Tuesday, May 8, 2018

2018-05-08 השופט בני שגיא ופרשת ניצב ניסו שחם: חשש ברור לפברוקים

השופט בני שגיא ופרשת ניצב ניסו שחם: חשש ברור לפברוקים
על הכרעת הדין של השופט בני שגיא בפרשת ניסו שחם קראנו פרשנויות לרוב.  אבל רק מסמך "הכרעת דין" מפוברק חסר כל תוקף התפרסם בפרשה. ועכשיו, בני שגיא מסרב שוב ושוב להמציא החלטות חתומות בתיק מ"י נ ניסו שחם, בשעה שתכנן של ה"החלטות בפתקית" שהוא מנפיק חסר כל הגיון משפטי...  בקשה חוזרת למתן החלטה אומרת בחלקה:
ה"החלטה בפתקית" מיום 07 למאי, 2018, נחזית כרצופה באמירות שגויות ומטעות, שאינן מתאימות לשופט מחוזי כשיר וישר... ייתכן שמדובר בחוסר תשומת לב של שופט מחוזי עסוק. אולם קיים גם החשש הברור, שמדובר בהחלטות מן הסוג הנחשב על ידי השופטים "טיוטות" חסרות תוקף (והנקראות על ידי התקשורת "פברוקים"), שאין בהן גמירות הדעת ואין בהן קבלת אחריות.
נשיא המדינה רובי ריבלין ניסח את המצב בבתי המשפט כך:
הציבור זכאי לדרוש הליך נקי ושקיפות.
נציב זכויות האדם של האו"ם סיכם את המצב כך בדו"ח על ישראל לשנת 2018:
התדרדרות חמורה בישרת רשויות המשפט והחוק... יש לראות את תקפותו וישרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב.
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.com/2018/05/2018-05-08.html

   
 

תל-אביב, 08 למאי -  בקשה חוזרת למתן החלטה נרשמה היום בבית המשפט השלום ת"א בתיק מ"י נ ניסו שחם.  בקשה זאת חוזרת ומבקשת שהשופט בני שגיא ייתן החלטה על בקשה להמצאה אלקטרונית של "החלטה בפתקית" שהנפיק על בקשת עיון, כך שניתן יהיה לדעת אם היא בכלל החלטה תקיפה של בית משפט של מדינת ישראל...  בני שגיא מסרב בינתיים להמציא את ההחלטה שלו. במקום זאת, הנפיק שתי "החלטות בפתקית" נוספות, שתכנן מעלה חשש ברור שמדובר ב"פברוקים" ותו לאו...

להלן הבקשה החוזרת למתן החלטה, שנרשמה היום בבית המשפט השלום ת"א

בבית המשפט השלום ת"א

מדינת ישראל נ ניסו (בן מנחם) שחם 31283-10-13

מבקש העיון:
דר' יוסף צרניק
דוא"ל: joseph.zernik

בקשה חוזרת למתן החלטה על בקשת העיון מס’ 73
מבקש העיון מגיש בזאת בקשה חוזרת למתן החלטה על בקשת העיון מס’ 73:
1) ביום 26 לאפריל, 2018, הגשתי בקשה לעיון (מס’ 72) בנתוני החתימה האלקטרונית של "הכרעת הדין" בתיק זה. בכך נפתח הליך נלווה של בקשת עיון. בהליך נלווה זה אני המבקש - בעל דין (אך כמובן שאינני בעל דין בהליך המרכזי בתיק זה).
2) ביום 26 לאפריל 2018, ניתנה "החלטה בפתקית" מאת השופט בני שגיא, שסומנה כהחלטה על בקשה 72, שדחתה את בקשת העיון בנתוני החתימה האלקטרונית של "הכרעת הדין" בתיק זה. דא עקא – ה"החלטה בפתקית" אינה נושאת כל חתימה, או כל סימן אחר של כתב בית דין אמתי של בית משפט של מדינת ישראל, והיא גם לא הומצאה לי ככזה.
3) לפיכך, הגשתי ביום 30 לאפריל, 2018 בקשה לעיון נפרדת (מס’ 73). עניינה של בקשה מס’ 73עיון בנתוני החתימה האלקטרונית של השופט בני שגיא על ה"החלטה בפתקית" מיום 26 לאפריל, 2018. בכך נפתח הליך נלווה שני של בקשת עיון. גם בהליך נלווה שני זה אני המבקש - בעל דין (אך כמובן שאינני בעל דין בהליך המרכזי בתיק זה).
4) ביום 01 למאי, 2018, ניתנה "החלטה בפתקית" מאת השופט בני שגיא, שסומנה כהחלטה על בקשה 73, (תמונה 1), האומרת:
   הבקשה/הודעה לא ברורה, וממילא אין לי להוסיף על החלטתי מיום 26.4.18.
תמונה 1. “החלטה בפתקית" של השופט בני שגיא מיום 01 למאי, 2018, בתיק זה, שסומנה כהחלטה על בקשה 73, כפי שהתקבלה מ"אונליין צ’ט".
___ 

5) ביום 02 למאי, 2018, הגשתי בקשה למתן החלטה על בקשה מס’ 73, בטענה שה"החלטה בפתקית" מיום 01 למאי, 2018, אינה החלטה על בקשה 73 כלל, שכן היא מנומקת, "אין לי להוסיף על החלטתי מיום 26 לאפריל, 2018". זאת – כשההחלטה מיום 26 לאפריל, 2018, היא ביחס לבקשת העיון מס’ 72, שעניינה שונה לחלוטין.
6) ביום 07 למאי, 2018, ניתנה "החלטה בפתקית" נוספת מאת השופט בני שגיא, שסומנה שוב כהחלטה על בקשה 73 (תמונה 2), האומרת:
ההליך עודנו מתנהל. הכרעת הדין פורסמה. המבקש אינו בעל דין. מורה על דחיית הבקשה.


תמונה 2. “החלטה בפתקית" של השופט בני שגיא מיום 07 למאי, 2018, בתיק זה, שסומנה כהחלטה על בקשה 73, כפי שהתקבלה מ"אונליין צ’ט"..
___ 

7) ה"החלטה בפתקית" מיום 07 למאי, 2018, נחזית כרצופה באמירות שגויות ומטעות, שאינן מתאימות לשופט מחוזי כשיר וישר:
א) "ההליך עודנו מתנהל" – הליך הבקשה לעיון (בקשה 72) כבר הסתיים.
ב) “הכרעת הדין התפרסמה" – הליך הבקשה לעיון מס 73, אין לו ולא כלום עם הכרעת הדין או פרסומה. הליך הבקשה לעיון מס’ 73 נוגע לזכות העיון בחתימה האלקטרונית של השופט בני שגיא על "החלטה בפתקית" מיום 01 למאי, 2018.
ג) “המבקש אינו בעל דין" – המבקש הוא בעל דין בהליך הנלווה של בקשה לעיון מס’ 72 (אך כמובן שאינו בעל דין בהליך המרכזי בתיק זה).
8) לפיכך, בשתי "ההחלטות בפתקית" שנתנו כביכול על בקשת העיון מס’ 73, אין כל הנמקה לסירוב לאפשר את מימוש העיון של מבקש העיון בחתימה האלקטרונית של השופט בני שגיא על ה"החלטה בפתקית" מיום 26 לאפריל, 2018. העיון בנתוני החתימה האלקטרונית על ה"החלטה בפתקית" מיום 26 לאפריל הוא נשוא הבקשה לעיון מס’ 73 (ולא העיון בחתימה על הכרעת הדין בהליך המרכזי בתיק זה).
9) יתרה מזאת, מתן שתי ה"החלטות בפתקית"על הבקשה מס’ 73, הנחזות כבלתי ענייניות ושגויות, מעורר חשש חמור לגבי התנהלותו של השופט המחוזי בני שגיא בעניין זה. ייתכן שמדובר בחוסר תשומת לב של שופט מחוזי עסוק. אולם קיים גם החשש הברור, שמדובר בהחלטות מן הסוג הנחשב על ידי השופטים "טיוטות" חסרות תוקף (והנקראות על ידי התקשורת "פברוקים"), שאין בהן גמירות הדעת ואין בהן קבלת אחריות.
לפיכך הריני שב ומבקש החלטה לגופה של בקשה מס’ 73 – לעיון בנתוני החתימה האלקטרונית של השופט בני שגיא על ה"החלטה בפתקית" מיום 26 לאפריל, 2018 - על ידי המצאתה של החלטה זאת באמצעות יישום ההמצאה אלקטרונית בנט-המשפט לכתובת הדוא"ל שלי <joseph.zernik>.

תאריך: 08 למאי, 2018, חתימת המבקש:
דר' יוסף צרניק - מבקש העיון

בעצמו - בלתי מיוצג