Saturday, July 14, 2018

2018-07-15 מצפצפים על החוק: משרד התרבות, צה"ל והמשטרה הפרו את חוק חופש המידע

מצפצפים על החוק: משרד התרבות, צה"ל והמשטרה הפרו את חוק חופש המידע
בדוחות למועצת זכויות האדם של האו"ם, מדינת ישראל מתפארת בהקמת היחידה הממשלתית לחופש המידע כהישג. הנתונים בשטח מראים אחרת...
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.com/2018/07/2018-07-15.html
---
כאן: דו"ח שנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע.
ברקע: ^ דו"ח ערנות לזכויות האדם למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2013 כלל פרק מיוחד על הפרות שגרתיות של חוק חופש המידע על ידי משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט.
^ המידע שהוגש על ידי רשויות המשטר למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 התפאר בהקמת היחידה הממשלתית לחופש המידע כהישג מרכזי...
^ דו"ח ערנות לזכויות האדם למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 כלל פרק מיוחד על הפרות שגרתיות של חוק חופש המידע על ידי משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט, המשטרה, שב"ס, רשות האכיפה והגבייה, ועוד, בעניינים הנוגעים ליסודות זכויות האדם במדינת ישראל. הדו"ח כלל גם דוגמאות של תשובות כוזבות של היחידה הממשלתית לחופש המידע על תלונות לגבי הפרות החוק על ידי משרד המשפטים עצמו...
^ דו"ח ערנות לזכויות האדם למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 כלל פרק מיוחד על הפרות שגרתיות של חוק חופש המידע על ידי משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט, המשטרה, שב"ס, רשות האכיפה והגבייה, ועוד, בעניינים הנוגעים ליסודות זכויות האדם במדינת ישראל. הדו"ח כלל גם דוגמאות של תשובות כוזבות של היחידה הממשלתית לחופש המידע על תלונות לגבי הפרות החוק על ידי משרד המשפטים עצמו...
^ ^ דו"ח ערנות לזכויות האדם למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 נכלל בדו"ח התקופתי של המועצה עם ההערה:
"ההתדרדרות החמורה ביושרת רשויות המשפט והחוק, כתוצאה מהטמעת מערכות מחשוב ממשלתיות... יש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב. "
---
ערנות לזכויות האדם - לשקיפות בתי המשפט
---
35% מהרשויות שהיו אמורות לפרסם דו"חות על תקציבי הגופים ועל תוכניות עבודה לא עשו זאת - ועברו על החוק

No comments: