Friday, January 10, 2014

14-01-11 מאהל המחאה ת":א: בקשה לשקיפות במקורות כספיים וייעודם הופנתה לעמותת "לשובע"// Occupy Tel Aviv, January 11 - Request for transparency in operation for LaSova chartiable association


===14-01-11  מאהל המחאה ת":א: בקשה לשקיפות במקורות כספיים וייעודם הופנתה לעמותת "לשובע"// Occupy Tel Aviv, January 11 - Request for transparency in operation for LaSova chartiable association===
=יש יסוד סביר לחשש ש"לשובע" משתפת פעולה עם העיריה בפעולות שמן הראוי לראות בהן הפרה של זכויות האדם הבסיסיות ואין מקומן בחברה מתוקנת=
[תמונה]
Inline image 1
Huts were erected in the Occupy Tel Aviv camp by LaSova charitable foundation in coordination with Tel Aviv Municipality, but neither would divulge the purpose and source of funding of the huts.  

[English below]
מאהל המחאה ת"א, 11 לינואר - בקשה דחופה הוגשה לעמותת "לשובע" ולבעלי התפקידים בעמותה, לגלות את טיב פעולותיהם במאהל המחאה ת"א. [1]  הבקשה הופנתה לאגודה בעקבות פעולות שנקטה העמותה במאהל המחאה ת"א, ועל פניהון נראות כשיתוף פעולה עם עיריית ת"א בהפרה של זכויות אדם בסיסיות.  הבקשה גם מציינת יוזמה לשקיפות לגבי תורמים, מתרימים, וייעוד הכספים המופעלים במחאל המחאה היום.

הבקשה  בחלקה אומרת:

לאחרונה עלו שאלות לגבי מעורבותם של יחידים וגופים שונים במאהל המחאה ת"א, וכספי תרומות והשימוש בהן.  לפיכך, עם חברתי גלי אבני, פתחנו במצבע להגברת השקיפות לגבי תורמים, מתרימים, וייעוד הכספים המופעלים במחאל המחאה היום. 
עמותת שובע, בדומה, דוגלת ב"שקיפות המלאה".  
עמותת "לשובע" בתיאום גלוי עם עיריית ת"א, הקימה לאחרונה שתי "סוכות האבלים" במאהל המחאה ת"א. תמונה להלן:
סוכות אבלים אלה הוקמו במאהל המחאה כחלק מסדרת פעולות אחרונות על ידי עירית ת"א נגד אנשי מאהל המחאה, שחלקן היה בסיס לתלונה פלילית במשטרת ישראל על הונאה וסחטנות. [3]
הקמת סוכות אלה נתפסה אצל רבים מדרי המאהל כצעד עויין ומאיים, בפרט שהעיריה ושובע סירבו להסביר בבירור את ייעודן, אופן הפעלתן, ותחזוקתן של סוכות אלה. הועלו גם חששות שסוכות אלה ישמשו את העיריה בפעולות נוספות נגד המאהל, תוך זלזול מוחלט בזכויות האדם הבסיסיות בחוק הבינלאומי.
לאחרונה גם נפוצו שמועות שעמותת לשובע אינה בעליהן של "סוכות האבלים" כלל, ושהעמותה שוכרת סוכות אלה במה שנחשב פה סכומי עתק  (הופרחו סכומים של 15,000 ש"ח לסוכה לחודש).
לפיכך, אבקש מכבודכם לענות על השאלות הבאות בתוך שני ימי עבודה (הזמן הוא מעיקרו של העניין, תכתובת מוסכת בדוא"ל מועדפת, מחמת הדחיפות, והעתק חתום בדואר):
1)  האם העבירה עיריית ת"א לעמותת לשובע כספים למטרה זאת?
2)  מה היו פרטי ההסכם בין עמותת לשובע ועיריית ת"א בנושא זה?
3), מה אמור להיות אופן הפעלתן ותחזוקתן של סוכות אלה?  (אחת מהן הופכת במהירות למפגע)
4)  האם מבצע זה תואם את שליחותה המוצהרת של עמותת "לשובע"?

התיעוד המתמשך של פעולות העיריה והרשויות במאהל המחאה ת"א מעלים חששות כבדים של דיכוי חופש הביטוי, חופש ההתאגדות, וחופש ההפגנה של תנועת המחאה בישראל תוך שימוש באצעים פסולים על ידי הרשויות - התנהלות שאין מקומה בחברה מתוקנת. 

=קישורים=
[1] 14-01-11 Occupy Tel Aviv: Request for transparency in operations of LaSova charitable association // בקשה למידע מידי לשובע, לגבי שקיפות בפעולות במאהל המחאה ת"א
[2] 14-01-10 Occupy Tel-Aviv – Proposal: Transparency in funds sources and use מאהל המחאה ת"א, הצעה לגבי שקיפות במקורות כספים והשימוש בהם
[3] 14 01 11 "LaSova" web page
[4] 13-12-27 Occupy Tel-Aviv: Criminal fraud, extortion complaint filed against Tel Aviv Mayor Ron Hulday// מאהל המחאה ת"א: תלונה פלילית על הונאה וסחטנות הוגשה נגד ראש העיר רון חולדאי
[5] 14-01-10 Protest as an Amusement Park - Part III - the Rule of Law // המחאה כגן שעשועים - חלק ג - שלטון החוק
===14-01-10 מאהל המחאה ת"א - הצעה בענייני כספים===
הגיעו שמועות משמועות שונות וענייני כספים מעכירים את האווירה.
לפיכך הייתי מציע קיום רישום מרכזי על ידי אדם אחראי ומקובל:
א. מקבלי תרומות או שכר מיחידים, ארגונים, או ממשלות, יתבקשו להירשם. אם ירצו - ירשמו את שם התורם או משלם השכר וסכום התשלום.
ב.  נותני תרומות יתבקשו להירשם גם כן בדומה.
ג.  מי שרוצה, הפעיל במאהל, ואינו מקבל שכר או תרומות, יוכל להירשם ככזה גם כן, ואני מתכוון לעשות זאת עתה.
מכיוון שאנחנו תמיד דורשים שקיפות מהממשלה, ראוי ורצוי להתחיל בבית!

English Abstract:
Letter to the Board Members, officers, accountant of LaSova charitable association, asks them for information regarding the source of funds, intended use, and maintenance of two large huts erected by the association in collaboration with the Tel Aviv Municipality.  The request was made under the commitment of LaSova for "complete transparency" in operations.
The letter raises concerns that LaSova's actions appear adversarial and hostile by many of the camp dwellers, and that the charitable association is colluding with the Tel Aviv Municipality in conduct that should be deemed as abuse of fundamental Human Rights.
Response is asked within 2 business days, in view of ongoing threats by Tel Aviv Municipality against the Occupy Tel Aviv camp.
Current actions by Tel Aviv municipality reveal attempts to abuse Freedom of Expression, Freedom of Assembly, Freedom of Protest, through the use of means that are unacceptable in a civilized society.