי שהבהיר במפורש נציב תלונות הציבור על השופטים בהחלטתו בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, מסמך מסוג זה חסר כל תוקף.  ורדה אלשייך והנציב היו בתמימות דעים שמסמך מסוג זה הוא "טיוטא" בלבד.


תמונה 2: מכתב התשובה של "מזכירה ראשית" עידית מלול, שהתקבל בדואר. המכתב אינו חתום בחתימת יד, אלא ב"חתימה גראפית" חסרת כל תוקף.
_____  

4.  "המזכירה הראשית" עידית מלול סירבה לספק העתק חתום ומאושר של החלטת הרשם לובינסקי בעניין "הערבוביה" בתיק זדורוב בתואנה חסרת שחר. 
הבקשה לעיון בכתבי המקור בתיק המשפט, מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07), הוגשה בבית המשפט העליון תחת תיק הערעור, זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10), שכן בית המשפט העליון החזיק אז את תיק המשפט מנצרת.  הגב' עידית מלול סירבה לספק העתק חתום ומאושר של ה"החלטה" של הרשם גלעד לובינסקי בדבר ה"ערבוביה" בתיק זדורוב, בתואנה חסרת שחר וחסרת כל בסיס בחוק:
מאחר ואינך בעל דין בתיק ע"פ 7939/10 לא תוכל לקבל עותקים מכל ההחלטות בתיק. 
על פי תואנה חסרת שחר זאת, מבקש עיון אינו זכאי לקבל החלטה בת תוקף על בקשתו שלו עצמו בבתי המשפט של מדינת ישראל...

5. "המזכירה הראשית" עידית מלול סיפקה העתקים משובשים וחסרי תוקף של החלטות השופט סלים ג'ובראן בערעור מהחלטת "הערבוביה" של הרשם לובינסקי.
הבקשה הקודמת, שהופנתה הן לבית המשפט העליון עצמו, והן ל"מזכירה הראשית" ציינו במפורש, שהעתקי ההחלטות נדרשים על מנת להגישם מחוץ למדינת ישראל (כנספח לתלונה,שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם - קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים). לפיכך, התבקש בית המשפט לספק העתקים בני תוקף על פי אמנת האג-אפוסטיל (1961). על פי אמנה זאת, שישראל צד לה, על העתקים בני תוקף של כתבי בית דין לשאת את חתימות הגורמים השיפוטיים המתאימים, ואישור, "העתק מתאים למקור" בחתימת מזכיר ראשי או רשם בית המשפט.
אולם ההעתקים של החלטות השופט סלים ג'ובראן, שסיפקה הגב' עידית מלול, נושאים אישור, העתק מתאים למקור", על העתקים שאינם נושאים את חתימת השופט סלים ג'ובראן (תמונות 3).




תמונות 3: אישורים כוזבים, "העתק מתאים למקור", שנשלחו על ידי ה"מזכירה הראשית" של בית המשפט העליון עידית מלול, של החלטה ופסק-דין של השופט סלים גובראן בתיק צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16).  ערעור זה נבע מהחלטת הרשם גלעד לובינסקי, שמנעה גישה לעיון בכתבי המקור בתיק המשפט של זדורוב, בהנמקה של "ערבוביה" בתיק...  כתבים אלה אינם מראים את העתקי חתימתו של השופט סלים ג'ובראן, ואינם בני תוקף על פי אמנת האג-אפוסטיל (1961). הבקשה ציינה בפירוש שנדרשים העתקים בני תוקף על פי האמנה, להגשה מחוץ למדינת ישראל., כנספח לתלונה בנידון החזקתו של רומן זדורוב במאסר שרירותי על ידי מדינת ישראל.
_____

פרשת זדורוב: מקרה הדגל של הונאות ו"פברוקים" של השופטים
רומן זדורוב מוחזק על ידי רשויות המשטר כבר 10 שנים במאסר, מהן 6 השנים האחרונות כנידון למאסר עולם כביכול, שהורשע כביכול ברצח תאיר ראדה ז"ל.  אולם למרות חיפושים מתמשכים עם סניגוריו של זדורוב, ועיונים חוזרים בבית המשפט המחוזי נצרת ובבית המשפט העליון - לא נמצאו עד היום כתבי "הכרעת דין" ו"גזר דין" עשויים כדין בעניינו של רומן זדורוב (תמונות 4).  
בניגוד לכתבי ההחלטות בתיק הנייר, "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" המפוברקים הונפקו במערכת נט-המשפט, לאחר הפעלתה בבית המשפט המחוזי נצרת בתחילת שנת 2010.
עו"ד אביגדור פלדמן, סניגורו של זדורוב בערעור בבית המשפט העליון, כתב, שפסק הדין הלך לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל"...
עו"ד גליל שפיגל, סניגוריתו של זדורוב במשפטו בבית המשפט המחוזי נצרת, לא סיפקה עד היום הסבר מניח את הדעת להגשת פסקי דין בלתי חתומים עם "הודעת הערעור" בבית המשפט העליון, ולאובדן הכתבים בני התוקף, שהיו כביכול ברשותה בשנת 2010... [4] 



  
תמונות 4: למרות חיפושים מאומצים, לא נמצא עד היום כתב "הכרעת הדין" של בית המשפט המחוזי נצרת לגבי רומן זדורוב: א. תיבת החתימה בכתב "הכרעת דין" כביכול, שהוגש על ידי עו"ד שפיגל עם בשנת 2010 "הודעת הערעור" בבית המשפט העליון (נמצא בעיון בתיק הנייר - כתבי מקור - בבית המשפט העליון), במקום כתב חתום ומאושר "העתק מתאים למקור". ב. תיבת החתימה בכתב "הכרעת דין" כביכול,שנמצא בעת עיון במערכת נט-המשפט במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת בשנת 2016, אך אינו מופיע במערכת נט-המשפט - גישת הציבור - לא ברשימת "פסקי דין" ולא ברשימת "החלטות בתיק".  המזכירה הראשית בבית המשפט המחוזי נצרת מסרבת לאמת כתב זה "העתק מתאים למקור".
______

 ההונאות של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת ובית המשפט העליון בפרשת רומן זדורוב מתועבות במיוחד.  
פרשת האוקראיני רומן זדורוב בישראל היא תמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה!
השופטים בישראל בכלל בתי המשפט עוסקים בשגרה בהונאות על ידי פברוק הליכים וכתבים בנוסח ורדה אלשייך - המציאו לעצמם חסינות לעבריינות על כס המשפט...
בעשרים השנים האחרונות חלה התדרדרות חמורה בישרת בתי המשפט בישראל.  בדיון חופשי של "משפטנים בכירים", שהתפרסם לאחרונה, מתאר אחד מהם את המצב: "ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט. תעשו הכל כדי לא להגיע לשם".  משפטנים אחרים תיארו בדיון זה את השופטים כמי שמתעלמים הן מהעובדות והן מהחוק... [5]
המשפטנים הבכירים תיארו מצב זה כנובע מ"ירידה בפורמליזם ועליה בערכיות". אולם בפועל, מצב זה נובע מהונאות שגרתיות של השופטים - ניהול הליכים למראית עין ופרסום כתבי בית דין למראית עין.  הונאות מסוג זה, שתועדו בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך הם שגרה היום בבתי המשפט, ומערכת נט-המשפט היא המכשיר להונאות אלה.  
פרשת רומן זדורוב מדגימה מצב זה בצורה יוצאת דופן בחומרתה.
השופטים המציאו לעצמם חסינות, על פיה כביכול מותר להם לעסוק בעבריינות על כס המשפט...
בתי המשפט בישראל הם בתי משפט בלתי כשירים בעליל!

קישורים:

[1]2016-11-01 Zadorov v State of Israel (7939/10) and Zernik v Zadorov and State of Israel (4650/16) – repeat request for duly signed and certified copies of decision records, filed with Supreme Court “Chief Clerk” Idid Melul
 זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) וצרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) – בקשה חוזרת לקבלת העתקים חתומים ומאושרים כדין של כתבי החלטות, שהוגשה ל"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון עידית מלול
https://www.scribd.com/document/329732548

https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5YzNNZTFQSVkwWk0/view?usp=sharing

[2]2016-09-08 Response by Supreme Court “Chief Clerk” Idit Melul: a) Zadorov v State of Israel (7939/10) – refusal to certify Magistrate Lubinsky June 02 Decision denying inspection of paper decision records in State of Israel v Zadorov (502/07) with the reasoning of a “jumble” in the court file; b) Zernik v Zadorov and State of Israel (4650/16) - perverted certifications of Justice Joubran's decisions on appeal from Lubinsky’s decision; //
תשובת "מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון עידית מלול: א) זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) - סירוב לאשר את החלטת הרשם לובינסקי מיום 02 ליוני, המונעת עיון בתיק הנייר מ"י נ זדורוב (502/07) בהנמקת "ערבוביה" בתיק; ב)  צרניק נ רומן זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) - אישורים משובשים על החלטות השופט ג'ובראן בערעור מהחלטת הרשם לובינסקי
https://www.scribd.com/document/326544397/


[3] 2016-08-16 RE: Zadorov v State of Israel (7939/10) and Zernik v Zadorov and State of Israel (4650/16) – request for duly signed and certified copies of decision records, filed with “Chief Clerk” of the Supreme Court //
 זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) וצרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) – בקשה לקבלת העתקים חתומים ומאושרים כדין של כתבי החלטות, שהוגשה ל"מזכירה הראשית" של בית המשפט העליון
https://www.scribd.com/document/321439848/

[4] 2016-10-30 Zadorov affair: Correspondence with Zadorov’s trial defense counsel, Part II - Non-existence of valid 2010 judgment records //
 פרשת זדורוב: התכתבות עם סניגוריתו של זדורוב, חלק ב’ - על אי הימצאות פסקי דין עשויים כדין משנת 2010

https://www.scribd.com/document/329342460/
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-10-30-zadorov-affair.html

[5]  "יש ג'ונגל טוטאלי בבתי המשפט. תעשו הכול כדי לא להגיע אליהם". גלובס



No comments: