Thursday, September 11, 2014

2014-09-11 Growing evidence of Fraud upon the Court in the criminal prosecution of Israeli Tax Authority Rafi Rotem // ראיות מצטברות להונאה ושיבוש הליכים בתביעה הפלילית נגד רפי רותם

כבר עשור שבתי המשפט מתנכלים לחושף השחיתויות רפי רותם!
[תמונות]
   
השופטת יעל פרדלסקי, רפי רותם באחד ממעצרי השווא הרבים.

2014-09-11 מדינת ישראל נ רותם (1074-02-13) - עו"ד יוסי סקה שהופיע כבא כוחו של רותם, מסרב לחתום "התקבל" על מכתבים מרותם
===================================
כפי שתואר בעיתונות, כבר עשור שבתי המשפט מתנכלים לחושף השחיתויות רפי רותם, [1] בעוד מבקר המדינה ושאר רשויות המשפט מסרבים לספק לו הגנה שווה תחת החוק. [2]
רפי רותם, חושף השחיתויות ברשות המסים, עומד עכשיו כנאשם בתביעה פלילית על ידי משטרת ישראל, מחוז תל אביב, תחת כתב אישום שעיקרו:
*  "העלבת עובד ציבור" - על התנהלותו כביכול בעת מעצרי השווא הרבים, עליהם לא נתן איש את הדין,  
* "שימוש לרעה במתקן בזק" - על התנהלותו בניסיונותיו לקבל הגנה שווה תחת החוק.

בתביעה זאת עלו חששות לשיבוש הליכים והונאה בבית המשפט, ולשיבוש פרוטוקול והחלטה של השופטת יעל פרדלסקי מיום ה-26 למאי, 2014, לעניין התנהלות בכפוף לסעיף 144, הכולל קבלת ראיות ללא עדים. [3,4]

במטרה להבהיר את סמכותם של עורכי דין שהופיעו בשם רותם בבית המשפט, להבהיר את תקפות הכתבים וההליכים, ולהבהיר את מהות הדיון ביום שני הבא, שלח היום רותם את המכתבים להלן לעו"ד יוסי סקה ועו"ד ניל סיימון, שהופיעו כבאי כוחו, ולסניגור הציבורי הארצי עו"ד דר' יואב ספיר. [5-7]
אחה"צ נעשה ניסיון למסור לעו"ד יוסי סקה את המכתבים במשרדו. עו"ד סקה אישר בע"פ שקיבל את המכתבים בדוא"ל, אך סירב לחתום על המכתבים "התקבל"... 

רותם מוסר שעו"ד  ניל סיימון טוען שאין ברשותו כל כתבים מתיק זה, מצב בלתי סביר בעליל. אם אכן כך הדבר, משמעותו שהפרוטוקולים וההחלטות של השופטת יעל פרדלסקי, ובכללם פרוטוקול והחלטה לגבי סעיף 144, המתיר התנהלות הכוללת קבלת ראיות לא עדים, לא הומצאו מעולם. 

עיון בתיק בית המשפט מראה שלא נרשמה המצאת החלטות אלה, אך המצאת כתבים אחרים אכן נרשמה כדין. 

=קישורים=
[1] 2013-10-04 Calman Liebeskind: No justices in Jerusalem, for over a decade the courts have been abusing justice advocate_Maariv
קלמן ליבסקינד: אין שופטים בירושלים, כבר עשור שבתי המשפט מתעמרים בלוחם הצדק_מעריב
[2] 2013-06-23 Former MK, Prof Aryeh Eldad: Anti-corruption fighter has become homeless_Haaretz

ח"כ לשעבר, פרופ אריה אלדד: הלוחם בשחיתות שהפך לחסר בית_הארץ

[3] 2014-08-18 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel Aviv Magistrate Court - Notice of evidence of perversion of justice and fraud on the court, served on Supreme Court Presiding Justice Asher Grunis and Tel Aviv Magistrate Court Presiding Judge Zivah Hadassi Herman //
מדינת ישראל נ רפי רותם ( 1074-02-13 ) בבית המשפט השלום ת"א הודעה על ראיות לשיבוש הליכי משפט והונאה בבית המשפט, הומצאה לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס ונשיאת בית המשפט השלום ת"א זיוה הדסי הרמן.
[4] 2014-09-04 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel Aviv Magistrate Court: Request for review of the May 26, 2014 Judge Pradelsky Protocol and Decision forwarded to Attorney Neil Simon and Sadeh //
מדינת ישראל נ רפי רותם ( 1074-02-13 ) בבית המשפט השלום ת"א בקשה לבדיקת פרוטוקול והחלטה מיום ה-26 למאי, 2014 מאת השופטת יעל פרדלסקי נשלחה לעורכי הדין ניל סיימון ושדה.
[5] 2014-09-11 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel Aviv Magistrate Court - Rotem's letter to Attorney Yossi Saka, in re: Hearing on Monday September 15, 2014 //
מדינת ישראל נ רפי רותם ( 1074-02-13 ) בבית המשפט השלום ת"א - מכתבו של רותם לעו"ד יוסי סקה בעניין דיון ביום 15 לספטמבר, 2014.
[6] 2014-09-11 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel Aviv Magistrate Court - Rotem's request for copies of all records held by Attorney Neil Simon //
מדינת ישראל נ רפי רותם ( 1074-02-13 ) בבית המשפט השלום ת"א - בקשתו של רותם להעתקי כל הכתבים שברשות עו"ד ניל סיימון.
[7] 2014-09-11 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel Aviv Magistrate Court - Rotem's request for copies of all records held by Attorney Yossi Saka //
מדינת ישראל נ רפי רותם ( 1074-02-13 ) בבית המשפט השלום ת"א - בקשתו של רותם להעתקי כל הכתבים שברשות עו"ד יוסי סקה.
____
מכתב מס 1
===================================
11 לספטמבר, 2014
עו"ד יוסי סקה
שד' המלך שאול 35
תל אביב-יפו 6492700
פקס: 03-6960966, דוא"ל: yosiso4@walla.com
בדוא"ל, בפקס, ולמסירה ידנית
הנידון: מדינת ישראל נ רותם (1074-02-13) - דיון ביום ה-15 לספטמבר, 2014
עו"ד סקה:
בשיחות טלפון אתך ועם אחרים ממשרדך התבהר לי בעניין שבנידון:
א. שלדבריך אתה בניגוד עניינים לגבי ייצוגי.
ב. שאתה מבקש להשתחרר מייצוגי.
ג. שעד יום זה לא קיבלת את כל חומר הראיות מהתביעה.
ד. שמסיבות בלתי מובנות והנראות בלתי הגיוניות, פעלת או הסכמת להקדמת מועד הדיון מה-1 לאוקטובר, 2014, ל-15 לספטמבר, 2014, למרות האמור לעיל, א-ג.
בנוסף, עד יום זה לא ניתן לי לעיין בחומר ראיות התביעה, ולא התקיים כל דיון מהותי ביני לבינך לגבי התנהלות הסנגוריה בענייני.
לפיכך:
א. אני מתנגד לכך שתייצג אותי לכל עניין שהוא בדיון שנקבע ליום ה-15 לספטמבר, 2014, פרט לבקשתך להשתחרר מייצוגי בתיק הנ"ל.
ב. אבקש שמועד הדיון הבא ייקבע בתיאום עם בא/ת כוחי מטעם הסנגוריה הציבורית, לאחר שימונו כחוק על ידי בית המשפט.
_____________
הנאשם רפי רותם
העתקים:
א. עו"ד דר' יואב ספיר, ראש הסנגוריה הציבורית הארצית
ב. יוגש לשופטת יעל פרדלסקי ביום ה-15 לספטמבר, 2014.
__________
מכתב מס 2
===================================
11 לספטמבר, 2014
עו"ד יוסי סקה
שד' המלך שאול 35, תל אביב-יפו 6492700
פקס: 03-6960966
דוא"ל: yosiso4@walla.com
בדוא"ל, בפקס, ולמסירה ידנית
הנידון: מדינת ישראל נ רותם (1074-02-13) - העברת העתקים של כתבים בתיק לידי
אבקש לקבל את הכתבים תוך 7 ימים. הזמן הוא מעיקרו של העניין!
עו"ד סקה:
לאור ריבוי עורכי הדין שהופיעו בשמי בתיק שבנידון וחוסר הבהירות לגבי התנהלות הסניגוריה בתיק זה, אבקש לקבל בתוך 7 ימים את העתקי כל הכתבים הנוגעים לנידון שברשותך או ברשות אחרים במשרדך, ובכללם כתבים בנייר, כתבים אלקטרוניים, או בכל מדיה אחרת:
א. ייפויך כבא כוחי עליו חתמתי, אם חתמתי; מינויך על ידי הסנגוריה הציבורית, ו/או מינוייך על ידי בית המשפט, אם מוניית.
ב. כלל הכתבים שהומצאו לך על ידי בית המשפט, אם הומצאו, בלוויית המכתבים המלווים מטעם המזכירות לכתבים אלה.
ג. כלל ההתכתבות שניהלת, אם ניהלת עם התביעה בנידון.
ד. כלל חומר הראיות שקיבלת, אם קיבלת מהתביעה בנידון, ובכלל זאת מכתב מלווה מטעם התביעה שהוגש עם חומר הראיות, אם הוגש.
אבקש שתמסור לי כתבים אלה כשהם ממוספרים, בצירוף מכתב מלווה מטעמך, המפרש את רשימת הכתבים המועברים לידי ואת מספר הדפים הכולל, ומאשר שאלה כלל הכתבים שביקשתי לעיל והמועברים על ידך לידי.
_____________
הנאשם רפי רותם
העתקים:
א. עו"ד דר' יואב ספיר, ראש הסנגוריה הציבורית הארצית
__________
מכתב מס 3
===================================
11 לספטמבר, 2014
עו"ד ניל סיימון
בלוך 2, תל אביב-יפו 6416100
פקס: 03-5291654
בפקס ולמסירה ידנית
הנידון: מדינת ישראל נ רותם (1074-02-13) - העברת העתקי הכתבים בתיק לידי
אבקש לקבל את הכתבים תוך 7 ימים. הזמן הוא מעיקרו של העניין!
עו"ד סיימון:
לאור ריבוי עורכי הדין שהופיעו בשמי בתיק שבנידון וחוסר הבהירות לגבי התנהלות הסניגוריה בתיק זה, אבקש לקבל בתוך 7 ימים את העתקי כל הכתבים הנוגעים לנידון שברשותך או ברשות אחרים במשרדך, ובכללם כתבים בנייר, כתבים אלקטרוניים, או בכל מדיה אחרת:
א. ייפויך כבא כוחי עליו חתמתי, אם חתמתי; מינויך על ידי הסנגוריה הציבורית, ו/או מינוייך על ידי בית המשפט, אם מוניית.
ב. כלל הכתבים שהומצאו לך על ידי בית המשפט, אם הומצאו, בלוויית המכתבים המלווים מטעם המזכירות לכתבים אלה.
ג. כלל ההתכתבות שניהלת, אם ניהלת עם התביעה בנידון.
ד. כלל חומר הראיות שקיבלת, אם קיבלת מהתביעה בנידון, ובכלל זאת מכתב מלווה מטעם התביעה שהוגש עם חומר הראיות, אם הוגש.
אבקש שתמסור לי כתבים אלה כשהם ממוספרים, בצירוף מכתב מלווה מטעמך, המפרש את רשימת הכתבים המועברים לידי ואת מספר הדפים הכולל, ומאשר שאלה כלל הכתבים שביקשתי לעיל והמועברים על ידך לידי.
_____________
הנאשם רפי רותם
העתקים:
א. עו"ד דר' יואב ספיר, ראש הסנגוריה הציבורית הארצית

2014-09-11 ISRAEL: "Arrow 2" - Iron Dome hoax No 2 // "חץ 2" - הונאת כיפת ברזל מספר 2

The full operational trial of the Arrow 2 anti missile system failed.
But Israeli media are too subservient to report it correctly.  At least Russian media provide honest information in this matter.
Arrow 2 is the repeat of the hoax regarding the failure of Iron Dome.
With a double hoax, Iron Dome and Arrow 2, Israel is ready to attack Iran...
=LINKS=
[1] Arrow missile test’s outcome still up in the air

Arrow missile test's outcome still up in the air | The Times of Israel http://www.timesofisrael.com/arrow-missile-tests-outcome-still-up-in-the-air/#ixzz3CzcMMNlY
[2] Russia Says US-Israeli Iran Missile Simulation Failed
Russia claims to have found missile meant to be shot down in Arrow 2 missile defense test in Mediterranean Sea.


2014-09-11 "חץ 2" - הונאת כיפת ברזל מספר 2
=============================
הניסוי האחרון של "חץ 2" נכשל. אבל משרד הביטחון מנסה לשדר מסר כוזב בעניין. והתקשורת המתרפסת לכל היותר מוכנה להציג סימני שאלה.
אבל לפחות הרוסים מוכנים לדווח לנו את האמת... 
בדיוק כמו שהתקשורת שלנו פרסמה: "ומה אם כיפת הברזל היא בלוף?" במקום לפרסם "כיפת הברזל היא בלוף"...
עם 2-3 בלופים כאלה בכיס, בעלות של מעל למיליארד דולר, אנחנו מוכנים למלחמה באיראן!

=קישורים=
[1] האם הניסוי החשוב בטיל "חץ 2" נכשל היום?
(עדכון) - במערכת הביטחון מודים כי עדיין לא ברור אם הניסוי שנערך היום במערכת "חץ 2" הצליח והאם הטיל המיירט אכן השמיד את המטרה ■ גורם ביטחוני הסביר: "רק בעוד כמה ימים, כשיפוענחו כל הנתונים, נדע איך עבד הניסוי" ■ גורם רוסי אמר כי זוהתה נפילה של טיל המטרה בים, כ-300 ק"מ מצפון לתל אביב
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000970102
[2] האם הניסוי ב"חץ 2" נכשל? "טיל המטרה נפל בים"
דובר משרד ההגנה של רוסיה אמר שהם זיהו את הטיל שהיה אמור להיות מיורט על ידי המערכת כ-300 קילומטר מתל אביב. הבוקר אמר גורם ביטחוני המעורה בניסוי כי הניסוי "הצליח חלקית"
http://news.walla.co.il/?w=/2689/2783832
(עדכון) - הטיל המיירט שוגר לעבר טיל מטרה אמיתי שדימה טיל איראני ■ במשרד...
GLOBES.CO.IL
LikeLike ·  · 

2014-09-11 Hello world!


Recent 
11/9 @ 09:56 : Mumbai, IN
11/9 @ 09:34 : Yaroslavl, RU
11/9 @ 05:16 : Caguas, PR
11/9 @ 04:54 : Saint Louis, Missouri, US
10/9 @ 23:57 : Tel Aviv, IL
10/9 @ 23:45 : Buenos Aires, AR
10/9 @ 21:07 : Millville, New Jersey, US
10/9 @ 20:37 : Kovrov, RU
10/9 @ 18:46 : Rawalpindi, PK
10/9 @ 18:23 : Columbia, Missouri, US