Friday, July 29, 2016

2016-07-29 ISRAEL: High tech nation - IT system of the Supreme Court is down for days.. // אומת היי-טק - מערכת המידע של בית המשפט העליון לא פועלת כבר מספר ימים...

ISRAEL: High tech nation - IT system of the Supreme Court is down for days..
====================
Most likely, the failure of the Supreme Court's IT system is related to a strike by the Court's employees.
The situation points out a fundamental failure in security of a system, which should be considered vital for validity of the regime...
The Administration of Courts refused to answer on a Freedom of Information request: Who is charged with security of IT system of the Supreme Court?
The Shin-Bet, which is charged with security of vital State systems, says it has no responsibility for the system...
Data mining shows that the system was compromised by an inside-job in March 2002, under the tenure of Supreme Court Presiding Justice Aharon Barak, and since then the justices falsify records like there is no tomorrow...
Report of the situation was filed with the UN Human Rights Council, and was incorporated in the final Professional Staff Report of the periodic review (2013) with the note:
"Lack of integrity in the electronic record systems of the Supreme Court, the District Courts and the Detainees' Courts in Israel."

2016-07-29 אומת היי-טק - מערכת המידע של בית המשפט העליון לא פועלת כבר מספר ימים...
=====================
קרוב לוודאי שהשבתת המערכת קשורה לשביתה בבתי המשפט. מצב זה מראה על כשל בסיסי באבטחת מערכת, שיש לראות בה מערכת חיונית לתקינות המשטר בישראל.
הנהלת בתי המשפט סירבה בעבר לענות על בקשה לפי חוק חופש המידע: מי אחראי על אבטחת המערכת?
השב"כ, שאחראי על אבטחת המערכות החיוניות של המדינה, ענה שאינו אחראי על אבטחת המערכת.
כריית נתונים העלתה שהמערכת נפרצה מבפנים במרץ 2002, תחת כהונתו של אהרן ברק, ומאז השופטים מסלפים כתבי החלטות בלי חשבון...
דו"ח על המצב, שהוגש לאו"ם, נכלל בדו"ח התקופתי של מועצת זכויות האדם על ישראל בשנת 2013, עם ההערה: "חוסר ישרה במערכות המידע של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
 

2016-07-29 Request filed with Attorney General for suspension of Judge Esperanza Alon during criminal investigation // בקשה הוגשה ליועמ"ש אביחי מנלדלבליט להשעייתה של השופטת אספרנצה אלון במהלך בדיקת תלונה פלילית נגדה

2016-07-29 Request filed with Attorney General for suspension of Judge Esperanza Alon during criminal investigation  //
בקשה הוגשה ליועמ"ש אביחי מנלדלבליט להשעייתה של השופטת אספרנצה אלון במהלך בדיקת תלונה פלילית נגדה
ראו בבלוג:

In a series of cases of criminal complaints or suspicions against sitting judges (including a Supreme Court justice), pertaining to conduct that was not on the bench, such judges were suspended, or took a leave. In instant case, on the other hand, the Complaint pertains to conduct of Judge Esperanza Alon on the bench. Therefore, her supsension or leave on vacation are requested.
Judge Esperanza Alon's conduct, documented in the criminal complaint, is based on the use of Net-HaMishpat - case management system of the Court - to generate sham/simulated court decisions and conduct of sham court hearings, all with the intent of perverting court process.

בסדרת מקרים אחרים של תלונות או חשדות פליליים נגד שופטים מכהנים, על התנהלות שאינה על כס המשפט, יצאו השופטים (ובכללם שופט בית המשפט העליון) לחופשה, או הושעו מתפקידם. במקרה זה, לעומת זאת, התלונה היא על התנהלות השופטת אספרנצה אלון על כס המשפט.  
התנהלותה של השופטת אספרנצה אלון, המתועדת בתלונה הפלילית, מבוססת על השימוש במערכת נט-המשפט - מערכת ניהול התיקים - להנפיק כתבי החלטות בדויים/למראית עין ("מפוברקים") ולניהול הליכים בדויים/למראית עין, כל זאת, מתוך כוונה לשבש הליכי משפט. 
Figures 1: Judge Esperanza Alon - "Ms Mysteries of Court Procedure" and/or perverter of court process with chutzpah. Attorney General Avichai Mandelblit - was asked by both the complainant and the Ministry of Justice to review the criminal complaint and decide on its disposition...
תמונות 1. השופטת אספרנצה אלון - "אשת רזי סדר הדין" ו/או משבשת הליכי משפט מתוך יוהרה. היועמ"ש אביחי מנדלבליט - התבקש הן על ידי המתלונן והן על ידי משרד המשפטים לבדוק את התלונה הפלילית נגד השופטת אספרנצה אלון.
____

מאהל המחאה ת"א, 29 ליולי - הבקשה שלהלן נשלחה היום ליועמ"ש אביחי מנדלבליט, בנוגע לתלונה פלילית נגד השופטת אספרנצה אלון.  העתקים נשלחו לשרת המשפטים איילת שקד ולחברי הוועדה לבחירת שופטים.

29 ליולי, 2016

היועמ"ש אביחי מנדלבליט
בפקס: 02-646-7001
ובדואר רשום: רחוב צלאח א-דין 29, ירושלים

הנידון: תלונה פלילית נגד השופטת אספרנצה אלון, בית המשפט השלום חיפה (פ”ח 223561/2016)בקשה: א.להשעייתה מכל תפקיד שיפוטי, או יציאתה לחופשה בזמן הטיפול בתלונה, ב. הזמנתי למסור עדות וראיות נוספות
מספרכם: 004-99-2016-010484
הריני מבקש את תשובתך בתוך 45 יום על פי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958.

לכבוד היועמ”ש אביחי מנדלבליט,
התלונה הפלילית שבנידון נגד השופטת אספרנצה אלון, סיפקה ראיות מסמכיות חותכות להונאה, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכי משפט, והפרת אמונים על כס המשפט, כולל תגובותיה של השופטת אלון על הודעות שניתנו לה לגבי התנהלותה בזמן ההליכים עצמם, המראות על כוונתה. [1]
בתגובה, קיבלתי מכתב ממשרדך מכתב, שתאריכו 14 ליוני, 2016, האומר שהתלונה הועברה לטיפולה של פרקליטות המדינה. [2]
מתוך תשובתך, ומתוך חומר הראיות עצמו, ברור שהתלונה אינה חסרת בסיס.
בסדרת מקרים אחרים של תלונות או חשדות פליליים נגד שופטים מכהנים, על התנהלות שאינה על כס המשפט, יצאו השופטים (ובכללם שופט בית המשפט העליון) לחופשה, או הושעו מתפקידם. במקרה זה, לעומת זאת, התלונה היא על התנהלות השופטת אספרנצה אלון על כס המשפט.
לפיכך, הריני מבקש בזאת, שהשופטת אספרנצה אלון תושעה מכל תפקיד שיפוטי, או תצא לחופשה עד תום בדיקת התלונה הפלילית שבנידון.
בנוסף, מתוך קוצר היריעה, התלונה שהגשתי כוללת רק את עיקר הראיות, ובמסגרת חקירת אמת של תלונה זאת, הריני מבקש שאוזמן למסור ראיות נוספות ועדות בעניין זה.
אי נקיטת הצעדים המתאימים בתגובה על בקשתי זאת, עלול לערער את אמון הציבור במערכת המשפט.
בברכה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

קישורים - להלן

________ 


OccupyTLV, July 29 - the following request was forwarded to the Israeli Attorney General Avichai Mandelblit, pertaining to Criminal Complaint against Judge Esperanza Alon.  The request was copied to Justice Minister Ayelet Shaked and members of the Judicial Selection Committee.
July 29, 2016


Attorney General Avichai Mandelblit
By fax: 02-646-7001
By certified mail: 29 Salah A-Din Street, Jerusalem

RE: Criminal Complaint against Judge Esperanza Alon from the Haifa Magistrate Court (serious crime 223561/2016)Request: a. for her suspension from any judicial duties or her leave on vacation during review of the complaint, b. My invitation to provide testimony and additional evidence.
Your number: 004-99-2016-010484
Your response within 45 days, pursuant to the Administrative Procedure Reform Act (1958) is kindly requested.

Dear Attorney General Mandelblit:
The Criminal Complaint against Judge Esperanza Alon, referenced above, provided indisputable documentary evidence of fraud, perversion of court records, perversion of court process, and breach of loyalty, including her responses on notices, which were provided to her during her conduct, during the court process, which indicate her intention. [1]
In response, I received the June 14, 2016 letter from your office, indicating that the Complaint was forwarded to the State Prosecution. [2]
Based on your response, and the evidence provided in the Complaint itself, it is obvious that the Complaint is not baseless.
In a series of cases of criminal complaints or suspicions against sitting judges (including a Supreme Court justice), pertaining to conduct that was not on the bench, such judges were suspended, or took a leave. In instant case, on the other hand, the Complaint pertains to conduct of Judge Esperanza Alon on the bench.
Therefore, I herein request that Judge Esperanza Alon be suspended from any judicial duties, or take a leave until review of the Complaint is completed.
In addition, for brevity sake, the Complaint includes only the core evidence. In the course of true review of the Complaint, I request that I be invited to provide testimony and file additional evidence.
Failure to take the appropriate actions relative to instant request may undermine public trust in the justice system.
Truly,

Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert- NGO
OccupyTLV


LINKS:


קישורים:
[1] 2016-05-26 תלונה פלילית (פ”ח 223561/2016), שהוגשה למשטרת ישראל, נגד הגב' אספרנצה אלון מבית המשפט השלום חיפה, ובקשה ליועמ"ש להורות על חקירתה
Criminal Complaint (serious crime 223561/2016), filed with the Israel Police against Esperanza Alon from the Haifa Magistrate Court, and request for the Attorney General to instruct its investigation.
2016-05-26 משטרת ת"א-מפלג הונאות: אישור על קבלת תלונה (פ”ח 223561/2016) נגד הגב' אספרנצה אלון מבית המשפט השלום חיפה, ואישור משלוח בדואר רשום של בקשה ליועמ"ש להורות על חקירתה
Israel Police, Tel-Aviv Fraud Division: Certificate of filing Criminal Complaint (serious crime 223561/2016) and mailing to the Attorney General certification.
[2] 2016-06-14 תשובת היועץ המשפטי לממשלה על תלונה פלילית (044-99-2016-010848) נגד השופטת אספרנצה אלון - הונאה, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכי משפט, הפרת אמונים
Attorney General response on criminal complaint (044-99-2016-010848) against Judge Esperanza Alon - Fraud, Perversion of Court Records, Perversion of Court Process


_______________________________________________________

Criminal Complaint against Esperanza Alon:
התלונה הפלילית נגד השופטת אספרנצה אלון:Thursday, July 28, 2016

2016-07-28 "Jumble" in Zadorov file - Notices of Inspection were filed with the Supreme Court

2016-07-28 "Jumble" in Zadorov file - Notices of Inspection were filed with the Supreme Court
Roman Zadorov, a Ukrainian citizen, is held by the Israeli authorities, purportedly serving a life sentence, after purportedly being convicted in the murder of Tair Rada.  However, no valid records of Verdict and Conviction are to be found... Attorney Avigdor Feldman, then his counsel in an appeal before the Supreme Court, wrote that Zadorov's judgment records were lost in the wailing wind across the Jezreel valley...
The fraud is based on publishing invalid electronic records, while denying access to valid records.  Judge Yitzhak Cohen was compromised and vulnerable to extortion, after complaints of sex crimes were filed against him.  Police and the State Prosecution were eager to frame Roman Zadorov for murder.  And Judge Cohen, in collusion with Judges Esther Hellman and Haim Galpaz, appeased them by fabricating a sham/simulated trial with no valid records.  The State Prosecution claims that these are only "technical issues"...
Now, the Nazareth District Court and the Supreme Court engage in withholding the evidence of such donduct...
Conduct of the Supreme Court and the Nazareth District Court regarding attempts to inspect the court records in itself shows patent violations of the right for Due Process and Fair and Public Hearing.
The Roman Zadorov affair is a mirror image of the Mendel Baillis affair in the Ukraine a century ago. Both there and here, judges are the crux of the corruption!
    

 

Figures 1: (from top right) Nazareth District Court Presiding Judge Avraham Avraham – denied access to inspect the electronic signature data (evidently missing) in Roman Zadorov's electronic court file. Magistrate Gilad Lubinsky denied access to inspect the original paper records in the Roman Zadorov's paper court file, now held in the Supreme Court. Senior State Prosecutors Shila Inbar, Shimrit Stern, and Tamar Borenstein collude with the judges in this matter, and it remains unclear, who controls whom – the judges the prosecutors, or the prosecutors the judges...
____

OccupyTLV, July 28 - two Notices of Inspection were filed today with the Supreme Court in court files pertaining to Roman Zadorov. 

Roman Zadorov, a Ukrainian citizen, is held by the Israeli authorities, purportedly serving a life sentence, after purportedly being convicted in the murder of Tair Rada. However, no valid records of Verdict and Conviction are to be found... Attorney Avigdor Feldman, then his counsel in an appeal before the Supreme Court, wrote that Zadorov's judgment records were lost in the wailing wind across the Jezreel valley...
The Supreme Court and the Nazareth District Court deny access to the records through conduct that in itself documents patent violations of the rights for Due Process and Fair and Public Hearing.

a. Notice of Inspection in the electronic data in Zernik v Zadorov and State of Israel (4650/16) [1]
The Notice of Inspection pertains to the names and autority of those who entered the false data in the Supreme Court's IT system in this court file.

Strange things are taking place in this appeal court file.  First it was listed "Closed", pursuant to "Judgment", while no judgment had been rendered.


These false data, regarding the file being "Closed", and the manner of closing "Judgment following review", was corrected following inquiry with the Chief Clerk.

Other false data pertain to rejection from filing of a Request for Rendering a Judgment, under the reasoning "Judgment was rendered".These false data have not been corrected, regardless of repeat inquiries with the Chief Clerk.

In the meanwhile, it appears that Justice Salim Joubran is in no hurry to rule on this appeal...

This appeal, now pending before the Supreme Court, originates in decision by Supreme Court Magistrate Gilad Lubinsky, which denied access to inspect the original trial court paper decision records under the reasoning of a "jumble" in the court file. [2] Magistrate Lubinsky decided that instead of inspection of the original, authentic court records, only inspection of unsigned, electronic display renditions would be permitted.The law in this matter is clear. The Regulations say that:
Every person is permitted to inspect decisions that are not lawfully prohibited for publication. 
Judgment in petition of the Association for Civil Right in Israel v Minister of Justice further spells out that there is no requirement even to file a request in order to inspect unsealed decisions. Moreover, the Judgment includes numerous lofty statements, such as that the right to inspect is:
A fundamental principle in any democratic regime... constitutional, super-statutory...
The appeal claims that the reasoning of “a jumble" in the court file is feeble and perplexing as an excuse for denying a constitutional right. Moreover, such reasoning raises serious concerns regarding competence of the Supreme Court, which purportedly conducted for 5 years an appeal from such court file, and at the time of filing the request to inspect, was ready to rule on a pending request for a new hearing by an expanded panel...  

The appeal further claims that Magistrate Lubinsky's conduct amounts to withholding of evidence of serious fraud upon the court  – through the conduct of sham/simulated trial - in the Nazareth District Court by Judges Yitzhak Cohen, Esther Hellman, and Haim Galpaz.

Such fraud is not uncommon in the Israeli courts in recent years:
 • The appeal notes that similar fraud was documented in an electronic court file by Ombudsman of the Judiciary in Judge Varda Alshech "Fabricated Protocols" scandal.  Moreover, the Ombudsman's decision documented that Judge Alshech's conduct was not unique at all, and is common among judges today.
 • The appeal provides evidence of similar fraud, which was documented during inspection of the paper court file in the case of Rafi Rotem v Baram and State of Israel.  The case originated in the Tax Authority corruption scandal.  Regarding conduct of the courts relative to Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem media reported "The courts have been abusing a justice crusader for over a decade".  And Supreme Court Justice Mazuz, then former Attorney General, expressed his disappointment with conduct of the courts in the Tax Authority scandal as well...

The appeal also notes that conduct of Supreme Court Magistrate Lubinsky, who denied access to the original, authentic court records, and permitted only access to unsigned, electronic display renditions instead, is considered by fraud experts - “Shell Game Fraud”, or “Confidence Trick”.

b. Notice of Inspection in State Prosecution responses on request to inspect the original decision records in the paper court file of the Nazareth District Court - State of Israel v Roman Zadorov (502/07) - now held by the Supreme Court under the appeal court file - Zadorov v State of Israel (7939/10). [3]

This notice of inspection pertains to the responses, which were filed by the State Prosecution's attorney Tamar Borenstein, on requests to inspect the original decision records in the paper court file. Service of opposing party response on the requester is a fundamental of Due Process.  However, both the State Prosecution and the Supreme Court refuse to this date to duly serve the State Prosecution's responses.  The Office of the Clerk also denied access to inspect the responses during a previous visit to the Supreme Court...

One may guess that the refusal to permit inspection of the State Prosecution's responses results from the fact that Attorney Tamar Borenstein's responses are of similar conspiratorial nature, to those which were filed by the State Prosecution attorney Shila Inbar in the Nazareth District Court...

Events in the Nazareth District Court were surprisingly similar. The Court provided access to invalid electronic records, but Presiding Judge Avraham Avraham denied access to the electronic signature (evidently missing) data, which would show whether the records are authentic, or only “drafts”. There too, Presiding Judge Avraham Avraham conducted secret consultation with the State Prosecution in this matter...


Figure 2: State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court - the secret January 26, 2016 filing by North District Attorney Office - Attorney Shila Inbar - on request to inspect the paper decision records (original records ) in this case.
____
Attorney Shila Inbar's secret filing in the Nazareth District Court in part says:
The nature of the requests is unclear, and it appears that their purpose is to establish conspiracy theories pertaining to instant court file and/or the justice system in general... The Requester is trying to abuse the term "Right to Inspect"... The Requester has not been appointed Ombudsman of the Courts yet...
Furthermore, North District Attorney Mirit Stern denied a request to be duly served Attorney Shila Inbar's response under false claim that the request was for inspection of "investigation materials"...

Figure 3: February 21, 2016 response by North District Attorney Mirit Stern on request to duly serve the January 26, 2016 response by North District Attorney Office - Attorney Shila Inbar - on Pro-forma request to inspect the paper court decisions (original records) in State of Israel v Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court. Attorney Stern refused to duly serve the January 26, 2016 response under false pretense, that the request was for inspection of "investigation materials". The false response was the foundation for a complaint against Attorney Mirit Stern, filed with Commissioner of Prosecutorial Oversight Hila Gerstel.
_____Figure 4: State of Israel v Roman Zadorov (502/07) - Judge Avraham January 25, 2016 Decision on Request to Inspect paper decision records (original records). The Request was conducted in patent violation of the law, which permits inspection in previously published decision with no request process at all, and does not provide the judges any discretion to adjudicate the matter.
____

Attorney Shila Inbar's secret filing in the Nazareth District Court also approves of Judge Avraham's previous decision to deny access in Request No 120.

Request No 120 pertained to attempt to exercise the right to inspect "lawfully made arrest warrant" and "lawfully made judgment docket". Judge Avraham's Decision says:
... these are not requests to inspect, but an investigation by the Requester of the validity and operations of Net-HaMishpat system and various other claims relative to conduct of the judicial panel in instant court file. In such matters, this Court shall not engage...

Incredibly, all the fundamentals of valid court trial are missing in this case...

The relationships between the court and the State Prosecution, both in Nazareth and in the Supreme Court show close collusion, but raise questions as to who controls the situation: The judges, or the prosecutors...

Regardless of conduct of the Nazareth District Court and the Supreme Court, the evidence which has so far been discovered shows that Judges Yitzhak Cohen, Esther Hellman and Haim Galpaz conducted a sham/simulated trial on Roman Zadorov in the Nazareth District Court.

Complaint was filed with the UN Human Rights Council Working Group on Arbitrary Detention, and was joined by Roman Zadorov's wife Olga Grishaev. [4,5]  The complaint concludes:
 • Roman Zadorov is arbitrarily detained by the Israeli Prison Service - with no lawfully made Arrest Decree. 
 • Roman Zadorov's trial by the Nazareth District Court should be deemed sham/simulated process -- deprivation of Due Process and Fair and Public Hearing -- which ended with neither lawful Verdict nor Sentencing record. 
 • Roman Zadorov's appeal in the Israeli Supreme Court should be deemed lacking in authority and validity from start to end -- originating with no valid judgment records of the lower court, conducted with no valid records of the hearings, and where all decisions records are of dubious validity. 
 • Roman Zadorov's detention by the Israeli authorities allegedly violates articles of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, originates in Discrimination based on Nationality, Language, and/or Religion, and in inadvertent political reasons. 
 • Roman Zadorov's case reflects widespread incompetence and/or corruption of the Israeli justice system, including its highest echelons, to a level that would be recognized in criminology as "Organized State Crime".
The Roman Zadorov case in Israel is a mirror image of the Mendel Beilis affair in the Ukraine a century ago... [6]


LINKS

[1]

[2] 2016-06-09 Joseph Zernik v Roman Zadorov and State of Israel (4650/16) in the Supreme Court – appeal of Magistrate decision
יוסף צרניק נ רומן זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) ערעור על החלטת רשם מיום 09 ליוני, 2016

[4] 2016-07-11 In RE: Roman Zadorov - Ukrainian citizen detained in Israel - complaint and request for investigation by the UN HRC Working Group on Arbitrary Detention
[5] 2016-07-14 Supplemental letter - Ms Olga Grishaev joins the complaint 
[6] 2016-07-12 ROMAN ZADOROV - the Israeli Mendel Beilis

2016-07-28 "ערבוביה" בתיק זדורוב - הודעות עיון הוגשו לבית המשפט העליון

2016-07-28 "ערבוביה" בתיק זדורוב - הודעות עיון הוגשו לבית המשפט העליון
רומן זדורוב, אזרח אוקראינה, מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל כריצוי כביכול של מאסר עולם לאחר הרשעתו כביכול ברצח תאיר ראדה ז"ל.  אך אין ניתן למצוא כתבים תקפים של הכרעת הדין או גזר הדין ולא נתנה פקודת מאסר עשויה כדין...  עו"ד אביגדור פלדמן, בהיותו בא-כוחו של רומן זדורוב כתב שכתבי פסק הדין הלכו לאיבוד ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל... 
ההונאה מבוססת על הצגת כתבים אלקטרוניים חסרי כל תוקף, ומניעת העיון בכתבים תקפים. השופט יצחק כהן היה חשוף לסחטנות, עקב תלונות על עבירות מין שהוגשו נגדו.  המשטרה והפרקליטות היו להוטות לתפור את תיק הרצח לרומן זדורוב. והשופט יצחק כהן, בשיתוף פעולה עם השופטת אסתר הלמן והשופט חיים גלפז, ריצה אותן על ידי פברוק משפט בדוי/למראית עין, ללא כתבים בני תוקף. פרקליטות המדינה טוענת שאלה רק "עניינים טכניים"... 
עתה עוסקים בית המשפט המחוזי נצרת ובית המשפט העליון בהעלמת הראיות להתנהלות זאת...
התנהלות בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי נצרת לגבי מאמצי העיון מראה בעצמה על הפרות בוטות של הזכות להליך ראוי ושימוע הוגן ופומבי.     
פרשת רומן זדורוב היא תמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה. הן שם והן כאן, השופטים הם קדקוד השחיתות!

ראה בבלוג:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/07/2016-07-28_46.html
    
 
תמונות: נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם – מונע גישה לעיון בנתוני החתימות האלקטרוניות (שאינן קיימות) על פסקי הדין האלקטרוניים של זדורוב בנצרת. הרשם גלעד לובינסקי מונע גישה לכתבי ההחלטות בתיק הנייר בטענת "ערבוביה" בתיק, השופט סלים ג'ובראן התבקש שוב לפסוק בעניין.  בכירות בפרקליטות, שילה ענבר, שימרית שטרן, ותמר בורנשטיין פועלות בעצה אחת עם השופטים בעניין זה, ולא ברור כלל מי שולט במי – השופטים בפרקליטות, או הפרקליטות בשופטים...
____

מאהל המחאה ת"א, 28 ליולי – שתי הודעות עיון הוגשו היום לבית המשפט העליון בתיקים הקשורים לרומן זדורוב.  רומן זדורוב, אזרח אוקראינה, מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל כביכול כריצוי מאסר עולם לאחר הרשעתו כביכול ברצח תאיר ראדה ז"ל.  אך אין ניתן למצוא כתבים תקפים של הכרעת הדין או גזר הדין...  עו"ד אביגדור פלדמן, בהיותו בא-כוחו של רומן זדורוב כתב שכתבי פסק הדין הלכו לאיבוד ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל... בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי נצרת מונעים עיון בכתבים תוך התנהלות המראה בעצמה על הפרות בוטות של הזכות להליך ראוי:

א. הודעת עיון ברישומים האלקטרוניים בתיק הערעור צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16). [1]

הודעת העיון מתייחסת לשמות אנשים וסמכותם, שערכו את הרישומים הכוזבים במערכת המידע של בית המשפט העליון בתיק זה.  

דברים מוזרים מתרחשים בתיק הערעור.  תחילה נרשם "סגור" על סמך "פסק דין", בשעה שלא ניתן בו פסק דין.


הרישום הכוזב שהתיק "סגור", ואופן הסגירה "פס"ד לאחר עיון" תוקן לאחר פנייה למזכירה הראשית.

רישום כוזב נוסף נוגע לדחייה מרישום של בקשה למתן פסק דין, תחת ההנמקה "ניתן פס"ד/החלטה".
רישום כוזב זה לא תוקן למרות פניות חוזרות למזכירה הראשית.

ובינתיים גם נראה שהשופט סלים ג'ובראן אינו ממהר לפסוק בעניין הערעור עצמו...

הערעור התלוי ועומד עתה בבית המשפט העליון בתיק זה נובע מהחלטתו של רשם בית המשפט העליון, גלעד לובניסקי, שמנע את הגישה לעיון בכתבי הנייר המקוריים בתיק בית המשפט המחוזי נצרת, הנשמר עתה בבית המשפט העליון, בטענת "ערבוביה" בתיק.  במקום זאת החליט הרשם לובינסקי להתיר רק עיון בכתבים בלתי חתומים, חסרי כל תוקף, שהם עיבודים לצורך תצוגה אלקטרונית. [2]הדין בעניין זה בישראל ברור. התקנות אומרות:
כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין.  
פסק הדין של בג"ץ בעתירת האגודה לזכויות האזרח נגד שר המשפטים מפרטת עוד - שאין כל צורך להגיש אפילו בקשה בעניין זה. יתרה מזאת, פסק הדין כולל שורה של הצהרות נמלצות על חשיבותה של זכות העיון, כגון -
... עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי...
הערעור טוען שההנמקה של "ערבוביה" בתיק בית המשפט היא תירוץ קלוש ותמוה לשלילת זכות חוקתית.  יתרה מזאת, הנמקה זאת מעלה חששות כבדים לגבי כשירותו של בית המשפט העליון, שניהל כביכול ערעור מתיק זה במשך 5 שנים... ובעת שהוגשה הבקשה לעיון, עמדה לפני בית המשפט העליון בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב בתיק זה...

הערעור גם טוען שהתנהלותו של הרשם לובינסקי מעלה חששות של העלמת ראיות להונאה בבית המשפט המחוזי נצרת - ניהול הליכים בדויים/למראית עין על ידי השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז.

הונאה מסוג זה אינה יוצאת דופן היום בבתי המשפט בישראל:
 • הערעור מציין שהונאה זהה - בתיק אלקטרוני - תועדה על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.  יתרה מאת, החלטת הנציב גם מתעדת שהתנהלותה של השופטת ורדה אלשייך לא הייתה יוצאת דופן, והיא נפוצה בקרב השופטים היום.
 • הערעור מספק תיעוד של הונאה זהה - בתיק נייר -  שהתגלתה בעת עיון בתיק רפי רותם נ ברעם ומדינת ישראל.  המקרה נובע מפרשת השחיתות ברשות המסים. לגבי התנהלות בתי המשפט בעניין רפי רותם, נכתב בתקשורת "כבר עשור שבתי המשפט מתעמרים בלוחם הצדק".  ושופט בית המשפט העליון בני מזוז, ציין בראיון לתקשורת את אכזבתו מאופן טיפול בתי המשפט בפרשה...
הערעור גם אומר, שהתנהלות כמו זאת של רשם בית המשפט העליון לובינסקי - שמנע עיון בכתבי מקור, אמיתיים (אותנטיים), והתיר במקום זאת עיון בכתבים בלתי חתומים, חסרי כל תוקף, שהם עיבוד לצורך תצוגה אלקטרונית - נחשבת על ידי מומחים להונאות "הונאת משחק הצדפות", או "תעלול ביטחון".

ב. הודעת עיון בתגובות פרקליטות המדינה על הבקשה לעיון בכתבי המקור של ההחלטות בתיק הנייר מבית המשפט המחוזי נצרת - מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) - המוחזק עתה בבית המשפט העליון תחת תיק הערעור זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) [3]

הודעת העיון מתייחסת לתגובות שהגישה פרקליטות המדינה על ידי עו"ד תמר בורנשטיין על הבקשות לעיון בכתבי המקור של ההחלטות בתיק הנייר.  המצאת תגובת הצד שכנגד למבקש היא מיסודות ההליך הראוי. אולם הן פרקליטות המדינה והן בית המשפט העליון מסרבים עד עתה להמציא את תגובות פרקליטות המדינה על הבקשה לעיון. ומזכירות בית המשפט העליון גם סירבה לאפשר את העיון בתגובות בעת ביקור קודם בבית המשפט העליון... 

ניתן לשער שהסירוב לאפשר עיון בתגובות נובע מכך, שתגובות הפרקליטה תמר בורנסטיין הן בעלות אופי קוסנפירטיבי, כמו זאת של הפרקליטה שילה ענבר בבית המשפט המחוזי נצרת...

התנהלות בית המשפט המחוזי נצרת ופרקליטות מחוז צפון הייתה דומה להפליא...  בית המשפט נתן לעיין בכתבים חסרי תוקף, אך נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם מנע את זכות העיון בנתוני החתימות האלקטרוניות (שברור שאינן קיימות), שהן ההוכחה הסופית להונאה. וגם שם ניהל נשיא בית המשפט אברהם אברהם התייעצות סודית עם הפרקליטות בנושא. (תמונה 2)תמונה 2: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) - התשובה הסודית מיום 26 לינואר, 2016, של פרקליטות מחוז צפון , עו"ד שילה ענבר,על בקשה לעיון בהחלטות בתיק הנייר (כתבי מקור) ממחוזי נצרת, שהתגלתה רק ביום 26 ליוני, 2016.
____

התגובה הסודית של עו"ד שילה ענבר אומרת בין השאר: 
טיבן של הבקשות אינו ברור, ונראה כי תכליתן העיקרית לבסס תיאוריות קונספירציה הנוגעות לתיק זה ו/או למערכת המשפט בכלל... המבקש מנסה לעשות שימוש לרעה במונח "זכות העיון"... המבקש טרם מונה למבקר בתי המשפט..."

פרקילטות מחוז צפון ובית המשפט המחוזי נצרת, גם הם סירבו להמציא כדין את תגובתה זאת של הפרקליטה שילה ענבר. בתגובה על בקשה להמצאה כדין, שלחה פרקליטת מחוז צפון תשובה כוזבת האומרת שהבקשה הייתה לעיון ב"חומרי חקירה"... (תמונה 3) 
 


תמונה 3: מכתב תשובה של  פרקליטת מחוז צפוןעו"ד מירית שטרןמיום 21 לפברואר, 2016, על בקשה להמצאה כדין של תגובת הפרקליטות על בקשה למען הסדר הטוב לעיון בתיק זדורוב נ מדינת ישראל (520/07)בבית המשפט המחוזי נצרת.  עו"ד שטרן סירבה להמציא כדין את תגובת הפרקליטות מיום 26 לינואר, 2016,בתואנה שקריתשהבקשה הייתה לעיון ב"חומרי חקירה".   תשובה זאת הייתה הבסיס לתלונה נגד עו"ד מירית שטרן לנציבת ביקורת הפרקליטות הלה גרסטלמשרד הנציבותשהוא היום ברווז צולעלא היה מסוגל להתמודד עם תלונה זאת...
____

התגובה הסודית של עו
"
ד שילה ענבר גם מעלה תהיות לגבי חלוקת התפקידים בין הפרקליטות והשופט אברהם אברהם, ואומרת: (תמונה 4)
מעבר לכך, סומכת המשיבה את ידיה על דבריו הנכוחים של כב' הנשיא בהחלטתו מיום 25.01.2016 בבקשה מס' 120.


תמונה 4: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) -החלטה של השופט אברהם אברהם מיום 25 לינואר, 2016, על בקשה למען הסדר הטובלעיון בתיק. הליך הבקשה התנהל תוך הפרה בוטה של החוק, המקנה ל"כל אדם" את הזכות לעיון בהחלטות שכבר התפרסמו ללא הליך בקשה כלל, ואינו מקנה זכות שיפוט לשופטים בעניין.
__________

בקשה 120 עסקה בניסיון לממש את זכות העיון ב"פקודת מאסר עשויה כדין" ו"רשימת פסקי דין עשויה כדין". החלטת השופט אברהם אברהם על בקשה זאת אומרת:
... אלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות ביחס להתנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש...
ג. הפרות חמורות של הזכות להליך ראוי והזכות לשימוע הוגן ופומבי - מיסודות זכויות האדם
למרות התנהלותם של בית המשפט המחוזי נצרת ובית המשפט העליון, הראיות שכבר התגלו מראות שהשופטים יצחק כהן, אסתר הלמן וחיים גלפז בצעו הונאה בבית המשפט המחוזי נצרת על ידי ניהול הליכים בדויים/למראית עין במשפטו של רומן זדורוב.
ההליכים בבקשות העיון בתיק זדורוב עצמן יוצרים שלל ראיות להפרות בוטות של יסודות ההליך הראוי תוך שיתוף פעולה הדוק של השופטים ופרקליטות המדינה.
הפרשה כולה משקפת את התנהלות המשטרה והפרקליטות בפרשת עמוס ברנס.  אולם בפרשת עמוס ברנס, נעתרה לבסוף השופטת דליה דורנר לבקשה למשפט חוזר בשנת 2002. החלטתה של השופטת דורנר הייתה תקדימית, שכן התבססה על הפרת הזכות להליך ראוי. 
הבקשה למשפט חוזר, שהגיש עו"ד דיוויד וינר ז"ל תיארה את התנהלות המשטרה והפרקליטות - "עמדו כחומה בצורה... להסתיר את האמת".  
ברחבי העולם הזכות להליך ראוי היא מיסודות הזכויות האזרחיות מזה מאות שנים.  דורנר לעומת זאת רק הכירה בכך שהזכות להליך ראוי בישראל "עלתה כיתה", ואינה עוד "עניינים פרוצדורליים" בלבד  - אבל רק בהליכים פליליים.
הראיות שהצטברו כבר עתה מתוך העיון בתיקים מראות בבירור שהשופטים בנצרת ריצו את המשטרה והתביעה שתפרו את התיק לזדורוב, על ידי פברוק משפט בדוי/למראית עין, פברוק זה מבוסס על הצגת כתבים אלקטרוניים חסרי כל תוקף של החלטות ופסקי דין, והסתרת הכתבים האמיתיים. עתה עוסקים בית המשפט המחוזי נצרת ובית המשפט העליון בהעלמת ראיות להתנהלות זאת. פרקליטות מחוז צפון טוענת שאלה רק "עניינים טכניים"...תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם, קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים, בשיתוף עם אשתו של רומן זדורוב - אולגה גרישאב מסכמת: [4,5] • רומן זדורוב מוחזק במאסר שרירותי על ידי שירות בתי הסוהר - ללא פקודת מאסר עשויה כדין.
 • יש לראות בהליך המשפטי בעניינו של רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת הליך בדוי/למראית עין - שלילת הזכויות להליך ראוי ולשימוע הוגן ופומבי - והוא הסתיים ללא כתבי הכרעת דין וגזר דין עשויים כדין.
 • יש לראות בהליך הערעור בעניינו של רומן זדורוב בבית המשפט העליון של מדינת ישראל הליך חסר סמכות ותוקף מתחילתו ועד סופו - הוא נבע ללא כתבי פסק דין תקפים של בית המשפט שלמטה, התנהל ללא כתבים תקפים של הדיונים, ותקפותם של כל כתבי ההחלטות מפוקפקת.
 • החזקתו של רומן זדורוב במאסר על ידי רשויות מדינת ישראל היא על פי הנטען הפרה של סעיפים של ההצהרה לכל באי עולם על זכויות האדם והאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות. התנהלות זאת נובעת בחלקה על פי הנטען מאפליה על בסיס לאום, שפה, ודת, ונסיבות פוליטיות שאינן תלויות ברומן זדורוב עצמו.
 • המקרה של רומן זדורוב משקף אי-כשירות ו/או שחיתות נרחבת של מערכת המשפט במדינת ישראל - כולל הדרגים הגבוהים ביותר - ברמה המוכרת בקרימינולוגיה כ"פשע מאורגן מדינתי".

 • פרשת רומן זדורוב היא תמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה. [6]

   קישורים
   [1] צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) בבית המשפט העליון - הודעת עיון ברישומים אלקטרוניים כוזבים במערכת ניהול התיקים של בית המשפט העליון
   https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5YmMyOEtmX2lJTlk/view?usp=sharing
   [2]   צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) בבית המשפט העליון  - ערעור על החלטת רשם מיום 09  ליוני, 2016
   [3]  זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) בבית המשפט העליון - הודעת עיון בתגובות פרקליטות המדינה על בקשות לעיון בכתבי המקור של ההחלטות בתיק הנייר מדינת ישראל נ זדורוב (502/07) מבית המשפט המחוזי נצרת
   [4] 2016-07-11 בעניינו של רומן זדורוב - אזרח אוקראינה המוחזק בישראל - תלונה ובקשה לחקירה על ידי קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים של מועצת זכויות האדם של האו"ם.
   [5] 2016-07-14 מכתב משלים - הגב' אולגה גרישאב מצטרפת לתלונה למועצת זכויות האדם של האו"ם.
   [6] 2016-07-12 רומן זדורוב - מנדל בייליס הישראלי