Tuesday, September 4, 2018

2018-09-04 גזל נדל"ן בעזבונות ובהוצל"פ - מישהו שכח לשלם שוחד?

2018-09-04 גזל נדל"ן בעזבונות ובהוצל"פ - מישהו שכח לשלם שוחד?
---
כאן: מקרה חריג ביותר, בו הונאת נדל"ן בעזבונות והוצל"פ הביאה להרשעה פלילית.
ברקע: 
^ דו"ח מבקר המדינה 2016 על הוצל"פ מתעד מערכת משומנת של פשע מאורגן מדינתי נגד השכבות המוחלשות, בפרט בענייני נדל"ן. יש לראות בהונאות בהוצל"פ גורם מרכזי בהעמקת העוני בישראל. אבל גם לאחר פרסום הדו"ח - דבר לא נעשה לתיקון העניין. וברור שקרבנות ההונאות לא יפוצו.
^ לא ידוע לי שמישהו בדק אי פעם את הונאות הנדל"ן בבתי המשפט לענייני משפחה - בדלתיים סגורות - בפרט ביחס לחסויים, שלא לדבר על הונאות בעזבונות... שופטי המשפחה אשפים בהונאות נדל"ן...
^ השופטת המחוזית מיכל אגמון גונן (מועמדת לעליון - ראו הוזהרתם!) פסקה השבוע נורמה חדשה - מרמה היא פלילית רק במקרים חריגים. דר רחוב גנב אופניים - פלילי. עו"ד גנב נדל"ן במרמה - פלילי רק במקרים קיצוניים...
^ הפסיקה כאן קובעת שגם הוצל"פ מחזיק בחלק מהאחריות עקב רשלנות, וחייב בתשלום פיצויים. גם זאת פסיקה חריגה ביותר... בית המשפט העליון פסק השבוע חסינות למדינה על נזיקין כתוצאה מהתנהלות השופטים... בשלב הבא יחילו את זה גם על רשמי הוצל"פ?
השופטים הם גורם מרכזי בשחיתות - שרובה ככולה עבריינות של צווארון לבן - מרמה, הונאה, והפרת אמונים...
---
בית משפט השלום בחיפה: עו"ד נתן ידו לתרמית
דוד רויטמן השתתף בתרמית במסגרתה השתלט חבורה על דירה, הוא מונה לכונס נכסים ו"מכר" אותה תמורת 236,000 שקל ביהמ"ש: גם ההוצאה לפועל התרשלה וחייבת בפיצוי
NEWS1.CO.IL
דוד רויטמן השתתף בתרמית במסגרתה השתלט חבורה על דירה, הוא מונה לכונס נכסים ו"מכר" אותה תמורת 236,000 שקל * ביהמ"ש: גם ההוצאה לפועל התרשלה וחייבת בפיצוי

2018-09-04 השופטים מרחיבים את החבריינות של עצמם! עבריינות על כס המשפט היא "התנהלות חוץ שיפוטית", ואין חלה עליה כל חסינות!

2018-09-04 השופטים מרחיבים את החבריינות של עצמם! עבריינות על כס המשפט היא "התנהלות חוץ שיפוטית", ואין חלה עליה כל חסינות!
Image may contain: 1 person, text
Image may contain: Joseph Zernik, smiling
כאן: בית המשפט העליון מרחיב את החבריינות - IMPUNITY - חסינות בדויה לעבריינות - של השופטים.
ברקע: צריך לשים לב ללשון החוק: ""אדם שהוא גופו בית משפט או בית דין או אחד מחבריהם, או שהוא ממלא כדין חובותיו של אדם כאמור, וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט, לרבות בורר - לא תוגש נגדו תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו השיפוטי". 
וכך גם החוק באומות אחרות: החסינות היא רק לפעולות שנעשו כש"הוא ממלא כדין חובותיו"... "שעשה במילוי תפקידו השיפוטי". רק לפעולות שנעשו כש"הוא ממלא כדין חובותיו"... "שעשה במילוי תפקידו השיפוטי".
אולם התנהלות, כגון מרמה והפרת אמונים, אי מילוי חובת דיווח, אינה ולא יכולה להיות פעולה כש"הוא ממלא כדין חובותיו"... "שעשה במילוי תפקידו השיפוטי". ברחבי העולם הנאור, התנהלות כזאת נחשבת "התנהלות חוץ שיפוטית", ואין חלה עליה כל חסינות!
* ורדה אלשייך - מרמה על כס המשפט - התנהלות חוץ שיפוטית,
* אסתר חיות - בתיק 1270 - אי מילוי חובת דיווח - התנהלות חוץ שיפוטית.
* פוזננסקי - תקשורת מסרונים במעמד צד אחד מחוץ לכל הליך משפטי - התנהלות חוץ שיפוטית.
ובעקיפין, גם המושחתים בישראל הודו בכך. מיד עם חשיפת פרשת המסרונים, העבירו אותה לבדיקת נציב תלונות הציבור על השופטים. והנציב - עלה התאנה של השופטים - קבע בן לילה, שאין פה עבירה פלילית, רק "עבירה משמעתית".
הפיכת התנהלות פלילית בעליל ל"עבירה משמעתית", או "עבירה אתית" - היא יסוד מוסד בחבריינות השופטים, הפרקליטים, ואפילו עורכי הדין והשוטרים.
אצלנו - ב-70 שנות המדינה, לא הורשע אף שופט ואף פרקליט על עבירה פלילית הנובעת מתפקידו כשופט או כאיש הפרקליטות. אבל מועמדים יש לנו בשפע!