Saturday, July 14, 2018

2018-07-14 מחר יום א' - אזכרה למשה סילמן ז"ל - שחיתות בתי המשפט

מחר, יום א' - אזכרה למשה סילמן ז"ל - רח' קפלן 5, ת"א, 17:00
----
TOMORROW AT 5 PM
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Joseph Zernik
בפתח מכתבו האחרון כתב משה סילמן ז"ל: "ובית המשפט המחוזי ת"א חסם אותי לקבל צדק. חגי ברנר רשם בית המשפט המחוזי ת"א, שעבר על החוק, ושבש הליכי משפט מתוך התנשאות". עיון בתיקים של סילמן נ הביטוח הלאומי הראה שסילמן דייק בדבריו.
Manage
Reply33mEdited
Joseph Zernik
נשיא בית המשפט המחוזי ת"א - איתן אורנשטיין - הקוסם... אז היה בראשית דרכו בבתי המשפט של ת"א... אבל מאז הספיק לפברק אוסף תיקים - כולל כמובן "פירוק IDB". אורנשטיין הוא היורש של ורדה אלשייך...
Manage
Reply44m
Joseph Zernik
השופט חגי ברנר- שוליית הקוסם. הצמד חמד אורנשטיין וברנר פעלו בצוותא חדא לא רק בתיק משה סילמן ז"ל, גם בשיבוש ומרמה בתיק "פירוק IDB". בתי המשפט של ת"א הם לא רק מוקד לדיכוי המחאה, הם גם במוקד השוד - פירוקים, כינוסים, תספרות...
Manage
Reply43m
Joseph Zernik
תלונה פלילית הוגשה נגד השופטים חגי ברנר ואיתן רובינשטיין על מרמה, שיבוש הליכי משפט, שיבוש כתבי בית דין. היועמ"ש המושחת יהודה ויינשטיין החליט שאין בהתנהלותם פלילים וסגר את התיק...
Manage
Reply33m
Joseph Zernik
2013-05-06 הטייקון נוחי דנקנר ומשה סילמן, ז"ל - שני צדדים של אותה המטבע - שחיתות השופטים בישראל
---
גורלם של הטייקון נוחי דנקנר ושל משה סילמן, ז"ל, נחרץ בבית המשפט המחוזי ת"א. בשני המקרים נהגו שופטי בית המשפט כפי שתיאר משה סילמן במכתבו האחרון, "עברו על החוק ושיבשו הליכי משפט מתוך התנשאות". במקרה של נוחי דנקנר התוצאה היא שדנקנר נשאר בראש הפירמידה הקורפורטיסטית המירמתית שבנה, וגישתם של מחזיקי אגרות החוב והמפקח על שוק ההון באוצר לבית המשפט נחסמה. במקרה של משה סילמן, התוצאה הייתה שנותר בלי כול... הטיפול בשחיתות השופטים ומקצוע עריכת הדין חייב להיות אחת ממטרותיה המרכזיות של המחאה החברתית! 
http://inproperinla.blogspot.com/2013/05/13-05-06.html
Manage
ReplyRemove Preview28m

No comments: